Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1663 Johan Leander Johannes Erici, Letalensis 1626. Vht: Laitilan kirkkoherra Erik Leander 68 (yo 1640, † 1668) ja Margareta. Ylioppilas Turussa sl. 1663 Leander Johan [Erici Letal _ 75]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1663/64] Johannes [Erici Leander Lethalenses.] | Sacellanus in Letala. — Apulaispappi Laitilassa (1667), kappalainen siellä 1671. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1667. † Laitilassa 1684.

Pso: ~1673 Elin.

Pson seur. aviomies(?): Laitilan kappalainen, FM Johan Julinus 2737 (yo 1679, † 1693).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 113a; HYK ms., Bor. osak. matr. #114; KA valtakunnanregistratuura 14.10.1681 f. 742 (Confirmation för Presten Jon Leander att ett ödeshemman Kaukola skall här effter blifwa Capellans bohl ... Wij Carl etc. Göre witterligit att Wij af gunst och Nåde uppå Capellanens uthi Leeta Försambling hederlig och wällärde H. Johan Leandri underd. giorde ansökning hafwe Confirmerat och bekräfftat förmedelst detta wårt öpne breff den disposition som Landzhöfdingen Harald Oxe d. 13 Martij sistledne till wijdare wårt nådige godtfinnande giordt hafwer att Hemmanet Kaukola i Nykyrkio Sochn som Pehr Markusson tillförende åbodt och öfwer 30 åhrs tijdh legat och än ligger öde, skall till Capellans bohl wed ofwanbem:te Försambling förblifwa); KA mf. ES 1924 (mm 11) Laitilan käräjät 16.–17.12.1675 f. 39 (Sacellanus wehl:de H:r Johannes Leander gaf nu Retten tillkenna huruledes Anders Mattzon och Grels Jacobsson i Waimero hafwa omilt angiffwit honom i dett wyrdige Dohm Capittlet och emädan han war sinnader sigh der om att förklara, anhölt han att Nembden, om deras wilckor afföras måtte); KA mf. ES 1924 (mm 12) Laitilan käräjät 14.–15.7.1679 f. 21v (Capellanen Wällärdhe H:r Johan Leander förekom nu och gaff Rätten klageligen tillkenna, huruledes Matz Clemetsson i Suttio skall wara kommen i roop och rychte för trulldohm. Asian käsittely jatkuu ylim. käräjillä 23.8.1679 f. 32v H:r Æschillus Ucanius [Uudenkaupungin vt. pedagogi Eskil Ukanius] om sine 56 Åhr gammal, till witne aff H:r Johan producerad, emoth huilken Mattz Clemetsson intet Exciperade, bekende efter aflagd Eedh å book, att enär han uthi Costias läste för een 24 Åhr för H:r Johan och hans bröder, hörde han om een mårgon ...), Laitilan käräjät 24.9.1679 f. 36v; KA mf. ES 1925 (mm 12) Kalannin käräjät 3.–4.3.1681 f. 19v, Kalannin käräjät 30.6.–1.7.1681 f. 45 (Capellanen uthi Lethala S:ns Församblingh wördige och Wählärde H:r Johann Leander oppwijste uthi Rätten H:r Landzhöfdingens Wällbornne Harald Oxes tilllåtelsse och inrymmelsse af d: 13 Martij sidstleden det Ödhes Hemmanet i Kåukalaby wid Lethala pastorat och Nykyrcke S:n belegenn dher Peer Marckusson tillförende Åbot haf:r ... att optaga, beklagandes han Capellanen des stoora Olägenheet som dher igenom sigh förorsakat, att under samma pastorat intet Cappellans bohl warit förordnat, uthan med Hustru och några små barn suttit för hyra); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 21.12.1678 (Alldenstundh Caplan i Lethala Wällärde H:r Johan Leander, effter venerandi Consistori sentiment är berättigat, til hielp af för detta Caplan her i Stadhen och nu warande Kyrckieherde Wördige ochWällärde H:r Johan Lepus 1111, för den hielpe Ryttare han för någre åhr sedan för sigh sielf och honom i Cronones tienst uthfärdat hafwer, hwar om åthskillige anfodringar giorde äro, men ingen betalningh til dato kunnat bekomma. Ty effter Wälborne H:r Landzhöfdingens stränge befalningh oppå Wälbe: dom Capitletz dom, till Borgmestaren och Rådh at låtha sådant af Pastore loci Exeqvera, som sigh till 50 D:r K: M:t belöper, och Leander ingaledz längre fördröja wille el:r kunde, emedan af honom en stoor post peningar fodras för den rest han skyldigh är till herrskapet), Uudenkaupungin RO 22.2.1679; KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 28.11.1681 (Giäldz Prætension). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 102 (XXIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 507; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 183–184. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 186; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #924D, 3768D, 3998D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2123, 2258G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Leander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1626>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.