Helsingin yliopisto

Tiedot

7.2.1672 Matias Mollerus Matthias Bartholdi, Carelius 2171. Vht: Mäntyharjun kirkkoherra Bertil Mollerus (Bartholdus Matthiæ, † 1678) ja luultavasti N.N. Mattsdotter Heintzius. Ylioppilas Turussa 7.2.1672 [Mollerus] Matth. Bartholli Carel _ 108. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1672. d. 7. Febr. Matthias Bartholdi Mollerus. Carel. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa (Tukholmassa) 1672. — Mäntyharjun kirkkoherran (isänsä) apulainen 1672, armovuodensaarnaaja 1678, kirkkoherra 1679. Rovasti. Valtiopäivämies 1693. † Mäntyharjulla 1714.

Pso: 1:o Katarina Ithimaeus († 1682); 2:o 1682 Sigrid Arvidsdotter Forstadius; 3:o (jo 1704) Anna Björklund tämän 1. avioliitossa († 1745).

Pson seur. aviomies: Valkealan kirkkoherra David Hirn 2889 (yo 1680/81, † 1741).

Appi: Viipurin lukion lehtori, tuomiorovasti, FM Arvid Forstadius 592 (yo (1647), † 1683).

Eno(?): Jääsken kirkkoherra, FM Påhl Heintzius 1903 (yo 1667, † 1705).

Veli: Lappeen sijaiskirkkoherra Anders Mollerus 2929 (yo 1681, † 1697).

Veli: Mikkelin kappalainen Paul Mollerus 2930 (yo 1681, † 1723).

Poika: sotilas Matias Mollerus 4854 (yo 1705).

Tyttärenpoika: Hollolan kappalainen David Hirn 6831 (yo 1742, † 1779).

Vävy: Mäntyharjun ent. kirkkoherra Johan Gestrin 3448 (yo 1687).

Vävy: Säämingin kappalainen Samuel Mollenius U464 († 1717).

