Helsingin yliopisto

Tiedot

15.3.1671 Anders Molander Andreas Claudii, Savolaxensis 2122. Vht: Sulkavan kirkkoherra Claes Molander (Claudius Samuelis, † 1681) ja Elin Andersdotter. Ylioppilas Turussa 15.3.1671 Mollander Andr. Claudii Sav _ 104. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1671 d. 15. Mart.] Andreas Claudii Molander. Sav. Respondentti 21.11.1673, pr. Nils Tunander U170. — Sulkavan vt. kirkkoherra (1678), vakinainen 1682. Oli työkyvytön neljä viimeistä vuotta. Valtiopäivämies 1686. † 1720.

Pso: Agneta Kyander.

Appi: Rantasalmen kirkkoherra Anders Kyander U194 († 1692).

Veli: Pieksämäen kirkkoherra Claes Molander 3419 (yo 1687, † 1729).

Poika: Viipurin tuomiokapitulin varanotaari, FK Samuel Molander 4342 (yo 1698, † 1708).

Poika: pataljoonansaarnaaja Anders Molander 4801 (yo 1704, † 1710).

Poika: Sulkavan kirkkoherra Claes Molander 5014 (yo 1708, † 1745).

Poika: Tohmajärven kirkkoherra Aaron Molander 5015 (yo 1708, † 1755).

