Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Jakob Flachsenius Jacobus Henrici, Vemoensis 787. * noin 1633. Vht: Lokalahden Mäkärlän ratsutilallinen Henrik Henriksson (kotoisin Länsi-Götanmaalta) ja Margareta Jakobsdotter. Lokalahden silloinen kirkkoherrakunta palautettiin v. 1690 Vehmaan kappeliksi. Turun katedraalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa sl. 1650 Flachsenius Jacobus Henric Vem: _ 40 Rect. 113. 153. 194. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1650/51] Jacobus Henrici Wemoënsis, Flachs: prim: Prof. Doctor et Pastor. | Aboæ obiit. Stipendianomus 7.4.1652. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1654 – kl. 1655. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1655. Respondentti 13.5.1656 pro gradu, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM 5.6.1656. Opiskeli teologiaa Uppsalassa ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Respondentti Turussa 1657(?, Lidén), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1657 – sl. 1657. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1658 – sl. 1658. Preeses 27.4.1689 pro doctoratu. TT 1.5.1689. — Ahvenanmaan ja Hämeen maakuntien inspehtori 1665, Ahvenanmaan maakunnan sekä Taivassalon ja Maskun rovastikuntien 1679, Viipurilaisen osakunnan 1681–84, Pohjalaisen osak. 1688–94. Fil. tiedek. promoottori 1679, teol. tiedek. 1690. — Turun akatemian 2. filosofian apulainen 1658, 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1660, logiikan ja metafysiikan professori 1665, kolmas teologian professori 1679, toinen 1681, ensimmäinen 1687, samalla palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1679, Maarian 1684, Turun tuomiok. seurak. ja Kaarinan kirkkoherra sekä tuomiorovasti 1687. Akatemian rehtori 1673–74, 1682–83 ja 1691–92. † Turussa 18.2.1694.

Pso: 1668 Susanna Hansdotter Meisner († 1708).

Veli: teologian professori, FM ja TT Johan Flachsenius 981 (yo 1653, † 1708).

Poika: sihteeri, FK Johan Flachsenius, myöh. Flachsen 3019 (yo 1682/83, † 1708).

Poika: Rydaholmin kirkkoherra, FM Jakob Flachsenius 3830 (yo 1692, † 1733).

Lanko: tukholmalainen sihteeri Hans Meisnerus, myöh. Meisner 1176 (yo 1656/57, † 1680).

Vävy: teologian professori, FM Anders Liuhander, v:sta 1675 Wanochius 2021 (yo 1669, † 1700).

Vävy: Växjön piispa, FM ja TT David Lund 2257 (yo 1673, † 1729).

Vävy: käytännöllisen filosofian professori, FM Johan Munster 2581 (yo 1677/78, † 1714).

Vävy: Sunnen kirkkoherra, FM Vilhelm Wargentin 3203 (yo 1684/85, † 1735).

Vävy: Rymättylän kirkkoherra, FM Anders Chydenius 3935 (yo (1693), † 1711).

