Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1667 Lars Elg Laurentius Matthiæ, Hvittensis 1914. Vht: Huittisten kirkkoherra Matts Hirvi (Matthias Thomæ, † 1658) ja Sigrid Larsdotter tämän 1. avioliitossa (pso 2:o 1666 Erik Simonsson). Ylioppilas Turussa sl. 1667 Huittensis Laur. Matthiæ _ 93. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1667/68] Laurentius Elg. | Sacellanus in Hwittis. Obiit 1702. — Huittisten nimismies 1671–74. Huittisten pitäjänapulainen 1674, kappalainen 1689. Kirkonisäntä (1681). ‡ Huittisissa 14.9.1702.

Pso: 1:o Sofia Pedersdotter Alman (‡ 1679); 2:o 1679 Margareta Henriksdotter Callia († 1748).

Poika: Huittisten kappalainen Johan Elg 4101 (yo 1695, † 1717).

Poika: Perniön kirkkoherra, FM Matias Elg 4324 (yo 1698, † 1739).

Poika: sotilaspappi Henrik Elg 4325 (yo 1698, † 1709).

Poika: tukholmalainen oluenpanija Jakob Elg 5091 (yo 1709, † 1747).

Lanko: majoitusmestari Gabriel Ahlman 1883 (yo 1666/67, † 1679).

