Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Krister (myös Kristian) Bergerus Christiernus Georgii, Fenno 1798. * noin 1644. Vht: Uskelan Salon kappalainen Jöran Bergerus (Georgius Henrici, † 1667) ja Karin Johansdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1665/66 Birgerus Christjern. Georg Fenn _ 86. — Marttilan pitäjänapulainen 1680, kappalainen 1698, samalla kirkonisäntä (1694). † Marttilassa 29.6.1713.

Pso: 1:o N.N. Zachrisdotter Judius († 1684); 2:o noin 1685 Kristina Karlsdotter Greek tämän 2. avioliitossa († 1732).

Appi: Marttilan kirkkoherra Zachris Judius 484 (yo (1645), † 1678).

Isäpuoli: Salon kappalainen Erik Hemmaeus 800 (yo 1650, † 1669).

Lanko: turkulainen raatimies, lainlukija Kristian Greek 562 (yo 1646/47, † 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 24b; KA mf. ES 1749 (cc 9) Halikon ja Uskelan käräjät 7.–9.10.1673 f. 109v (Huadh Christiani Georgij beswäär, till Malin Engellbrechtzdotter wedhkommer, som han förmeentte henne hafwa föröfwat Truldom och dess förmedelst hans Moder och broder sigh sielf för giordt, så tillstodh fuller Engellbrechtzdotter sigh Christiani Sahl. Moder obönat af orsaak att hon för hennes skull åthskillige gångor i synnerheet när Sahl. H:r Ericus Hemmæus medh sin afledne hustru bröllop hållit, hafft omaak till bröllops kåstz förfärdigandhe, och för denne Malin således hadhe arbetha Christiani Sahl. Moder uthj för detta Ombudzmans på Kärckis gårdh Erich Jacobssons närwaro een gullkädha tillsaght, i synnerheet att Christianus och då haft i sinnedt denne Malin till sin laghgift hustru tagha, men emedan huarcken dhe paar fålck blefvo eij heller Malin den sigh tilsagde gullkädhan kunat mechtigh blifwa ...), 116v; KA mf. ES 1750 (cc 13) Marttilan käräjät 22.–23.1.1685 f. 15 (Coadjutor Christiernus Birgerus on haudannut vaimonsa rovasti Jacobus Matthiæ Platessan hautaan. Vrt. Marttilan pitäjän historia (1959) s. 309–310); KA mf. ES 1848 (kk 11) Marttilan käräjät 7.–8.6.1694 f. 329v (Kyrckiowärden och Coadjutor Wällärde H:r Christer Bergerus); KA mf. ES 1849 (kk 13) Marttilan käräjät 12.–13.10.1696 f. f. 396v (Coadjutoris H:r Christer Bergeri hustro Christina Carlsdotter wittnade); KA mf. ES 1853 (kk 25) Marttilan käräjät 6.–7.5.1707 f. 360 (giäld till Kyrckian. Jatkuu 25.–26.9.1707 f. 448); KA mf. ES 1882 (ll 5) Espoon käräjät 3.–4.7.1671 f. 63 (Tå uplystes Bodom Ryttare Hemmanet som Regimentz skrif:s Sahl: Helenij Enckia Hustro Christina Carlsdotter Grack ... Kristinan 1. puoliso rykmentinkirjuri Anders Joensson Hellenius yo Uppsalassa 17.5.1643 ja Tartossa 31.10.1645. Aateloidut suvut von Hellens ja af Enehjelm polveutuvat heidän pojistaan); KA mf. ES 1883 (ll 6) Tenholan ja Kiskon käräjät 20.–21.10.1674 s. 113 (Emedhan int: lagligit byte är Skiet efter Sal: Zachris Johanssons dödh; Alltså bewillies effter Christierni Birgeri begieran, een ny liqvidation, och dhet aff Laghläsaren medh någre Nembdemän at förrättas); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 23.1.1671 (Då Insinuerade fordom Regementz Skrifwarens Sal: Andreæ Hellenij Enckia, hustru Christina Carlsdotter Greek een klage libel emoot Rådhmannen Hans Jabel angående 53½ Tunna Commis Salt), Helsingin RO 7.5.1673 (Organisten Erich Bruse (katso 3892) begiärte Recommendations bref till Borgmestare och Råd i Westeråås, På Sal: Regementzskrifwarens Andreæ Hellenij omyndige barns wägna, aldenstund han förnimmer, dem wara tillfallit något arf å den ortten). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 109 (XXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 24 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 460 (diekne); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 179, 341, 348, 351–352, 353–356, 375, 379–381 (2.3.1670, relegeras till 2 åhr); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 32, 51, 175; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 265 (mainitaan Salon kappalaisen poika, tämän veli, joka on kuollut Uudessakaarlepyyssä). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 433, 434; A. Wilskman, Bidrag till släkten Procopaeus' äldsta historia. SSV 1 (1917) s. 48; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 104; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 185.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Krister Bergerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1798>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.