Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Abraham Ikalensis Abrahamus Abrahami, Satacundensis 766. Vht: Ikaalisten kirkkoherra Abraham (Abrahamus Jacobi, † 1669) ja Anna Henriksdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1650. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1650/51] Abrahamus Ikalensis, Philosophiæ Magist. Pastor in Ikalis. Obiit A:o 1675. Respondentti 10.1652, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 14.12.1653, pr. Anders Thuronius 663. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1654 – sl. 1654. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1655 – sl. 1655. Respondentti 7.5.1656 pro gradu, pr. Abraham Thauvonius 14. FM 5.6.1656. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1657 – sl. 1657. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1658 – sl. 1658. — Ikaalisten kirkkoherran (isänsä) apulainen 1658, kappalainen ja vt. kirkkoherra 1661, vakinainen kirkkoherra 1669. Suomenkielinen kirjailija. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1667. † Ikaalisissa 1675.

Pso: (jo 1661) Sofia Andersdotter Paul tämän 1. avioliitossa († 1694).

Pson seur. aviomies: Ulvilan kirkkoherra, professori, FM Gabriel Fortelius 1129 (yo 1656, † 1721).

Serkku: Längelmäen kirkkoherra, FM Johan Lilius 690 (yo 1648/49, † 1663).

Poika: pataljoonansaarnaaja Anders Oselius 2830 (yo 1679/80, † 1692).

Tyttärenpoika(?): kornetti Gabriel Hedman 4364 (yo 1698, † ~1710).

Lanko: Tyrvään kappalainen Abraham Fabricius 627 (yo (1648), † 1685).

Vävy: Turun akatemian vt. kvestori Per Gers 1542 (yo 1662, † 1684).

Vävy: porilainen raatimies Gabriel Prytz 2693 (yo 1678/79, † 1715).

Vävy(?): Porin triviaalikoulun nim. kollega Pehr Arctopolitanus 3373 (yo 1686/87, † ~1698).

Vävy(?): Porin triviaalikoulun apologista Johan Lepus, myöh. Lagus 3906 (yo 1692/93, † 1740).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #63; KA valtakunnanregistratuura 16.10.1640 f. 363 (Öpett breff och Confirmation, för vnder lagmannen i Södre Finne Lagsagu Hindrich Jacobsson, på 20 öres land i Wiala by, Lempelä Sochn och öfre Satagunden att niutha för Russtiänst ... Hindrich Jacobson wijst Sahl: K: M:tz wår K. Herfaders, loffwärdigst i åminnelses breff, Daterat Stockholm den 13 Januarij A:o 1628 gifwit hans hustrus förre Mans fader Christopher Pärsson, oppå Tiugu öres landh vthi Wiala by), 17.7.1641 f. 113 (Öpedt breef för Almogen aff Ickalis Kyrkioheldh i Tafwaste Kiro opå Tolff tunnor Span:ll åhrligen i Tu åhrs tijdh ... till hielp åth dheres nybegynte Kyrkiobyggning), 24.12.1645 f. 294 (Confirmation för framledne [Ryttmästeren] Andreæ Pauli Söner, på någre godz i Finlandh ... hans Broder framledne Öfwersten Zacharies Pauli ... denne Andrees Pauli effterlåtne 2:ne Söner, som ähr Axell Andersson och Andrees Andreesson), 24.12.1645 f. 295 (Donation för framlidne Zachries Pauli Enkia [Fru Brita Hårdh] och Arfwinger på någre godz, som framledne Ryttmästeren Andres Pauli hafua warit bebrefwadhe), 16.12.1647 f. 392 (Donation för Capiteen Leut. Anders Paul på ett hemman vnder Norköpingz Besluut ... ett hans egit Skattehemman Jerfwi Hafwesta be:dt om fyra Skatt, vthi Säxmäki Häradh och Saris Sochn belägit, som han sielf besitter), 9.2.1661 f. 3 (Donation för Majoren Anders Pauli på någre godz i Finlandh ... Gårdar och hemman, som Hans Sal. broder Axel Pauli slagen i Pryssen, hafwer possiderat, och hans framledne Sal. Fader äre först under frelses rättigheet medh Norköpings beslutz willkor donerade, A:o 1621 d. 22 Octobr., i Finland, Tafwastehuuss lähn, Nedre Säxmäki Häradh och Saris Sochn belägne i Säthegården Kurisjärfwi Skatt en, Käisälä Skatt en