Helsingin yliopisto

Tiedot

1668/69 Elias Streng (myös Strängh) Elias Jonæ, Nylandus 2001. Vht: maanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä Jonas Månsson Streng († ~1675) ja luultavasti Karin. Ylioppilas Turussa 1668/69 [Strång]‹¿› Elias [Jonæ _ 96]. Auskultantti (1671). — Maskun tuomiokunnan lainlukija 1675–79, Kymin tuomiokunnan 1680. Etelä-Suomen laamannikunnan varalaamanni. Omisti Snappertunan Norrbyn. ‡ Tammisaaressa 28.10.1695.

Pso: Helena Leander (jäi leskeksi).

Veli: Sipoon kirkkoherra Anders Streng 2000 (yo 1668/69, † 1691).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 185a; KA valtakunnanregistratuura 7.1.1686 f. 15 (Confirmation på en Rustningz frijheet för lagläsaren Elias Sträng ... uti Raseborgz lähn, Caris Sochn och Norby belägne ... i stället för hans bördz Rättz och Ryttare hemman i Borgo lähn och Hälsinge Sochn, Håkans bohle ben:d som han bytes wijs der emot med wår fördehl iempte bördzrätten och wälbebygde huus haar afstådt), 8.1.1694 f. 46 (Till Åbo Hoffrätt att låta Fiscaliter anklaga vice Lagman Elias Sträng); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 15.–17.6.1671 s. 79 (Auscultanten Dns: Elias Strengh), Ulvilan käräjät 22.–23.9.1671 s. 141 (Handelsmannens uthj Åbo Wähl:t Bertill Festingz Fullmechtigh Auscultanten Dns: Elias Strengh), Ulvilan käräjät 22.6.1672 f. 26v (Regementz Skrifwarens Wählbetrodde Johan Mårtensson Steens Fullmechtige Auscultanten Dns: Elias Strengh), Huittisten käräjät 6.–8.11.1672 f. 76, Ulvilan käräjät 20.–21.1.1673 f. 1, 8, 11v, Huittisten käräjät 27.–28.1.1673 f. 14, Huittisten käräjät 7.–9.7.1673 f. 40; KA mf. ES 1924 (mm 11) Huittisten käräjät 20.–21.1.1674 f. 15 (Ryttmestarens Wälb: Gotthardt Baranoffz Fulmechtige Auscultanten Dns: Elias Streng), Kokemäen käräjät 16.–17.1.1674 f. 2; KA mf. ES 1884 (ll 8) Karjaan käräjät 23.–24.9.1685 f. 146v, 148v; KA mf. ES 1887 (ll 14) Karjaan käräjät 29.–30.1.1697 s. 48 (Såssom Skräddaren Anders Hinderssonn if: Löfsund befinnes wara skylldig dygdesamme hustru Helena Leandra Uppå hwad Öhl och Brennewijn han wid bem: Löfsund emothtagit sampt andre medell Tolff D:r Kopp:r m:t sedan 8. D:r Kopp:r m:t för des giorde arbete är afrecknadt och honom godt giordt), 49 (Sahl. Lagläsarens Elias Strengz Gieldz Book); KA mf. ES 1888 (ll 16) Karjaan käräjät 26.–27.1.1699 s. 45 (Magnus Streng ... dess Moder dygdesamme hustru Helena Leandra widh Norrby), Karjaan käräjät 22.–23.5.1699 s. 440 (Lagläsarens Sahl: Elias Strengz Enkia Helena Leandra ... dess Måg Upbördzskrifwaren Anders Ingman), Karjaan käräjät 17.–18.10.1699 s. 805, 813; KA mf. ES 1890 (ll 23) Karjaan käräjät 18.–19.10.1706 s. 683 (Upbördzmannen Wähl:t Anders Ingman begierte Laga Förmyndare för des Swägarska Jungfru Maria Streng, Föreslåendes der till Capplanen Wyrdige och Wällärde H:r Johan Drysenius och Handelsmannen i Helsingfors Wähl:t Lorentz Streng, såssom hennes Fader Broder Son ... Så Constitueras de begge der till, Handelsman Streng å Fädernes och H:r Drysenius å Mödernes sijda), Karjaan ylim. käräjät 15.12.1706 s. 745; KA mf. ES 1891 (ll 24) Karjaan käräjät 27.–28.5.1707 s. 395; KA mf. ES 1721 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 29.–30.5.1682 s. 51 (Förekom Heredzdomaren wel:t Elijas Strengh som högeligest sigh beswerandes öfwer Welb: Frw Margareta Lagerkrantz som skal opå Sotzby och Håkonsböle samfelte och oskiptade byägor opbyggia låtit trenne tårp och bakestugur Crono och skattehemman til största Præiuditz och förfång), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 4.12.1682 s. 74; KA mf. ES 1722 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 12.–13.11.1683 s. 155; KA mf. ES 1722 (bb 11) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 9.–10.2.1685 s. 5; KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 26.6.1694 s. 43, Helsingin RO 30.6.1694 s. 47; KA mf. ES 1241 (g 21) Helsingin RO 11.7.1696 s. 163 (Det insinuerade Uppbördzskrif:n Anders Ingman såsom laga fullmechtig för framledne Vice lagm:n Elias Strengz effterlåtne Enckias hustru Helena Lillandra Cembners Rettens her sammastedes d: 20 nestl: Junij afsagde dom emellan berörde E:ia och sal: handelsm:n Petter Håltzgrefz Arfwingar medelst hwilcken merbem:te Enkia ähr dömbd at betala till sal: Håltgrefz Arf:r 70: 9 ö: k:m:t); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 3.3.1696 (Kom för Rätta Sal: Musicantens Hindrich Funcks (katso 3220) Moder hustro Johanna Hinders dåtter och beswärade sig öfwer Sal: Vice Lagman Elias Strengz effterlåtne Enka dygdesamma Matrona hust:o Helena Leandra, för det hon icke sig effter denne Rättz uthgångne Citation i dag instält att swara henne till den geldz fordran som hon förmenar sig hoos henne hafwa); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 24.4.1689 (Vice Lagmans wälbetrode Elias Strengz Fulmechtig Mons:r Hendrich Johansson U1229 inlade een klage skrifft och Räkningh emot Murmestaren Nils Hansson), Tammisaaren RO 29.4.1689, Tammisaaren RO 18.3.1691 (Såsom Tull Arendatorens Lårentz Hannemans gårdh ähr trenne gånger uplyst effter den Donation som Wälb:ne H:r Lagman Johan Giöss har undt Vice Lagman Elias Strengh på samma gårdh ty dömdes gården honom till handa); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 19.1.1699 (Förekom upbördzmannen Wälb:de Anders Ingman och Inlade een Räckning aff sin Swährfader Sahl: Vice lagman Elias Strängh Daterat d: 13 Novem: 1690 emot Muhrmestaren Nielss Hansson om 140 dal:), Tammisaaren KämnO 17.5.1699. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 125 (XXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 26 (XXIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 329, 488–489, 493, 499, 504, 514; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 199–200, 224, 235, 241, 245, 279, 282, 368, 418. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1270 (Streng Taulu 31); Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 421; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #747D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Streng. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2001>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.