Helsingin yliopisto

Tiedot

1663/64 Johan Collinus, myöhemmin Collin Johannes Johannis, Satacundensis 1671. Vht: Karkun kirkkoherra Johan Collinus (Johannes Matthiæ, † 1671) ja Elisabet Johansdotter Särki. Ylioppilas Turussa 1663/64 [Collinus] Joh. Johannis [_ 76]. — Kersantti Turun läänin jalkaväkirykmentissä 1665, vääpeli (1675), vänrikki (1678), luutnantti (1680). Omisti Tyrvään Pohjalan ratsutilan vuoteen 1690, asui sittemmin Tyrvään Vihattulassa. Muutti salavuoteudesta epäiltynä pois kotiseudultaan 1696.

Pso: Katarina Persdotter Pacchalenius († 1723).

Veli: Uskelan kirkkoherra Jakob Collinus 923 (yo (1652), † 1683).

Poika: Ruoveden kirkkoherra Johan Collinus 3727 (yo 1690/91, † 1745).

Lanko: veronkantokirjuri Johan Pacchalenius 1936 (yo 1667/68).

Kaima: Karjaan kirkkoherra Johan Collinus 797 (yo 1650, † 1676).

Kaima: Pälkäneen pitäjänapulainen Johan Collinius 1939 (yo 1667/68, † 1685).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 43a; KA mf. ES 1814 (ii 4) Vehkalahden ja Kymin käräjät 9.–10.3.1683 f. 186v (Förekom Abraham Thomasson uthi Heligby och klagade huruledes widh sidste durckmars uthi förledne åhr och Aprili Månadh för honom är ihiäl riden ett stodh, aff Leutnamptens Johan Collijns Hakaskyt, och lembnat samma Stodh oppå allmänne wägen widh Cupis broböhl); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Tyrvään käräjät 26.–27.7.1669 f. 79v (Schergianten Johan Johansson i Påhiala begäradhe af Rätten at Befallningzmannen Wel: Christoffwer Enkell medh Nämbdhen Simon i Tala och Thomas Saukoj, skulle besee och wärdera Påhiala Hemmanet som hans fadher Kyrkiehärden Wällärde H: Johan Collinus haffwer honom effterlåthet, att boo och besittia, Huilket Hemmanet aff Hans K: M:tz honom skiängdt och giffwit ähr), Tyrvään käräjät 9.–11.11.1669 f. 146, Karkun ja Mouhijärven käräjät 31.5.–3.6.1671 f. 334 (Schergianten Johan Johansson ifrån Påhiala och Tyrfwis Sochn fordrade af Abraham Jacobsson 1125 i Hapaniemj 9½ D:r K: M:t som honom efter hans egen Obligation dat: den 8 Aprilis 1668 resterer); KA mf. ES 1963 (nn 5) Tyrvään käräjät 4.–5.7.1678 f. 338 (Fändrichens Johan Collins Hustro Catarina Persdotter, katso 627); KA mf. ES 1964 (nn 5) Tyrvään käräjät 10.–11.2.1679 f. 558, Karkun ja Mouhijärven käräjät 2.–5.1.1680 f. 756v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 19.–21.5.1681 s. 138, 145, Tyrvään käräjät 14.–17.8.1682 s. 694 (Lieutenampten Manhaftig Johan Collin ... opå sin Moders Elisabeta Johansd:rs wegnar); KA mf. ES 1965 (nn 6) Tyrvään käräjät 18.–21.2.1684 s. 1307; KA mf. ES 1965 (nn 7) Tyrvään käräjät 14.–15.9.1688 s. 725, Tyrvään käräjät 4.–7.2.1689 s. 955; KA mf. ES 1966 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–11.7.1690 s. 1553; KA mf. ES 1966 (nn 8) Tyrvään käräjät 29.10.–2.11.1691 s. 394; KA mf. ES 1967 (nn 9) Tyrvään käräjät 7.–9.3.1692 f. 98 (Lieutenampten Manhaftig Johan Collijn kärde till Fendrichen Wälb: Lorentz Blåfieldh, om Pohiala hemmans wärde Fyrahundrade Fembtijo Daler K:m:t ... Fendrichen swarade, inläggiandes en Räckning, hwar medelst han bewijser sig betalt till Lieutenantens Gäldenärer); KA mf. ES 1967 (nn 10) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 8.–10.2.1693 f. 32, Tyrvään käräjät 13.–15.2.1693 f. 53v, 59v (Resolutioner af den 7 Octob: 1691 och 3 förwekne hujus medelst hwilka Lieut:n Collijn efterlåtes till en tidh att boo j Ödes huusen j Wihattula), Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–22.2.1693 f. 80v; KA mf. ES 1969 (nn 12) Karkun ja Mouhijärven käräjät 14.–16.10.1695 f. 427 (Lieutnantskan hustru Catharina Packalenia); KA mf. ES 1969 (nn 13) Karkun ja Mouhijärven käräjät 16.–17.7.1696 f. 286; KA mf. ES 1969 (nn 14) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–23.2.1697 f. 93v (Opbördzskrifwaren Johan Bryggman förestälte een löös kåna Brita Erichzdotter ifrån Råålax, hwilken är angifwen att hafwa födt ett oächta Barn, begärandes här om ransakas kunde. Brita här om tillspord, berättade Johan Collin här uthi länsmans gården Packala henne belägrat, hwarefter hon 1696 för 13:de dagen födt, som aff Coadjutoren H:r Erich Orenio blif:t Christnadt, hwarom 1696 d: 16 och 17 Julij finnes omständeligare annoterat. Johan Collin bleff nu effterfrågat, dhen der berättades wara förrester till ett annat Höfdingedöme, wetandes Uthrijdaren Erich Nielsson säga, Gästgifwaren Henrich Persson ifrån Sturmi för honom bekendt sigh hafwa bemelte Collin sedt uthi Itis Sochns Prästegård); KA mf. ES 1974 (nn 24) Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–28.9.1705 f. 110v (Chatarina Paccalenia fordrade af Maria Påhlsd:r ifrån Kiurala, för en Säng D:r K:r m:t, som hon för några Åhr sedan, då hon flytt sig ifrån Kiurala till Packala, Lämnat hoos Maria i förwahr och Maria sedermera försåldt till Upbördz Skrifwaren Christopher Platzman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 101 (XXIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 328–329 (22.6.1669, Chergianten Johan Collin). — H. Impola, Karkun Collinus-suvun alkuperä ja ensimmäiset polvet. Genos 66 (1995) s. 159.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Collin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1671>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.