Helsingin yliopisto

Tiedot

1655/56 Johan Lepus Johannes Josephi, Neostadiensis 1111. Vht: Uudenkaupungin kirkkoherra Josef Lepus (Josephus Georgii, † 1640) ja Karin Nilsdotter (Neocleander) tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1655/56 [Lepus] Joh. Josephi Neystad _ 53. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1655/56] Johannes Josephi Lepus, Neust. — Uudenkaupungin kappalainen 1664, kirkkoherra 1676. ‡ Uudessakaupungissa 26.11.1690.

Pso: ~1666 Maria Dorotea Zesing († 1701).

Isäpuoli: Uudenkaupungin pedagogi, rehtori Johan Ulmstadius 131 (yo 1640, † 1692).

Veli: Jokioisten kappalainen Gabriel Lepus, myöh. Lagus 1203 (yo 1657/58, † 1709).

Poika: Porin triviaalikoulun apologista Johan Lepus, myöh. Lagus 3906 (yo 1692/93, † 1740).

Poika: Kirkkonummen pitäjänapulainen Gabriel Lagus 4097 (yo 1695, † 1742).

Sisarenpoika: Jonas Urenius 2260 (yo 1673).

Sisarenpoika: katselmuskirjuri Kristoffer Enckel 2329 (yo 1674, † ~1706).

