Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1646 Pehr Hourenius, myöhemmin Hoffrenius Petrus Johannis, Ostrobotniensis 543. * noin 1625. Vht: oululainen raatimies Hans Persson ja Magdalena Jönsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 22.11.1643 Petrus Johannis Ulo-bothniensis Hourenius. Ylioppilas Turussa sl. 1646 Hourenius Petr. Johannis _ 27. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1646] Petrus Iohannis Hourenius. — Ylim. pappi Iissä 1648. Oulun pedagogion rehtori 1661. Iin kirkkoherra 1678. Saarnaaja pappeinkokouksessa Oulussa 1670. ‡ Iissä 15.8.1686.

Pso: Margareta Henriksdotter Carlander († 1702).

Veli: Iisalmen kirkkoherra Henrik Hourenius, myöh. Hoffrenius 655 (yo 1648, † ~1710).

Poika: Oulun postimestari Johan Hoffrenius U378 († 1710).

Poika: Iin kappalainen Pehr Hoffrenius U413 († 1701).

Poika: Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri Jakob Hoffrenius, myöh. Hoffrén U483 († 1701).

Veljenpoika: Närpiön kappalainen Karl Hoffrenius 3198 (yo 1684, † 1738).

Lanko: lainlukija Simon Nurckerus, myöh. Anglenius 358 (yo 1643/44, † ~1651).

Lanko: Lohtajan kappalainen Johan Carlander 1252 (yo 1658, † 1686).

Vävy: Muhoksen kappalainen Anders Salander 1926 (yo 1667, † 1694).

Vävy: Iin kirkkoherra Simon Pecklinius U372 († 1708).

Vävy: Oulun kappalainen Johan Cajanus 3614 (yo 1689, † 1733).

Vävy: Muhoksen kappalainen Johan Palmannus 3791 (yo 1691, † 1726).

Vävy: Vaasan triviaalikoulun kollega Anders Pecklinius 4148 (yo 1695, † 1701).

