Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 21.6.1650 Anders Kyander Andreas Georgii, Savolaxensis U194. Vht: Ristiinan (Brahelinnan) kirkkoherra Jöran Kyander (Georgius Andreæ, † 1659) ja Agneta Olofsdotter. Depositio 17.6.1650. Ylioppilas Tartossa 21.6.1650. Respondentti Tartossa 1654, pr. logiikan ja etiikan prof. Petr. Lidenius. — Viipurin läänin läntisen jalkaväkirykmentin (Casp. Koskullin rykm.) rykmentinpastori 1655. Viipurin ratsuväkirykmentin (Erik Krusen rykm.) rykmentinpastori 1656. Rantasalmen kirkkoherra 1659. Rovasti (1679). Valtiopäivämies 1664. † Rantasalmella 4.1692.

Pso: 1:o Emerentia Klöfverskjöld; 2:o Helena Rundeel (jäi leskeksi).

Appi: Savonlinnan komendantti, everstiluutnantti Anders Costenius, aatel. 1650 Rundeel 118 (yo 1640, † 1679).

Veli: Koprinan kirkkoherra Johan Kyander 1615 (yo 1663, † 1692).

Poika: Rantasalmen kappalainen Aron Kyander 2644 (yo 1678, † 1693).

Poika: Elimäen kappalainen Anders Kyander 4344 (yo 1698).

Poika: Rantasalmen kirkkoherra Johan Kyander 4856 (yo 1705, † 1743).

Sisarenpoika: Elias Sculptorius 3227 (yo 1685).

Sisarenpoika: pataljoonansaarnaaja Anders Willander U534 († 1703).

Lanko: Johan Klöfverblad, v:sta 1653 Klöfverskjöld 515 (yo 1645/46, † 1658).

Vävy: Sulkavan kirkkoherra Anders Molander 2122 (yo 1671, † 1720).

Vävy: sotilaspappi Josef Biörnburger 2152 (yo 1671/72, † 1691).

Vävy: Rantasalmen kappalainen Jakob Halicius, myöh. Hallitius 3479 (yo 1687/88, † 1704).

Vävy: rykmentinpastori Erik Fabrelius 3664 (yo 1690, † 1704).

