Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1683 Johan Aurelius Johannes Jacobi, Lappiensis 3068. Vht: Jakob Mattsson Lapin pitäjän Kullanperän kylästä († ~1682) ja Susanna Baltzarsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 13.3.1680 (in cl. rect., Johannes Jacobi [Lappoenses]). Ylioppilas Turussa kl. 1683 Aurelius Joh. Jacobi Lappo _ 156. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1682/83] Johannes Jacobi Aurelius. — Euran kirkkoherran apulainen 1688, pitäjänapulainen 1691, erotettu 1705. Vesilahden pitäjänapulainen 1708, pysyi virassa isonvihan yli. † Vesilahdella 1729.

Pso: 1688 Sofia Langius.

Appi: Euran kirkkoherra Matias Langius 1213 (yo 1658, † 1697).

Sukulainen(?): majoitusmestari Karl Lapponius, myöh. Norberg 1656 (yo 1663/64, † 1678).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 14b; HYK ms., Bor. osak. matr. #192, tilikirja s. 24 (Johannes Aurelius ‹Yläpuolella oleva Salomon Tumulanderin päiväys "1683. 28. Oct:" kenties koskee tätäkin riviä.›); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Euran käräjät 25.–26.2.1685 f. 37 (Studenterne Dns: Johannes Aurelius och Johannes Laihiander 2900 förekommo nu, gifwandess tillkenna, huru at dhe förmedelst Häst byyte äre komne uthi twist och för den Orsaak, hwarandra till detta Ting Citera Låthit, Men nu dher om förlijktz); KA mf. ES 1926 (mm 14) Euran käräjät 24.–26.10.1687 s. 435 (H:r Johan Aurelius); KA mf. ES 1927 (mm 15) Lapin käräjät 1.–4.2.1687 s. 10; KA mf. ES 1928 (mm 21) Euran käräjät 17.–19.9.1691 s. 384; KA mf. ES 1930 (mm 27) Lapin käräjät 10.–11.6.1695 s. 254 (koskee isän perintöä); KA mf. ES 1931 (mm 33) Euran käräjät 27.–28.6.1698 f. 135 (Coadjutoren här i Sochnen wähllärde H:r Johan Aurelius); KA mf. ES 1933 (mm 40) Euran käräjät 10.–12.3.1703 s. 279 (som skall Coadiutoren herr Johan Aurelius, eij allenast A:o 1701 d: 2 Februarij uti Hongilax Cappell, utan och sidstl: Michaelis dag, äfwen i nysnembde Cappell warit drucken, och wid sitt ämbetes förrättande giordt förargelse uti Kyrkian, hwarföre han [Kyrkioherden H: Niels Wrigstadius] anhåller, att härom Lagl: Ransakas och undersökas måtte); KA mf. ES 1934 (mm 41) Euran käräjät 30.9.–1.10.1703 s. 92 (katso 4669); KA mf. ES 1934 (mm 42) Euran käräjät 27.–29.2.1704 s. 438–447; KA mf. ES 1934 (mm 42) Euran käräjät 14.–16.6.1704 s. 827; KA mf. ES 1935 (mm 44) Euran käräjät 8.–11.7.1705 f. 361v (För detta Adiunctus wed Eura Moderkyrckia H:r Joh: Aurelius föredrog Rätten huru såssom uppå omildt angifwande det han den 3:die sidstl: Adwent Söndagen en och annorstädes sig med Bränwijn öfwerlastadt, så at han des medelst des skylldigheet wed Gudztienstens förrättande eij som sig borde i acht taga kunnat, skall blif:t removerad både ifrån tiensten såssom och de förmoner som Prästeliga Embetet tillkommer, doch som Venerend: Consistorium wed detta lembnat honom öppet in för werdzlig Rätt att bewijsa, at des fehlachtigheet eij så stor warit, som han der före angif: är, nembl:n); KA mf. ES 1977 (nn 29) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 3.–4.10.1710 s. 885 (Medhielparen Wällärde Joh: Aurelius); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 16.7.1691 (Hederligh och Wällärdhe H:r Johan Aurelius ifrån Eufra Sochn förmedelst Laga föregången Citation fordrade af Borgaren Nils Escholin (katso 49) effter des egen obligation af d: 27 Januarij 1691 ...); KA mf. ES 1369 (p 2) Uudenkaupungin RO 22.8.1692 (Johan Ruokolax lätt opbiuda Niels Escholins (katso 49) Een swart Klädes Råck, Psalterium Romanorum, och huus Påstilla första gången för H:r Johan Aurelij fordran, hwilken sigh bestijger tiugu dal:r 2 ö: kopp:r m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 197 (XLIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 507, 528; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 117; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 22; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 177 (1682:I), 179 (1683:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 214, 253; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 225; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2228H (vih. 5.2.1688).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Aurelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3068>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.