Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1667 Anders Salander Andreas Johannis, Ostrobotniensis 1926. Vht: raahelainen Johan Sigfridsson ja Anna Johansdotter (joka oli kotoisin Limingasta). Ylioppilas Turussa sl. 1667 Sallander And. Joh:is Ostrob _ 94. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1667] Andreas Johannis Salander. | Sacellanus in Muhos 1672. Obiit 1694. — Oulun Muhoksen kappalainen 1672. † Muhoksella 1694.

Pso: Magdalena Hoffrenius tämän 1. avioliitossa († 1723).

Pson seur. aviomies: Muhoksen kappalainen Johan Palmannus 3791 (yo 1691, † 1726).

Appi: Iin kirkkoherra Pehr Hourenius, myöh. Hoffrenius 543 (yo 1646, † 1686).

Poika: Iin pitäjänapulainen Petter Salander 4161 (yo 1695, † 1717).

Kaima: Anders Salander 1502 (yo (1661)).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 168b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #195; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 27.12.2009 (Anders Salanderin syntyperää koskeva täydennys, lähteenä mf. ES 2035 (rr 18) Limingan käräjät 1.–4.8.1681 s. 781); Kimmo Kemppaisen tiedonanto 22.1.2012 (Tieto Anders Salanderin isästä, lähde Digitaaliarkisto (c 2) Raahen RO 29.10.1692 s. 69 (Borgaren Johan Mattssons hustru Beatha Groot lamenterade, huru som hennes Man lämbnat henne med många små Barn huuswill, och sielf reest till Stockholm och begifwit sig under Kongl: Maij:tz Guardie, Begiärandes att hon med sine Barn medelst Rättens adsistence måtte blifwa inrymbd utj dess Swär Moders Sal: Johan Sigfredssons Enckias gård till een tijdh att boo utj, emedan bem:te hennes Swär Moder henne det tillstädier effter hon sielf eij der åboor, utan tillhåller sig hoos sin Son H:r Anders i Muhås. Beathas Swåger Johan Leppäinen, som nu här till som een Måg bott utj gården, här emot protesterade ...) ja 30.4.1692 s. 38); KA mf. ES 2032 (rr 13) Oulun käräjät 7.–9.7.1673 f. 252v (Capplan Ibm: [i Muhoss] Wyrdige H:r Erich 411 ... hans medharbetare Capplan H:r Anders Salander); KA mf. ES 2033 (rr 13) Oulun käräjät 7.–9.7.1674 f. 577v (Caplan ifrån Muhoss H:r Anders Salander, beswärade sigh öfwer Hauptman W:t V: C: Besoldus, som skulle han den 2 Maij sidstl: låtit honom afhändiga een båth förebärandes sigh eij wetha orsaken); KA mf. ES 2034 (rr 15) Oulun käräjät 10.–13.7.1678 f. 169 (Cappellanen i Muhos Wähl:de H:r Andreas Salander, ahngaf Tolfmannen Lars Safwolainen, som skulle han brukat Signerj), 173v (Gestilä hemmaneth), 174 (Nils Nykäises hemman); KA mf. ES 2034 (rr 16) Oulun käräjät 17.–19.2.1679 f. 2, 3; KA mf. ES 2034 (rr 17) Limingan käräjät 22.–26.3.1680 f. 103v, 104 (Johan Johansson Hapaniemi ... uppå sin Mågz Isak Isakssons Kärsämäs wägnar), 115 (Företrädde Johan Johansson Hapaniemi inläggiandes sin K: Modhers Hustru Dårdj Olufs dåtters Disposition utj fremmande Mäns nährwaro oprättat d: 29 Aprilis 1673 angående dhes Tertial af Hapaniemi Gårdh, Lydandhe ord ifrån ordh som föllier: Anno 1673 d: 29 Aprilis war wij Undertecknadhe stadde i Temmes by och Hapaniemi Gårdh, dhå Huusbondhen Johan Johansson, oss föredrogh sin K: Modhers Dårdj Olufs dåtters åldherdomb och bräckligheeter, medh begiäran wij hennes /: som på Grafwens bredd stadder ähr :/ af fult alfwar Skiähl och förståndh, drifwandhe tahl och swar om sin giffto rätt och dhes nyttiande, honom framdehles till säkerheet i Pennan fatta wille; hwilket wij eij skiäligen uthslå kunde, uthan fast heller här medh betyga, att hon åth spordher gaf tillkänna huruledes henne ingen tingh, huarken af dhet Lösa eller fasta effter Hennes K: Mans Sahl: Johan Andherssons 1668 d: 22 Februarij på sin Sothe Sängh, emillan dheras barn wählbetänckt giordhe förordningh, i förbehåll warit, uthan så edt som annat af beggies dheras Godha eller Fädherne och Mödherne, huar och een Arfwinge medh sin Rätta deehl i Hughkommen wara, wijdh hwilket hon och sadhe sigh willia förblifwa, Förmodandes att hennes Son Johan ... wittnar Die et Loco uth Supra, Johan Falck Justitiarius Loci, Swen Brunnelius. Uplystes och Modrens Hustru Dårdis Testamente första gången och war ingen som giorde inspråk), 116 (Effter Johan Hapaniemis begiäran uplystes Fadrens Johan Anderssons testamente och förordningh emillan sine barn af d: 22 Februarij 1668 första gången, och war nu ingen som dheremoth klandhradhe), Oulun käräjät 21.