Vävy: Kiteen kirkkoherra Henrik Winter 4282 (yo 1697, † 1734).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 31.5.1692 f. 276 (Kyrkioherde Fullmacht för Mag. Jacob Ursinio 1559 på Randsalmi Pastorat ... såsom förmedelst H:r Anders Kyanders dödelige frånfälle, Probste och Kyrkioherde Embetet uti Randsalmi Sockn i Safwolax är kommit at blifwa ledigt), 17.6.1694 f. 380 (Till Landshöfdingen Lindhielm Swar om Efftergifft för hustru Helena Rundell); KA mf. ES 2001 (oo 1) Pellosniemen ja Visulahden käräjät 6.–8.2.1640 f. 29 (Wäl Lärde Man her Jöran Caplan i S: Michells Kyrkio Sochn); KA mf. ES 2002 (oo 3) Pellosniemen käräjät 13.2.1651 f. 65 (Kyrkioheerden Wördige Her Johan [Mikkelin kirkkoherra Johannes Christierni Syllenius] klageligen tillkenna gaf, att han hafuer bekommit Ehrwördige Bijskopens Mester Peer Biugges skrifuelse, derutjnnan Ehrwördige Biskopen tillkenna gifuer, att honom ähr förekommit, att Kyrkioheerden skall hafua otilbörligen och Neesligen talt om den Nye Brahe Kyrkia; hwilket Kyrkieheerden förmenar ingen ährligh man kunna honom bewijsa), Pellosniemen käräjät 31.8.–2.9.1657 (Kyrckieheerden H:r Jöran Andreæ); KA mf. ES 2002 (oo 3) Rantasalmen käräjät 17.–19.1.1659 (Framkom Kyrkioheerden i församblignen Wördigh och Wällärdh H:r Andreas Matthie gifwandes klageligen tillkienna, huru såsom han hafwer förnummit det een annan Prestman skall begära hans brödh och Kyrkieheerde lägenheet, af ordsaak at han för sin Ålderdooms swagheet skuld eij förmår mehra Predijcha, gaf och deer hooss tilkienna at han församblingen medh Gudz ordh, uthi een långh tijdh förstådt hafwer, och sedan han miste sine kraffter det samma förmedelst goda och flitiga Cappellaner förrättat, Ödmiukelighen aff Rätten anhållandes at Nämbden och heela tingzlaget måtte afhöras, om någon wore som honom uthi hans medh skiehl beskylla kunne, det dhe enhälleligen medh een mund nekade, seijandes sigh ingen annan siälasörjare wilia begära el:r emoot taga så länge han lefwer), Rantasalmen käräjät 11.–15.1.1661 (Kyrkioherden Wyrdige H:r Anders Kyander); KA mf. ES 2003 (oo 4) Rantasalmen käräjät 19.–21.11.1663 (nu warande Kyrkioherden Wyrdige H:r And: Kyander ... fordom Kyrkioherdens wyrdige H: Andreæ Mathiæ geldz book), Rantasalmen käräjät 10.–12.1.1665 s. 27, Rantasalmen käräjät 25.–27.5.1665 s. 99, 100, 101, Rantasalmen käräjät 8.–11.1.1666 s. 36, Rantasalmen käräjät 5.–8.8.1667 s. 147 (Det hemman i Randasalmj Sochn, och Randasalo by om 6 1/2 Skattm:r af ålder, och 1 1/4 Skattm:r i bruuk, som Hindrich Peersson Rautiainen, förlammat och Öde Lempnat hafwer och är den 9 Maij 1667 inrymbt Sahl: Kyrckioheerdens i Christinæ H:r Jörens effterlefwerska, dygdesamma Matrona hustru Agneta Olufzdåtter, af Befallningzmannen wäl:t Johan Eneroth, bekende Nembden hafwa warit aldeles Ödhe, nu på tuu åhr), 148, Rantasalmen käräjät 26.–29.11.1667 s. 233 (Förekom Kyrkioherden Wördige och Wällärdhe H:r Andreas Kijander, och framtedde ett bref Dat: denn 24 October 1667 förmedelst huillket han war af sin Swåger Vice Pastore Uthi Willman Strandh H:r Anders Arvidj (katso 3227) att han skule hafua omwårdnadt om hans werkadhe Sädh oppå Haculi hemman), Rantasalmen käräjät 23.–24.1.1668 s. 73, Rantasalmen käräjät 21.–23.5.1668 s. 152, Rantasalmen käräjät 23.–26.11.1668 s. 251, 252 (Oplystes förste gången det Hemmans Kiöp emillan Kyrkioherden Wyrdige och Wällärde Her And: Kijandrum och Lars Assikainen j Assikala by, men ingen fram kom som der å inspråk giorde), Rantasalmen käräjät 21.