Helsingin yliopisto

Tiedot

1664/65 Johan Miltopaeus Johannes Sigfridi, Aboensis 1727. Vht: turkulainen porvari Sigfrid Larsson Ruskiapää († 1669) ja Margareta Eskilsdotter Ruskiapää. Ylioppilas Turussa 1664/65 Miltopoeus Joh. Sigfr. Ab _ 80. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1667 – kl. 1669. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1669 – sl. 1670. — Piikkiön tuomiokunnan lainlukija 1674–77. Raatimies Turussa 1676–91, hospitaalinjohtaja siellä 1681. Omisti Finbyn ratsutilan Piikkiössä. Valtiopäivämies 1678 ja 1686. ‡ Turussa 7.2.1692.

Pso: 1:o 1675 Elisabet Lorentzdotter Gerdt († 1679); 2:o 1680 Margareta Berndtsdotter (Munster) († 1700).

Eno: kaunopuheisuuden professori, FM Mårten Miltopaeus 606 (yo 1647/48, † 1679).

Veli: Turun akatemian kursori Erik Miltopaeus 2628 (yo 1677/78, † 1715).

Poika: Johan Miltopaeus 4065 (yo 1694/95).

Lanko: auskultantti Johan Gerdt 2153 (yo 1671/72).

Lanko: käytännöllisen filosofian professori, FM Johan Munster 2581 (yo 1677/78, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 131a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 7.7.1685 f. 357 (Till Åbo Håfrätt swar på dheras bref angående Rådmannen Miltopæus ... Oss är till handa kommit et stort bref af d. 4 Maj, däruthi I tagen Eder dhen frijheeten at skrifwa till Oss för Rådmannen Johan Miltopæus at honom måtte förunnas försäkring på dhess Löhn, och at han så i anseende af sin gode skickeligheet och qvaliteter som dhe tienster han redan giordt måtte blifwa befordrad till någon Häradzhöfd. tienst. Såsom I uthi dhetta hafwen tagit dhen frijheeten at beswära Oss uthi dhet som Edert Embete intet angår och Eder aldeles intet tillhörer at bekymbra Eder om, så bören I och häruppå intet förwänta annat Swar än at Wij wele låta Eder weta dhetta wara Oss helt misshageligit, derföre Wij Eder och wele hafwa åtwarnadt at I en annan gång tage Eder sådant till wahra, bekymbrandes Eder om Edert Embetes förrättande, hwilket kunde gifwa Eder sysslor nog, så at I intet behöfwa blanda Eder i dhet Eder intet tillkommer), 15.7.1688 f. 401 (Till Landshöfdingen Lorentz Creutz swar om Miltopæi och Flachsenij 787 Rustningzhåld ... Wij hafwe bekommit Eder underdånige skrifwelse aff den 7 hujus, och där utur sedt huruledes wid öfwerståndne Militie sammankomst och Indelningzvärketz igenomgående Rådmannen Johan Miltopæus som Rustar för Arola på Hirsala Öön, och Professoren och Kyrkioherden i Åbo Magister Jacob Flachsenius, hwilken rustar för Grefwilä hemman på samma Öö, äre inkomne med berättelse på hwad sätt twenne Engiar i förra tijder äro komne ifrån hemmanen under Wårfru kyrkie Prästegård, och skohle för Rusthållen wara både när belägne och omistandes ...); KA mf. ES 1972 (nn 21) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 18.–20.2.1704 f. 163 (Det kärde wähl Utridaren Johan Johansson Hast till Handelsmannen j Åbo Gabriel Miltopæus, för det han d: 26 Aug: sidstl: skall med en Pistohl, som warit Laddadh med Hagel, uppå Tammerfors Gårdh skutit honom i Bröstet och Ansichte, så att han deraf 5 Wekors tijdh på Sängen Legat och stoor Sweda och wärck hafft förr än Såren kunnat heelas, begärandes derföre eller för sin Sweda och wärck, sampt Läkare Löhn och tijdz spillo 100 D:r K:r m:t); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 4.6.1678 s. 12 (Betaltes aff Nådendahls Stadz Invånare herredagz karls Löön, Rådhman i Åbo Wäll:t Johan Miltopæo Peningar 50 D:r Kopp: M:t, Resterer Peningar 24 D:r Kopp:r M:t der medh är för hans omaak betalt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 107 (XXV), 483 (Tillägg och rättelser. XXV); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 58, 63; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 91 (isä), 233, 265, 266, 276, 279, 282, 305, 345, 358, 409, 414–415, 423, 424, 426, 434–435, 453, 465, 468, 470, 472; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 283, 360; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 55 passim; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 77 (19.1.1689), 110, 112, 198 (23.11.1679, ‡ rådmans Miltopæi hustro), 228 (7.2.1692, ‡ sal. rådman Johan Miltopæus), 261 (31.5.1700, ‡ enkia). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 47 (Köpmannasläkter i Åbo, Miltopæus Tab. 8); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 191; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 405; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4D, 10D, 2168D, 2188D, 3785D, 3810D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #332H (födelse-dagh 24.6.1686), 433 (?), 975H († 1692, ‡ 7.2. s.v.), 1380D, 4282H (vih. 13.7.1675), 4283H (vih. 2.9.1680).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Miltopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1727>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.