Helsingin yliopisto

Tiedot

(1644) Erik Brax Ericus Sigfridi, Carlöensis 411. Vht: Hailuodon kirkkoherra Sigfrid (Sigfridus Canuti, † 1647) ja Brita Eriksdotter. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 6.11.1644. — Apulaispappi Oulun Muhoksella (1653), sittemmin kappalainen (1655), samalla vt. kirkkoherra (1673). † 1698.

Pso: 1:o N.N.; 2:o (jo 1685) Kirstin Kristoffersdotter Bondstorph (jäi leskeksi).

Poika: Paltamon kappalainen (Hailuodon nim. kirkkoherra) Johan Brax 3709 (yo 1690, † 1737).

Lanko: Hailuodon kirkkoherra Henrik Wejonius, myöh. Björnholm 25 (yo 1640).

Lanko: Oulun varapormestari Staffan Keukoinen U106 († 1682).

Lanko: Kemin kirkkoherra Johan Tuderus 852 (yo 1651/52, † 1699).

Lanko: Hailuodon kappalainen Johan Salander, myöh. Salmenius 1151 (yo 1656/57, † 1699).

Vävy: Kuopion kappalainen Johan Paldanius 2635 (yo 1678, † 1693).

Vävy: Tervolan kappalainen Johan Remahl 3468 (yo 1687, † 1742).

