Helsingin yliopisto

Tiedot

1666/67 Gabriel Ahlman (aluksi ylioppilaana Alnander) Gabriel Petri, Tavastensis 1883. Vht: Sääksmäen Kärjenniemen Tuomarlan ratsutilan omistaja, lainlukija Per Månsson ja Sofia Clasdotter. Ylioppilas Turussa 1666/67 Alnander Gab. Petri Tavast _ 90. — On luultavasti sama henkilö kuin: Gabriel Ahlman. Eversti Claes Ugglan kirjuri (1672). Korpraali Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä (Claes Ugglan rykm.) 1677, majoitusmestari 1678. † 2.1679. Naimaton.

Veljen vävy: Hattulan pitäjänapulainen Krister Orenius 3998 (yo 1693/94, † 1732).

Lanko: Huittisten kappalainen Lars Elg 1914 (yo 1667, † 1702).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 7a; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1679 f. 80 (KA mf. WA 2062); Esko Karisalmen 10.1.2009 (Tieto pormestari Johan Ahlmanin vanhemmista. Äiti Sofia Clasdotter oli kotoisin Sääksmäen Ritvalan Toppolasta (Alnäs) ja hänen isoisänsä oli lainlukija Kristoffer Bertilsson, lähteenä Etelä-Suomen laamanninkäräjät 29.–30.1.1683 Ylisen Sääksmäen kihlakunnassa Längelmäen pitäjässä Tunkelon nimismiehen talossa: Esitetään Christoffer Bertilssonin 12.9.1591 antama tuomio ja Christoffer Perssonin 7.2.1612 antama tuomio joista ensimmäinen on kopio Christoffer Bertilssonin tuomiokirjasta jonka Clas Christoffersson on todistanut oikeaksi, Johan Persson Ahlman todistaa että kopio on hänen äitinsä isän edellä mainitun Clas Chrisfofferssonin käsialaa. Myös Turun hovioikeus v. 1667 (mf. FR 1151–1152): Fordom Lagläsarens Sal. Per Månssons Enkia, hustru Sophia Claasdotter, emoot Kyrkioherden i Sexmäcki Herr Thomam Palthenium, Angående Engiar, uthmark och annat, som dhe hafwa warit strijdige om sekä Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1696: borgmestare Ahlman mot Eric Cnutsson i Linnais, Ahlmans sahl. broder Clas Ahlman); KA valtakunnanregistratuura 11.7.1670 f. 449 (Till Munstringen för een Enkia om hennes Rustningz hemman ... Hustru Sophia Claesdotter underdånigst Solliciterat om Tu sine Rustningz hemman i Tawasthuus lähn Sexmäki häradh och Sochn och Ridwala by belegne, för hwilke hon twenne Runstningar håller, at dhe för munteringen måge frijkallas och henne på dhem effterlåtas Sex drengiar kunna förswara, begärer ochså Skonsmåhl för 50 D:r S. M:tt rest), 6.5.1686 f. 209 (Till Landzhöfdingen Klingstedt om Rusthållaren Dionysius Johansson och lagläsaren Johan Pehrsson Ahlman), 22.4.1693 f. 213 (Till Landzhöfdingen Bonde, angående Borgmest:n Johan Pärsson Ahlmans ansökiande); KA mf. ES 1883 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 18.–21.3.1681 s. 215 (Qwartermest:ns Sahl: Gabriell Ahlmans attest af d: 15 Junij 1678); KA mf. ES 1724 (bb 15) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 12.–13.3.1694 s. 144 (Ehuruwehl Probsten och Kyrckioheerden H:r Gabriel Melartopæus förebära will att hafwa allaredan åhr 1672 till Bårgmästaren Johan Ahlman ifrån Stockholm medh een Bårgare skickat tillbakars och betalt i Saltt och Kläde dhe 100 D:r Kopp:r M:t tillfyllest, som Bårgmästaren samma åhr här ifrån Finlandh till sin broder Gabriel Ahlman på Stockholm öfwersende att kiöpa sigh waror före, dem han till den ända åth Probsten gaf), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 3.–4.12.1694 s. 297 (Endoch Bårgmästaren Wehl:t Johan Peersson Ahlman söker 6 D: 22 ö: Sölf:r m:t af Jacob Mattzon i Mustela på 1675 års Räntta, som han till Brodren Munsterskrifwaren Clas Ahlman å Ryttmäster Rijmans wägnar betala bordt); KA mf. ES 1963 (nn 4) Lempäälän käräjät 22.–23.3.1648 f. 415 (Hans Thommasson i Taipale, blef efter sin egen frjwilligh bekennelse twå t:nor Span:ll Lagläsaren i Säxmäkj häred Peer Månsson skyldigh, för några Pen:g:r som han af bem:te Lagläsaren deropå bekommet hafwer); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 21.3.1672 (et attest uthgifwidt af Öfwerstens Wälb:ne H:r Class Uglass handskrifware Gabriel Alman, angående nogon Slagsmål, emellan Kyrkeheerden i Mörskom Wyrdige och Wällärde herr Michel och twenne hans Söner N: herr Johan och Beniamin Busk å den ena sijdan, och Befalningsmans wälbetrodde Sigfridh Zachriæsons (katso 2171) Skrifware Anders Matzon på den andra). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 126 (XXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 24 (XXVII), 26 (XXIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 232 (Gabriel Petri), 269 (Gabriel Petri), 272, 276–277 (Gabriel Petri Aalman), 313 (Gabriel Åhlman). — V. P. Toropainen, Hämeenlinnan pormestari Johan Persson Aalmanin perhe. Genos 74 (2003) s. 13.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Ahlman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1883>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.