tridiedeels, och Tarkila fierding Tyreserä Eskill Larsson Halfandre öres landh), 1.12.1665 f. 309 (Remiss. till General Gouverneuren i Finlandh för een Laghläsare Henrich Mårtenson om hemmans bythe medh Academien i Åbo ... ansöckt att få bytha till sigh ett Academiæ hemman om twå och ett halfft öres Skatt och ett halfft Mantal i Finlandh, Karcko Sochn och Kåskis by emot ett annat sitt eghit hemman i bemelte Karcko Sochn och Tyresefwäby belägit, och så twå och ett halfft öres Skatt och ett halfft Mantahl); KA mf. ES 1923 (mm 9) Huittisten käräjät 22.–23.6.1655 f. 177v (katso 662); KA mf. ES 1963 (nn 4) Hämeenkyrön käräjät 31.5.–1.6.1644 f. 73v, Hämeenkyrön käräjät 12.–13.6.1646 f. 253 (Upbördzman öfwer Academiæ Räntor, Förståndig Henrich Mårtensson [Turun akatemian vouti, sittemmin lainlukija ja Rauman pormestari Henrik Mårtensson Lund, † 1672]), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 18.–19.8.1648 f. 437 (Kom förrätta Kyrckioherden i Ikalis Hederligh och wellerde herr Abraham Jacobi och så nu som Utj Laga Heredztingh trenne åthskillige gångor tillförende Uplyste och öfwerliudt för migh, Nembnden, sampt hele församblade Menigheet huru såsom han hafwer sigh inlåtet Utj et wenliget Jordekiöp medh Jören Tuback i Osara, om hans hustrus förre Mans Arfflige hemman, förbe:te Osara, Under 12 Öres Skat 1 Man:ll och hemman 2 och för dess fulla betallning lofwat och tilsagt honom Trehundrade Siutton D:r Enkelt Koppar Mynt ... Och såsom nu eij heller någon framkom, som dertill något inspråk giorde, Uthan fast mehra dess sambtliga Arfwingar, som ähre Hederligh och wellerde herr Johan Mathiæ U86 Capplan i Cangasala, Så och Erich Eskellsson i Kyiala huilcka ähre mehrbe:te Jören Tubacks hustrus förre Mans framleden Johan Hanssons Systrars Män, på deres sampt deres Hustrurs och Swer Mors wegnar, nu förrätta bekende sigh medh mehrbe:te kiöp och lagliga handell wara till fridz och benögde ... en Underskrefwen lagligh Bytes Lengd, De Dato den 10 Martij An:o 1632, at opå H:r Johans och Erich Eskellssons Swär Moors hustru Kirstin Johansdotters Tridiung ähr fallet ... Sölfwer Mynt, Opå S: Johan Hanssons ahnpart ... Och på hwardera Syster Margretas och Britas deell); KA mf. ES 2000 (nn 62) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 9.–13.10.1658 f. 184 (Kom för rätta Kyrkieherden i Ikalis Wälärde H:r Abraham Jacobj och gaff tillkenna det han Uthaf dhe sampteliga Watula och Kilfwakala boar, haffwer sigh tillhandlat een deel uthi fiskerijt i Särkikåski jämpte dhen qwarnen i samma fårs), Hämeenkyrön käräjät 16.–17.2.1658 f. 309v, Lempäälän käräjät 19.2.1659 f. 334v (Kom för Rätta Mag: Abrahamus Ikalensis på sine Faderbröders och Systrars wägnar, och kärde till sin Sal: Faderbroders Under Lagmans Henrich Jacobzsons [Etelä-Suomen ja Porin kreivikunnan alilaamanni Henrik Jakobsson, † 1658. Vertaa Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 386, jonka mukaan Henrikin ja Abrahamin isä on ilmeisesti Vesilahden kirkkoherra Jacobus Matthiæ] Enckia Hust: Som och hans Stiuf Son Corneten Israell Christiansson, om Sal: Manses qwarlefde egendoom, der till dhe begiera blifwa hulpne, ef:r såssom han inga barn medh sin Hustro samman aflat hafwer, Uthan dhe nu äre närmaste der till, der emot Enckians Fullmechtige Michiell Daalman (katso 3195) Protesterade, inleggiandes eett Inventarium, på det på Wijala funnitz är, nä Sal: Underlagmannen trädde der till, Såssom och hwadh nu efter Hans dödh der qwar blifwit medh Specification på Giälden ... Såsom och lägger han in eett Testamente på det löössa gifwit förbe:te Corneten Sal: Mans Styfson, der emot Mag: Abraham beropade sig på eett annat Testamente Utgifwit Sal: H:r Henrici (katso 690) dotter i Lengelmää, Elliest och på een Lagmans doom angående det fasta. Katso myös: R. Sumelius, Viiala-släkterna. SSV 33–34 (1949–50) s. 159), Lempäälän käräjät 10.