Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1664 Matias Brännare (ei käyttänyt enää pappina sukunimeä) Matthias Johannis, Alandus 1679. Kotoisin Saltvikin Främmanbystä. Ylioppilas Turussa kl. 1664 Brænnare Matth. Joh:is Aland _ 77. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1663/64] Matthias Johannis Brännare [Alandi.]. — Amiraali Johan Olsson Bergin (aatel. Bergenstierna) kotisaarnaaja Lemlandin Haddnäsissä (1673). Lemlandin Lumparlandin kappalainen 1679. Lemlandin kirkkoherra 1689. † Lemlandissa 1697.

Pso: luultavasti Brita Borgensius.

Lanko(?): apulaispappi Matias Silenius 373 (yo 1643/44, † 1664).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 29a; HYK ms., Bor. osak. matr. #122; KA valtakunnanregistratuura 19.7.1689 f. 798 (Fullmacht för H. Matthiæ Johannis på Lemblands pastorat ... såsom Lemblands Försambling på Åhland H:r Peer Ringij 1024 dödelige afgång worden utan Siälesöriare ... utaf Consistorio underdånigst föreslås Capellanen därsammestädes hederlig och Wällärde H:r Mathias Johannis, hwilken icke allenast skall wara en skickelig Prästeman bådhe i lähra och lefwerne, utan ock i 17 åhrs tijd, därwit Församblingen till åhörarnes nöije och vpbyggelse tient), 8.7.1698 f. 464 (Fullmackt för Mag:r Joh. Torpandro 3526 at wara Kyrkioherde uti Lemmelandz Försambling ... Lemlandz Pastorat på Åland förmedelst H. Mathiæ Johannis dödelige afgång nyligen är blefwet vacant ock ledigt); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Sundin ja Saltvikin käräjät 29.8.1673 s. 128 (Dhetta war tilförenne bijlagt uthj Kyrkiorådet och Olof dherföre sakfällt til sine 3 D: K:m:t. Men Hanns [jutussa aiemmin mainitun osapuolen nimi oli Drängen Jacob Hansson j Fremmanby] bekände nu offenteligen sigh wara upstutzat at quälja, af Brodheren, H: Matthia Johannis /: Huuspredikanten på Haddnääs :/ dy sakfältes han til 3 m:r för qualdt Kyrkiorådets Uthslagh); KA mf. ES 3236 (Åland 8) Lemlandin käräjät 2.11.1681 (hoos Capellanen H: Matthiam Johannis uthi Clemetzby), Lemlandin käräjät 26.1.1682; KA mf. ES 3236 (Åland 9) Lemlandin käräjät 21.8.1690 (Då företrädde designatus Pastor här i Lämmeland, Ehrewyrd: H:r Matthias Johannis); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 9.–11.3.1696 (Då upwijste Kyrckioheerden H:r Mathias Johannis ett dess skrifftelige giorde Testamente, dat: d: 3 Maji 1694 af Befallningzman H:r Johan Höök som ett Witne underskrif:t, der uti Pastoren Testamenterar, så frampt den högste gudh tächtes honom j dess Encklinge stånd hädan kalla sin Syster hustru Brita, och Brödren Jacob sampt Hindrich j Fremmanby tillijka med dess Bror Son Matz Hansson hwar sin Koo, Ett fåhr, och een gemeen Rija; än lof:r han sin Sahl: hustrus Syster dotter Jungfruu Helena Rothovia (vertaa 115), hwilken j månge åhr så wähl emoth dess Sahl: Käre hustru som och honom sielf nu j hans ålderdom och ensligheet wackert och berömmeligen skall hafwa sig stält, all den öfrige egendomen, så j löst, som fast, qwickt och dödt, uti Gull, Silf:r, Penningar, utestående Gield etc: för sig bruka häfda och nyttia, dock att hoon effter godtyckio och samwete sinom meddelar der af sine syskon, och jhogkom:r Wälb:gh Henrich Spora, hwilcken hennes bästa invigilerar och bewakar, Emot desse wilkor skall igen bem:te Jungfruu Helena wara sorgfällig att låta wähl och hederligen kosta på dess begrafning der gudh tächtes honom j detta sitt Encklige ståndh ifrån denne werlden till sig kalla; Sammaledes skall hon och låta förfärdiga Rödt Kläde medh Gröna Frantzar och Kyrckioheerdens nampn på Duuk skrifwen j Lemmerlandz Kyrckian, som alt wijdare af ofwannembde deras egenhändige skrifft är att see och innehempta hwilket så wijda här medh attesteres, och effter anmodan Lagl: blef annoterat), Lemlandin käräjät 17.–19.8.1696; KA mf. ES 3237 (Åland 11) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 25.–26.8.1697 (Pastoren Ehrewördige H:r Matthias Johannis beswärade sigh högel:n öfwer Per Matsson), Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 13.–15.9.1698 (Sahl: Pastoren Matthias Johannis), Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 11.–14.2.1699 (Det Testamente som Sahl: Kyrckioherden H:r Matthias Johannis 1696 d: 9 Martii har emot sine Anhörige sig Uthlåtit, hwar medh eij någon Förändring i des Lijfztijdh spöries wara giort, blifwer här med i Anledning af Hans Kongl: Maij:tz Uthgifne Testamentz Placat sampt sidste Capit: Jord: B: S: L: stadfäst och corroborerat); KA mf. ES 3238 (Åland 11) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 18.–20.9.1699 (katso 3926). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 101 (XXIV). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 16, 17.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Brännare. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1679>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Brænnare, Matth. Joh:is Aland. p. 77 || Bor. 122.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 101.