Helsingin yliopisto

Tiedot

1668/69 Anders Streng Andreas Jonæ, Nylandus 2000. * noin 1635. Vht: maanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä Jonas Månsson Streng († ~1675) ja luultavasti Karin. Ylioppilas Turussa 1668/69 Strång‹¿› Andr [Jonæ _ 96]. — Sipoon vt. kirkkoherra 1674, vakinainen 1675. Valtiopäivämies 1682–83. † Sipoossa 1691.

Pso: 1675 Maria Larsdotter Winblad (elossa 1694).

Veli: varalaamanni Elias Streng 2001 (yo 1668/69, † 1695).

Poika: Jämsän kirkkoherra Jonas Streng 4194 (yo 1695/96, † 1736).

Lanko: Sipoon kirkkoherra Gustaf Pampineus, myöh. Winblad 2425 (yo 1675/76, † 1724).

Vävy: Helsingin triviaalikoulun kollega Zachris Achrinius 3891 (yo 1692/93, † 1723).

Vävy(?): Filipstadin koulumestari Anders Arenberg 4627 (yo 1701, † 1754).

Vävy(?): luutnantti Johan Gååsman 4869 (yo 1705, † 1715).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 185a; KA valtakunnanregistratuura 27.11.1680 f. 745 (Til Landzhöfdingen Wrede, att inkomma med berättelse, angående Sibbo Pastorat), 5.1.1683 f. 13 (Kongl. Ma:tz Nådige resolution öfwer twenne Bijpuncter af Prästerskapetz från Wijborgz Stifft fullmächtige, Andrea Strengh, Kyrkioherde i Sibbo, wijd denne Rijkzdagen i underdånigheet insinuerat), 5.1.1683 f. 16 (Öpet breef för Kyrkioherden i Sibbo H:r Anders Strängh), 5.1.1683 f. 17, 11.12.1686 f. 935 (Öppet breff för Sibbo Försambling på Klockare bohl), 31.5.1692 f. 279 (Fullmacht för H:r Joh. König 2537 att wara Kyrkioherde i Sibbo Sockn ... såsom förmedelst Kyrkioherdens Andreas Strengs dödelige frånfälle, Sibbo Pastorat är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 1882 (ll 5) Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 7.–9.4.1670 f. 15 (Sedan förestego Borgmestaren i Tafwasteborg Welbetrodde Matthias Matzon och Landtmätaren Wälförståndigh Jonas Strengh bådhe Twå uthaff Landzhöfdingen Welborne H.r Axell Ståhlarm fulmechtigat å Cronans wägnar); KA mf. ES 1883 (ll 6) Lopen käräjät 23.6.1674 s. 97 (medh Studiosi Andreæ Strengz Attest bewijste); KA mf. ES 1721 (bb 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 3.–4.4.1671 s. 24 (Oplystes första gångon ett Ryttare hemman i Håkånsböhle och Hellsingh Sochn som Simon Mattzson hafuer försåldt till Landtmätaren Wäll:tt Jonas Strängh), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 16.–17.6.1671 s. 39; KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 26.–28.11.1672 s. 98, 107, Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 25.–26.11.1674 s. 117 (Kom för Rätta Vice Pastor i Sibbo Sochn, wördige och wällärde H:r Andreas Sträng, gifwandes tillkänna sig wara sinnat under draguun tiensten optaga ett Ödeshemman i Pallajokiby och Nurmjerfwi Sochn, om 9 All:r jord, som Pähr Larson i forna tijdher skall hafwa åboodt); KA mf. ES 1721 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 14.–16.3.1681 f. 22v (Såssom Kyrckioherden i Sibbo Wördige och Wähllerde H:r Andreas Strengh i förmågo af Kongl:e Maij:tz allernådigeste förklaringh af dato 27 Novemb: 1680 opå Presterskapetz i Borgo Lähn wedh Rixdagen i Underdånigheet ingifne desiderier, sinnat är hoos höghwelborne H:r Landzhöfdingen anhålla, att kunna till Klåckare bohl uthi Sibbo Sochn, förmå et förlamat Crono ödhes hemman i Sibbo Kyrckby, som Thomas Hendersson tilförene åbodt, om 3 ahl:r Jordh och 1/4 Manthal), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 16.3.1683 s. 29 (Förekom H:r Gustaf Winbladh och opå sin Swågers Kyrkioherdens i Sibbo H:r Andreæ Strängz wägnar beswerade sigh öfwer Matz Ersson i Illby, som endoch han hafwer i någre åhr skattat för ett des Ryttarehemman i Safwi Jerfwi by, skal han doch lijkwehl i nästledne Jannuario i olagan tijdh i Kyrckioherdens frånwaru til Stockholm det samma öfwergifuit, uthan och en stoor rest ... quarlembnat), Sipoon ja Tuusulan käräjät 9.7.1683 s. 89, Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 12.–13.11.1683 s. 152 (misswext); KA mf. ES 1722 (bb 11) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 12.–14.6.1684 s. 76; KA mf. ES 1723 (bb 12) Sipoon ja Tuusulan käräjät 29.–30.10.1689 s. 123; KA mf. ES 1724 (bb 15) Sipoon ja Tuusulan käräjät 19.–20.1.1694 s. 27 (Oplystes Tridie reesan Klanderlöst det Jordekiöp som Kyrckioheerdskan hust: Marja Wijnbladh d: 28 August: 1692 medh hustru Anna Rejer (katso 246) om ett Ryttare hemman i Hindzby ingådt), Sipoon ja Tuusulan käräjät 20.