–23.1.1669 s. 59 (Förekom Lendzmannen Jöran Larsson, och å Kyrckioheerdens wyrdige och wällärde H:r Anders Kyandri wegnar jnlade et Kiöpe breef emillan wälbe:te Kyrckioheerdenn och Lars Michellsson Assickain Dat: d: 24 Septemb: An: 1668 förmelande at han sin broder dehl uthi sit Fädernes Hemman till be:te Kyrckioheerden försålt hafuer för Etthundrade Femtijo Dal:r Kopp: M:tt), Rantasalmen käräjät 21.–23.6.1669 s. 123 (Uplystes tridie Gångon), 128, Rantasalmen käräjät 22.–24.11.1669 s. 180, Rantasalmen käräjät 20.–22.1.1670 s. 63 (misswäxt), Rantasalmen käräjät 23.–25.6.1670 s. 119 (Jordetuist), Rantasalmen käräjät 21.–24.11.1670 s. 220 (Kyrkieherden wyrdige och wällärdhe H: Andreas Kyander besuäradhe at wijnseden Jempte bewillningh som der till bewilliat är kan intet förslå emot det wijn som opgår); KA mf. ES 2004 (oo 5) Rantasalmen käräjät 23.–26.1.1671 (Sahl: Pastoris H: Andreas Mathiæ [Rantasalmen kirkkoherra 1632–59 Andreas Matthiæ] begrafningh som stodh näst för Juuhl), (Kyrkieherden wyrdige och wällärde H:r Andreas Kyander å sin Moders dygdesamma Hustru Agneta Olofzdåtters wägnar ... ett hemman i Randasalo by), Rantasalmen käräjät 6.–8.7.1671 (Kyrkioheerden wördige och wällärde H:r Andreas Kyander opå dhet hemmans wegnar som han i Assekala possiderar), Rantasalmen käräjät 20.–22.1.1674 f. 25 (Probsten Ehrewyrdig H:r Andreas Kyander gaff Retten tillkenna huru såssom han i tu åhr effter Leutnamptens Sahl: Anders Rams och dess hustros dödh haf:r warit dheres Omyndige barns förmindare, dess Hemman Råuhiala á 1 3/4 skattmarck, dhe Omyndige till godo upehollit), 25v, Rantasalmen käräjät 6.–8.7.1674 f. 58v (Nembden och tillstädes warande Tingz Lagh ... bekände och i sanningh bestodo: att för 12 Åhr sedan, enär här warande Kyrkioherde och Probst H:r Andræas Kyander, war hijt till försambl:n aff Höga Öfwerheeten förordnat, då och H:r Thomas [Kyrkioherden uthi Jorois Ehrewördigh H:r Thomas Laurentij Ischanius] som då een rum tijdh warit Capelan strax der effter förorsakadt sökia sijn Fortun på een annor ordt, dy sijn Lägenheet wedh nu warande pastorat i Joroiss bekommit. Herra Thomas mainitaan kirkkoherra Andreas Matthiæn vävynä Rantasalmen ylim. käräjillä 17.6.1648 f. 744v), 70, Rantasalmen käräjät 3.–5.11.1674 f. 79v, 80, 82, Rantasalmen käräjät 16.–19.7.1679 s. 64, 68 (hans Ryttare hemman Kålko benembdh), Rantasalmen käräjät 26.–28.7.1680 f. 47v, Rantasalmen syyskäräjät 1680 f. 56 (Dhe Hemman som Ehrewördigh Probsten H:r And: Kyand till Ikäheimoinen försåldt hafwer för 400 Dal:r Kopp:r M:t upplystes nu förste gångon och framkom ingen som klandrade), Rantasalmen käräjät 29.–31.1.1681 f. 14, 16v (Framstegh Probsten Ehrewörd: H:r Anders Kyander å sit Haltula Ryttare Hemmans wägna), Rantasalmen käräjät 28.6.–1.7.1681 s. 51 (Romusela hemman som Probsten Ehrewyrdige och Wällärde H:r Anders Kyander af Maria Anderssdotter Metoliter för 60 D:r Kopp:r M:t sig tillhandlat hafwer, oplystes andra gågen då framkom ingen som klandrade), 53 (hans fiskie watn wed Kandosarj), Rantasalmen käräjät 14.–16.11.1681 s. 113 (Dett hemman som Johan Wanhainen af Probsten Ehrewyrdige H:r Anders Kyander för 400 D:r Kopp:r M:t kiöpt hafwer, Oplystes andra gångon, och framkom ingen som klandrade), Rantasalmen käräjät 26.–27.1.1682 s. 50, Rantasalmen käräjät 4.–6.12.1682 s. 116; KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Rantasalmen käräjät 21.–23.3.1683 s. 51, Rantasalmen käräjät 26.–27.7.1683 s. 129 (Prästegårdz Reparation), Rantasalmen käräjät 11.–12.8.1684 s. 84, Rantasalmen käräjät 1.–3.12.1684 s. 169, Rantasalmen käräjät 26.