Vävy: Hartolan kappalainen Reinhold Hartz, myöh. Hertz 4348 (yo 1698, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 133a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #84; KA valtakunnanregistratuura 6.10.1679 f. 574 (Collation för Johan Nappenio (katso 4588) på Menduharie ... regal pastoratet Menduharie uthi Wijborgz Stifft, igenom den förrige Kyrkeheerdens H:r Bertills dödelige afgångh, förtijdes befinnes ledigt), 14.6.1681 f. 457 (Till Biskoppen Bång för Mollero, at han blijr widh Wenduharie Pastorat ... skall alt framgeent widh bem:te Pastorat blifwa maintinerat, oachtat at een annan Nappenius (katso 4588) ben:d genom sin eensidige berättelse Wår Fullmacht der på erhållit, honom Mollero till prejudice i dess wählfångne och reda anträdde Embete, iemwähl Enkian och dess Faderlöse barn till sorgh och skada), 16.11.1693 f. 686 (Till Landzhöfdingen Carl Bonde om Menduhariu Sochns förläggiande under et Tingställe), 23.12.1693 f. 963 (Till Cammar Colleg. om Landzhöfdingen Lindhielms förslag att En Ländzman må förordnas uti Menduhariu och en uti Kangas Niemi), 8.1.1694 f. 47 (Till Landzhöfdingen Bonde swar om Kyrkioherdens klagan i Menduharju Sochn ... öfwer den swårheet som honom möter att hålla därsammastädes en tillbörlig disciplin så länge Sochnen ligger fördeelt under så många Jurisdictioner, Nembl. Tree Slåttz lähner och Femb Härader), 18.1.1694 f. 72 (Til Cammar Collegium ang:de Ländzmäns tillsättiande i Menduharju och Kangasniemi Socknar), 18.1.1694 f. 78, 12.9.1719 f. 153 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmakt för Johan Gestrin 3448 på Pastoratet Menduharju ... medelst Matthiæ Molleri dödel. afgång Mänduharju Pastorat i Wiborgz Stifft är wordet ledigt); KA mf. ES 1814 (ii 4) Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 9.–11.9.1682 f. 144v (Förekom Pastor uthi Menduhariu Wyrdige och Wäll:de H:r Mathias Molerus och föregaf att uthi Kongl: Commissionen haf:r blifwit Littererat till laga Tingz bewijs om Prestebohletz beskaffenheet); KA mf. ES 1815 (ii 4) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 26.–27.6.1684 f. 402 (Kyrkioherden Wyrdige och wäll:de H:r Matthias Möller), 403v (att Mändyhariu Sochne Kyrkia som nu heelt gammal och lutande finnes, skulle kullrijfwas och af heela Sochnens inbyggiare i des ställe sedan een ny opsättias), 404v (Såssom Kyrkioheerden wäll:de H:r Matthias Mollerus gifwer tillkänna, huru såsom wedh Mänduhariu Kyrkia och jämbwähl opå Prästegårdz ägor skall wara för een tijdh sedan opsatt een Krogh, hwilken nu myckit skadeligh och försambl:n undertijden till stoor förargelse finnes), 408; KA mf. ES 1815 (ii 5) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 10.–11.7.1685 s. 115, 122 (dhe Skyttelä boer ... som ähre Cappellan H: Andreas Mollitor å et Regementz Hemmans wegna som han åboer ... Kyrkioherdens Sahl: H: Bertils Enckia åboer ett Skatte Hemman); KA mf. ES 1815 (ii 6) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 8.–9.6.1688 f. 296; KA mf. ES 1816 (ii 9) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 12.–13.6.1694 f. 86; KA mf. ES 1817 (ii 11) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 14.–15.10.1695 s. 206 (katso 6786), Pyhtään käräjät 29.–30.10.1695 s. 287 (Fendrichen Edell och Manhafftig Nils Feeman befullmechtigad af Kyrckioheerden i Menduhariu Försambling Wyrdig och Wällärde H:r Josepho Mollero förekom och beswärade sigh öfwer Corporalen Jochim Wargentin); KA mf. ES 1817 (ii 13) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 20.1.1696 s. 74; KA mf. ES 1819 (ii 18) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 16.1.1699 s. 61, Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 22.9.1699 s. 140; KA mf. ES 1820 (ii 26) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 14.10.1704 s. 380; KA mf. ES 1821 (ii 27) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 2.6.1705 s. 294; KA mf. ES 1821 (ii 30) Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 11.–14.6.1722 f. 95; KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 10.–11.4.1655 f. 174v (Kom för Rätta Wällärde Her Bertell Matthiæ, och gaf tilkenna, huru såsom han medh egen bekåstnadt hade låtit upbyggia een Stugu uthj Lapwesi Prestegårdh, dedt Allmogen i Sochnen hade warit plichtige att giöra), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 6.