–23.6.1680 f. 154 (Cappellanen i Muhos H:r Anders Salandher beswäradhe sigh öfwer Brusius Kårhoinen att han stulit af honom 3 st: Massteträn och dhess föruthan uthwalt af 28 st: Dito dhem dhee sambfält huggit dhee bästa, dheraf H:r Anders bordhe 1/3 dehl begiärandes han dherföre plichta och honom sådant refundera måtte); Oulun käräjät 21.–23.2.1681 s. 155 (Cappelan hederlig och Wällärde H:r Andreas Salander inlade domaren Jöran Zadler, Lentzman Niels Arfman och Nembdeman Elias Mätas och Lars Sawålaises synebreff och giorde åthskildna och wiss Råå, mellan hans hemman Nykäla och Oloff Clemetzon Hålapas ägor), Limingan käräjät 28.2.–4.3.1681 s. 230 (Anders Mattzson Såldan inlade på Johan Hapaniemis wägnar, des Sal: Faders giorde Testamente och yttersta willia, som des Sal: fader A:o 1668 den 22 Februarij på des Sotesängh författa låtit, emellan barnen att hållas effter des dödelige affgångh, hwilket broderen Anders Jönsson och Systren Carin Jönsdotter underskrifwit tillstått och bejakat; samma Skrifft haffwer Johan Hapaniemi A:o 1672. den 5. 6. 7. 8. och 9 Martij wed hållen tingh, i Protocollet intechna låtit och sedan 1680 den 22. 23 Martij sig till säckerheet för nästom frändom oplysa låtit, dett och nu begärandes andra gången ske måtte, som och skedde. Ähn insinuerades å Johan Hoppaniemis wägnar des moders Dordj Oluffzdotters giorde Testamente A:o 1673 den 29 Aprilis, hwilket 1680 den 22. 23 Aprilis i häradzrätten är wordet præsenterat och då första gången oplyst, som nu och så andra gången giordes nästa Frändom till rettelsse, då Cnut Wittingh å Cappelanen H:r Anders Salandri wägnar, hwilken Hoppaniemis Systerson är, inlade hans Skrifftel: Protest, det Johan intet fasta här öffwer meddelas skulle; och Resolverades här opå, att der någon hade tanckar denne giorde och aff andra Syskonen wedertagne förlijkningh disputera skall den nästa Tingh sigh personeligen infinna, och sine Skiäl andraga, i widrigt fall skall här å laga fasta föllia, effter det ifrån A:o 1672 och till Dato 9 åhr klandrat stådt); KA mf. ES 2035 (rr 18) Limingan käräjät 1.–4.8.1681 s. 781 (H:r Anders Salander ifrån Uhlå Sochn och Muhås by insinuerade i Rätten nest förledne Winter honom meddelte tingz uthslag på des giorde Proteste emoot des Moor brodher Johan Johanson Hapaniemj om det Testamente H:r Anders Moderfader Johan Andersson och des Moder Moder dhen ännu blinder lefwer hafwa Testementerat dheres Son och H:r Anderses Moder broder meerbem:te Johan Johansson, hwaruthinnan meerbem:te H:r Anders pålagdt blifwit nu wid detta Tinget sig med sine gijltige skiels förleggiande desse författade testamenten infinna, der emoot H:r Anders förmeente giöra tillfyllest, at hans Modher h: Anna Johans dotter boende i Brahestadh icke underskrifwit, Johan förfrågandes om H:r Anders hade des Modhers och andra sine syskons fullmacht och tillståndh at klandra detta testamentet, effter dedt icke ifrån des begynnelse är blifwen der ifrån det alt till detta åhret stått oklandrat, hwilket Retten H:r Anders förhölt, medh förfrågan effter hans fullmacht, det H:r Anders neekade sig hafwa, uthan sade sig af sin Modher muntel:n Fullmechtigat wara det effter Högl: Kongl: Hoffrettz resolution togz till Testatoris som modrans dödh ad notam); KA mf. ES 2035 (rr 19) Limingan käräjät 7.