Viittauksia: KA mf. ES 1142 (a 2) Naantalin RO 26.7.1649 (Ericus Sigfridi Studiosus, katso 66); KA mf. ES 2028 (rr 5) Oulun ja Hailuodon käräjät 22.1.1642 f. 96, Oulun ja Hailuodon käräjät 21.–22.7.1642 f. 134v; KA mf. ES 2028 (rr 6) Oulun käräjät 1.–3.2.1647 f. 221 (Scholmestares i Ny Carleby (katso 1063) Follmächtighe fordradhe aff Sal: Her Sigfredz arfwingar 12 D:r K: M: för tre böcker D: Paulini opera, huilka Sal: man af H:s Wör:tt till bårghans taghitt hafwer; dee swaradhe och föregåfwå att dett skall wara betalt, effter som Sal: Her Sigfredh på sitt yttersta skall hafwa bekänt, der emoot och till widhare Öfwertygandett inladhes een witne skrifft de dato den 15 Decembris 1646 af Henrich Kauhainen underskrifwin, der uthinnan han witnar och förmälar att Sal: Her Sigfred hafwer hoos Anders Jöranson tillstååt samma geld och lofwat derföre åth Kauhainen på Her Påfwels wägnar 4 T:r Tiera i betalningh, dett han inthett hafwer effter kommitt; lijkwäl emedan Arfwingarna widhare prætenderadhe på Her Påfwels Skriffter att han skall samma gäld, för Herredagz peningar fordratt och icke för böckren eliest och wara Tårfisk der på lefwereratt, dy opskötz dett till wijdhare ransakningh och Her Påfwels här å förklaringh), 224v (Johan Sigfredhson i Carlöön gafz män att uthmätha sin Fadhers Sal: Her Sigfredz gäld), Oulun ja Hailuodon käräjät 12.–13.2.1648 f. 295 (Peer Simonsson i Carlöön kärade till H: Brijta Sal: her Sigfredhz i Carlöön effterlåtne enckia om Mickelinkari engh); KA mf. ES 2029 (rr 7) Oulun käräjät 29.–30.3.1650 f. 35 (Företrädde för Rätten å satta Tinget Johan Sigfredsson af Carlöön och inlade eet bewijss Under Sochnenens Signete aff fordom ländzma:n S:l Hanss Persson Underskriffwit den 7 Januarij A:o 1637 lydandes på Marsinmosa Engh under 3 loodh ssom Sochnen hanss Sal: fad:r H:r Sigfredh undt och effterlåthit haffuer ... Item eet annat Sochnens bewijss Daterat d: 29 Novembris A:o 1648 innehållandes om een Engh Siökimi be:dh Wayenleratt om Tu loodh som Sochnen hans Moder S: Her Sigfredh effterleffwerska Dygdesamma hustro Brita Erichzdåtter effter fri wilja genom bythe effter låthit haf:r och i dess wederlagh igen aff henne taghitt Yliwainiå åker), Oulun käräjät 26.–27.7.1652 f. 510 (Kyrkoherden wällärde her Marcus Jacobj (katso 1151) kärade om 2 Åkerstycken i Nisuxenwanio dem Lars Larsson eller hans Swährfader Hindrich Larsson hafuer Pantsatt eller försålt till Sahl: Her Sigfridh; Huilka Kyrkoherden igän lösa wille, af Enkan H: Brijta Ersdotter den dem nu innehafuer eller possiderer men Emädan dee ähre Confirmerade medh Häredz och Lagmans dombref kunde för den Skuldh der åt intet göras wtan Enkain H: Brijta niuter som i handom hafuer och Lars Larsson eller Kyrkoherden som der på klandrar böter sina 9 m:r för Lagmans och Häredz höfdinge domqual Efter det 39 Cap: i Tingh Balken); KA mf. ES 2029 (rr 8) Oulun ja Hailuodon käräjät 12.2.1653 f. 17v (Kom För Rätten å satte Tinget Anders Olofsån af Carlöön och presenterade H: Britha Erikzdått:rs Sal:gh D:ni Sigfridi Kyrkioherdes ib:m kiöpeskrifft af Dato den 8 Febr: huius Anni förmälandes att hoon hade försåldt och i Laga kiöp uplåtitt, be:te Anders Olofson Engh under 2 Lass höö af Marsimosa Engh, huilken Sochnemän dersammastädz hen:s Sal:gh Man undt och effterlåtit hafua för peningar 41 D:r 10 öre effter K: M:tz valor han uppå Sochnes wegnar uthlagt hade, och der å häradzdom brefuet Dat: 1650 29 Martij huilket sedan af Under Lagmannen wel:tt Olof Samuelson Confirmerat ähr, den 4 Augusti 1651, af huilken åfuan berörde Marsimosa Engh Enckian under dett Tridie loodh hafuer sig och sinom förbehollit, huilket kiöp her Erich å Modrans wegnar till stodh, och aldeles ifrån sig afhenda); KA mf. ES 2029 (rr 9) Oulun käräjät 7.–8.2.1655 f. 13v (Caplan i Mohos H:r Erich), Hailuodon käräjät 8.2.1655 f. 16, Oulun käräjät 20.