Lanko: katselmuskirjuri Påvel Callia 2607 (yo 1677/78, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 93a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #153; Timo Verhon tiedonanto 10.12.2008 (Leski Margareta Callia kuoli Turun suom. seurakunnassa 28.9.1748); KA valtakunnanregistratuura 15.7.1662 f. 263 (Öppett breeff för een Präste-Änka i Hwittis, uppå 3 Tunnor Spanmåhl i 5 åhrs tijdh ... Wij aff gunst och nåde, så och för den stoore fattigdoom, som H. Sigridh Larsdotter, framledne Kyrkioheerdens i Hwittis Sochn H. Mathiæ Thomæ effterlåtne Enkia, i sitt eensöriande tillståndh medh een hoop små barn sitter uthi, och hon intet förmår sigh och dem födha och ernähra, hafwe nådigst undt och effterlåthit som Wij här medh och i dette breefz krafft unne och efterlåthe henne tree tunnor Spanmåhl åhrligen i fem åhrs tijdh, uthi det lähnet hon boendes ähr att få och bekomma); KA mf. ES 1922 (mm 6) Huittisten käräjät 23.–25.11.1647 f. 331 (Kyrkioherden her Matz i Hwittis Sochn), 335 (Kyrkioherden Wällärde D:nus Matthæus Hiruj); SSHY (TMA Ulvila:1–2) Huittisten käräjät 27.–30.5.1662 f. 159v (Framstegh Kyrkiohärdens S:gh H:r Matthæi Thomæ efterlåtne Enkie hustru Sigredh Larsdotter, beswärandes på det första sigh hafwa många små omyndiga barn at oppehålla och försöria), 160v, 161, 168v; KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Huittisten käräjät 19.–24.4.1666; KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 15.–18.9.1671 s. 123 (Dns: Laurentius Matthiæ Elgh kärde nu till sin Stiuf Fader Lensmannen Erich Simonsson om Kåskua hemman, hwar till Erich Simonsson swarade seijandes at som hans hustro Laurentij Moder än uthj lijfwet är, förmodar han det och få besittia, helst emedan hon det sielf medh sin Sahl: Man förwerfwat hafwer ... Dns: Laurentius medh sin moders Consens hemmanet kan förestå), Huittisten käräjät 1.–3.7.1672 f. 33v (Lensmannen Dns: Laurentius Elgh), 51 (Kåskua), Huittisten käräjät 7.–9.7.1673 f. 40; KA mf. ES 1924 (mm 11) Huittisten käräjät 13.–15.7.1674 f. 33v, 35, 36v, Huittisten käräjät 26.–28.1.1675 f. 20, Huittisten käräjät 13.–15.9.1675 f. 35, Huittisten käräjät 13.–15.9.1675 f. 38v; KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Huittisten käräjät 12.–14.6.1677 f. 35v (H:r Lars Matthiæ Elgh), 43 (Angående Twisten emillan Coadjutoren H: Laurentium Matthiæ och Länsmannen Jacob Andersson Kahari, om 1675 Åhrs Underhåld; Så emädan H: Laurentius nu godwilleligen afstodh til Länsmannen Femton Dahl: Silfw:rm:t dy låther och Rätten dherwidh beroo); KA mf. ES 1925 (mm 12) Euran käräjät 29.–30.3.1680 s. 32 (Erich Simonsson ifrån Koskua by och Hwittis Sochn opå sin Broders Johan Simonssons i Kiuckais wegnar, inlade nu deras broders Sahl: Johan Simonssons den yngres för detta Borgarens i Raumo uthgifne skrift Dat: d: 3 Febr: 1676), Huittisten käräjät 25.–28.2.1681 s. 31, Huittisten käräjät 17.–20.9.1681 s. 471 (Coadjutoris och Kyrkiewärdens H:r Laurentij Elgs begiäran); KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 18.–19.8.1682 f. 165v, 166, Huittisten käräjät 6.–10.10.1684 f. 635; DI Antti Lehtosen tiedonanto 5.4.2007 (Enckellin artikkelissa 2001 on virhe ja Lars Elgin vanhempien täytyy olla Huittisten kirkkoherra Matthias Thomae ja Sigrid Laurintytär. Perusteluja SAY:stä ja tuomiokirjoista: Maakirjan mukaan Koskuan omistaja 1651–1661 Hr Mattz; Henkikirjassa Koskuan kohdalla 1657–1659 merkintä: Brukas af Kyrkoherden, 1660–1661: Hust. Sigd e:a, 1663–1666: Hust Sigrid präst e:a, 1667–1673: Erich Simonsson, Sigred h. (Kirkkoherra Mattz asui kuolemaansa 1658 asti vaimoineen Huittisten Pappilassa ja leski Sigrid vielä 1659, jonka jälkeen Sigrid-leski siirtyi asumaan Koskuan taloa. Sigrid-leski meni toiseen avioon 25.7.1666 Eerik Simonpojan kanssa.); Huittisten talvikär. 30–.3.1658 f. 62: Kyrckieheerden myndige herr Mathaeus Thomae ...; Huittisten kesäkär. 5–.8.1658 f. 100: kyrckieheerdens S: her Matzes enckia, dygdesamma H: Sigredh Larsdotter ...; Huittisten kesäkär. 13–15.7.1674 f. 36v: Lendzmannen D:us Laurentius Elgh beswärade sig öfwer sin stiuffadher Erich Simonsson som skall han tilfoga honom ett och annat förtreedt, skällandes hans hustro för hora, och som han hvarken är bonde eller i hans tienst som han föregaff, badh han att han för löös drifware upteknas måtte, honom sadhes att han sådant cronones Befallningsmannen till känna gifwer. Sedhan inkom Lendzmannens modher och med gråtande tårar gaf tilkänna, huruledes Lendzmannens Laurentij stiuffadher och hennes man hafwer uthi många åhr, medan han Laurentius och hans syskon woro små, med henne födt dhem, stådt hemmanet före och hållit honom Laurentium i skola, och badh för mannen, ...); KA mf. ES 2000 (nn 62) Hämeenkyrön käräjät 25.–26.6.1658 f. 234v (Kyrckieheerden i Hwittis H: Mathiæ Erffwingar, katso 1022); KA mf. ES 1967 (nn 10) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 21.–22.7.1693 f. 286; KA mf. ES 1968 (nn 11) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 18.–20.7.1694 f. 351 (Capellanen Wällärde H:r Lars Elgh uppå Hannula Cronohemmans j Kyrckiobyen wägnar, det han för Capellans bohl innehafwer); KA mf. ES 1971 (nn 16) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 26.–27.10.1699 f. 312; KA mf. ES 1971 (nn 19) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 3.–4.11.1702 f. 456v, 460v; KA mf. ES 1973 (nn 22) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 6.–7.3.1705 f. 185 (Cappellanens Sahl: H:r Lars Ellgz Enckia dygdesamma Hustro Margareta Callia i Nattula); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 18.12.1658 (Företrädde försichtigh Mattz Jörensson Sahl: Kyrckherdens ifrån Hwittis efterblefwen Enkias fulmehtigh, och kärde til wellerde H:r Joen (katso 2785) Collega wthi Biörneborgh om Ett L: humbla); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin ylim. RO 22.3.1675 s. 15 (H:r Lars Coadjutoren uthi Hwittis), Porin RO 15.2.1683 s. 9; KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 7.3.1655 (Knut Thomasson fodrade aff Michell Andersson 28 dahl:r kopar Mynt för een Oxe, som han 1653 om hösten hade tagit af hans brodher Kyrckieherden j Huittis her Mathia Thomæ till läns och bem:te Knut föregifuer sigh derföre hafua Caverat der på ... Jören Palila bekende, att her Matz sielf hafuer samme Peningar fodrat af Cnuut Thomasons Son Gustav). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 12 (1658. Maji, D:nus Matthias Hirvi, Pastor in Hvittis, ex vita demigravit, humatus a. 24 Junii); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 120 (XXVIII), 123 (XXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 26 (XXIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 284 (20.5.1668, Laurentius Mathiæ ‹Tämä?›), 329 (22.6.1669, Mainitaan yo Ericus Elg. Tämä maininta kuulunee Laurentius Elgille, koska Ericusta ei tavata muissa lähteissä); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 71; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 56 passim (isä); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #153, s. 224 (liite, matrikkeliin merkitsemättä jääneitä ylioppilaita). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 223, 225; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2938D; G. Enckell, Fogdesläkten Callia från Vittis. Genos 72 (2001) s. 33, 41 (nootti 23: Lars Elg var son till Matts Mattsson, död i Koskua, Vittis 1658, och Sigrid Larsdotter i hennes 1. gifte. Vrt. Antti Lehtosen tiedonanto 5.4.2007).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Elg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1914>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.