Helsingin yliopisto

Tiedot

1667/68 Johan Collinius Johannes Johannis, Pälkänensis 1939. Vht: Pälkäneen kirkkoherra Johan Collinius (Johannes Ambrosii, † 1668) ja Elin Staffansdotter. Ylioppilas Turussa 1667/68 [Collinus]‹¿› Joh. Johannis [_ 94]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1667/68] Johannes Collinius. | V. D. M. in Pälkäne. Obiit 1685. — Pälkäneen pitäjänapulainen (1679). "Rappiolle joutuneen pappismiehen perikuva" (Koskimies 1948). † Pälkäneellä 1685.

Pso: (?) Sara Kruus tämän 1. avioliitossa (mainitaan leskenä 1703).

Veli: Pälkäneen pitäjänapulainen Paul Collinius 619 (yo 1648, † 1665).

Kaima: luutnantti Johan Collinus, myöh. Collin 1671 (yo 1663/64).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 43a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #162; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Kangasalan käräjät 10.–11.10.1671 f. 375v (Fälltes Hans Clemetsson Möllnare wedh Iharis till 3 m:r för Stemb: försitt: att swara Dn: Johannem Collinium om 3 T:r Rågh, som han skall willia för qwarnn tull innehafwa), Kangasalan käräjät 28.–29.2.1672 f. 443; KA mf. ES 1963 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 26.–29.1.1678 f. 246v, Kangasalan käräjät 23.–25.9.1678 f. 425v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 27.–29.1.1679 f. 529, Kangasalan käräjät 8.–10.9.1679 f. 620 (Coadjutoren H:r Johan Collinius), 622v; KA mf. ES 1173 (b 8) Porvoon RO 20.4.1703 (Dito opbödz äfwen Tridie sinne Sahl: Borgarens Johan Norenbergz Gårdh), Porvoon RO 15.5.1703 (Aff det tillfället att Stadz Musicanten David Gierstorff i desse dagar hade fält dhe effter tänkelige ordh att hafwa hafft medh Sahl: Norenbergz Stiufdotter framledne Prästmannens H:r Johannis Collenij ogiffta dotter Helena Collenia olåfl: beblandelse och Eenfalt hoor begångit ... hwar emoth såssom Helena uthi närwaro aff hennes Moder hustru Sara Kruus på det högsta nekade ... hon [Helena] elliest ärnat gifwa [den borderade Pungen] sin Cousin een Student i Hellsingfors Johan Gunnero 4126 be:d ...), Porvoon RO 25.5.1703, Porvoon RO 27.5.1703, Porvoon RO 30.5.1703, Porvoon RO 13.6.1703, Porvoon RO 17.6.1703, Porvoon RO 20.6.1703, Porvoon RO 22.6.1703, Porvoon RO 27.6.1703, Porvoon RO 1.7.1703 (Rådstugu Rättens Sentens och Doom), Porvoon RO 8.7.1703 (Till föllie aff denne Rättz Doom instälte sigh för Rätta Helena Collenia emot Musicanten David Gierstorff att afläggia sin wäriemåhls Edh); KA mf. ES 1174 (b 14) Porvoon RO 5.4.1709 (Rådman Schumaker öfwer alt detta beropade sigh till wittnes oppå Sahl: Johan Nornbergz Enkia Sara Kruus som detta hans Contrapartz owäsende åsedt, men sade sigh icke kunna nu bringa henne tillstädes, effter hon nu skall wara opaslig), Porvoon RO 7.4.1709. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 119 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 336, 399, 459(?); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 128, 130, 138, 224, 255, 309–310, 456; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 179 #191 (6.9.1669); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #162. — Y. S. Koskimies, Pälkäneen Colliniukset. Muutamia lähikuvia Suomen barokkiajan papistosta. SSV 32 (1948) s. 60.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Collinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1939>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.