Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1648 Paul Collinius Paulus Johannis, Tavastensis 619. Vht: Pälkäneen kirkkoherra Johan Collinius (Johannes Ambrosii, † 1668) ja Elin Staffansdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1648. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1647/48] Paulus Collinius Comminister Pelkenensis. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1648] Paulus Johannis Collinus‹!›. | Adjunctus Ministerii in Pälkäne. Obiit 1665. Respondentti 4.1652 (Paulus Johannis Collinus Tavast-Finno), pr. Eskil Petraeus U1. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1655. — Pälkäneen pitäjänapulainen 1655, samalla kotisaarnaajana majuri Jost von Qvantenin luona Kuhmalahden Haapaniemessä vuodesta 1659. Jonkin aikaa pidätettynä virantoimituksesta 1661. ‡ Pälkäneellä 13.6.1665.

Pso: Ingeborg Andersdotter Herkepaeus tämän 1. avioliitossa († 1708).

Veli: Isak Collinus 964 (yo (1653)).

Veli: Nauvon kirkkoherra, FM Gustaf Collinius 1515 (yo 1661/62, † 1679).

Veli: Pälkäneen pitäjänapulainen Johan Collinius 1939 (yo 1667/68, † 1685).

Veli: rykmentinpastori Mikael Collinius 1940 (yo 1667/68, † 1685).

Poika: apulaispappi Jost Collinius 3117 (yo 1683/84).

Pson poikapuoli: rykmentinpastori Erik Ichtydius 2107 (yo 1670/71).

Lanko: Vanajan kirkkoherra Johan Röökman 62 (yo 1640, † 1679).