–21.10.1694 s. 171; KA mf. ES 1724 (bb 16) Sipoon ja Tuusulan käräjät 18.–19.10.1695 s. 206; KA mf. ES 1724 (bb 17) Sipoon ylim. käräjät 11.7.1696 s. 308–315 (emellan fordom Kyrckieheerdens Sahl: H:r Andreæ Strengz Enckia dygdesamme hustru Maria Winbladh och samptl: Sibbo Sochnemän, angående dhe huus bem:te hennes man medh eenskyltte medel på Sibbo Prästegård opbyggia låtit, och hon nu fordrar ärsättning före); KA mf. ES 1725 (bb 19) Sipoon ja Tuusulan käräjät 25.–26.11.1698 s. 219; KA mf. ES 1726 (bb 21) Sipoon ja Tuusulan käräjät 25.–26.2.1701 s. 63 (Det haar Bookhållaren Wälbet:de Samuel Winbladh emoth 750 D:r Kopp:r Myntt sig tillhandlat Hintzbyy Börde Rusthåldh här i Sibbo S:n Sahl: Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Anders Strengs Erfwingar tillhörigt); KA mf. ES 1814 (ii 3) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 21.–22.2.1679 f. 167 (Kyrkioherden i Kymmene Wällärde H:r Andreas Agander anhölte att om Höglandz Situation lagligen måtte Ransakas till huillken Sochn antingen Kymmene eller Weckelax samma landh nämmare och lägligare är, då Nembden widh närwarande Tingzlaget bekände det Högland är nämmare Kymmene Sochn effter fordom Landtmätarens Sahl: Andrea Strengz der öfwer allaredo fattade delning d: 19 Junj 1642 huillket till laga Attest meddeles); KA mf. ES 2000 (nn 62) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 4.–5.3.1661 f. 550 (Ionas Strengs borgares uthi Cristina stadh bref af dato den 14 9:bris 1660); KA mf. ES 2030 (rr 9) Ilmajoen käräjät 16.–17.10.1655 f. 127v (Förekom Matz Nielsson j Cnutila Fulmechtigh giordt aff Landtmätaren Jonas Strangh, och kärde till Lars Thomasson j Buckila om een häst som Strangen genom denne Lars Matz Nielsson tillsändt hafwer); KA mf. ES 2030 (rr 10) Lapväärtin käräjät 30.–31.8.1658 f. 342 (Jonas Sträng, Inwånare j Christine Stadh); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 19.1.1650 (Ingeniorens S:gh Anders Strengz Enckia H: Lucretia Oloffzdåtter), Uudenkaupungin RO 22.3.1656 (Jacob Kleensmedz hustru Lucretia Oluffzdåtter), Uudenkaupungin RO 6.12.1658 (Jacob Kleensmedh Simonsson afladhe sin Bårgare eedh); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 15.6.1674 (Landtmätaren Strengens betahlningh för Stadzens ägors afmättningh är bewilliadt at föllia af Stadzens Cassa och icke borgerskapet till tunga); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 7.12.1685 (Upbödz första gången Sahl: Påstmästarens Anders Jabels (katso 11798) gårdh som hans Broder Rådman Hinrich Jabell försåldt till Kyrckioheerden i Sibbo H:r Andream Strengh för 150 D:r Sölf:r m:t 1 T:a rågh och 1 lb: Smör); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 30.5.1691 s. 143 (katso 2498); KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 30.6.1694 s. 47; KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 6.7.1704 s. 87 (Kiöpman Lorentz Streng förra Kyrckioheerdens Son ifrån Sibbo, tiendt här i Staden uthj Kiöpmans Boda, och der uth lärdt, söcker nu att winna Burskap, hwarföre han framstälte sina Cautionister Rådman Johan Burtz och Stadz Secretern Johan Mattson, som uthfäst för honom bårgan på 6 åhr, hwar på han eden aflade, börandes han i anseende der till, att han tiendt länge här i Staden, som han och är sinnat giffta sig med Stadz Barn slippa med halfwa Buurpeningarne som ähr 5 D:r Söllf:r m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 125 (XXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 26 (XXIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 498–499; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 220. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 272; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1263 (Streng Taulu 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #62D, 747D, 999D, 4203D, 4227D, 4237D, 4250D; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 95; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 116; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3486.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Streng. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2000>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.