–27.1.1685 s. 58, Rantasalmen käräjät 1.–2.6.1685 s. 158, Rantasalmen käräjät 26.–27.1.1686 s. 57 (Tallinnijtu), 58 (Ninimäenkangas nänä), Rantasalmen käräjät 21.–22.5.1686 s. 145, Rantasalmen käräjät 9.–10.12.1687 s. 197 (Ödhes heeman i Kolkontaipalby), Rantasalmen käräjät 9.–10.7.1688 s. 196; KA mf. ES 2005 (oo 7) Rantasalmen käräjät 2.–3.12.1689 s. 367, Rantasalmen käräjät 26.–28.11.1690 s. 71 (Probsten Ehrewyrdige och Wällärde H:r Anders Kyander, uthi Rätten inladhe ett Kiöpebreff Dat: d: 14 April 1688 emellan honom och Ryttmästaren Wälb: Erich Sölfwerarm, angåandhe ett Qwarnställe b:dh Kolko Järfwi Norra ända), Rantasalmen käräjät 3.–4.11.1691 s. 125, Rantasalmen käräjät 22.–23.2.1692 s. 76 (Probstenn och Kyrckieheerden Ehrewyrdige H: Anders Kyander androgh, huru såsom han i nästförleeden Sommars Ungefehr Petri Pauli tijdh, då här i Landet är wanligit att fällas Swedie, hade skickat sitt Fålck 5 personer i skogen på sitt egit Landh eller Hielphemmans under dess rustienst i Kålckontaipall, Toiwala benembd Kirkinemi Jordhstycke, och när dee bäst begynt hugga, hade Bengdt Hardikain i Reijola by kommit och drifwit dem tillbaka, och medh sine Söner fält Swedie på samma H: Probstens Jordhstycke unde 1 T: uthsäde, begiärandes att han för een slijk wåldsamheet plichta måtte); KA mf. ES 2006 (oo 7) Rantasalmen käräjät 8.–9.11.1692 s. 235 (Vice Pastor här sammastedes Wällärde H: Jacob Hallitzius 3479 beklagade öfwer den deffect som här i Sochnen är om Messewijn, hwarigenom Messefall i denne Sommar åffta skiedt, som för orsakat sig der af, att Allmogen eij aflagdt dee Wijnpenningar som dee för detta warit wahne, hafwandes fuller Sal: Probsten för ett åhr sedan afsagt att eij willia längre hålla Kyrckiewijn, men effter som ingen annan weelat taga det beswäret opå sig, så haar wählbem: H: Probst så wähl som dess Enckia effter honom måst ännu præstera det samma), Rantasalmen käräjät 6.–9.11.1693 s. 700; KA mf. ES 2007 (oo 8) Rantasalmen käräjät 16.–18.7.1694 f. 31 (Cappellanen Wähllärde H:r Jacob Hallitzius å sin Swärmoders framledne Probstens och Kyrckioherdens H: Andreas Kyanders efterlefwerska Helena Rundels wägnar), Rantasalmen käräjät 5.–8.11.1694 f. 119; KA mf. ES 2008 (oo 12) Rantasalmen käräjät 16.–20.3.1699 f. 43 (Fordom Probstns och Kyrckioherdens Ehrewyrdige och Högwällärde Sahl: H:r Anders Kyandri Enckie Fru Edell och Wälb: Helena Rundell lätt igenom sin mågh Capellanen Ehrewyrdige och Wällärde H:r Jacob Halitzium opwijsa een specification på denne Sochnens allmoge, hwilcka uthi Sahl: Probstns lijfz tijdh för åthskillige Åhr blifwit honom dess Präste rättigheter skyldige); KA mf. ES 2009 (oo 16) Rantasalmen käräjät 9.–10.6.1702 s. 163 (Capellan Wällärde H:r Jacob Halitzius opwiste i Rätten een förlijkningz skrift oprättat d: 19 förl:e Martij emellan honom och des Swåger Wällärde H:r Anders Kyander aff det innehåldh, att H:r Jacob uthfäster aff Kålcko hemmanetz wäxt åth hwardera sine med Erfwingar som äro bem:te H:r Anders med des Syster Jungfru Elisabeta Kyandra, och 2:nne små bröder Carl och Johan 11 T:r 18 Cap:r för deras löös ören, 27 D:r 16 ö: K:m:t, 2 st: Köör, 2 st: Qwijgor, 2 st: Kalfwar, 4 st: Swijn, förutan ded som Sal: Probstinnan Wälb: Fruu Helena Rundell uti sin Lijfztijd dem tillsagdt och låfwat har, låfwandes der hoos att hålla bem:te sina små Swågrar wid Studier, försörja med Kläder och födo, sampt skadelöse för Hiscous (katso 3418) ballance, Cronones utlagor och Restantier sampt privat gield, eller hwad annat här effter kan yppas, der emot H:r Anders Kyander å