Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Johan Munster Johannes Bernhardi, Aboensis 2581. Vht: Turun pormestari Berndt Riggertsson Munster († 1696) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Pettersdotter Thessleff. Ylioppilas Turussa 1677/78 Munsterus Joh. Bernh. Ab. _ 134 Rector Acad. 232. 271. Respondentti 1684 (Marklin), pr. Daniel Achrelius 1565. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1685 – sl. 1685. Oraatio s.d. Respondentti 23.6.1686, pr. Anders Wanochius 2021. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1686 – sl. 1688. Respondentti 21.7.1688 pro gradu, pr. Daniel Achrelius 1565. FM 26.7.1688 priimus. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1689 – sl. 1694. Ylioppilas Uppsalassa 28.1.1690 Johan Münsterus [Optimo Rectoris Academiæ Aboensis testimonio instructj se inscripserunt.]. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 8.5.1703. — Stipendinotaari 1692–95. Hämäläisen osakunnan inspehtori 1694. Fil. tiedek. promoottori 1707. — Turun akatemian 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1692, ylim. fil. professori s.v., käytännöllisen filosofian professori 1694, samalla palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1703, Turun suom. seurak. 1707 sekä Turun tuomiokapitulin jäsen 1710. Akatemian rehtori 1700–01 ja 1708–09. Pysyi Turussa isonvihan alussa ja harjoitti opetustointa vielä kevätlukukauden 1714. Pakeni sotaa ja joutui venäläisten vangiksi Kumlingessa kesällä s.v. † Helsingin lähellä sotavankina matkalla Pietariin kesällä 1714.

Pso: 1693 Kristina Jakobsdotter Flachsenius.

Appi: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Jakob Flachsenius 787 (yo 1650, † 1694).

Äidin isä: Turun hovioikeuden asessori Petter Thesleff U65 († 1663).

Isän velipuoli: Hauhon kirkkoherra Kristoffer Herkepaeus 961 (yo 1652/53, † 1690).

Veli: Turun hovioikeuden varapresidentti Anders Munster, aatel. 1726 Munsterhjelm 2794 (yo 1679, † 1748).

Veli: Turun hovioikeuden kanneviskaali Berndt Munster 3360 (yo 1686/87, † 1722).

Poika: postikontrollööri Johan Munster 5061 (yo 1708/09, † 1749).

Poika: Jakob Berndt Munster 5062 (yo 1708/09).

Poika: Anders Munster 5063 (yo 1708/09).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Nils Alanus 879 (yo 1652, † 1706).

Lanko: turkulainen raatimies Johan Miltopaeus 1727 (yo 1664/65, † 1692).

