Helsingin yliopisto

Tiedot

1692/93 Johan Bruce (myös Bruse) Johannes Erici, Helsingforsensis 3892. * Helsingissä 4.12.1678. Vht: Helsingin tullinhoitaja ja urkuri Erik Andersson Bruse († 1692) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Bruun tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1692/93 Bruse Joh. Helsingf _ 199. — Viipurin lääninkanslian kirjuri 1700. Sotakanslistina kenraalimajuri Schlippenbachin armeijassa 1702–05, sihteeri (1707). Skaraborgin jalkaväkirykmentin sotatuomari 1708, joutui sotavangiksi Pultavassa 1709, komennettu kenraalikuvernööri kreivi Gustaf Otto Douglasin palvelukseen Suomeen (1718), palasi sotavankeudesta Ruotsiin 1722. Asui sittemmin Mariendalin tilalla Ovan pitäjässä Länsi-Götanmaalla (1727–31). Uskonnollinen kirjailija. Elossa 1736.

Pso: 1707 Eva Maria Barck (elossa 1714).

Sisarenpoika: sotarahastonhoitaja Anders Ruchert 4921 (yo 1706).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 32b; KA valtakunnanregistratuura 2.6.1693 f. 306 (Till Cammar Collegium för framl. Tullnärens Erich Bruses Enka ... Crono Rusthållet Malms oprättande i Hellsing Sochn), 2.6.1693 f. 307 (Till Landzhöfdingen Carl Bonde swar angående framl:e Tullnärens Erich Bruses Enka); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Sauvon käräjät 14.12.1691 s. 229 (Studiosus Mons:r Johan Lillander upwijste j Rätten en Fullmacht af den 12 Junii nästförledne, dess medelst Tullnären i Helsingfors Wälbet:de Erich Bruse honom Committerar att bewachta bem:e Bruses Broders Anders Bruses Barns bästa, wedh Arfskiftet efter dheras Moder Sahl. h:o Marja Nijlsd:r, som sedermehra warit gift medh Capellan här sammastädes H:r Pähr Pajonæus 128); KA mf. ES 1720 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 24.–26.5.1669 s. 56 (Organisten i Hellssingfårs Erich Bruusse); KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 14.–15.3.1672 s. 22 (Organisten i Hellsingfors Erich Anderson Bruusse); KA mf. ES 1722 (bb 12) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 1.–3.3.1688 s. 39 (Tollnärens och Rosthållarens i Mallm Erich Bruses anhållande); KA mf. ES 1723 (bb 14) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 11.–12.1.1693 s. 20 (Efter Tullnärskans Gudhfruchtige hustru Catharina Bruns anhållande, blef här Lagl: Ransakat om det tillstånd som hennes Ryttarehemman i Malm by och Helssinge Sochn warit stadder uti enähr hon tilljka medh sin numehra Sahl: Man det först tillträdde); KA mf. ES 1727 (bb 25) Helsingin ylim. RO 20.1.1705 f. 1 (Saaken emellan Sahl: Bruukzförwaltaren Wälbet:de Petter Thorwösts Erf:r och Krigzmanshuus Bookhollaren Wälbet:de Erich Helsing, såsom Successor matrimonii efter Sahl: Tullnären Wälbet:de Erich Bruse, ang:de 108 D:r 14 ö: K:m:t capital ... Erich Helsing å sin hustrus Madam Catharina Bruns wägnar); KA mf. ES 1728 (bb 28) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 9.–10.10.1708 f. 77v; KA mf. ES 1729 (bb 30) Hollolan ja Tennilän käräjät 7.–8.2.1710 f. 52 (Sahl: Krigzmanshuus Bookhållarens Erich Helsings efterlåtne Enckia Madam Catharina Bruun); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 18.6.1656 (Casparus Schettner angaf sig till at willia blifwa her Organist, hwar till han och blef annammat, och blef hånom i åhrlig löhn beståt och tillsagt 100 D:r S:r M:t Sampt frij huuss af Staden och der han framdeles hafwer last frijt krögerij, katso 2641); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 26.9.1664 (Öfwertingades medh Organisten Erich Bruuse, at han blifwer Stadzens Organist på ett åhr först till prof, och bekommer åhrligh löhn 300 D:r Kop:r m:t och sielf håller sigh huuss); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 2.9.1668 (Organisten Erich Bruse afsade sigh ifrån Gabriel Kijhls (katso 2723) gårdh som han här till hyrdt hafuer), Helsingin RO 20.1.1669, Helsingin RO 6.2.1669 (Handelsman Niels Steen 1222 inlade sin klago libell emoot Organisten Erich Bruse angående dhe missfirmelige ordh, som han på Erich Clemetssons källare hafwer låtit falla emoot honom), Helsingin RO 18.4.1670 (Uplystes 1. gången Anders Guldsmedz gårdh som är försålder Stadz Organisten Erich Bruse för 180 d: k:m:t), Helsingin RO 16.5.1670 (Organisten M:r Erich Bruse bleeff effter anhållan bewilliat och förlofwat at reesa till Stockholm, doch skall han öfwer Pinges