sin och ber:de Syskons wägnar, tillsäger H:r Jacob Rusthållet Kolcko orubbat med des behörigheeter), 169 (Lieutnanten Wälb: Carl Gustaff Sverdfelt opwiste i Rätten ett Testamentum reciprocum oprättat emellan honom och des Fru Helena Kyander aff d: 25 Febr: förl: Åhr, hwar medelst dhe tillsäija hwar andra all den Egendomb, som hwardera har till kunnat förwärfwa), 170 (Länsman Wälförståndig Lars Jöransson till tahlade Lieutnanten Wälb: Carl Gustaf Sverdfelt å sin swågers Johan Långz wägnar, angående 70 D:r K:m:t, som han aff Lieutnanten prætenderar ... des antecessore matrimonii Feltwäbelen Wälb: Johan Adolph Silfverarm ... resten af ber:de Obligation [d: 4 Aug: 1694] som är 70 D:r K:m:t, emedan d: 26 Martij 1698 Fru Helena Kyander 70 D:r dito m:t der på betalt), Rantasalmen ylim. käräjät 11.11.1702 s. 345; KA mf. ES 2009 (oo 17) Rantasalmen käräjät 10.–11.3.1703 s. 122 (Lieutnanten Wälb: Carl Gustaff Sverdfelt ... beklagade sig att des Fruu Wälb: Helena Sverdfelt intet det ringaste af sitt Fäderne nutit utan har Sal: Probsten H:r Anders Kyander des senare hustro Fru Helena Rundel och des barn det för Testamenterat, emot hwilket Testamente des antecessor matrimonii Sal: Wälb: Johan Adolph Sölverarm wid Arfskiftet uti Randasalmj Prästegård hållit efter Sal: Probsten Kyander d: 28 Feb: 1693 har protesterat ... ty fast Sal: Probsten Kolko hemmanet med des inventario sin senare hustro gifwit och förärt d: 26 Martij 1685, så finnes lijkwähl intet Testamente wara giordt på des öfrige Egendom); KA mf. ES 2009 (oo 19) Rantasalmen käräjät 22.–23.2.1705 s. 88; KA mf. ES 1795 (gg 1) Tiuralan käräjät 11.–12.3.1669 f. 511 (Framsteeg Kyrckieheerden Wyrdige och Wällärde her Anders Kyander, her Henricus Barthollj (katso U355), her Johan Franciscj (katso 2121) och Henrich Henrichsson sampt Larss Ollsson, och begärade dhe kunde den Arfz Rättigheeten åthniuta, som dhe effter Sahl: hustro Karin Olofzdotter /: hwilken inga barn med sine Män, Hwarcken med den förste Mannen her Andream Laurentij [Ruokolahden kirkkoherra Andreas Laurentii], eij heller med den senare her Martinum Petrj [Hiitolan kirkkoherra Martinus Petri Auvonius] hafft hafwer, och nu för 2½ Åhr sedan Unge fähr igenom dödhen afgången ähr :/ hafwa hoos her Sigfred Martinj [Pälkjärven kirkkoherra Sigfridus Martini Auvonius], bem:te Sal: her Mårthens Son, ansökia och prætendera och effter Sweriges Lag kunna wara berättigade till; Tillspordes Altsså huru när skyltte dhe hwardera denne Sahl: Menniskian, hwilken nu Ärfwes effter, wore? Swarades: dett hoon hafwer warit her Andreæ Morsyster, her Henricus Bartholli äger hennes Bror dotter till ächta, her Johan Franciscj sammaledes, Henrich Henrichsson ähr hennes bror Son, och Lars Ollsson hennes egen brodher; Frågades fördenskuld her Sigfred hwad han här till seija wille? då swarade han desse wäl således uthj sielfwa Slächt linean wara, Men förewände att hoon Sahl: Menniskian, hwilken war denne her Sigfredz Stiufmodher, hafwer ett Testamente giordt och Uprätta låthit, hwar uthinnan förmähles, att hon sin bror dotter Helena Dawidz dotter, een häst om Trij Åhr, och 2 st:n köör, 2 st:n fåhr ett Sölf bellte, een röd kiorttell och Lijn kläder, sampt een brun kafz tröija, her Henrich Ullwickz hustro, een swart Plyss snör lijf med dess Mellior och kädha, hennes egen Syster een Gullring om 3 Ducater gifwit hafwer, Såssom och sin Sahl: Man dett öfriga, doch så att hennes Slecht der af något gifwes skulle, som det af den 15 Februa: 1663 af Capplanen her Henrich Sigfridi och Samuel Peersson