Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1648 Samuel Raumstadius (käytti sukunimeä vasta pappina) Samuel Gregorii, Raumoensis 625. Vht: Rauman kirkkoherra Grels Finno (Gregorius Clementis, yo Uppsalassa 16.9.1601, † 1639) ja hänen 2. puolisonsa Elisabet Nilsdotter (Neocleander). Ylioppilas Turussa kl. 1648. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1647/48] Samuel Georgii‹¿› [Raumoënsis.]. — Christopher Burmeisterin ratsuväkirykmentin saarnaaja 1656. Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (Fab. Berndesin rykm.) saarnaaja 1657. Nauvon kappalainen 1667, Rymättylän 1672. † Rymättylässä 1676.

Pso: 1:o Elisabet Zachrisdotter Wellerus († ~1670); 2:o noin 1671 Maria († 1673); 3:o noin 1674 Maria Isaksdotter tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Pson edellinen aviomies: Seilin hospitaalinsaarnaaja Johan Montanus 1113 (yo 1655/56, † 1674).

Serkku: Abraham Neocleander 1425 (yo 1660/61, † 1670).

Veli: rykmentinpastori Jeremias Raumstadius 626 (yo 1648, † 1673).

Veljenpoika: majoitusmestari Karl Lapponius, myöh. Norberg 1656 (yo 1663/64, † 1678).

Lanko: Urjalan kappalainen Henrik Wellerus 869 (yo 1652, † 1663).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #41; TMA, Turun tuomiokirkon tilikirjat 1671–77 (KA mf. JK 1239) 20.9.1673; KA mf. ES 1844 (kk 7) Lapin käräjät 30.6.–1.7.1664 s. 197 (Krijgz Predijkanten H: Samuel Gregorij beswärade sig öfwer Per Simonsson i Ylikere. Jatkuu Euran käräjät 7.–8.7.1664 s. 264 ja Lapin käräjät 10.–11.10.1664 s. 372); KA mf. ES 1845 (kk 7) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 22.9.1674 f. 2 (Cappellanen här i Rijmitto Wällärde H:r Samuel Gregorij Raumstadius förekom och gaf Rätten tillkänna, huruledes han intet hafwer något boostelle här i Sochnen), Rymättylän ja Merimaskun käräjät 7.–9.6.1675 f. 61 (Efter som Cappellanens Wählärde H:r Samuelis Raumstadii hustro dygdesamma Maria Isaaksdotter nu befinnes, då hon Enkia war, blifwit skyldigh sijn piga Walborg Erichsd:r som nu tienar i Hangas), Rymättylän ja Merimaskun käräjät 21.–23.6.1679 f. 3v (H:r Samuel Lapponius framstegh för Rätta och begärte att Caspar Hörnick måste tillhållas lefwerara ifrån sigh Sahl. H:r Samuels fordom Capellans i Rimitho Sochn barnagodz, som han under sin förwaring nu i 2½ åhrs tijdh haft), Rymättylän ja Merimaskun käräjät 10.–11.9.1679 f. 19v (Præsenterade H:r Samuel Johannis [Lapponius] Consistorij Eccles. resolution, dheruthinnan han tillijka medh Bookbindharen Baltazar Gebhardt, äre förordnadhe till förmyndare öf:r Sahl. H:r Samuel Raumstadij barn); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Tyrvään käräjät 9.–11.11.1669 f. 143v (Regemetskrifwaren W:t Erich Bång kärde till Hindrich Jörenssons i Skinnarila Hustru, som den räst som hon till för detta Krigz Predikanten H:r Samuel Gregorj skylldig är), 144 (bem: H:r Samuels Hustru Elizabetha Zachariasdotter); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 22.3.1675 (Caplan i Rimmittö Wällärde H:r Samuel Raumstadius oppå sin Antecessoris Sahl: H:r Johannis Montani 1113 barns wegnar); KA mf. ES 1395 (r 2) Rauman RO 14.11.1649 (Bårgmästare och Rådz dom, emillan Johan Anderson här i Raumå opå den Eena Kärande, Och H: Brijta Lykelän på sin dåtters, H: Annicka Henrichz dåtters wägnar, tillijka medh H: Lijssbetta, S:g H:r Grelsses Enckia här sammestädes, opå den andra sijdan Swarande, Angående ett Panttsatt Förgylt Sölffbelte, Såsom och laga arrestz relaxerande dee ähre twijstige om), Rauman RO 11.8.1658, Rauman RO 16.4.1659; KA mf. ES 1395 (r 3) Rauman RO 24.11.1660; KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 6.12.1680 (S:r Matz Borgman begärte nu af Rätten få inlösa een Ödes Tompt eller gård, för detta under Staden fallen, Sahl: H: Samuels gård ben:dh det honom och bewiliades. Och förordnades Rådmän N: Lars Marckusson Matz Jorensson Johan Klöf och Anders Eskellsson den at werdera). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 37 (VIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 9 (VIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 67. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 103, 157; A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia II [1600–1721] (1932) s. 255; A. Lähteenoja, Neocleander-sukua koskevia lisätietoja. Genos 5 (1934) s. 97; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 209; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 191.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Raumstadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=625>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.