Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1663 Gabriel Leander Gabriel Erici, Letalensis 1627. Vht: Laitilan kirkkoherra Erik Leander 68 (yo 1640, † 1668) ja Margareta. Ylioppilas Turussa sl. 1663 [Leander] Gabr [Erici Letal _ 75]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1663/64] Gabriel [Erici Leander Lethalenses.] | Sacell. in Mascu. Oraatio 20.11.1664. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1668 – kl. 1669. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1669 – kl. 1671. Respondentti 1671 (Lidén), pr. Enevald Svenonius 132. — Kotisaarnaajana Evert Hornin luona Kankaisten kartanossa 1671. Maskun kappalainen 1672. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1672. † Maskussa 1691. ‡ 7.2.1692.

Pso: Maria Johansdotter Resinius tämän 2. avioliitossa († 1730).

Appi: Turun kappalainen Johan Karkuensis 849 (yo 1651/52, † 1674).

Poikapuoli: kruununvouti Johan Forss 4683 (yo 1702, † 1752).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 113a; HYK ms., Bor. osak. matr. #115; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (3 kpl); KA mf. ES 1845 (kk 7) Nousiaisten, Lemun ja Maskun käräjät 20.–22.9.1675 f. 108 (Cappellanen i Masko Wyrdigh och Wähl:de H:r Gabriel Leander beswärade sigh öfwer een dehl af sine åhörarer), Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 15.–17.2.1683 f. 36 (Företrädde Capellanen uthi Masko Sochen Wyrdige och Wällärde Her Gabriel Leander och gaaf rätten klageligen tillkänna om Seikelä Ryttare Hemmans /: hwar före han nu Rustienst præsterar :/ ödesmåhl och heelt förlammade tillstånd); KA mf. ES 1846 (kk 9) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 23.–24.7.1691 s. 177 (Caplan i Masko Sochn Wyrdige och Wällärde H:r Gabriel Leander införsände en Suppliqve dess medelst han anhåller om Brandstödh för dett hans kappa aff 130 D:rs wärde opbrunnit, då Marjaniemi, där H:r Niels Fontelius då bodde, aff en wådeldh i aska lades); KA mf. ES 1847 (kk 10) Nousiaisten ja Maskun käräjät 3.–6.5.1692 s. 4 (Sahl. Cappellan i Masko H:r Gabriel Leander); KA mf. ES 1849 (kk 13) Raision ja Maarian käräjät 5.–6.10.1696 f. 359v (Sahl: Cappellans H:r Gabriel Leanders Enckia hustro Maria Johansd:r i Seikilä); KA mf. ES 1850 (kk 16) Nousiaisten ja Maskun käräjät 19.–20.5.1699 f. 264 (hustro Maria Johansd:r Resinia på sitt hemmans Seikilä wägnar); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 15.11.1690 (D:nus Michaël Renner 2695 förmedelst undfången fullmacht af wällärde H:r Gabriel Leandro i Masko, Daterat d: 7 huius, kärdhe till Borgaren Sigfredh Hijlo, Och det at han Sigfredh hadhe i denne höst lembnat b: h: Gabriels Swägerska Helena Johansdotter i Ståkholm, Och han som een Skeppare war, icke bordt det giöra, upkastat hännes saker, dem hoon 3 dagar skall upsökt, Men effter skytan war bårtrest ifrån Broon, hadhe hon sedhan måst sigh på een Åbo Skuta fort sättia, effter 8 dagars förlop, Begärandes at Sigfredh Hiloj måtte all hännes skadhe ståndh och bekåstnadh der uthinnan anwändt betala och Refundera, och derföre effter lagh plichta. Sigfredh Hiloj swaradhe sigh hafwa frahtat Kyrkioherdhens Mag: And: Petræi Skuta till Ståkholm, hwar på hon Helena låtit, icke medh hans uthan Kyrkioherdens tilståndh 10 T:r Miöl inlasta, för uthan annat, Och effter de alla andra af Sälskapet woro färdiga, Och han som Skeppare war befalt så wähl hänne, Som andra at dhe skulle K: 1 Efft: Mid: ovägreligen sigh inställa, det hon icke effterkommit, uthan på sine beställningar fördrögdh ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 103 (XXIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 507; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 266, 305, 345, 353, 358, 453, 472, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 30, 80. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 186 V#3762; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 148; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #874D, 3762R, 3768D, 3768G, 3991G, 3998D, 4053G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1252, 1973, 2258G, 2365, 3420, 3541R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Leander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1627>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.