Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1664 Olof Murenius Olaus Boetii, Alandus 1678. Vht: Turun lukion rehtori, vuodesta 1636 Saltvikin kirkkoherra Bo Murenius (Boetius Olai, yo Uppsalassa 9.3.1620, † 1667) ja Anna Samuelsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1664 [Murenius] Olaus Boetii Aland _ 77. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1663/64] Olaus Boëtii Murenius [Alandi.]. — Viipurin läänin jalkaväkirykmentin (Anders Munckin rykm.) rykmentinkirjuri 1674, ero 1678. Elossa 1682.

Pso: (?) Ingeborg Lönn.

Veli: Aron Murenius 458 (yo 1644/45).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 136b; HYK ms., Bor. osak. matr. #121; KA valtakunnanregistratuura 7.6.1688 f. 308 (Till Landzhöfdingen Creutz för Oloff Muhr och [hans Swåger] Johan Lönn (katso 1605) som begiära att rusta för hemmanet Gyttia [i Nagu Sochn]), 27.4.1695 f. 190 (Till Landzhöfdingen Creutz, angående Gyttia Rusthold i Nagu Sokn ... Wij see utur Eder underdånig skrifwelse, daterad d. 6 hujus, huru det förewetter med Ingeborg Löns til Eder remitterade underd. ansökning at få wara nermast til berustandet af Gyttia rusthåld i Nagu Sokn, och som Wij deraf befinne, at hon til detta des ansökiande är aldeles obefogad, hafwandes Regimentsskrifwaren Oloff Dahlström (katso 6784) på hemmanet oprättelse och monteringens anskaffande giort stoor bekostnad; Så finne Wij skäligt, at låta honom wid Rustandet förblifwa, ståendes Ingeborg Lön i sin begäran intet at wilfaras, hwilket I hafwe at låta henne wetta); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Sundin ja Saltvikin käräjät 26.–27.2.1674 (yngste Sonen Olaus Muur). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 103 (XXIV); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 266, 280, 286, 295, 312, 332, 377, 401, 480; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 96, 101, 120. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3729G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2169G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Murenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1678>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.