Vävy: Vähänkyrön kappalainen Johan Moliis 4167 (yo 1695, † 1748).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 93a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #37; Johannes Hissan tiedonanto 22.11.2011 (Iin kirkkoherran Simon Peckliniuksen anoppi (siis Pehr Hoffreniuksen leski) kuoli rippikirjan mukaan 24.9.1702, lähde Digitaaliarkisto Iin rippikirja 1700–1713 s. 47); KA mf. ES 2029 (rr 8) Iin käräjät 9.–10.2.1653 f. 11 (Testamentz Skrifft De Dato 1649 den 7 Martij verificerat och underskrefuen af fordom Kyrkioherden H:r Hindrick Simonis Lensman Casper Fårbus H:r Peder Johannis Erich Ersons Kurki och Matz Anderson); KA mf. ES 2031 (rr 11) Oulun käräjät 9.2.1664 f. 406 (Scholmestaren i Uhlå D:nus Petrus Johannis medh dess broder Jacob Hansson kiärde till Tomas Tomasson Ollila ifrå Kembeläby och Limmingo Sochn om et stycke Eng i Wesikarin Mätzä belägit, om 3 Lodh, den deras Sahl: fader Hans Peersson honom för een rum tijdh sedan pant satt hade för 10 Swenske D:r hwilken pandt Tomas wedh åtskillige Laga heredz Tingh upbudit och skiötning der å bekommit; H: Peer och dess broder Jacob Hansson protesterandes att de der af intet hafwa wetat förmehnandes derföre bördz rätten än wara dem förbehåln att kunna Engen igen winna); KA mf. ES 2031 (rr 12) Limingan käräjät 30.–31.1.1668 f. 98 (Uthi saaken angående Wesikari eller Sälkemaa Salminittu om huilken herr Per Hourenius och Tomas Allitha wore stridige, frågades Nämden om dee wiste någodt, huru hermedh skulle förweeta, Uppstegh altså een Nämdeman Erich Sarkinen som bekiände bem:te Engh wara Pantsatt till Ållila Tomas för 10 Swensk D:r aff H:r Peers Moder, och någon tijdh der effter, Modren swaradt sigh intet wetat om hennes söner hade rådh bem:te Engh att inlösa; den hon för 40 åhr sedhan utsatt hade, Ollila berättandes det första Contractet dem emellan wara Uppbrunit, enär hans Gårdh Brann, Men det sedermehra Upprättadt 1647 d: 2 Febr: desslijkest bekiändes Engen intet warit såldh uthan Panttsadt, än beropade Sarkinen att han tillijka medh denne Tomas hafwa warit hoos änkian och budit henne Engen till Lösn, då Modran swarat, iag har söner, willia dee Lösa det Må dee giöra; H:r Peer då warit boende uti Iiå, och Olof intet wist doomen deropå förr än 3 åhr effter, sedan han den för Rätta uti Uhlo bekom, Men Tomas förebar sigh wijst straxt doomen, och tillbudit änkia lössn, den andre brodren Jacob har tient hoos Hindrich Corte den tijden, än frågadhes huarföre Engen ähr intet uti Limmingo Ting Uppbuden, huar till swaradhes, att Uhlo och Limmingo Engiarna liggia så tillhopa uti tege skifften, Altså den utj Uhlo Upplyst till dem som förrie Äganderne woro); KA mf. ES 2032 (rr 12) Oulun käräjät 19.–23.2.1669 f. 299 (Företrädde H:r Peer Hourenius Scohlmestare j Uhlo, Rätten tillkiänna gifwandes, det framledne H:r Jöns (katso 149) dess Moder Fadher, hafwer uti dess tijdh, som Långo sedan förfluten ähr, tillijka medh Erich Nilsson Upprögdt een Engh Pappila Nittu benämdh, hwaraf Engen har bekommit sitt Nampn, Och sedan H:r Jöns medh döden afgick, har dess Måg H:r Zachris Sigfridi (katso 838) Engen tillträdt, Och sedan H:r Zachrias blef dödh, har Inghen af arfwingarne wijdare der effter frågadt, då hafwer Knuth Fisckiare, icke allenast sin deel, uthan och den andelen som H:r Jöns tillhörigh war begynt häfda ... Dy ehrkiänner Rätten att H:r Peer såssom een H:r Jönses arfwinge behåller Engen effter som ingen annan deropå af dess medarfwingar har söcht att klandhra), Limingan käräjät 8.2.1671 f. 514, Oulun käräjät 6.–7.2.1671 f. 650; KA mf. ES 2033 (rr 13) Kemin käräjät 10.–11.2.1673 f. 398 (Befallningzman Wäll:t Johan Bochmöller inlade nu i Rätten een Specification på åthskillige Sal: Lars Carlandri Debitorer här i Sochnen ... [Olof Ruicka i Simoi] framkom seijandes sigh Clarerat med Sal: Carlandri Swåger H:r Peer i Uhlo); KA mf. ES 2033 (rr 14) Oulun käräjät 17.–19.2.1675 f. 31 (Pålades Nembdemän hwar uthi sijn Nattbohl att dhe ähre Skolemästaren Wördige H:r Päär Hourenio behielpelige, att han sijn Rättigheet och dieckne Penningar i Rättan tijdh af Allmogen kan åthniutha och bekomma effter Höga Öfwerheetens resolution och Rättens förre Impositioner), Iin käräjät 25.–27.8.1675 f. 166v; KA mf. ES 2034 (rr 16) Limingan käräjät 21.2.1679 f. 60 (Förmantes och denne Sokns Allmogn at ährläggia till Rectorem Scholæ D: Petrum Hoffrenium resterande diekne penningar); KA mf. ES 2034 (rr 17) Iin käräjät 16.–18.3.1680 f. 90v (Kyrkioherdhen Ehrewördige och wähllärdhe H:r Peer Hoffrenius företrädde, gifwandes tillkänna sigh wara sinnat på frijheet uptaga Brusila ½ Ml:s Ödhes Hemman i Nårr Jo belägit dhet Matz Jöransson Åbodt, begiärandes Rätten om dhes beskaffenheet Ransaka wille); KA mf. ES 2036 (rr 23) Iin käräjät 13.–14.10.1686 s. 721 (d: 16 Augusti sistledhen, enähr Karken ifrån Sahl: Kyrkioherdens H:r Peer Hoffrenij begraffningh om afftånen till H:r Jacob 1888 kommit); KA mf. ES 2037 (rr 26) Iin käräjät 8.–10.7.1689 s. 35 (Sahl: Pastoris H:r Peers Hoffreni Enckia, dygdesamme Hustru Margeta Hindrichz dotter, war begersse denne Rettz Stadhfästelsse på den Låfwen som dhe opnembde Participanter uthi 1685 d: 20 och 21 etc: Julij uthgifne doom Opnempnes); KA mf. ES 2042 (rr 39) Iin ja Pudasjärven käräjät 27.2.–1.3.1702 s. 442 (Effter Kyrckioheerdens wedh Ijå Försambling Ehrewyrdige och Wällärde H:r Simon Pecklinii U372 begiäran optäckte Jag Underskrefwen det Testamente för Nembden och Tingzlaget som hans Swärmoder dygdesamme hustru Margetha Henrichzd:r Carlandra på sin Sootesäng uthj Min [Anders Mathesius] som sine egne Närskyltes närwaru giorde under påstående Ting, dessmedelst han för åtskillige skähl tillsäijer sin Måg el:r H:r Kyrckioheerden effter sin dödh eenskylt och oqwaldt för dhe andre Erfwingarne all sin ringa Egendomb och qwarlåtenskap ehwad nampn den hälst hafwa kan att niuta och behålla, effter som hon effter sin Mans dödh icke allenast uthi samfälte 14 Åhrs tijd oppehållit sig hoos sin Måg uthan och hederl:n försårgdt så wähl sine Sönner som och döttrarne opå hwilckas opfostran hon nästom all sin ringa Egendomb anlagt, så att nu foga qwarblifwa kan, sedan hon af sin Måg hederl:n till Grafwa blif:r befordrat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 32 (VII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 519, 530, 540; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 101; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 193; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #37. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 204, 207, 295; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 804 (Lithovius Taulu 9); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5999.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Hoffrenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=543>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.