–11.10.1659 f. 402v (Kom för Rätta å satte Tingh Öfwerstens Edle och Wälb: Erich Peerssons Pistolhielms (katso 1268) Fullmechtige Laurentius Boneus, och lade i Rätten een Sal: Under Lagmans Henrich Jacobzsons Skrift Dat: den 6 Sept: 1658 deruthjnnan be:te Under Lagman på sin Stiuf Sons Cornetens Manhaftigh Israell Christerssons trägne begieran Skiencker och gifwer Wälbe:te Öfwerste Twå Ladur Engh ifrån Wackis för den gunstige Faveur och befordran som mehre Wälbe:te Öfwerste be:te Cornet giort och bewist hafwer), 403, Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–21.2.1660 f. 470v (Kärde Academie Gewaldieren Carll Bertillsson (katso 2056) på sijn hustros Britha Eliædotters wägnar till sijn Swoger Pehr Michellsson som deres Föräldrars Arffwelige hemman i Kåskis för 450 D:r Kop:r M:t till Henrich Mårthensson Arendatoren på Selkis försåldt hafwer), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 23.–24.2.1660 f. 475, Lempäälän käräjät 3.–4.7.1660 f. 504v (Framkom Magist:r Abraham Ikalensis, och på sin för detta i Rätten uppwijste fullmacht, nu begärde en ändtligh decision och uthslagh uthi den twistige arffsak emellan hans fader H: Abraham Kyrkioherden uthi Ikalis sampt hans Medharfua, Och Under Lagmans sahl: Hindrich Jacobsons effterlåtne Enkia, hustru Sara Johansdotter, medh hennes Son Corneten Israel Christoffersson, at emedan såssom hans sahl: Faderbroder barnlöös och uthan arfwingar i up och nederstigande linien, ähr döder worden arfuet och effterlåtenskapen effter det 2 Capit: Erfd: b: skiptas måtte), Lempäälän käräjät 10.–11.11.1660 f. 515v (Wijala ... Cornetens moder Sara Hansdotter), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 5.–7.6.1662 f. 603, Hämeenkyrön käräjät 9.–10.3.1663 f. 715v, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–28.6.1665 f. 771v, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 6.–9.10.1665 f. 822v, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 18.–20.2.1665 f. 875 (Företrädde Vice Pastor uthj Ikalis Mag: Abrahamus Abrahami klageligen tilkenna gifwandes, huru såsom een Hustro Anna Matzdotter be:d j Sikala, skulle hafwa hotat hans Fader, när han uthi hennes Gårdh war och fordrade sina Påska Peningar och andra Pastoralia), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 19.–21.2.1666 f. 905 (Vice Pastoren uthi Ikalis Mag:r Abraham Ikalensis, Tillkänna gaff, hwruledes såsom honom ähr funnitt Giestgifwareij at Uppehålla, och måste dänn reesande så Ööll som annat emot bettallningh Uthlåtha, hwar af han någon gewinst hafua kunde, Män der hooss Högheligenn sigh uthöfwer sinne Någrannen i Ikalis by beswärade, det dhe twert emot Kongl: Maj:tz Utgångne gästgifware Ordningh honom till skadha, och afsacknadt Ööll och brännewijnn, icke allenast dem reesandom uthan och Kyrkiofålket om Söndagz Mårgonen sammales försälia), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–18.5.1666 f. 955v (hans broder); KA mf. ES 2001 (nn 62) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 6.–7.6.1667 f. 1053v, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–27.9.1667 f. 1102 (Vice pastoren Uthi Ickalis M:r Abraham Ikalensis); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 12.–15.2.1669 f. 11v (Vice Pastor uthi Ikalis M: Abraham Ikalensis ... Kyrkieherden i Ikalis Wällärde H:r Abraham Jacobj såsom Osara Hemmans Rätta Possession hafuer), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 19.