–21.7.1655 f. 56 (Tedde sigh för Rätta å satte Tingh, Hederligh och wällärde H:r Erich Sigfridj föredragandes Retten, om mögeligit wore, att honom ett patustelle uthj Simon Bertilssons strandh twerdt öfwer, uthj Pudhas, för sin tienstz skull, emedan han ringa löön eliest hafwer, Aff Muhos boerne förunnas måtte, Huar till så tålfften, som Muhos boerne, samptelige Consenterade och bejakade, Således dem emillan wara förafskedat, och denne attest effter begeran meddelt), Muhoksen käräjät 21.7.1655 f. 57; KA mf. ES 2030 (rr 10) Oulun käräjät 14.2.1657 f. 102v (Her Erick i Muhås), 105v (Witnesskrifft aff Capellanen Wällärdhe H:r Erico Sigfridj), Hailuodon käräjät 13.2.1657 f. 107 (Företräddhe Predhijkandten uthi Muhås Hedherligh och Wällärdhe Her Erick Sigfridi och Inladhe på siin Modhers, Hustru Brijtha Erickzd:r wäghnar för detta Laghläsarens Wäl:dt Jacob Hansåns uthslagh såm emellan hennes Sal: man Kyrkieherdhen uthi Carlöö Her Sigfredh, och Lijsa änkia ib:m skeedt ähr, Lydhandhes, att bem:te Änkia haffwer såldt till Sal: Her Sigfredh 2 st: hennes uthängiar Wedh Wähäkari undher 2 lodh höö ... Her Erickz Fadher, framleedhne Her Sigfredh), Hailuodon käräjät 21.7.1657 f. 121 (Då uplystes tridhie gånghon dett Hemmanetz bythe som Simon Jacobsån aff Carlöö haffwer för 20 Åhr sedhan giordt mz Sal: H:r Sigfridh Kyrkieheerdhen dheer sammastädhes i dett Simon haffwer updragidt honom sitt Hemman Suomila be:mdh medh tåmpt huus åker och engh och dherföhre aff bem:te Pastore ighen bekåmmidt Sauffwoila Hemmaneth sammaleedhes medh tåmpt huus, åker och andre lägenheether), Muhoksen käräjät 13.2.1657 f. 237v (Företräddhe för Rätta å sadte tingh Hederligh och Wällärdhe Her Ericus Sigfridi, Gudz ordz Tienare i Muhos, och giorde för migh sampt dhee 12 Eedhsworne i Nämdhen witterlighidt, sigh haffwa kiöpt aff D:no Barthollo 838 uti Caiana Muhoxennittu undher 4 Lass höö, hwilken ängh Her Bertillz antecessor Sal: Her Zacharias uthi någre åhr innehafft haff:r och D:nus Ericus Sigfridi nu 5:te Man som häffdhar enghen, Begiärandes här upå Lagha skiöthningh), 238; KA mf. ES 2031 (rr 11) Hailuodon käräjät 13.7.1663 f. 274 (H:r Erich Sigfridi ... Stefan Keukoin U106 H:r Erichz Swåger), 275, Muhoksen käräjät 14.7.1663 f. 333, Muhoksen käräjät 12.1.1665 f. 594v, Hailuodon käräjät 16.2.1666 f. 869 (Sahl: H:r Sigfredz änkia, som nu här uti Uhlo och hoos sin Måg Staffan Keukoinen stadder war); KA mf. ES 2032 (rr 12) Hailuodon käräjät 18.2.1669 f. 289 (Såssom framledne pastoris i Carlöö D:ni Sigfridi änkia hustro Brijta, föregifwer sig hafwa Nedsatt hoos sin Sån Isack Sigfredson någre saaker, huarist hon een tijdh warit hafwer, men sedermehra måst sigh derifrå begifwa, dy anhållandes, att nåå sina der quarstående saaker igen), Hailuodon käräjät 30.–31.5.1671 f. 747v (Sal: Her Sigfridi arfuingar Isaak Sigfredhsson och Samuel Sigfredsson begiera på Samptl: arwingarss wegnar Lagl: skipte på deres Sal: föräldrars qwarlembnade egendoom); KA mf. ES 2032 (rr 13) Oulun käräjät 12.–18.3.1673 f. 208v (Effter Vice Pastoris i Muhoss Wyrdige och Wähllärde H:r Erici Sigfridi anhållandhe togz till widhare ad notam hurusom), 210, Oulun käräjät 7.–9.7.1673 f. 250v (Emedan såssom Cappellan i Muhoss Wyrdige H:r Ericus Sigfridi efter Laga skrifteligh Citation, till i dagh som ähr den 7 hujus sigh eij instält och Comparerat haf:r att Swara Kyrkioheerden i Uhlo Ehrewyrdige och Wäll:de H:r Hindricum Lithovium 375, angående dess Kyrkioheerde Räntas upbördh, dy felles han för absentiam till sine 3 m: Silf:r m:), 252v (Capplan Ibm: [i Muhoss] Wyrdige H:r Erich ... hans medharbetare Capplan H:r Anders Salander 1926); KA mf. ES 2033 (rr 14) Oulun käräjät 17.–19.2.1675 f. 39v (Attest); KA mf. ES 2033 (rr 15) Oulun käräjät 5.–7.2.1678 f. 39v, 54v; KA mf. ES 2034 (rr 15) Oulun käräjät 10.–13.7.1678 f. 173v; KA mf. ES 2034 (rr 16) Oulun käräjät 17.–19.2.1679 f. 2v, Oulun käräjät 7.–9.7.1679 f. 149v; KA mf. ES 2034 (rr 17) Oulun käräjät 26.–28.2.1680 f. 43 (Oblat), Ylim. käräjät ja tutkinta 30.3.1680 f. 46–51v (om dhet rooph och rychte som Hendrich Säppäises Hustru Margreta Thomas dåtter medh Lucia Brusius dåtter ähr kommen uti, om Oblaters missbruuk); KA mf. ES 2035 (rr 20) Oulun ja Hailuodon käräjät 26.–29.1.1683 s. 74 (Muhås Capelle), 77 (Sal: Kyrckioheerdens Son Samuel Sigfredsson ... Salmitu Eng); KA mf. ES 2036 (rr 24) Oulun käräjät 11.