–8.10.1658 f. 513 (Emedan såssom Vice-Pastor i Lapwesi Sochn H:r Bertill, så nu som för detta, beswärar sigh, oppå förrige Kyrkieherdens Sahl: H:r Mathiæ [Lappeen kirkkoherra Matthias Georgii, † 1657/58] Enkias wägna, öfwer åthskillige aff Sochnens Leda möther, som äre skyllige deras rättigheeter till Enkian); KA mf. ES 1835 (jj 9) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 6.–8.2.1662 s. 33 (Her Bertell, Vice Pastor i Lapwesj Sochn), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 1.–3.10.1662 s. 120; KA mf. ES 1835 (jj 11) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 6.–8.6.1664 s. 100 (Företrädde Kyrckieheerden i Lapwesi Sochn Wällärde Her Bartholdus Mollerus och klagade sigh öfwer Wilmans strandz twenne Borgare Petter Kattilus och Olof Huttuin, at ehuru wäl han hafwer dem förbudit at fiskia under Prästegårdz ägor och på dess fiskiewatn, hafwa dhe lijkwäl det oachtat och honom owitterligen och uthan hans låff icke allenast dragit Noot uthan och uthj sidste fiskeleekz tiden, då fisken bäst skole gå up i sundet, medh deres Wedh flotta och Nootdragande fisken förhindrat), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 10.–12.10.1664 s. 137; KA mf. ES 1836 (jj 12) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 30.1.–1.2.1665 s. 22 (Vice Pastor i Lapwesi Wällerde H:r Bartollus Molerus föredrogh huru såssim uthi Prästegården där sammestädes är icke mehr än en dugligh Stugu), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 27.–29.11.1665 s. 129 (Vice-Kyrkioherden i Lapwessi Sochn Wäll:de H:r Bartholdus Matthiæ), 131; KA mf. ES 1836 (jj 13) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 14.–16.5.1666 s. 54; KA mf. ES 1836 (jj 14) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 11.–13.3.1667 s. 52 (V: Kyrkioherden wäll:de H:r Bartold), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–12.10.1667 s. 134 (Kyrkioherden i Menduhariu wäll:de H:r Barthollus Mollerus framträdde och klagade högeligen huruledes 2:e bönder ifrå Menduhariu Kyrkiegeld, men inom Tawaste huus Lähns gräntzen boende Johan Staffansson i Kuckonkorpi och Assikala Sochn sampt Hindrich Erichsson i Nurmi by och Nyby Sochn hafwa nästförledne förste Pinges dagh medh stoor obeskedenheet öfwerfallit honom uti Kyrkian under Ottesången ... han berättade: att sedan han i denne nästförledne Sommar är till den församblingen Menduhariu, effter sine Förmäns Disposition kommen, och han funnit där, effter den förre der boende swage Kyrkioherden (katso U254), stoore feel och oordningar, ibland annat, att Almogen är wahn oppå store Högtijdz dagar, utan nogon ordning eller efterfrågan af Prästerne, huem som wore skickeligh eller oskickeligh, wärdigh eller owärdigh Herrans Högwärdige Natward att begå, att löpa hopewijs till Skrift och absolution ... hade desse 2:e förber:de bönder, ståendes i främbste bäncken i Kyrkian, sagt offenteligen och högt: will och du förwägra folket at gå till Skrifft, du är inthet wår Präst ...), 138 (Kyrkioherden i Menduhariu wäll:de H:r Barthollus Mollerus framlade en Skrifft oprättat af d: 9 Aug: 1667 huar uti Matz och Christer Hanssöner Siriäst i Skyttilä by och Menduhariu Sochn hafwa opdragit ber:de Kyrkioherde dedh Crono Hemman dhe 1664 d: 8 8:br: hafua emottagit att skatta före, medh willkor som samma Skrifft, verificerat af Befalningzmannen Hans Johansson och Cappellanerne H:r Andreas Andreæ och Nicolao Fredlander dedh wijdare i bookstafwen inne håller. Emot detta Contract talade fuller den äldre brodren Christer); KA mf. ES 1836 (jj 15) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–27.5.1668 s. 56; KA mf. ES 1837 (jj 17) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 6.–8.6.1672 s. 103 (Då framträdde Kyrkioherden Wällärde H: Bartollus Mollerus och beklagade huruledes hans Antecessor i Menduhariu Sahl: Thomas hafwer så ruinerat och uthlegdt Prästegårdsens Skogh och Uthmark, för än han medh döden affgeck, att han H:r Bartoll uthi dhe 5 Åhr han där warit, icke hafwer ännu kunnat låta ett dugligit Swedie hugga. Begärandes där om motte Lagligen ransakas och honom Laga Attest där öfwer meddelas); KA mf. ES 1838 (jj 19) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 6.