–22.6.1669 f. 49v (Kyrkiehärdhen i Ikalis Mag:r Abraham Ikalënsis ... Mag:r Abrahams Modher), 53, Karkun ja Mouhijärven käräjät 29.–30.7.1669 f. 87v (Acad: fougden Wäl:t Jacob Persson ... sin Swåger Hindrich Mårthensson i Kåskis), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–30.9.1669 f. 102v, 104 (Mag: Abraham Ikalënsis framträdde sin Sal: faders testamentz breeff Dat: d: 13 Maij 1668 ... Testamenterat honom sitt Kiöpe eller aflinde Hemman Ossara medh des Mobilier, som på Hemmanet kundhe finnes, begärandes at Rätten måtte honom wedh samma Undfångne breff hand hafd bleffua, dher emot förebar hans swåger Bårgm: i Raumo Hindrich Mårthensson på sin Hustrus wägna, sig dher aff inthet weetha, el:r tagit sådant i betänkiandhe effter hans hustru ähr der till så wäll som fleere andre Syskon arfftagne), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–18.2.1670 f. 167, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–18.6.1670 f. 212v (Osara), 213, 213v (på Sal: Academiæ Fougdens Wäl:t Jacob Peerssons effterlåtne änkias hustru Margetha Abrahamsdotters wägna), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 19.–22.9.1670 f. 253v, 258v, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 23.–26.1.1671 f. 310v, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 5.–7.6.1671 f. 338 (ett qwarnställe i Särkekåskj), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 17.–19.10.1671 f. 382, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 12.–14.2.1672 f. 424, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 5.–8.10.1672 f. 513v; KA mf. ES 1963 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 18.–22.2.1675 f. 36 (qwarn), 40v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–24.9.1675 f. 107 (Befallningzmannen Wäl:t Johan Persson Hackz (katso 3725) förekom nu och inladhe Senatus Academici skrifft aff den 11 Septembris 1675, Hwaruthinnan honom tillåtes Academiæ Hemmanet i Kåskisby och Carku Sochn, som Sahl: Pastor i Ikalis Mag: Abrahamus effter sin Swåger Borgmestaren Henrich Mårthensson på någon tijdh innehafft, att antaga och dherföre skatta, begärandes han Befallningzman, dett samma hemman honom nu inrymmas måtte; Här till swaradhe Henrich Mårthenssons brodher Johan Mårthensson på Kåskis och sadhe samma hemman wara Bördzrättz hemman. Befall:n sadhe dhet inthet kunna wara, emedan dett wed hållet Arfskiffte Henrich Mårthenssons barn emellan icke bleff skifftat), Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–24.9.1675 f. 111 (Borgmestaren Wälbet:d Gabriel Hansson Coronander 1137a, uthaf fordom Kyrkieheerdens i Ikalis Högwällärde Mag: Abraham Ikalensis Enkia dygdesamma Hustro Sophia Paul fulmechtigat, förekom nu och fordradhe hoos Johan Mårthensson i Kåskis, hwadh han effter Arrende Contractet aff den 6 Octobris 1674, för samme Kåskis hemman skyldigh är), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–30.9.1675 f. 115v, 118, 122v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–8.1.1678 f. 200v, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–12.1.1678 f. 208v, 209, 210, Karkun ja Mouhijärven käräjät 23.–26.8.1678 f. 369, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 29.–31.8.1678 f. 379; KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.1.1679 f. 478 (Rector Scholæ i Åbo högwellärde Mag: Gabriel Frotelius opå sin K: hustros och Stiufbarns wägnar anhölt nu uthslagh uthi den långl:e twisten angående Koskis Ryttare hemman, hwilket för hans Antecessoris fordom Kyrkioherdens I Ikalis Sal: Mag: Abraham Ikalensis försträck:gar om D:r 633 åth Bårgmestaren Sal: Henrich Mårthenson och hans Erfwingar, för lengst 3 gångor lagl:n oplyste är ... bem:te Borgmestarens Broder Lijnwäfwaren Johan Mårthensson (vertaa 2022) ... Borgmestarens Son Abraham Henrichsson, som nu är om sine 18 åhr), 488; KA mf. ES 1964 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 8.