Helgen sin tienst i Kyrckian opwachta), Helsingin RO 7.5.1673 (katso 1798); KA mf. ES 1240 (g 7) Helsingin RO 4.1.1679 (Organisten Erich Bruse inlade Inspectorens Oloff Ednärs breff honom tillskrifwit Daterat Åbo d: 28 Decemb: 1678, Angående Lille Tull och Accijs tienstz Förwaltning här i Staden, där utj Inspectoren honom fulleligen samma tienst att förestå under disposition updrager), Helsingin RO 19.2.1679 (Tullnären och Organisten Erich Bruse beswärade sigh öfwer Tullskrif:n Claes Mårtensons försummelse); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 2.6.1686 (Blef Discurerat om Organistens Bruusens Löhn); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 9.3.1691 (Regementz Feltskeren Mest: Anders Rycker ... sin Swärfader Tulnern Brusse); KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 4.4.1692 s. 4 (Såsom Tullnären Wälbetrodde Erich Bruuse sigh beklagar eij kunnat få Regementz Skrifwaren Wälbetrodde Ezechiel Ekman till Clarering om den fordran han hoos honom giör ..., 27.11. Sigh beklagade framledne Tulln: Bruusses E:a dygdesamma h:o Chatarina Bruun ...), Helsingin RO 27.7.1692 s. 156; KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 18.4.1700 s. 87 (Såssom nödwändigheeten fordrar att för Sahl: Tullnären Erich Bruses Barn Nembligen Sonn Erich och dottren Catharina Bruse som ännu äre Omyndige förordna Förmyndare, Altså blef nu der till Constituerat Handelsman Petter Burgman), Helsingin RO 12.12.1700 s. 213; KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 10.7.1705 s. 89 (Krigzmans huus Bookhållaren Erick Hellsing, begärte emedan Cämbnär Præses, Rådman Gab: Hinderson (katso 3716) ähr medh honom i Swågerlag, dedh ehn annan i dess ställe skulle förordnas, som optager Saken emellan honom och dess Landbonde på Rassböhl Jacob Sigfredhsson, för någre Oqwädens Ordh); KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 12.8.1707 s. 86 (Handellsman Lars Forsten (katso U1274) oppwijste ehn transactions skrifft af d: 5 Augustj 1707 hwarmedelst dess Swärmoder Madam Catharina Brun oppdragit dess Gårdh här utj Staden sine twänne Yngste Barn dåttren Catharina Bruse och Sånen Erich Bruse till Fäderne för 1000 D:r Kåpparm:t begiärandes Forsten att sådant måtte Lagl: Blifwa Inteknadt, som så wijda första gången Oppbödz), Helsingin RO 19.8.1707 s. 88, Helsingin RO 26.8.1707 s. 96 (Rückers med förra hustrun, Sahl: Maria Bruses effterlämbnade Barn), Helsingin RO 30.9.1707 s. 114 (Bårgmästare och Rådh i Hellsingfors Giöre Witterligit, huru såssom Madam Catharina Bruun A:o 1699 wid sitt Inträde utj andra gifftet med Krigzmans huus Bookhållaren Erich Hellsing har tillsagdt och utfäst sine 4 Barn med förra Man Sahl: Tullnären Erich Bruse, Fembhundrade D:r K:m:t hwardehra utj Fäderne ...); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 8.2.1670 (... då M:r Anders Kåck omledit honom, att han wille giöra wäll och hempta medh sigh dädan Organistens Erich Bruuses Syster Son Een lijten Gåsse, som han hadhe hafft j antwardningh i fron Stockholm och under händer, att han skolle honom Enligen Framföra och Leffwerera sin Morbroder j hender här j Helssinghfors), Helsingin KämnO 19.11.1672, Helsingin KämnO 16.10.1696; KA mf. ES 1264 (g 106) Helsingin KämnO 23.10.1697 s. 76 (Studenten Johan Bruse wittnadhe); KA mf. ES 1265 (g 111) Helsingin KämnO 24.1.1702 s. 5, Helsingin KämnO 30.1.1702 s. 9, Helsingin KämnO 4.2.1702 s. 16, Helsingin KämnO 20.2.1702 s. 51, Helsingin KämnO 7.3.1702 s. 60, Helsingin KämnO 27.3.1702 s. 72 (Landz Secretariens Höghach:d Isack Hagertz (katso U689) ... förra Skrifware Mons: Johan Bruse), Helsingin KämnO 25.4.1702 s. 88. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 256 (LIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #230. — B. A. Ennes, Biographiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare samt Andre Embetsmän I (1818) s. 439; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 625 (Bruce Tab. 2); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IX (1936) s. 261 (Tillägg och rättelser); H. Grönroos, Vem var Johan Bruce? SKHST 52 (1952) s. 48–65; A. Tuurala, Orraeus – Gråå – Helsingh. Genos 39 (1968) s. 103.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Bruce. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3892>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.