Ceræo, Underskrefwen wijdare uthwijsar; Så alldenstund Rätten befinner desse Arfwingars Prætension skielig wara, och denne Sahl: Menniskian hustro Carin Olssdotter så wäl som Arfwingarne, Präste barn warit hafwa; Altsså ähre dhe privilegerade effter Stadz Lag sitt Arf att taga, effter dem gamble sedwanliga praxin som warit hafwer; dy ehr känner och denne Rätten att desse föreskrefne Erfwingar, sålunda effter bem:te Sahl: hustro Carin Olofzdotter till Arfz gånga som dett 2 Capit: i Erfda B:n Stadz lagen förmähler, så at broder barn tager slijkt som Broder och Systers barn som Syster; Och Pålegges här med her Sigfred att uprätta ett Edzsworet Inventarium Opå all hennes Sahl: Menniskias Substans och egendoom ... Här emodt Appellerade her Sigfred under Lagmannen, då begärade her Andreas Kyander her Sigfredz Egendoom Lagligen Sequestreras måtte, till dess Lagmannen här uthinnan, ett uthslag giordt hafwer, Emedan denne her Sigfred nästan såssom lösker Man, och ingestädes Staduger, och nu pro tempore een priverat Persohn ähr ... Vertaa Genos 3 (1932) s. 136 ja SKHSV 4 (1914)); KA mf. ES 1795 (gg 2) Pälkjärven käräjät 9.–10.3.1683 f. 84v (Ehuruwäll Kyrckieheerden her Sig:dus Marthinj förebär sigh Conditionaliter allenast hafuer förobligerat, dhe 40 t:r Rågh till sin Sahl: Stiufmors hustro Catharinæ Olssdotters Arfwingar att willia bettala, Neml:n således, att så frampt han af Prästegårdz wäxt i Tiurala, den Rågen då skulle kunna niutha, som han effter sin Sahl: Fadher hadhe att förmodha, så skulle han desse 40 t:r bettala, som han doch sedhan sigh till godho icke dett ringaste der af skall hafwa åthniuthet; Lijckwäll emedan han denne Clausul uthj sin obligation eij haar infördt; uthan sine Conditione och Absolute förobligerat sigh samma 40 t:r innan Natt och Åhr att bettala, som Obligation af den 13 Martij 1669 dett Uthwijsar; dy afsadhes att han bettalar till Kyrckieheerden Wyrdige och Wällärde her Anders Kyander för hans resterande 5:te deel af samme Spanmåhl 8 t:r Rågh efter den tijdz Markgångh på denne orten, Nembl:n 9 D:r tunnan och 4 D:r för een koo sampt 1: 8 öre Kop:r m:t för ett Låss, som Kyrckieherden her Sigfredh sielf tillstår, för uthan Åfwanbem:te 8 t:r Rågh sigh skyldig wara), 85 (Ändoch dett med Capplans her Johans Illianij bref af den 3 Januarij A:o 1677 bewijstes, att Henrich Muldain haar för sin Mågh Henrich Henrichzsson Frantzos Caverat, för dett bem:te Frantzos med sin hustro af Kyrckie heerdens her Andreæ Kyanders Ägendom i Randasalmj förfahrit och Dissiperat, som ok denne Muldains Mågh Gerdt Matzsson dett tillstår och bekänner ... Hans Muldoins hustro ... bem:te Frantzos sampt hans Swoger bem:te Gärdt Matzsson). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #804. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 207; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 749 (Kyander Taulu 2); T. Carpelan, En prästsläkt i Ruokolax på 1600-talet. Genos 3 (1932) s. 136–139; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 27, 76; G. Luther, En gammal släkttavla från Östra Finland. Genos 21 (1950) s. 12; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3989D, 4007D; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 189; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 26; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1745H, 2222, 2223, 2261, 2374, 2382R, 3103, 3169, 3173.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Kyander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U194>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.