Helsingin yliopisto

Tiedot

1669/70 Elias Sarcovius Elias Caroli, Aboensis 2056. Vht: Turun akatemian vahtimestari Karl Bertilsson Flesk († 1677/78) ja Brita Eliasdotter. Turun katedraalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1669/70 Sarchovius Elias Caroli Fenn _ 100. — Turun akatemian kursori 1674. † Turussa 1697.

Pso: Elisabet (‡ 1697).

Eno: Keuruun kirkkoherra Johan Roos 113 (yo 1640, † 1660).

Veli: Novaburan kirkkoherra Karl Sarcovius 2253 (yo 1673).

Veli: professori Daniel Sarcovius 2519 (yo 1677, † 1704).

Poika: Alundan kirkkoherra Johan Sarcovius 3574 (yo 1689, † 1731).

Veljenpoika: Elias Sarcovius 4252 (yo 1696/97).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 170b; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 525 (29.7.1697, ... den andre Cursoris tiensten här wedh Kongl Academien förmedelst framledne Cursoris Eliae Sarcovii dödelige frånfelle är ledig worden ...); KA mf. ES 1963 (nn 4) Vesilahden käräjät 24.3.1648 f. 418v (Academiens i Åbo Tienare Carell Bertellsson, beswäradhe sigh Uthöfwer dess Landbonde Nills Bertellssonn i Hytiälä, at hafwa honom medh Hugg och Slagh drifwet Uthur sin heemwist, då han Academiæ Räntan efter befallningen hoos honom Uthfordra skulle och då illa honom medfaret); KA mf. ES 2000 (nn 62) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–21.2.1660 f. 469, 470v (Kärde Academie Gewaldieren Carll Bertillsson på sijn hustros Britha Eliædotters wägnar till sijn Swoger Pehr Michellsson som deres Föräldrars Arffwelige hemman i Kåskis för 450 D:r Kop:r M:t till Henrich Mårthensson (katso 766) Arendatoren på Selkis försåldt hafwer begärandes han een dotter deel aff des wärde måtte mächtigh blifwa; der emooth Inladhe Peer Michellsson Ett Inuentarium Uthi sijn Sal: Swärmodhers Sal: Eliæ Rös Enkias hustro Margreta Erichzdotters Närwaro, åhr 1657 ... Tillfrågades Carl om han sin andeell aff löösörerne effter Sijn Swärmoder bekommit, der till han bejakar); KA mf. ES 1965 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 23.–28.2.1684 s. 1325 (Effter her i Rätten oprättat Rächning effter Arfskifftes lengden af d: 5 Febr: 1674 dömbdes Josep Bertillson i Sarkoila att betala till sin Sahl: Broders Erichz Arfwingar för fädernes och mödernes arf rester 57 D:r 14½ ö: Km:t Till hans Systers Brijta Arfwingar 24 D:r 19 ö: Till Systren Elin som ännu Ogiffter ähr hela hennes Arfz prætention som ähr 34 D:r 26 ö:. Suoniemen Sarkolan Mattilan perillisenä ei tässä mainita Karl Bertilssonia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 130 (XXX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 27 (XXX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. (10), 436, 438–439, 445; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 129, 210, 222, 408, 456, 467, 470, 490; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 49 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 8 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 9 passim; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 251 (25.1.1697, ‡ academie cursoris Eliæ Sarcovii hustru); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 151 (1669:I), 153 (1670:I, pro vale). — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1512.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Sarcovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2056>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Sarchovius, Elias Caroli Fenn. p. 100 || Nämd i prot. 12.7, 28.8.1670 för lägersmål. Akademie kursor 10.10.1674; såsom sådan stipendiat 1675–85. Hans bröder p. 110, 128.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 130.

Sarchovius, El. Caroli.. Son af akad. vaktmästaren Car. Flesk (se prot. 30.6.1670).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 27.