Vävy: Uudenkaupungin kirkkoherra Salomon Tumulander, myöh. Tumulin 3069 (yo 1683, † 1747).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 114b; HYK ms., Bor. osak. matr. #84; KA valtakunnanregistratuura 20.6.1682 f. 348 (Till Statz Contoiret för Pastores i Nystadh), 2.7.1690 f. 414 (Collation för H:r Jacob Eekman 1266 på Kyrckioherde Embetet i Nystadh ... såsom Kyrkioherde beställningen i Nystadh förmedelst den förre Kyrkioherdens H. Johannes Lepus, dödelige afgång är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 18.2.1663 (Johannes Josephi Finno, Studiosus, kärde till Simon Jörensson om kööp opå een tunna miöll för 13 D:r K: såm Johan af Simon bekommit. Nu klagar Johannes, at der ibland hafuer skarn, och klijdh af hafre gryn, een tridie dhell af tunnan, såm Johannes Finno hadhe af fremmande män låtit besees), Naantalin RO 18.2.1663 (Johannes Finno kärde till sijn gamble dreng Anders Mårthensson om geld Penning:r 5 D: såm Anders schal wara skyldigh för ½ T:a Rogh); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 21.4.1675 (hos Caplan H:r Johan Lepus), Uudenkaupungin RO 9.9.1678, Uudenkaupungin RO 21.12.1678 (Alldenstundh Caplan i Lethala Wällärde H:r Johan Leander 1626, effter venerandi Consistori sentiment är berättigat, til hielp af för detta Caplan her i Stadhen och nu warande Kyrckieherde Wördige ochWällärde H:r Johan Lepus, för den hielpe Ryttare han för någre åhr sedan för sigh sielf och honom i Cronones tienst uthfärdat hafwer), Uudenkaupungin RO 26.3.1679, Uudenkaupungin RO 4.1.1681, Uudenkaupungin RO 14.1.1681, Uudenkaupungin RO 13.11.1682 (Tridie gångon oplystes Henrich Caukolas (katso 1109) gård som Kyrckieherden inlöst af geldenärerna), Uudenkaupungin RO 11.8.1683 (Rådhman Aron Josephsson å des broders H:r Kyrckieherdens wägnar, begierade inrymmelsse utj Henrich Caukolas gårdz huus dem Kyrckieherden af Gieldenärerne lagligen inlöst), Uudenkaupungin RO 12.9.1683 (Effter Henrich Caukolas hustru godhwilleligen intet wil ifrån Caukola gårdhen taga affträde), Uudenkaupungin RO 19.9.1683, Uudenkaupungin RO 3.12.1683 (Pastor loci Wällärde H:r Johan Lepus, angaf för Rätta, at enär han i fiol sine höstp:r opburit i Staden, at då någre af Borgerskapet honom skolat förbråt, det Glasbrukz fålcket förtaga deras finska Pedijkningar och nyttia Stadzens klåckor och andre kyrckiones medel, oachtadt att dhe intet stort el:r als inthet til kyrckian gifwit, förmenandes de att han af sin egen myndigheet sådant giör doch förklaradhe han sigh således att om han någon gångh haf kunnat på Swenska Predijka, så har han sådant måst förrätta Lijkmätigt H:r Bisspens bref och påläggelsse, och som nu och oplästes ett Ven: Consistorij bref, som skolat H:r Jacob 1266 uthwärckat, att han H:r Jacob skule wara dhe Swänskas Kyrckieherde, och Pastor förbuden honom någon hinder el:r mehn tilfoga, effter som i Dom Capitletz bref förmäles att Kyrckieherden intet är det Swänska språket mächtigh, tilspordes altså om någon af Borgerskapet begierat Swenska Predijkan, der till dhe sade alla neij ...), Uudenkaupungin RO 3.5.1684 (Rådhman Aron Josephsson, som nu utj 2:ne åhrs tijdh Ciämbnärs tiensten förestådt, opsade nu bem:te tienst, och begieradhe att en annan af Rådhet måtte samma tienst emothtaga; Altså pålades Rådhmannen Michel Jörensson samma tienst at emothtaga och förrätta), Uudenkaupungin RO 27.10.1684 (Företogz Scholmestarens H:r Ulmstadij 131 och Tullskrifwarens Erich Pålssons saak angående den gåse trätan de sin emel:n hafwa ... Rådhmannen Aron Josephsson i denne sak opstodh ifrån sitt säte, effter han Scholmestarens Stiufsson är); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 20.2.1686, Uudenkaupungin RO 3.10.1688 (om någre Befalningzmäns Cautionisters tilståndh och förmögenheeter), Uudenkaupungin RO 20.4.1689 (Om Caplans huusens bygningh, Jämwäl Scholestuguns och Prästegårdz huusens reparationer blef omtalt), Uudenkaupungin RO 26.10.1690; KA mf. ES 1369 (p 3) Uudenkaupungin RO 1.2.1693 (Rådhman Oloff Snellman haf:r Lagligen Citerat Sahl: Kyrckioheerdens effterlefwerska hustru Maria Dorotea Mauritzdåtter att swara om gelldh, å Enckians wägnar framkom dess Mågh wällärde H:r Salomon Tumulin, begiärandes Dilation till Nästkommandhe Måndagh emedan han är förhindrat genom Predijkans läsandet hwilcket honom och blef bewilliat), Uudenkaupungin RO 6.2.1693 (Rådhman Oloff Snellman fordradhe des Swär Faders Sahl: Tullnärens Erich Christersons gielldh af Sahl: Kyrckioheerdens H:r Joh: Lepous Enckia hustru Maria Dorothea Mauritz dåtter), Uudenkaupungin RO 15.3.1693 (Johan Bursman (katso 4672) aflade des Rådhman Eedh å Book, som nu blef antagen till Rådhman här i Nystadh uthi Ahron Josephsons ställe hwilcken Någon tijdh sedhan genom dödhen aflijden ähr), Uudenkaupungin RO 21.8.1693 (Hindrich Lentz fram wiste nu för Rätten Een Specification uppå Mag: Högh- och Wällärde H: Haqvini Pijhlmans 2135 pastorens i Wirmo wägna, Dat: d: 21 Aug: af innehåldh dett bem:te H: Mag:r hafwer låtit begrafwa dess Syster Man Sahl: Rådhman Aron Josephson medh egen bekåstnadt, williandes nu hafwa sin betahlning af Sahl: Arons Sterbhuus, Altså framhades Enckian hustru Britha Ehrlandzdåtter och af Rätten tillspordes hwadh hon Emoot fordran hade att förebähra); KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 30.10.1701 (Medelst Tull-Skrifwaren Johan Leitz lätt Tull Skrifwaren Johan Andersson som idagh till Fiskerij skall förrest insinuera en Skrifft, angående en Graf j Choret utj Kyrckian, hwar utj Caplan Wällärde H:r Salomon Tumuliin sin Sahl: Swär-Moder, fordom Kyrckioherdens härsammastädes Sahl: H:r Johan Lepus Enckia bijsättia låtit. Begiärandes att bem:te H:r Salomon hans dehl där utj honom betala måtte, eller och j wijdrigt fall, graf:n orördh blif:a låta, medh mera som sielf:a Skrifften, hwilken H:r Salomon som nu är frånwarande till fordersam Förklaringh communicerades, innehåller), Uudenkaupungin RO 13.11.1701. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 69 (XVI); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 504. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 181, 182; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 768 (Lagus Taulu 47); A. Lähteenoja, Neocleander-sukua koskevia lisätietoja. Genos 5 (1934) s. 97; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 173 (Lagus Tab. 1); Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 363 (Lagus Taulu 62); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2259D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lepus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1111>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.