Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1671 Karl Lithovius Carolus Isaaci, Limingius 2145. Vht: Limingan kirkkoherra Isak Limingius (Isaacus Josephi, † 1652) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Johansdotter. Ylioppilas Uppsalassa 3.11.1666 Carolus Isaci Limmingius O-Bothniensis. Ylioppilas Turussa sl. 1671 [Lithovius] Car. [Isaci Limmingens _ 107]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1671] Carolus Isaci Lithovius. | Collega Superior i Uleåborg; Kapellan därstädes 1677. — Oulun pedagogion kollega 1672. Oulun 3. kappalainen 1677. ‡ Oulussa 14.3.1681.

Pso: Brita Henriksdotter Corte tämän 1. avioliitossa († 1700).

Veli: Limingan kappalainen Gabriel Limingius 516 (yo 1645/46, † ~1660).

Lanko: Raahen pormestari Henrik Corte 1793 (yo 1665, † 1706).

Vävy: Ylikiimingin pitäjänapulainen Daniel Keckman 4564 (yo 1700, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 120b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #225; KA mf. ES 2032 (rr 12) Limingan käräjät 8.2.1671 f. 516 (här till swarade fordom Pastoris här sammastädes Sahl: H:r Isaaci Lithovij Son Carolus Lithovius det bem:te Engh lyder under Justila hemman hwilket hans moder skall försåldt till denne Carl Launoinen, hwar upå han och framtedde et fordom Lagmans Jören Jönsons doom bref Dat: A:o 1617 d: 1 Februarij, der utinnan och denne ibland andra Engiar Specificeras); KA mf. ES 2032 (rr 13) Limingan käräjät 3.–11.3.1673 f. 197; KA mf. ES 2033 (rr 14) Limingan käräjät 23.–27.2.1675 f. 71 (H:r Carolus Isaaci Collega i Uhlå Skola beswärade sigh öfwer een deehl Sochnens inbyggiare, som moothwilligdt wijss förhålla dieckne Penningar); KA mf. ES 2033 (rr 15) Limingan käräjät 29.–31.1.1678 f. 29v (Henrich Haloinen i Engesläfwä sadhe sig hafwa citerat H:r Carll Lithovium om Wijtaisen Eng, men han intet Comparerat, hwilket effter Haloises begiäran togz ad notam), Kemin käräjät 18.–20.2.1678 f. 96, Kemin käräjät 25.–27.6.1678 f. 135; KA mf. ES 2034 (rr 16) Limingan käräjät 15.–17.7.1679 f. 169v (Oplästes Proubstens Sahl: H:r Isac Lithovij Enckias dygdesamme hust: Margeta Johans dotters Supplica:on dher utj han beswärar sig icke allenast måst utj sitt Enckiestånd hålla sina twänne Söner wijdh Academien uthan och månge andra anstöther hafft, så at hon till Medlen blifwit myket förswagat och Uthblåttadt), Oulun käräjät 20.–21.10.1679 f. 214v; KA mf. ES 2038 (rr 29) Oulun ja Hailuodon käräjät 17.–18.8.1692 s. 109 (Sahl: Borg Mest:n Hendrich Corte i Brahestadh, skolle hafwa försåldt detta hemman til Jonnses hustru förre Sahl: Mans Anders Erichssons Fadher Erich Markusson för 300 D:r Kopp:r M:t hwilket hemman berättes wara Crono och eij börde Jord och skall Sahl: Borgmestaren Corten förestående 172 D:r Km: skuldh öfwerdragit sin Mågh Sahl: H:r Carl Lithovius i Limingå, igenom hwilckens Enckia dess Successor Lars Biörn den bekommit, och sedan sin Swägerskan Borgmestarens U155 Enckian Lithovia öfwerdragit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 136 (XXXII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 193; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #225. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 198, 299; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 809 (Lithovius Taulu 43); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #746D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3320.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Lithovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2145>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.