Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1679 Johan Julinus Johannes Canuti, Australis 2737. Kotoisin Marttilasta. Turun katedraalikoulun oppilas 20.6.1671 (in cl. I colleg., Johannes Canuti Nybyensis). Ylioppilas Turussa kl. 1679 [Iulinus] Joh. Austr _ 144. Respondentti 29.11.1684 pro exercitio, pr. Anders Wanochius 2021. Respondentti 10.7.1685 pro gradu, pr. Johan Flachsenius 981. FM 21.7.1685. — Apulaispappi Loimaalla (1684). Laitilan kappalainen 1685. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1693. † Laitilassa 1693.

Pso: 1:o (jo 1686) Elin Prytz; 2:o 1692 Margareta Lindelöf tämän 1. avioliitossa († 1750).

Pson edell. aviomies(?): Laitilan kappalainen Johan Leander 1626 (yo 1663, † 1684).

Pson seur. aviomies: Pyhämaan kappalainen Gabriel Melander 3287 (yo 1685/86, † 1722).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 99a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1749 (cc 10) Halikon ja Uskelan käräjät 15.–16.4.1681 f. 73 (Student Johannis Canuti Julini och länssmans i Pemar attest Dat: d: 8 Novemb: A:o 1680); KA mf. ES 1926 (mm 13) Loimaan käräjät 6.–7.6.1684 f. 579v (Coadjutoren H:r Johan Julinus), Loimaan käräjät 13.–16.10.1684 f. 647v (Coadjutoris här i Socknen wällärde H:r Johannis Julini Attest af den 29 Septembr: sidstledne), Laitilan käräjät 3.–5.10.1685 f. 767v (Företrädde Capellanen uthi Lethala Församblingh Wyrdige och Hög Wällärde Mag:r Johannes Julinus och inlade i rätten ... breef Dat: Åbo d: 28 Martij 1685 förledne, hwar uthinnan honom bewillies 1 H:n 8 3/4 Skatt 25/28 M: uthi Lethala Kyrkieby som Michel Henrichson åboor och ränttar i wist och owist 19 D:r 26 ö: 13 p:r S:M:t att niuta och beboo lijkmätigdt Kongl: Maij:ttz allernådigeste Resolution Dat: Rickzdagen i Stochollm d: 27 Octob: 1682 och des 9 p:t till ett Successive Capellans Bohl); KA mf. ES 1927 (mm 17) Laitilan käräjät 9.–12.1.1688 f. 34; KA mf. ES 1927 (mm 19) Laitilan käräjät 1.–5.2.1689 f. 26 (Capellans Bohlet Imboila i Lethala Kyrckieby), Laitilan käräjät 7.–10.8.1689 f. 49 (Capellanen Ehrewyrdige och Högwällärde H: Mag: Johannes Julinus förekom nu och gaf Rätten tilkänna huruledes han i betrachtande af dess dödeligheet hafwer dess hustru dygdesamme hust: Elin Pryttz til säkerheet at luta hufwudet under, upsatt een hooper med huus uppå Lethala Kyrckobacka); KA mf. ES 1929 (mm 26) Laitilan käräjät 16.–17.2.1694 s. 93; KA mf. ES 1936 (mm 46) Laitilan käräjät 15.10.1707 f. 524v (Cappellanen wed Lethala Försambling Wyrdigh och wällärde H:r Pehr Boelius 2832 kom för Rätta och berättade, huru som den förra Cappellan Mag:r Johan Julinus, intagit ett rum af Letala Kyrckbacka Sandala benembdh, derest han för sin Hustru och barn opbygdt någre Huus på, det de wedh des dödel: afgång, der i Boo kunde; Och som han äfwen i ansende till det samma uppå åfwanberörde Sandala Platz några Huus låtit opsettia så säger han sig hoos Högwälborne H:r Landtzhöfdingen Jacob Bure i ödmiukhet haf:a anhållit, att få berörde ställe för sig och sine Erfwingar oklandrat behålla, hälst han der emot sig åtagit det gl:a Cappellans Bohlet Imboila benembdh med nödwändige Huus förse och bebyggia); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 28.2.1688 (Anders Bäckmans hustru Karin Mårtens dotter (katso 2307), begierade nu arrest på Caplans ifrån Lethala Mag:r Johan Julini häst, för någon gield som han dess man Anders Bäckman skyldig är). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 175 (XXXIX); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 294, 340(?), 461; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 10; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 162 (1674:II, Johannes Canuti), 164 (1675:II), 165 (1676:I), 167 (1677:I), 169 (1678:I), 171 (1679:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 187; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #992R, 4195R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 129; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1227R, 4366R.

Doria respondentti

Päivitetty 26.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Julinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2737>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.