Vävy: kapteeni Olof Wång 4334 (yo 1698, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 135a; HYKA TAA Hc, Oikeudenkäynteihin liittyvät asiakirjat s. 65–70, 162–189; KA Immeniuksen päiväkirja [s. 103]; KA valtakunnanregistratuura 17.7.1682 f. 436 (Till Åbo Hofrätt, angående Johan Blom, som söker beneficium Revisionis gratis ... denne Johan Blom sig in för Oss underdånigst hafwer beswärat öfwer sin frände Borgmestaren i Åbo Berend Riggartsson, angående ett dess gambla börde hemman Mickula benämbdt på Lunoma öhn i Reese Sochn och Masko härad), 10.1.1683 f. 23 (Kongl. Maj:tz Resolution uppå Bårgmestarens ifrån Åbo Berent Riggertssons och Johan Simonson Bloms underdånigst ingifne beswär, angående Michula och Hertula sampt Wigristenniemi Torps inbördande hwar öfwer Åbo Håfrät den 14 Decembr. 1681 dömbdt hafwer), 25.8.1684 f. 523 (Till dhe Förnämbste Städerne i Swerige, Fin-, Est- och Lijfland sampt Pommern, att dhe kiöpa sig en Spruta el:r twå af Lieut. Telning ... Sedan Wij för någon tijd hafwe meddelt Lieutenanten af Artolleriet Oloff Erichsson Thelning Wårt nådige tillstånd och privilegium att obehindrat få idka dess egen invention på brand och Watnsprutors förfärdigande hafwer han bracht samma arbete på åthskilligt sätt och maner till den fullkombligheet att alldrig tillförende her i Wårt Rijke sådane äre giorde wordne ...), 11.9.1684 f. 580 (Rustningz Confirmation för Borgmästaren i Åbo Bernt Riggersson ... för Mickula och Hertula Hemman med Wichristniemi Torpstelle på Luonoma Öö belägit), 16.6.1688 f. 333 (Swar till Landzhöfdingen Lorentz Creutz om Borgmästarens Bernt Riggertssons ansökning i Åbo), 4.1.1692 f. 8 (Fullmacht för Mag. Johanne Munstero att wara Secretarius Academiæ Aboensis ... såsom Secretariatet jämte den ene adjuncturen wed wår Academie i Åbo förmedelst Magni Steens 2499 befordran till en ordinarie Profession, blifwer vacant och ledig), 10.9.1692 f. 449 (Fullmackt för Mag. Johanne Munstero, at wara Extra ordinarie Philosophiæ Professor wid Academien i Åbo), 8.3.1694 f. 182 (Fullmacht för Mag. Johanne Munstero, at wara ordinarius Philosophiæ Professor wijd Academien i Åbo ... Professio Philosophiæ Moralis och Historiarum wijd Academien i Åbo, förmedelst Mag. Andreæ Wannochij 2021 befordran till en Profession i Facultate Theologica, ähr worden vacant och ledig), 8.3.1694 f. 183 (Fullmacht för Mag. Gabriel Thavonio 2796, at wara Extraord. Philosophiæ Professor, och Secreterare wijd Academien i Åbo ... medelst Mag. Johannis Munsteri befordran till ett ordinarie Professoris Embete, Extraord. Philosophiæ Professionen iempte Secretariatet och Adjuncturen wijd Academien i Åbo ähr blefwen vacant och ledig), 26.10.1696 f. 606 (Handels- och Embetz- Borgmästare Fullmackt i Åbo Stad för Anders Preutz 1867 ... medelst Bengt Riggertsons dödelige afgång Handels- och Embetz Borgmästare Beställningen uthi Åbo Stad är kommen att blifwa ledig), 7.12.1707 f. 131 (Fullmacht för Professor Historiarum et Philosophiæ Moralis wid Åbo Academien Magister Johan Munster, på Kiörckioherde beställningen wid Finska Församblingen uti Åbo stadh uti framledne Isac Pihlmans 2136 ställe), 7.1.1720 f. 5 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Secreteraren Joh. Pihlman 4333 at wara Moralium och Historiarum Professor wid Academien i Åbo ... medelst Professorens Munsters dödeliga afgång Moralium och Historiarum professionen wid Academian i Åbo är ledig worden); KA mf. ES 1881 (ll 3) Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 16.–18.1.1665 f. 3 (Kom för rätta, på fordom Befalningzmans, wäl:t Jacob Sigfredzssons Nuckars wägnar, hans Mågh, Actuarius i den Kongl:e Rätt, wäl:t Berendt Riggertsson, och begeradhe rettens Uthslagh på den handell som är skedt emillan honom och Leutnanten Wälb: Jacob Boggensköld, angående ett hemman i Könnöilä by och Lehi Jerfuj Sochn om 3 öre Skatt); KA mf. ES 1882 (ll 4) Ylim. käräjät Hämeenlinnan Vuorentaassa 22.5.1668 f. 15v–17v (Effter den Höglåflige Kongl:e Hoffrätz Nådige Imposition och Sal:e Jacob Nukars effterlåtne Enckias, dygdesamme hustro Margeta Simonssdåtters Krookz begäran); KA mf. ES 1882 (ll 5) Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 7.–9.4.1670 f. 16 (Rector Sch: et Pastor Tavastb: Höglärde H.r Magister Isaacus Florinus på Actuarij uthi den Högl:e Kongl:e Håff Rätt i Åbo Ehrboren och Wel:t Berendt Riggerdtssons wegnar, framladhe uthi rätten een gåfuo- eller testamentz Skrift, stält af fordom Befalningz Man Sahl: Jacob Sigfredsson Nuckar ... Dat: 24 Martij 1657. Jatkuu 27.