–8.7.1674 s. 49, 56, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 2.–5.10.1674 s. 145 (Oppå Pastoris i Menduhariu Wällärde H: Bartholli Molleri klagan genom sinn Sohn H: Mathiam Mollerum, öfwer dhe af Allmogen, som hafwer deras Skogzteegar tillsamman medh Prästegården dersammastädes); KA mf. ES 1838 (jj 20) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 7.–9.10.1675 s. 91; KA mf. ES 1838 (jj 21) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–27.2.1678 s. 4, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–11.6.1678 s. 47, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 2.–4.10.1678 s. 76 (Då framträdde åter igen Kyrckioheerdens i Menduhariu Sohn, Wällärde H:r Matthias Bartholli, och påminte Rätten om den Långwarige twist hans fader måst hafwa medh bonden Lars Achtiain); KA mf. ES 1795 (gg 1) Tiuralan käräjät 20.–21.2.1663 f. 1060 (För någre åhr sedan hade Vice Pastor i Lapwesi Wällärde Her Bertell Matthiæ Lefwererat Anders Kilpoinen, som ähr boandes här i Siurala, ett Biörnskinn, att bereedas ...); KA mf. ES 1726 (bb 20) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 20.–21.2.1700 s. 30 (Sahl: Cronones Befallningzman Wählbet:de Johan Hagert); KA mf. ES 1726 (bb 21) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 8.–9.10.1701 s. 230 (twisten emellan Cappelan H:r Gabriel Wadstenius (katso 5049) och Befallningzman Hagerts Enckia Madam Elisabeth Biörklundh); KA mf. ES 1728 (bb 28) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 20.–21.10.1708 f. 94 (Arrendatoren Wählachtadh Ulrich V. Werd (katso 4200) ... des swärmoder Madam Elisabeth Biörcklund); KA mf. ES 1265 (g 113) Helsingin KämnO 19.2.1704 s. 21 (Rådhman Högacht:dt Torsten Burgman inkom för Rätta och föredrog att han 1696 d: 5 Julij uppå Fordom Befallningzm:s Sahl: Joh: Hagertz Caution för H:r Kyrckioherden utj Mänduharia Ehrewyrdige ohc Wähllärde H:r Mathias Mollero och dess huusähra dygdesamma Matrona hustr: Anna Biörkelundh haf:a låtit effter Specificerade köpmanne warur afföllia Nembl:n ... Effter Upläsande inladhe Mändyhariu Kyrkkioherdens Son Mathias Mathiæ 4854 i Retten sin Fadhers Ehrewyrdige och Wählärde H:r Mathiæ Molleri protest med egen handh á d: 9 hujus I Mändyhariu skrefwen därest han här om tillstår denna Rättz Citation sig d: 4 Janua: Nästweckne undfångit haf:a, Nekandes 1:o att ... 2:do att hans nu warandhe hustru då för tijdhen Geldhen Giordhes icke waridt hans Laggiffta hustru, uthan Sahl: Befallningzmans Sigfred Zachrissons [Porvoon kihlakunnan kruununvouti Sigfrid Zachrisson] dotter ...); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 14.11.1668 ([Sahl: H:r Hindrich] Archenholtz 770 Enckias mågh, Munsterskrifwaren Siffredh Zachriesson), Porvoon RO 21.3.1672 (et attest uthgifwidt af Öfwerstens Wälb:ne H:r Class Uglass handskrifware Gabriel Alman 1883, angående nogon Slagsmål, emellan Kyrkeheerden i Mörskom Wyrdige och Wällärde herr Michel och twenne hans Söner N: herr Johan och Beniamin Busk å den ena sijdan, och Befalningsmans wälbetrodde Sigfridh Zachriæsons Skrifware Anders Matzon på den andra); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 10.4.1693 (Cronones Befallningzman Wehlb:de Sigfred Zachrisson på dess Swärfaders Sahl: Ezechiel Ekmans (katso 2068a) wägnar); KA mf. ES 1173 (b 6) Porvoon RO 16.11.1701 (Sahl: Befallningzmans Sigfredh Zachrisons Enckia hustro Marija Eekman), Porvoon RO 23.11.1701 (Sahl: Borgaren Anders Bergz Enkia hustro Margareta Sigfredzdotter Biörkelundh); KA mf. ES 1173 (b 8) Porvoon RO 18.11.1703. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 136 (XXXII); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 199, 211; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 13. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 73; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3837D, 4266D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 119; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2530H (vih. 9.5.1682).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Mollerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2171>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.