–10.3.1682 s. 450 (Johan Hapaniemi så nu som offta tillförenne Insinuerade sin Sahl: Faders och ähn i lijfwet warande blinda Moders, esomofftast oplyste och giorde Testamenten för honom och hans arfwingar till säkerheet emoth Johans Syskons prætention, hwar på Caplan i Muhos Johans Systers Son H:r Anders Salander månde förleden winter Tingh 1681 igenom des fullmechtige Cnuth Wittingh, såssom och sedan sielf uthan någon fullmacht af sin Moder försedder, insprååk giöra, dedh honom till detta Tingh pålades att införskaffa, och frågades om någon nu på H:r Andersses wegnar war medh Hapaniemis Systers el:r Andersses Mors fullmacht tillstädes, hwar om ingen leth sigh förmärkia eller der medh framkom, hwilcket för alt wijdare klander, sossom och Johan Hapaniemi till större säkerheeth togz ad notam); KA mf. ES 2035 (rr 20) Oulun ja Hailuodon käräjät 26.–29.1.1683 s. 80 (Om den twist, som wellerde h:r Anders Salander Predikant wid Muhås hade medh Johan Halon om Måntzan Niska och Pyhä Liewit Suja höst fiskie stellen), 88, Oulun käräjät 24.–27.7.1683 s. 309 (Cappellanen Wyrdig och Wellerde H:r Anders Salander i Muhås på sin och sine medgrannars wegnar); KA mf. ES 2037 (rr 26) Oulun ja Hailuodon käräjät 11.–13.2.1689 s. 148 (Wällärde H:r Anders Salander föredrogh Retten huru såssom dess medbroders H:r Erichz 411 hustru Chirstin Christophers dotter, honom beskyldt för Kyrckiotyfnadh), Limingan käräjät 22.–24.7.1689 s. 78 (Johan Hapaniemis Son Studenten Gabriel Johansson 3313 Inlade i Rätten Johan Falckz doom af d: 13 Julij 1672 på dhe 63 D:r Km:t som Hindrich Rachtu tillstådt sigh wara till Hapaniemj skyldigh); KA mf. ES 2037 (rr 27) Limingan käräjät 20.–21.1.1690 s. 111 (Caplan i Mohos Wyrdige och Wellärde H:r Anders Salander Inlade i Rätten den Förlickningz skrifften som han d: 22 hujus hade ingåt medh sin Moder broder Johan Hapaniemi i Temmes om sin Moders Mödernes Arf på dess egen Arfz Andehl, effter Mohr Modran förledit Åhr igenom döden Afgången ähr), Oulun ja Hailuodon käräjät 10.–12.2.1690 s. 161 (Till Cappelans bohl uthnembdes i Uhlå ... Andre Caplan wed Mohos Capell H:r Anders Salander Matz Winicka eller Hans Bengtsson 3/8 Mant:), 176, 183, Oulun ja Hailuodon käräjät 25.–26.8.1690 s. 103, 115 (förlickningz skrifften ... Emellan H:r Andersses dyggdesamme hustru Malin Peers dotter, Och Caplans H:r Erichz hustru Chirstin Christophers dotter); KA mf. ES 2038 (rr 28) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–21.7.1691 s. 76 (Wördige och Wällärde H: Anders Salander beswärade sig det han j åhr eij fådt tilbörl:n åthniuta i Turcka effter sin 1/3 Mant:s Nykölä hemman Laxfiskiet), 77 (hans Laxpata); KA mf. ES 2038 (rr 29) Oulun ja Hailuodon käräjät 17.–18.8.1692 s. 102 (Caplans bohl); KA mf. ES 2038 (rr 31) Oulun ja Hailuodon käräjät 14.–16.2.1694 s. 258 (Öfwersågz Cappellanens wällärde H:r Anders Salanders inlagde Suppliqve, derutinnan han förmäler huru såssom Rådman wähl:t Claes Jenderian skall honom hoos högwyrdige H:r Biskopen ohemult anklagat ...), Oulun käräjät 21.–23.7.1694 s. 153 (Sahl: H:r Anders Salandri Änkia dygdesamme hustru Magdalena Hoffrenia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 121 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 416–417 (Andreas Saloander); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #195. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 201; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #714G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6000.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Salander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1926>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.