Lanko: Hauhon kirkkoherra Kristoffer Herkepaeus 961 (yo 1652/53, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #55; HYK ms., Satak. osak. matr. I #46; KA mf. ES 1881 (ll 3) Janakkalan käräjät 15.6.1665 f. 18v (Caplanen i Hauss Jerfuj Dn. Michaell Gunnerj ... reest till Pälkene, S:ge H:r Påfualls begrafningh); KA mf. ES 1722 (bb 11) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 22.–23.9.1685 s. 167 (Mickel Jöransson för 20 åhr sedan ... är worden Christnat af Capelan i Pälkänä Sochn H:r Paulo Collinio); KA mf. ES 1722 (bb 12) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 8.–9.9.1687 s. 140 (Rosthållaren Andreas Collinus ifrån Lautzia som ett hielpehemman här i Hauho Kyrckeby haft, den Jören Sigfredsson tillförenne åbodt); KA mf. ES 1723 (bb 13) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 12.–13.9.1692 s. 213 (Jordetwisten emellan Militiæ hemmanen Lautzia och Matkantaka ... D:nus Andreas Collinus); KA mf. ES 1724 (bb 15) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 5.–6.3.1694 s. 95 (Ehuruwehl Bördzrättzägaren och Rusthållaren Andreas Collinus af Lautzia förmeenar sigh medh desse skähl wara eenskyldt berättigat till Urpio och Särkesaari hålmar ... hans antecessorer ... Marckus Sigfredzon, Opbördzskrifwaren Hendrich Thomasson och Befallningzmannen Mattz Berttilsson ... Hendrich Thomassons Enckias hustru Beata Abrahamsdotters d: 23 Junij 1688 [gifne attest] hwar öfwer Kyrckioheerden i Pyhenmaa S:n H:r Jacobus Listenius 1737 bewitnat ... att Lautzia ägdt å dem Laga doomar, Men ähr åhr 1679 utj Akas Prästegård medan Collini Moder der gifter war utj wådeeld opbrundne ... Befallningzmannen Matz Bertilson har ägdt Collini Moder syster till hustru, Probsten i Hauho [Sahl: H:r Christofferus Herkepæus] war och Collini Moder broder ... Hendrich Thomasson opbördzskrifware ägdt Ryttmästarens Sahl: Anders Larssons hustru som Mattkantaka by af öde optagit, och widh den tjden sin Swåger i Lautzia tillåtit); KA mf. ES 1725 (bb 18) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 13.–14.9.1697 s. 329 (Efter som på Wehl:t Anders Collins andragande Hendric Isaksson skall numehra Sex åhrs tjdh haft under arrende Wuolijoki Rusthåld, och des emellan hwarken något synnerligen på arrende Summan betalt, eller och om godzetz tillbörlige hefdande sigh bekymbrat); KA mf. ES 1725 (bb 19) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 26.–27.7.1698 s. 243 (Anbelangande twisten emellan Wehl:t Andreas Collinus å des Syskonebarns Jungfru Anna Herkepeæ (katso 2389) wägnar kärande, och Arrendatoren Hendrich Isaksson swarande om Wuolijoki Rusthåldz arrende); KA mf. ES 1726 (bb 20) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 12.–13.10.1700 s. 458 (Sahl: Chergiantens Anders Frosts Enckia Hustru Helena Collinia ... Witziälä); KA mf. ES 1729 (bb 29) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 19.–20.8.1709 f. 128 (Förra Qwartermest:n Anders Collin ... ang:de Lautia rusthåldh); KA mf. ES 2000 (nn 62) Kangasalan käräjät 20.–21.10.1658 f. 198 (Kärde H:r Paulus Collinus på Sal: Welskes Umbutzmans Johan Wulfz wägnar till Lars Thomasson i Terwaniemj om een Stålboga som Sal: Öfwersten skulle honom länt för 9 Åhr sedan), Kangasalan käräjät 5.–6.2.1658 f. 283v (Coadiutor i Pälckäne Sochn, her Påll, rätten tilkenna gaff, huru såsom Pälckäne Prästegård, ähr igenom Wådh Eldh affbrunnin ...), 283v (her Påhll Johannis j Isoniemj), 284v (her Pauli Johanni Collini bewijss, dat: den 20 Octobris 1657), Kangasalan käräjät 13.–14.10.1659 f. 406v, Oriveden ja Kangasalan käräjät 10.–11.2.1660 f. 449 (Anklagade H:r Paulus Joh: i Pälkäne dhe Epaila boer), Kangasalan käräjät 15.–16.11.1660 f. 519, Kangasalan käräjät 8.–9.10.1662 f. 669, 670v (Framsteegh Medhielparen j Pälkänä H: Påfwell Johannis och gaff tillkänna huru såsom Jören Jacobson j Harhala som lyder under detta Härade hafwer 1661 Dominica Contate under tijdegärden enär Cappelan H: Arvidus Rothovius war i Predikan, kommit drucken i Kyrckian), Kangasalan ja Oriveden käräjät 9.–11.2.1665 f. 861 (Framkom Medhielparen j Pälkänä Dn: Paulus Johannis och fordrade aff Nämbdeman Henrich Sigfredhson j Häpåniemj ett Råå breef på Kuliala j Pälkäne Sochen, Huar till Hinrich aldeles nekade, seijandes sigh inthet något bref hafwa, uthan det som han aff H: Pålss fader effter Saligh Hinrich Jöransons skriffteligh begäran bekåmmit, huilcket han till be:te Saligh Henrich på Liuxala Lefwerat, och att Laghmans breefwet på be:te Råår skulle finnas hooss Matz Matzson j Kuru), Kangasalan ja Oriveden käräjät 7.–9.3.1666 f. 923 (Företrädde Kyrkiehärden ifrån Pelkänä S: Wördig och Wällärde H: Johannes Ambrosj Collinj Utschikade framtäddes Krijgz Fiscalens Welbetrodt Johann Blågzmans Utgifne schrifft aff den 12 Januari nästförledne, förmählandes det mehrb:te Kyrkiohärden, är effterlåtit att Optaga, et Militiæ ödes hemman i Collolaby, Skatt 2 ö: Man:ll 2/3 Hem: 1 och effter frijheetz åhrens förlop emott eenn Nöijachtig bårgenn, des tillbörlighe Uthskyllder, der af uthgiöra, Anhållandes at om samma Hemmans beskaffennheett Ransaakas skohlle). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 14 (1665. 13 Junii D:n Paulus Collinus Pelken. sepultus), 15 (1668. 1 maij D:nus Johannes Ambrosii Pastor Pelkenens. naturæ satisfecit); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 35 (VIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 42, 135, 143, 152, 228–229; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 375–376, 404 passim (isä), 448(?), 514, 523, 539, 547–548, 548–549; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #55; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #46. — Y. S. Koskimies, Pälkäneen Colliniukset. Muutamia lähikuvia Suomen barokkiajan papistosta. SSV 32 (1948) s. 52; Y. Blomstedt, Pälkäneen Colliniuksista ja vähän muistakin muutama lisätieto. Genos 30 (1959) s. 76; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2035D, 2847R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3016R, 3212H (‡).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 16.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Paul Collinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=619>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.