Helsingin yliopisto

Tiedot

1663/64 Karl Lapponius, myöhemmin Norberg Carolus Johannis, Lappiensis 1656. Vht: Lapin kirkkoherra Johan Aurelius (Johannes Gregorii, yo Uppsalassa 31.10.1628, † 1692) ja hänen 1. puolisonsa Sofia. Ylioppilas Turussa 1663/64 Lapponius Carol [Johannis _ 76]. — Majoitusmestari Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1676 (palkkaluetteloissa nimenä Carl Hansson). † hukkui Bornholmin luona 6.12.1678. Naimaton.

Setä: Rymättylän kappalainen Samuel Raumstadius 625 (yo 1648, † 1676).

Äitipuolen aiempi aviomies: rykmentinpastori Gabriel Lethalensis 811 (yo 1650/51, † 1674).

Veli: Lapin ent. kappalainen Gustaf Lapponius 1657 (yo 1663/64, † 1697).

Lanko: koulumestari Johan Tenlenius 2725 (yo 1679).

Sukulainen(?): Vesilahden pitäjänapulainen Johan Aurelius 3068 (yo 1683, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 111a; KA mf. WA 2062, Militiekontorets avlöningslistor 1679 f. 34; KA valtakunnanregistratuura 2.10.1675 f. 298 (Confirmation för Pastore i Lappo Sochn, Johanne Gregorij, på Prästebordhet Soppäle ... Sappelä, om Ellofwe öres Skatt och itt Mantahl); KA mf. ES 1924 (mm 11) Lapin käräjät 25.–26.9.1674 f. 44 (Lappo Pastorat), 45, Lapin käräjät 24.–26.1.1678 f. 1v (Efter Kyrckioherdens Wyrdige och Wällärde H:r Johannis Lapponij Fullmechtiges Henrich Lukassons begiäran förordnades jempte Cronones Befallningzman, Clemet Sigfredsson i Murdamoi och Hemmingh Thomasson i Colima att Skifta Möderne Arf efter Kyrkioherdes i Lappo hustru, Sahl: Anna Caspersdotter, doch så att gielden först efter Lag afdrages); KA mf. ES 1925 (mm 12) Lapin käräjät 13.–14.10.1680 f. 44v (Rector Scholæ Wällärde H:r Johan Tykmannus 2216 förekom nu och inladhe i Rätten dett Wyrdige dohm Capitletz Remissorial af d: 8 Sept: 1680, till denne Rätten ... saken emellan honom och H:r Gustaf Lapponium om een Gulkedh som hans Maka Welb: Fru Wendela Maria Jordan länt haf:r åth H:r Gustavi Brodher Qwartermestaren Sahl: Carl Johansson Norbergh ... här till swaradhe H:r Gustaf och inlade i Rätten bem:te sin Sahl: Broders bref af d: 7 Sept: 1674, der uthinnan han ombeder sin broder H:r Gustaf, om Gudh honom på dett tåget skulle kalla, efterfråga ... här till swaradhe H:r Johan och begiäradhe att H:r Gustaf måtte afleggia sin Edh att icke han weth att kedhen wore åth hans brodher Carl Norberg länt och icke kiöpt eller löst), Lapin käräjät 25.–26.2.1681 f. 7 (Oppå Kyrckioherdens i Lappo S:n Wyrdige och Wähllärde H:r Johan Gregorij Ryttare Hemmans wäg:r i Kullanperä, förordnades Nämbdemannerne ... att dhela dhet Ödhes jordh Stycke som Hwardhera efter Kongl: Commissions i Åbo förordningh dem tillkommer), 7v; KA mf. ES 1926 (mm 13) Lapin käräjät 22.–23.1.1686 f. 778 (att besichta och taga i Ögon sicht huusen oppå Erichelä h:n i Lappoby, hwilket Kyrkioherden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johannes Gregorij Aurelius oppå frijheet optagit haf:r); KA mf. ES 1927 (mm 17) Lapin käräjät 2.–5.1.1688 f. 16 (af Pastore Wällärde H:r Johane Gregorij Aurelio ... H:r Befallningzman Wählbet:de Johan Sundströhm oppå des Swärfaders pastoris wägnar. Vertaa 2398); KA mf. ES 2000 (nn 62) Lempäälän käräjät 16.–17.2.1660 f. 461v (Kärde Pastoris i Lappo Wällärde H: Johannis Gregori Fullmechtige D:nus Mathias Andræ (katso 457) Henrich Sigfredhsson i Kelho om 1659 åhrs Ränta som han H: Johannis modersyster Fru Anna till Lähdenoja [Johannes Gregoriin äiti oli Rauman kirkkoherran Gregorius Clementis Finnon 1. puoliso Karin Olofsdotter. Euran Lähteenojan Anna Olofsdotterin puolisot olivat 1:o lainlukija Hans Jakobsson, † ~1619 ja 2:o Gustaf Ivarsson Stiernkors till Särkilaks, katso A. Lähteenoja, Piirteitä Lähteenojan rälssitilan vaiheista, Satakunta V (1925) s. 202] är skyldigh blefwen, men mootwilligheetwijs skall hann för hålla, begärandes hånom sådant att betala på läggias måtte; Der emooth Före gaff Henrich sigh på samme åhrs Ränta till Carl Grelsson i Ramå [raumalainen raatimies Karl Grelsson Finno] betalt 2 T:r 20 Cap:r Spannmål, Smör 1 ll: Fläsk 1 ll: som qwittantzett Uthwijsar ... bleeff affsagt att Henrich i Kelho, betalar dhe resterande 6 D:r 8 ö: Sölf: m: till Fullmechtigen, och söökia H: Johan Carll Grelsson om dett han Uthan tillståndh Upburit haf:r bäst han kan och gitter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 102 (XXIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 508; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 154 (isä), 222 (15.5.1667, mainitaan eräs Carolus Johannis); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 251 (isä), 319 (isä).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Norberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1656>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.