–28.6.1670 f. 32); KA mf. ES 1783 (ee 6) Hollolan ja Tennilän käräjät 14.8.1655 f. 517v (Handlings Skrifwaren Uthi den Konungl: Hoffrätten i Åboo, Bärendt Riggerdtsson gaf klageligen tillkänna, huruledes såsom een Bonde ifrån Lappila by Thomas Clemetsson medh fullo wällde skulle hafwa bärgat een Ängh Undan hans Gårdh i Kärköilä, belägen wedh Märrass Ojansw, och fördenskull begärade till sin Rätt att blifwa förhullppen); KA mf. ES 1783 (ee 8) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 20.–21.1.1660 f. 6 (Kom för Rätta å satte Tingh Handelshrifwaren uti den Högl:e Kongl:e Håffrätten i Åbo Wel:t Berendt Riggertsson, och kärde på sin Swärfaders fordom Befallningzmans uti Hållåla Häredh Wäl:t Jacob Sigfredsons Nukars wägnar); KA mf. ES 1784 (ee 8) Hollolan käräjät 3.–4.7.1666 f. 904v (Angående Ett Ryttare godz ... beläget i Kärköläby och Tännilä Sochn), Hollolan ja Tennilän käräjät 6.–7.11.1666 f. 950v, Hollolan käräjät 7.–8.6.1667 f. 1032; KA mf. ES 1727 (bb 24) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 23.2.1704 f. 60v (Anbelangande twisten emellan Bormesterskan Madam Margaretha Tessleff och landbonde på Worentaka Rusthåld Thomas Simonsson); KA mf. ES 2004 (oo 5) Maarian ylim. käräjät 30.4.1681 s. 127 (emellan Borgmestaren j Åbo, Högwälachtadt Berendt Rigerdtsson och Johan Simonsson Bloom, angående dess bördhe hemman, Miehola med Hertula och Wiheisten Niemj torp, som han till Enovoyen Wälb: Nilss Gyllenstolpe 742 försåldt hafwer ... Företrädde Borgmestarens Swär Son, Actuarien utj den Högl: Kongl: Hoffrätt Wälb:de Nicolaus Alanus, Insinuerandes sin Swärfaders för sin Siuckligheet skuld honom meddelte fulmacht ... Söckiandes Actuarien å sin Swärfaders, såssom nästa bördemans eller Blomens Syskone barns wägnar bem:te hemman att inbörda). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 169 (XXXVIII), 485 (Tillägg och rättelser. XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 471, 485, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 67, 90, 91, 156, 164, 180, 189, 260, 264, 297, 316, 318, 320, 389, 391, 393, 394, 396, 429, 430, 506, 508, 514, 572; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 27, 55, 76, 105, 114, 136, 143, 165 passim, 205, 263, 264, 311, 321, 407, 445, 524; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 406 passim (Prof. Munsters arfwingar); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 177; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 329; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 274 passim; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #294; Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 377 (12.4.1690, Magister Munsterus inkom emoot studios. Magnus Blockius), 378, 381, 383, 384, 387, 393, 395, 400, 401, 404 (katso 3728), 434, 446, 450 (17.9.1690, Magister Munsterus begärer och testimonium. Bewiljades), 454, 458, 500; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 9, 15, 93, 97. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 38 V#26; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 54, 128; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 169; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 294; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 162 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 20); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 192; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #26R, 32R, 57G, 66G, 1424G, 2604–2652P, 4233G, 4236G, 4255R; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 113; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 217; M. Isotalo, Historianopetus Turun akatemiassa 1640–1713. Collegium scientiae. SKHST 125 (1983) s. 203; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 133; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1442 (1714, barn); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #18H, 53R, 62R, 874H, 990H (vih. 12.2.1693), 1072H, 1239H, 1332H, 1338H (vih. 12.2.1693), 1520H, 1890H (vih. 12.2.1693), 1974H (prom. 1688), 2032, 2588H, 2641H (prom. 1688), 2656H, 2662–2685, 3111H, 4295R; Suomen kansallisbiografia 6 (2005) s. 757.

Doria gratulantti

Päivitetty 12.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Munster. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2581>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.