Vävy: Oriveden kirkkoherra, FM Johan Wanaeus 4406 (yo 1699, † 1746).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 59b; HYK ms., Bor. osak. matr. #55; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (7.4.1652); KA valtakunnanregistratuura 13.10.1665 f. 268 (Fullmacht för Magistro Jacobo Flacsenio på Logicæ et Metaphysicæ profession i Åbo), 3.9.1672 f. 316 (Till Cammaren för Professoren M. Jacobo Flachsenio på 100 Rijs Pappers Tullfrijheet ... till det arbeetetz fortsättiande som han till Academiske vngdomens förkofringh uthi sin Profesion allareeda begynt och vnder händer hafwer), 30.7.1679 f. 514 (Till Mag. Jacob Flachsenium vocation at wara Professor Theologiæ wid Åbo Academie uthi Thunanders ställe), 20.12.1683 f. 632 (Till Landzhöfdingen Creutz för Profess. Flachsenio, emot [sin granne] Profess. Petræo 540), 20.3.1684 f. 169, 24.10.1687 f. 590 (Till Assessoren Wallenstierna om Mag:r Flaccenio ... Wi hafwe jämte Edert und:e bref dat. d. 15 hujus bekommit Borgmästare och Råds i Åbo und:e supplique, hwarutinnan de åstunda, at få Professorem Theologiæ Mag:r Jacobum Flachsenium till Kyrkoherde uti Biskopens D. Envalds Svenonii 132 ställe där i Staden ...), 30.11.1687 f. 663 (Fullmackt för Mag:r Jacob Flachsenio, att wara Kyrkioherde och primarius Professor Theologiæ i Åbo ... såsom Pastoratet uti Åbo medh Annexan Rumnies [Nummis], jempte Primaria Professio Theologiæ, och dhe där till hörande beställningar, ähre förmedellst Doctor Enewaldi Swenonij befordran till Biskopz dömmet i Skåhne, ledige wordne, och Wij nödigt skatte, samma Embeten åther medh en annan skickeligh och wählförtiänt man att besättia), 15.7.1688 f. 401 (Till Landshöfdingen Lorentz Creutz swar om Miltopæi 1727 och Flachsenij Rustningzhåld ... Wij hafwe bekommit Eder underdånige skrifwelse aff den 7 hujus, och där utur sedt huruledes wid öfwerståndne Militie sammankomst och Indelningzvärketz igenomgående Rådmannen Johan Miltopæus som Rustar för Arola på Hirsala Öön, och Professoren och Kyrkioherden i Åbo Magister Jacob Flachsenius, hwilken rustar för Grefwilä hemman på samma Öö, äre inkomne med berättelse på hwad sätt twenne Engiar i förra tijder äro komne ifrån hemmanen under Wårfru kyrkie Prästegård, och skohle för Rusthållen wara både när belägne och omistandes ...), 8.10.1688 f. 591 (Kongl. Maij:tz Nådige Resolution uppå dess Troo Mans Biskoppens samppt Pro Cancellarij widh Åbo Academie wyrdigh och Wähllärd Doct. Johan:s Gezelij U76 underdånige ansökning, om tillstånd för dhe twenne Professoribus Theologiæ dhersammastädes, Kyrkioherden och Dom Probsten Mag. Jacob Flachsenio och Magist. Petro Laurbechio 914, att disputera pro Licentia, och sedan taga gradum), 8.3.1694 f. 179 (Fullmacht för Doct. Petro Laurbechio 914 at wara Professor Primarius Theologiæ uthi Åbo ... Theologiæ Professoris Primarij tillika med Domb Probst och Kyrkioherde Embeten i Åbo, förmedelst Doctoris Jacobi Flachsenij dödelige afgång, nyligen ähr blefwit vacant och ledigt), 21.3.1694 f. 227 (Till Biskopen Doct. Joh. Gezelium 1785, angående Professionem Primariam och Dom Probsts Embetet i Åbo ... Wij hafwe i nåder sedt utur Eder underdånige skrifwelse daterat d. 26 Febr. sidstledne huad skähl och omständigheter I anföre, til at wijsa, huruledes sielfwe nödwändigheten fordrar, det en deel af de många Embeten, som hafwa warit den afledne Theologiæ Professori Primarie och dess Antecessorer deriemte anförtrodde nu wid den nyligen förelupne förändringen måge blifwa derifrån söndrade), 13.4.1701 f. 260 (Till Consistorium i Åbo swar ang:de underhåldz Spanmåhl för framledne Professorernes Doct. Svenonij 132 och Doct. Flachsenij Enkior); KA mf. ES 1752 (cc 15) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 5.