–12.2.1687 s. 40 (Framkom H:r Erich Sigfridi och föredrogh Rätten huru Brijta Simons d:r skulle honom afhendt een skiorta utaf hans gård, då dhe hengdt på stången Tårkass); KA mf. ES 2037 (rr 26) Oulun ja Hailuodon käräjät 11.–13.2.1689 s. 148 (Wällärde H:r Anders Salander 1926 föredrogh Retten huru såssom dess medbroders H:r Erichz hustru Chirstin Christophers dotter, honom beskyldt för Kyrckiotyfnadh); KA mf. ES 2037 (rr 27) Oulun ja Hailuodon käräjät 10.–12.2.1690 s. 161 (Till Cappelans bohl uthnembdes i Uhlå ... Caplanerne i Mohos H:r Erich Simon Giestj 1/3 Mant: Crono Jordh), Oulun ja Hailuodon käräjät 25.–26.8.1690 s. 115 (Wyrdigh och Wellärde H:r Anders Salander if:n Mohos, Inlade i Rätten den förlickningz skrifften som Vice Pastor öfwer Uhlå Församblingh Wördige och Wellärde H:r Zachris Ulhegius och Lentzman Wel:t Nills Arffman i dagh hade Opretta Emellan H:r Andersses dyggdesamme hustru Malin Peers dotter, Och Caplans H:r Erichz hustru Chirstin Christophers dotter om dhe af hust: Chirstin i hastigheet uthöste ährerörige förwitelsser öfwer H:r Anderses hustru, dem hustru Kirstin återkallat sigh eij annat weta medh hustru Malin än Ähra och gått); KA mf. ES 2038 (rr 29) Oulun ja Hailuodon käräjät 11.–13.2.1692 s. 184 (Caplans bohl), 187, Oulun ja Hailuodon käräjät 17.–18.8.1692 s. 108 (Wällärde H:r Carl Malmsteen 2495 beswärade sigh öfwer bonden Lars Kårtilainen, för det han det 1/3 M:l hemman, som i Muhås til Capplans bohl är anslagit och af Caplan H:r Ericho Sigfridi til dess Coadjutor H:r Carl öfwerdragit, intet will afträda); KA mf. ES 2038 (rr 31) Oulun ja Hailuodon käräjät 14.–16.2.1694 s. 252 (Föresteegh Capellanen wyrdigh och wällärde H:r Erich Brax och berättade huruledes han som nu till een temmeligh ållder kommen, befinner sigh dessmedelst stoora beswärligheeter wara underkastad ..., katso 3709); KA mf. ES 2039 (rr 34) Kemin käräjät 27.2.–1.3.1697 s. 431 (Oplästes den Skrifft som Coadjutor här i Sochnen H:r Johan Remahl 3468 och Studiosus Dns: Johannes Brax d:n 1 Martij innewarande Åhr uthj åtskillige främmande Mäns närwaru oprättat ... förlijktz om det Arf som effter Sahl: hustru Ellssa Erichzd:r Brax fallen är ... Jagh Johan Remahl tillsäger min högtärade Käre Swärfader wyrdig och wällärde H:r Erich Brax sampt hans K: Barn ...), Oulun ja Hailuodon käräjät 23.–25.8.1697 s. 133 (Tuppurala hemman som der sammastädes till Capplans Bohl ähr anslagit); KA mf. ES 2040 (rr 35) Oulun ja Hailuodon käräjät 21.–22.2.1698 s. 295 (huru såssom deras Siälesöriare der sammastädes [wedh Muhos Cappell] H:r Ericus Sigfridi Brax wore för någon tijd sedan medh döden afgången, katso 3709), Oulun käräjät 15.–17.8.1698 s. 777 (if:n 1 Maji innewarande till den 1 nästkommande Maji Åhr 1699 ett Nåde Åhr); KA mf. ES 2040 (rr 36) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–23.2.1699 s. 452 (Handelssman wähl:t Johan Sigfredssonn Bonelius (katso 578) och dess Medarfwingars Fullmächtige Johan Matlien framkom med berättelse huru såssom han af sin Sahl: Swärfader fordom Cappellan wed Muhos Cappel H:r Erich Brax hade att fordra för åthskillige giorde försträckningar 433 D:r 15 ö: K:m:t som han med een inlagd räckning af innewarande dato sökte bewijsa, begiärandes att såssom Enckian Cirstin Christophers d:r Bondstorph icke allenast all dess Sahl: Swärfaders Egendomb innehafwer, uthan och effter ett Oprättat Testament af d: 29 Martij 1685 prætenderar sin Morgongåfwo ...); KA mf. ES 2044 (rr 42) Oulun ja Hailuodon käräjät 17.–20.1.1705 s. 114 (Det giorde fullan Sahl: H:r Erich Braxs effterlåtne Enckia Chirstin Christoffers dotter ansökning att wed Lohnaoja i Mohos få tillståndh oprätta ett tomptställe på bysens samfälte Muhlbete, wiliandes dher å effter frijheetz åhrens åtniutande antaga en skälig pröfwad skatt). — Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 143 (6.11.1644, studiosus Bothn. Ericus Sigfridi), 180 (28.6.1645, Ericus Sigfridi Carloënsis). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 201; S. von Bonsdorff, Cirstin Christophersdotter Bondstorph och Ericus Sigfridi Brax. Genos 56 (1985) s. 185.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Brax. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=411>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.