–13.1.1681 s. 30; KA mf. ES 1965 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–17.7.1683 s. 1101 (Särkikoski Hiulqwarns bygnadh); KA mf. ES 1965 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.–16.8.1686 s. 178 (Regementz Skrijfwaren Wälbet: Christopher Arendz kom nu för Rätta och upwijste ... Köpebref ... opå Koskis hemman ... kunde intet Opbodh för denne gongen tillåtas), Karkun ja Mouhijärven käräjät 29.10.–4.11.1686 s. 284, Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–24.2.1688 s. 620; KA mf. ES 2077 (ss 1) Ilmajoen käräjät 15.–16.7.1663 (någre Tårpare sigh nedhsatt In om Illmola Sochne Råå, På Tawaste skogen wedh Karfwia Träsk ... wnder Kyrckioheerdens j Ikalis Sochn, H:r Abrahams för Swar, som skole dhe wara hans fiskare); KA mf. ES 1838 (jj 20) Ruokolahden käräjät 9.–10.3.1675 s. 6 (Den 1/4 Skatten medh 1/2 hemman Bertill Kalliuins Ödhe i Kalliula by och Ruokolax Sochn, som Ryttare Corporalen Gabriel Erichzsohn, förmedelst Lieut:s Johan Ahlsbäckz Sedell af den 17 Septembr: 1674 under Drag: tienst optagit hafwer); KA mf. ES 1838 (jj 23) Ruokolahden käräjät 25.–26.8.1682 s. 24; KA mf. ES 1839 (jj 25) Ruokolahden käräjät 14.6.1687 s. 157–160 (Oppå höghwelborne H:r Baronens och Vice Landzhöfdingens i Orthen Communica:on, af dhe interrogatorier, som Krigz Rettn i Narfven, fordrar af för detta Corporaln Gabriell Erichsonn förcklaring öfwer, angående des förre hustros, Maria Andersdothers Pauli, förrymande, med Constabeln Sigfred Harckman ...); KA mf. ES 1839 (jj 26) Ruokolahden käräjät 20.–23.2.1688 s. 48–62 (Den 21 Febr: Sedan till Underdånigste föllie af Kongl: Maij:tz Wår Allernådigste Konungz och Herres, d: 19 Decembr: näst förledit Åhr, afgångne Nådigste breef, till Hans Excell:tz H:r Kongl: Rådet och General Gouverneuren Högwälb: H:r Jören Sperlingh, och endtel:n Högwälb: H:r Baron och Vice Landzhöfdingens i Ohrten ankombne Ordres af den 11 hujus, företogz till Ransakan, om för detta Ryttare Corporalen Gabriel Erichsons förra hustru, Maria Anders dotter, som angifwes att hafwa ifrån samma des förre Man, medh Constabeln Sigfred Harckman afrymbdt, och sigh i Narfwen Sammanwijga låtit, för hwilket dhe bägge så Constabeln som hustrun Maria, af Krigz Rätten der sammestädes, äre d: 26 Augusti, ifrån lifwet dömbde, men högst bem:te hans Kongl: Maij:tt, Allernådigst för gott funnit, att der om å nyo fullkombl: Ransakas skulle ... Och bekände han [Corporalen], dem in alles lefwat i Ächtenskapet emoth 16 Åhr, och imedlertijdh först warit hoos hennes Föräldrar in på andre Åhret, då han för hennes Moors Ogienheet emoth honom, most om Wintren wijka dher ifrån, hijt till Compagniet ... och hade dhe här hållit till i Joutzenus Prästegårdh, förutan att dhe då och då reest om kringh i Compagniet in till des dhe i Aprill Månadh näst efter, fölgdes åth tillbakas till Ackas, då och hennes Föräldrar opdragit dem ett af sine arrende hemman, Kurwela wedh nampn, dher dhe i någre Åhr tillhållit Och dhet allt tillstodh iemwähl hust: Maria ... han berättadt, sigh efter hennes Föräldrars och andres pådrifwande, till att förhindra hennes elacke lefwerne, låtit hempta henne hijt, men efter hon äfwen så begynte att förhålla sigh här, medh een hans Öfwer Officerare, så nödgades han skaffa henne hädan; Och frågades dy huru han sådant kunde bewijsa? Då han i förstonne wille fuller påståå, sigh då reedan förspordt om henne något sådant, medh een nu mera dödh Student Carl Christopherson 1516 i Sillantacka, men sedan hon