Helsingin yliopisto

Tiedot

1684/85 Matias Warg Matthias Bartholdi, Nylandus 3220. Vht: helsinkiläinen käsityöläinen Bertil Warg ja N.N. Ylioppilas Turussa 1684/85 [Warg] Matth. [Bartholli Nyland _ 162]. — Helsingin Vanhankaupungin hospitaalinsaarnaaja (1690). Elossa 1706.

Pso: 1:o 1690 Maria Henriksdotter Funck; 2:o Anna Sofia Brass (elossa 1721).

Veli: ylioppilas Anders Warg 3221 (yo 1684/85, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 206b; KA mf. ES 1724 (bb 17) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 2.–3.11.1696 s. 323 (Emedan Hospitals Prädikantten H:r Mathias Wargh 1691 d: 10 Martj tillhandlat af H:r Andrea Nycopense 3121 bägge Thilesii Thomer och dem richtigt betalt, som Nycopensis 2:ne skrifter af berörde Dato uthwjsar, sampt des broder Arons 3120 af d: 11 Martj samma åhr; Altså förplichtes Coadjutor H:r Jost Collinus 3117 samme delen hoos sigh haf:r H:r Mattz den tillstella, emedan han å sin sjda intet kunde bewjsa den samma af dem sigh tillhandlat); KA mf. ES 1725 (bb 18) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 8.–9.3.1697 s. 84 (Emedan Hospitals Prästen Wällärde H:r Mathias Warg försutit stembningen); KA mf. ES 1726 (bb 22) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 5.–6.2.1702 s. 61; KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 26.8.1665 (Bewilliadhes Peer Warg ett Bördzbreff för hans Sohn Hindrich som Lärer Glaassmestare handtwerk i Räffuel, är född åhr 1649, hans Guddfädher haffua warit Sahl: H:r Jöran Orlander och Oluff Peerson); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 2.11.1668 (M:r Johan Burtz och Johan Sigfredson bekende at Johan Sigfredhson nu i Räffwell boande är af en ährligh ächta sängh född, och hafuer uthlärdt sitt handtwärke hooss Sahl: Wargens Bertill, därföre bewilliades honom bördzbreff), Helsingin RO 8.3.1669 (Uplystes 3 gången Peer Wargz bååt till Lohmans Ryttare pantsatter), Helsingin RO 10.5.1669 (Uplystes 1 gången någre panter af Erich Gynterssons Erfwingars Fullmächtigh och Förmyndare Henrich Henrichsson efterskrifnom tillhörige Nembl:n Wargens Bertils Enckias Sölfwerskeedh för 5 d:); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 7.2.1680 (Erich Persson inladhe Johan Warghz Breeff Dat: Narfwen d: 2 Junij 1679, der uthj Wargen befullmächtigar Erich Pehrsson att uthfööra och tillhålla Per Larsson tullskrijf:ren edhl:n bekreffta dett Inventarium effter Sahl:gh Warghz Moodher oprettat, och att effter hans opsatz såå mycket till Begrafningz opgånget swaara Nembl:n 54 D:r der emooth inladhe Per Larsson och såå Johan Varghz Breeff, Dat: Narfv:n d: 11 Martij 1679 der uthj Wargen ombedher Pehr Larsson effter godh tyckio låtha begraffwa Modhren, och taga sijn Syster sohn till sigh), Helsingin RO 20.11.1680 (Rådhm:n wähl:t Johan Backman upwiste fullmacht af Sahl:gh Besökiarens Wargens Såhn Johan Wargh be:dh Dat: Narva d: 9 Junij A:o 1680 ...), Helsingin RO 24.11.1680 (Sahl:gh Peer Wargz Arfwingar); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 1.2.1686 (Handellsman Hans Foss förekom och berättade, att Studenterne Mathias och Andreas Wargh i förledne natt haf:a gåt i staden grassatim, och icke allenast slagit Johan Bengtssons fönster Sönder, uthan och kommit under Hinrich Langz (katso 4400) fönster uthi hans frånwaro roopandes och skryandes, skält honom för skiällm och hunsfott, hwar af hans hustru een hårdh anstöt kiändt, så att hon nu måst holla sängen, och såsom hennes man eij sielf heem stadder ähr, haf:r hon anmodat honom att upstiga till Rätten, och sådant angifwa ..., 20.2. Hindrich Lang inkom medh sina Contraparter och refererade att dhe ähro förlijkte, i Lijka motto Hans Foss med sina adhærenter emot Wargarne); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 10.9.1690 (Predikanten wedh Hospitalet H: Mattias Warg beklagade sig der öfwer at dess antecess:s 651 Son Upbördzskrif: Jonas Collin will intet 1:o afstå dhe teppor Enkannerl: Kampängen som af ålder lydt under Hospitalet, 2:o En boda som sal: Rådman Erich Clemetson med sin egen bekåstnadh låtit för dhe fattige uppbyggia ...); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 15.5.1691 s. 102 (Lijkmätigt Kongl: Maij:tz allernådigste af Tryket uthgångne Kyrckiolagh och Ordningh så war Borgmestaren Johan Laurentz med Probsten och Kyrckioherden Mag: And: Ignatius och Rådman Gabriel Hinderson i går wed Hospitahlet i gambla Staden at förnimma huru de fattige äre utj Nästledet åhr blif:ne af