Tyttärenpoika: Lempaalan kirkkoherra Henrik Argillander 7582 (yo 1751, † 1791).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 132b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #81; KA mf. ES 2003 (oo 4) Sulkavan käräjät 7.–8.11.1670 s. 169 (Kyrkieherden wyrdige och wällärdhe H: Claus Samuelis); KA mf. ES 2004 (oo 5) Sulkavan käräjät 28.–30.6.1673 f. 8v (Kyrkioherden Ehre Wyrd: H: Clavidus Samueljs förebar Retten huru såsom igenom een heftig wåd eldh förleden fredagz Natt är upbrunnen icke allenast prestegårdhz Kök och Qwarnhus Uthan och all hans Kop:r och Bryggekerll som han i bohaget ägde), Sulkavan käräjät 13.–14.11.1674 f. 94v (Kyrkioherden H:r Clavidus Samuelis beswärade sigh öf:r Befallningzman Magnus Hielman), Sulkavan käräjät 8.–9.1.1675 f. 6 (wijdare upstegh Kyrkioherdens H:r Claudi Samuelis sån wäl:de H:r Andreas Molander och androgh: Att såsom hans Fader hade warit sahl: Befallningzmans [Johan Graans] Cautionist), Sulkavan käräjät 16.–17.1.1679 s. 10, Sulkavan käräjät 18.–19.11.1679 s. 110, Sulkavan kesäkäräjät 1680 f. 41 (Vice Pastoren Wällärde H:r Anders Molander), Sulkavan käräjät 8.–9.11.1680 f. 60 (Wällärde H:r Anders Molander å Sipilä Hemmans wägna), 62v, Sulkavan käräjät 17.6.1681 s. 18 (Vice Pastoren H:r Anders Molander), 24, 26, Sulkavan käräjät 29.10.1681 s. 79 (Caplan Hederlig och Wällärde H:r Johan Martini (katso 3540) gaff Rätten tillkänna hurusåssom Kyrckioheerden H:r Claudius Samuelis här j Sulkawa Sochn igenom den timmeliga döden afgången är), Sulkavan käräjät 16.–17.1.1682 s. 16 (Kyrckioheerden H:r Anders Molander), 24 (hans Sahl: Fader); KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Sulkavan käräjät 9.–10.2.1685 s. 101 (Fordom Kyrkioheerdens sahl: H:r Claudj Samuelis effterlåtne Enckia, dygdesamma hustru Elin Andersdotter igenom inlefwererat Skrifft Retten föredrogh, hurusåsom hans Kongl: Maij:tt wår allernådigste Konungh på förleden Rijckzdagh, alla fattiga Präst Enckior för Cröning och bewilningz gärden befrijt hafwer, denna Kongl: Nådh hafwer hon eij kunnat åthniuta, Altså af Rätten begiärade, att Nembden och Allmogen om hennes Tillståndh tillfrågas måtte, och sedan der opå ett sandfärdigt Attest meddeela; detta Nembden och Närwarande Allmogen förehöltz, och Alfwarligen förmantes sanningen uthsäija, hwilka sedermehra Intygade, att sahl: Kyrkioheerden i 16 Åhrs tijd hafwer siucklig warit, och 6 Åhr Continuerligen wedh sängen hållet, Enckian desslijkes een gammal och siuckligh Menniskia, nogra oförsörgde barn Och såssom denna, Sockn een Ringa lägenheet är, hon altså fattigdoom underkastat, och fast ringa haf:r att tillgåå, Således in wedh een sittiande Rätt wara Intygat ad acta fördes, och nu till ett sandferdigt Attest meddeeles), Sulkavan käräjät 8.2.1686 s. 99 (Kyrckioheerden H:r Anders Molander berättade, huru såssom hans landhbonde på Titala Ryttare heeman Henrich Leinonen, medh honom stadga ingånget hafwer, på Sex Åhr, och icke det ringaste effterkommet som honom åligger att giöra), Sulkavan käräjät 8.2.1686 s. 103 (Oluff Bernsson Immonen inlade ett Kiöpe bref af Kyrckioheerden Ehrewördigh och Wähllärde H: Anders Molander d: 13 Jan: 1685 uprättat, lydandes huru såssom Kyrckioheerden honom updrager all dhen rättigheet han hafwer till Sipila heeman, om 1½ skattm:r, för 60 D: K:m:t), Säämingin käräjät 15.–16.2.1687 s. 69, Sulkavan käräjät 21.–22.2.1687 s. 77 (Kyrckioherden Ehrewyrdige och Wähllärdhe H:r Anders Molander sig högeligen beswäradhe öfwer sin landboe Henrich Leinonen, att han huussen på Titala förwärrat och icke det ringaste förbättrat), Sulkavan käräjät 16.9.1687 s. 164 (hans Ryttare heemans Titala ägor), Sulkavan käräjät 21.3.1688 s. 116, 127, Sulkavan käräjät 23.5.1688 s. 172, 173 (katso 3419); KA mf. ES 2005 (oo 7) Sulkavan käräjät 29.–30.10.1690 s. 25; KA mf. ES 2006 (oo 7) Sulkavan käräjät 2.–3.6.1692 f. 7v (katso 6751), Sulkavan käräjät 1.–2.6.1693 s. 294 (Kyrckieherdens Swågers Schergiantens Ernest Mårtensons Öhl), Sulkavan käräjät 27.–29.11.1693 s. 762, 777; KA mf. ES 2007 (oo 8) Sulkavan käräjät 16.–19.11.1694 f. 138, Sulkavan käräjät 4.–6.11.1695 f. 11v; KA mf. ES 2006 (oo 8) Säämingin käräjät 26.–29.2.1696 f. 42; KA mf. ES 2009 (oo 19) Sulkavan käräjät 27.–28.6.1705 s. 172; KA mf. ES 2010 (oo 21) Sulkavan käräjät 18.–19.1.1707 s. 20, Sulkavan käräjät 25.–26.10.1707 s. 282; KA mf. ES 1833 (jj 6) Muolaan ja Uudenkirkon Vl. käräjät 23.–24.10.1649 f. 6v (som Cappelan Dns: Claudius här om wittnadhe), Äyräpään kihlakunnan käräjät 15.–17.12.1653 f. 443 (Kom för Rätta Cappellanen i Måhla Sochn Wällärde her Claess Samuelis, och beswärade sigh uthöfwer effterskrefne, som hafwa emoot H:nes Kongl: Maij:tz patenter druckit Bröllop på förledne Bönedagh och eij söckt Kyrckian och Gudz ordh); KA mf. ES 1834 (jj 7) Äyräpään kihlakunnan käräjät 4.4.1654 s. 73, Äyräpään kihlakunnan käräjät 3.–5.3.1659 f. 582v (Kom för Retta Cappellanen i Måhla Sochn Wällärde H:r Claes och gaff tillkenna, huru såssom han för een tijdh sedhan hade till sigh handlat ett Hemman om 1/6 skatt i Turuliläby, för hwilket han ifrå den tijdhen till Chronan Skattat hadhe; Män emedhan bönderna i Sochnen effter denne Krigz ruptur äre mykit förswagade och utharmade, så att han befruchtar sigh kunna af dem hafwa sit oppehälle, begärar fördenskull samma hemman att niuta till Cappellans bohl. Denne hans begäran kan Retten icke widare optaga, än tienstl:n den recommendera Höge Öfwerheeten, som om Cronones Rentor och hemman hafwer att Disponera); KA mf. ES 1835 (jj 11) Äyräpään kihlakunnan käräjät 24.–27.5.1664 s. 33 (Efftersåssom oppå Ryttmäst:s Manhafftigh Berendt Gröns rodd är fört förrige Cappellanens i Måhla Sochn H:r Claudij hemman, och Ryttmäst:n samma hemman, såssom Chrono, widh H:r Claudij affträdande sigh tillöst haf:r, såssom deres Contract i Rätten Insinuerat aff d: 19 Maij 1664 uthwijsar. Fördenskul är sådant effter Ryttmäst:s begäran i Protocollet annoterat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133 (XXXI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 12. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 307; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 892 (Molander Taulu 3); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 197 (Molander Tab. 1); G. Luther, En gammal släkttavla från Östra Finland. Genos 21 (1950) s. 9; Y. Blomstedt, Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna. SSV 37 (1957–59) s. 80; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3988R, 3989G; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 135; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3794, 3969R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Molander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2122>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.