Helsingin yliopisto

Tiedot

1692/93 Johan Tectonius Johannes, Nylandus 3926. * noin 1670. Kotoisin Uudeltamaalta. Ylioppilas Turussa 1692/93 Tecktonius Joh. Nyl _ 200. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.9.1698. — Apulaispappi Lemlandissa 1698. Lumparlandin kappalainen 1704. Pakeni sotaa Ruotsiin (1715), palasi sittemmin virkaansa. † Lumparlandissa 7.3.1744.

Pso: Helena Rothovius.

Appi(?): Föglön kirkkoherra Gudmund Rothovius 115 (yo 1640, † 1691).

Sukulainen(?): Paimion pitäjänapulainen Nils Tectonius U1244 († 1725).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 191a; KA mf. ES 3237 (Åland 10) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 9.–11.3.1696 (Då upwijste Kyrckioheerden H:r Mathias Johannis 1679 ett dess skrifftelige giorde Testamente, dat: d: 3 Maji 1694 ... än lof:r han sin Sahl: hustrus Syster dotter Jungfruu Helena Rothovia ... all den öfrige egendomen); KA mf. ES 3238 (Åland 11) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 18.–20.9.1699 (Wördige och Wällärde H:r Johan Tectonius androgh att såsom han ä r sinand, innan kortt, begifwa sigh här ifrån Landet, hwarföre han täncker att försällia och föryttra dhe huus som sahl: Pastoren H:r Matthias Johannis låtit på Prästebohle härsammastädes af egne och proprie Medell opsättia, hwilcka b:e huus H:r Johan och des kiärste, nu mehra, efter Sahl: Kyrckioherdens giorde Testamente och Disposition komma att tilhöra, dy anhåller bem:te Herr Johan det Lagl: insereras måtte, att och så frambt nu warande Pastoren Wällärde H:r Eric Hammar 2139 icke acktar dem emot een skiählig Lösen och Wedergiälning inbörda, då på den händelssen söker H:r Johan huusen försällia till någon ann, och medh den han således kann om kiöpet bäst öfwer eens komma), Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 7.–9.3.1700, Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 21.–23.8.1700 (Ehuruwähl hans Wördigheet H:r Johan Tectonius, hwilcken nyligen antagit ett Cronohem:n här i Granboda By, påstår och begiär att kunna så wähl i Wåto som Tårro i föllie af 1661 Åhrs Häradzdom dat: d: 23 Octobr: undfå och niuta Fiskedrächten sampt någre Hagar tillijka medh dhe Femb marcker Jordh Skogh ...); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 21.–23.2.1701 f. 12v, 17v, Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 16.–18.2.1703 f. 356 (... låtit anklaga Båtzmans Enkian Malin Erssdotter i Callmareby och Jomala Sochn som skulle hon här i Lemmerlandh omgådz med Signerij, så wähl hoos Wälb: Fruu Ammiralskan Christina Bergenstierna på Haddenäs, som jämwähl hoos medh hielparen H:r Johan Tectonius), Lemlandin käräjät 7.–9.3.1704 f. 564, 569; KA mf. ES 3239 (Åland 13) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 17.–20.3.1705, Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 6.–7.8.1706 s. 673; KA mf. ES 3239 (Åland 14) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 18.–20.2.1707 s. 263; KA mf. ES 3240 (Åland 14) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 21.–22.8.1707 s. 445, 454, Lemlandin käräjät 15.–18.2.1708 s. 230; KA mf. ES 3240 (Åland 15) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 13.–15.2.1709 s. 158; KA mf. ES 3241 (Åland 15) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 7.–8.2.1710 s. 242, 266; KA mf. ES 3242 (Åland 16) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 7.–8.3.1712 s. 319; KA mf. ES 3243 (Åland 17) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 30.6.–1.7.1714 s. 139 (Cappellahn widh Lumpar Landz Försambling wähllärde H:r Johan Tectonius beklagade högeligen den Swåra misswäxt han 3 åhr å radh widh Cappellahns bohlet, som han i Clemetzby innehafwer lijdit); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 21.1.1697 (Michel Eklundh befriar sig med sin tilbudne Eedh, Jämpte Studenten Tectonius och Lårentz Hanneman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 260 (LIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #237; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #195. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 17; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 177; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3512 (1715), 4654 (1716).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tectonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3926>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.