sin Siälesörjare och Syssloman D:s Mathias Wargh fägna- och bespijsa-de, hwarest de fattige för dem skolat berättat, at hwadh Gudz Tienstens förrättande wed kommer, så hafwa de intet at beskylla D: Mathias Warg före, men deremot hafwa de högel:n beklagat sig öfwer honom, at han intet låtit dem tillbörlig:n få åthniuta det underhåldh som Kongl: Maij:tt dem i Nåder bestådt ...); KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 16.4.1692 s. 25 (Det leth dygdesamma h:o Elssa Steen (katso 3182), igenom des her lefwererade inlagor föredraga, att endoch Musicanten Mons: Hind: Funck något för den arfz fördeelningen som A:o 1687 d: 28 Maij skedde effter hennes förra Sahl: man handelsmannen Petter Holtgrefwe, sielf söchte att få sigh af henne till handen een gieldz book, hwar uthaf och Funck någon dehl förmedelst des hustrus arf som war Sal: Holtgrefwens d:r, medh des förra hustru, tillkom ...); KA mf. ES 1241 (g 18) Helsingin RO 6.9.1693 s. 133; KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin RO 6.7.1695 s. 110; KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 2.1.1697 s. 113; KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 5., 12. ja 19.6.1699 s. 184 (Upbödz Wargens Bertils gårdh, som Hospitals Predjkanten H:r Mattz Warg, försålt d: 3 dito till Besökaren Hindrich Eenman för 26 d:r k:m:t); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin KämnO 26.10.1700 s. 97 (Upbördzmannen i Öfre Säxmäkie Häradh Wällachtadt Jonas Collijn (katso 651) beswäradhe sigh, att Hospitals Predikantens Wällährdhe herr Mathiæ Wargz Hustru Maria Henrichz dotter Funck haar kallat honom för sin Mans Mördare, som och till dhen ändha låtit Elda sin Badstugu, och der igenom welat steeka hennes man, för hwilcken Orsak hoon jempte dess man är af Collijn wordhen för Cämners Rätten honom till Swars Stembder; Hafwandes Cämners Rätten 2:ne gångor sändt Stadztienaren till Gambl: Stadhen, och Parterne hijt kallat, H:r Mathias Warg instälte sigh, men hustru blef bårta, H:r Mathias Warg bekände medh Gråtandhe Tårar, att hans hustru är een Oförnuftig qwinna een Orolig menniskia, och een Fyllbytta, bidiandes H:r Mathias Wargh, Collijn, med wän- och tienstl: Ord, at Collijn må dess hustrus swagheet och fehl denne gången förlåta, bekännandes jembwähl H:r Mathias Wargh, att Collijn intet det ringaste Ondt emoth honom giordt, eij heller han emoth Collin, hwilcket Collijn sielf för Rätta tillstod); KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 22.6.1704 s. 81 (Hospitals Predickanten H:r Mattz Warg beswärade sigh öfwer H:r Anders Forsmark 4002); KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 5.12.1706 s. 264 (Möllnarns attest som H:r Mattz Warg skrifwit); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 29.10.1684 (Då blef affhördt effter skrefne dieknar, Nembl:n Gustavus Andræ 3219, Mathias Barthollj, Laurentius Marthinj 3216, Andreas Wargh 3221, Johannes Thomæ 3448, Simon Erici 3663, Ericus Marthjnj, Ernæstus Thomæ 3447, Samuel Mæcclanij 3366 , Carolus Henricj, hwilcke alle Samptl:e bekendhe, att [dieknen] Johan Thomasson [ifrån Padasjokj Sochn och Harmos by] hadhe hafft alle dhe Böcker, som på hans upsatz ähr antecknat, men om dhe andre partzeler sadhe sigh ingen wetskap hafwa), Helsingin KämnO 23.6.1690 (H:r Matz Wargh ... hans äldste Broor Anders Wargh), Helsingin KämnO 11.9.1691 (Hospitahls Prästen H:r Matz Wargh), Helsingin KämnO 17.8.1693, Helsingin KämnO 3.3.1696 (Kom för Rätta Sal: Musicantens Hindrich Funcks Moder hustro Johanna Hinders dåtter och beswärade sig öfwer Sal: Vice Lagman Elias Strengz 2001 effterlåtne Enka dygdesamma Matrona hust:o Helena Leandra, för det hon icke sig effter denne Rättz uthgångne Citation i dag instält att swara henne till den geldz fordran som hon förmenar sig hoos henne hafwa), Helsingin KämnO 22.5.1696. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 214 (XLV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #199. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 189; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2010 (1714, leski), 3144 (1715, leski), 4362 (1716, leski), 5920 (1719, leski), 6004 (1720, leski).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Warg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3220>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Warg, Matth. Bartholli Nyland. p. 162 || Predikant i Helsingfors 1691–1706.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 214.