–6.4.1687 f. 75v (H:r Professoren HögEhrewyrdige och Höglärde Mag: Jacobus Flachsenius gaf Rätten tillkänna, huru såsom han A:o 1685 in Aug: af Capiten Wälb. Gideon Von Nummers hade kiöpt Caivois Bördzrättz Ryttare hemmanet på Satava öö belägit), 83 (Grefwilä med Salmis, hwilke elliest med ett ord kallas Kaifwois Ryttare Bördzrättz hemma); KA mf. ES 1846 (kk 9) Pöytyän käräjät 7.–9.2.1688 f. 33 (Företrädde Professoren HögEhrewyrdige och Höglärde mag:r Jacobus Flachsenius berättandes att såsom han genom kiöp af Sahl. Probsten och Kyrckioherdens Mag:r Johannis Frijsij Arf:r som der öf:r fattade Instrument af d: 20 Octob: 1687 wijdare uthwijsar är kommen i possession af Kylämäki Bördes hem:n i Pöyttis Sochn). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 48 (XI); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 40 passim; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 516, 534, 567, 595; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 27–29, 31, 127 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 238; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 149, 160; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 241 (1.5.1694, ‡); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 407; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 62 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. XIV, 116 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 15 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 80 passim. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 321; J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 225 V#4404; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 42, 74, 119, 128; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 144; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 273; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #33G, 65D, 95D, 246G, 718D, 735G, 874D, 874G, 876D, 876G, 879G, 885G, 911–980P, 911G, 912G, 914G, 918G, 919G, 920G, 922G, 923G, 924G, 925D, 926G, 927G, 928D, 928G, 933G, 939G, 940G, 946G, 948G, 950G, 953G, 958G, 963G, 965G, 968G, 969G, 970G, 972G, 973G, 978G, 979G, 980D, 980G, 986G, 999G, 1326G, 1329G, 1415G, 1418G, 1513G, 2153G, 2158G, 2180D, 2192G, 2197G, 2317G, 2318G, 2320G, 2324G, 2326D, 2331D, 2363D, 2591G, 2749G, 3688G, 3764G, 3774G, 3777G, 3779G, 3802G, 3810G, 3811G, 3812G, 3815G, 3817G, 3917G, 3942G, 3992D, 4002D, 4006G, 4007G, 4011G, 4016D, 4055G, 4192G, 4195G, 4198D, 4198G, 4204G, 4208D, 4236G, 4264G, 4341R, 4404R; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 82; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 59; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #16, 81, 82, 200D, 304H, 624H, 788H (prom. TT 1689), 791H, 804, 914H (prom. TT 1689), 1034, 1039, 1118–1194, 1254G, 1267, 1333H, 1384G, 1394G, 1524H, 1624R, 1707R, 1840, 1971H, 1973, 1988, 1989, 2019D, 2031H (‡), 2114G, 2115G, 2164G, 2273G, 2531H (prom. TT 1689), 2532H (prom. TT 1689), 2566, 2567, 2568, 2576, 2655H, 2657, 2726, 2730, 2777, 3056, 3057H (‡), 3067D, 3183H, 3185H, 3189G, 3235, 3490, 3799, 3956, 3960, 4030, 4041, 4042, 4055, 4057, 4063, 4064, 4066, 4255, 4262, 4411G, 4430H (‡); K. Kyläkoski, Flachsenius, muistiinpanoja (2009) s. 25.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Flachsenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=787>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Flachsenius, Jacobus Henrici Vem. p. 40 || Bor. 55. – Son af Henr. Henriksson från Vestergötland, jordbrukare i Vehmo. Född 1633. Student 1650. Stipendiat 1653–59. Respondens 1655 o. 14.5.1656 u. Vexionius. Magister 5.6.1656. Akad. adjunkt 1658 och sekreterare 1660. Professor i logik o. metafysik 1665, teol. 1671. Teol. d:r 1689. Död 1694. Akademins rektor 1673, 1682, 1691. – Skrifter, se Stjernm. p. 54; Elmgr. I, 48. 87; Lidén; Marklin.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 48.