honom rättade, och till minnes förde, att dhe då först så nyligen woro tillsamman kombne, och inge barn än hade, tillstodh han sigh in till den tijden intet sådant förstådt, men om den Öfwer Officerare, Nembl:n Ryttmäst: Sahl: Jockim Duncker påstodh han så wijda, att han fördt henne i slädan medh sigh, sampt legat uti een sängh ... Hust:u Maria sade sigh icke eens minnas detta, icke heller hade Corporal:n tillförenne nempt der om emoth henne, utan dhe lefwat sedan länge tillsamman, och aflat 5 Barn ihopa ... och berättade han, sedan de kommo till Kusalambi, hade han understådt Harckmans misstänckel: Omgiänge medh sin hustru ... och imedlertijdh hade hon och födt Gossen Anders, hwilken han ännu icke wille wedh kiännas ... Än berättar Corporal:n sigh samma Åhr som dhe endtel:n åthskilldes, kommit hem dijt till Tammela Sochn in April, finnandes dem förskingradt alle hans Saker, hwarföre han och tagit een måladh kista medh någre hyrnder uthi, Och fördt till Sahl: Öfwerste Pistohlhielms Gårdh Haudais ... Sedan nu detta således war förelupit, och misstroendet dem emellan begynte tillwäxa, hade hustru Maria som Corporalen föregeer, begiärdt förlof att reesa till sin Syster, som ägde Kyrkioheerden Mag: Abraham Ikalensis /: men hon säger sigh genast sagdt att hon wille till Dorpt :/ Och då hande han folgdt henne 2 Mijl på wägen, Men hon tagit den wägen åth Baröösundh, och derföre hade han folgdt efter henne, tillijka medh een, Befallningzmans Grels Sigfredsons uthrijdare, tagandes ifrån henne de begge barnen Charin och Brita, sampt hennes Kista ... tillstodh och Harkman då warit medh på reesan, men intet iust wedh Skutan tillstädes, och hade de sålunda komm:t tillhoopa på den eena skutan, efter och han war wahn Åhrl:n reesa så öfwer åth Refwel, sedan säger Corporal:n sigh reest tillbakas till Kusalambi i Tammela Sochn, men hust: Maria hade om Nattetijd kommit och tagit hans häst, sampt dottren Charin bordt, men hon påstodh det skedt om dagen, sigh och allenast reest dädan till Harkmans Föräldrar 3½ Gammal mijl dher ifrån, dher hon i 2 Månader förwäntade, att Gabriel skulle låta stembna henne till Tingz, Men imedlertijdh war hon iemwähl hoos sin Syster i Lille Kyro, in till des att I October Månadh, hon reest till Helsingfors, dijth Och Harckman som des förinnan, och sedan han fölgde henne tillbakas till Tammela, hade warit hoos sin Syster och flerestädes, men intet hoos henne, kommen war, dher dhe sedan öfwer Wintren fördrögde, reesandes Omsijdor wedh sidste slädeföret igenom Borgo och dhe Ohrter till Biörköö, dädan dhe wedh första Öppet watn, medh Skiepparen Terfwahardias skuta satte öfwer till Narfwen; Och wore allt detta efter Harckmans påstående skedt dhels 1672 dehls 1673 ... Sedan säger han Corporalen sigh warit här i Wijborgz Lähn till 1 Åhr Och reest till Tinget i Ackas Sochn, dher han fått Laga bewijs öfwer sådan Saksens Förlopp, hwar på då Consistorium Gifwit honom förlof att Giffta sigh, som han och, af då warande Cappellan H:r Joseph Walstenius 660, som ännu skall wara Kyrckioheerde dher i Kalfwola, är wijgdh, medh den tijdh warande Kyrkioheerdes H:r Sigfredh Kaskas (katso 1181) dotter, Chirstin widh nampn, Och skulle det således skedht in Jan: 1674, men som Corporalen sielf bekänner sigh hemptadt denne sin senare hustru medh sigh hijt, den tijdh Sahl: Kyrckioheerden H:r Oloff Rouhian U184 begrofs, så säija Prästerskapet det skedt Pallm Söndagh 1673; Constabeln och hust:u Maria påstå och, honom Corporalen reest straxt ifrån Skutan till Consistorium i Åbo, och förmådt sigh skilliobreef, efter som han och länge haft tanckar till denne sin senare hustru, och för hennes skull, burit haat till denne hustru Maria ...Corporalen förehöltz, att Consistorium i Åbo neekar sigh weta af något honom medhdehlt Skillio bref, men han sade sigh nogsampt skola det införskaffa, som och ber:de H:r Johan Rouhiain 2764 berättade, sigh hoos een Collega Scholæ i Tafwasthuus 1942, denne Corporal:s senare hustrus Broder, sedt någre Acter detta Ährendet angående. Än förehöltz Corporalen af Consistorij i Åbo breef, att Professor Laurbeckius har bekändt honom lefwat illa medh denne sin hustru. Men hon tillstodh sielf honom alldrigh slagit henne, sade och sigh heller tåhlt det samma, om han allenast i dhet öfrige wähl försorgdt henne. Än berättar så Constabeln som hust:u Maria, att sedan dhe wore öfwer kombne till Narfwen, hade hon i 2 Åhr warit hoos sin slächtinge Bock i Dorpt, men han på Ifwana Gorådh, till thess han, förnimmandes Corporal:n Gifft sigh, hade på någre Prästers inrådh och underrättande, låtit sigh iemwähl medh henne sammanwijga, in Julio 1675 ... sedan [1672] reeste hon till sin Syster i Ikalis, och war der i 14 dagar, kommandes tillbaka till Harkmans Förälldrar ... hon och samma Wåår [1673] födde i Narfwen dottren Sara som döder är ... sedan reeste hon till Dorpt och blef der hoos sin Slechtinge Ambtman Bock ... hwilket wedh allt Öfrigit Högst bemälte Hans Kongl: Maij:tz Allernådigste och Högrättwijse Omdöme och behagh, Alldraunderdånigst heemställes); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 15.4.1689 s. 34 (Lägersmåhls saaken emellan Bernstedt 2912 och Probstens [Ehrewördige Mag: Gabrielis Fortelij] Stiufdotter), Porin RO 25.5.1689 s. 41 (Publicerades den Höglofl: Kongl: Hofrätz resolution uthi saaken emellan Studenten Mons:r Gustaff Bernstedt och Probstens Mag:r Gabrielis Fortelij Stiufdotter Sophia Abrahams dotter, angåendhe lönske läger), Porin RO 30.10.1695 s. 25 (Rådhmannen här sammastädes Gabriel Pryttz 2693 ... sin hustrus Sophia Oseliæ henne effter sin Sahl: Moder tilfalne Arff), Porin RO 14.3.1696 s. 12 (Probsten och Kyrckioheerden her I Staden Ehrewyrdig Mag:r Gabriel Fortelius 1129 ... Arffskifftet hoos honom förledne höstas ... H:r Probsten medh sine Stiufbarn wedh Arffskifftedt godhwilligt ingådt een wänligh förlijkningh ... Kåskis hemmans wärde i Carku Sochn). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 49 (XI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 482 (isä), 500, 549, 560 (isä), 567; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 64, 65, 69, 258, 468, 468; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 324, 406; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 17, 197, 261, 288; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 436; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 124, 558; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 188 passim (isä), 201, 204; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 251–252, 432, 486; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #63. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 321; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 262, 264; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 275; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2034G, 2039D, 2856R, 3919R, 3949R, 4420G, 4434G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 59; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4–6, 1988, 2123, 2362, 3025R, 3139G, 3753R, 3832R, 3959, 4255; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 60.

Doria gratulantti

Päivitetty 11.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Ikalensis. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=766>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.