Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 30.10.1647 Henrik Forbus Henricus Caspari, Ostrobotniensis U155. Vht: oululainen porvari, Iin nimismies Kasper Hansson Forbus († 1682) ja Brita Jönsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 30.10.1647 Hindricus Caspari Fårbudz. — Hailuodon vapaaherrakunnan vouti (1654–56), Iin vapaaherrakunnan (1661). Porvari Oulussa 1663, raatimies (1664), pormestari 1676. Valtiopäivämies 1668, 1678 ja 1680. ‡ Oulussa 13.3.1681.

Pso: 1:o (jo 1654) Brita Larsdotter Carlander tämän 2. avioliitossa († 1663); 2:o 1664 Margareta Larsdotter Lithovius († 1731).

Veli: Iin kirkkoherra Johan Forbus 674 (yo 1648, † 1678).

Poika: Limingan kirkkoherra, FM Henrik Forbus 3464 (yo 1687, † 1737).

Poika: vaasalainen raatimies Kasper Forbus 3466 (yo 1687, † 1693).

Poika: Kemin kirkkoherra, FM Lars Forbus 3482 (yo 1688, † 1725).

Lanko(?): Pyhäjoen kirkkoherra, FM Johan Carlander 1251 (yo 1658, † 1680).

Lanko: Limingan kirkkoherra, FM Lars Limingius, myöh. (1668) Lithovius 1321 (yo 1659, † 1702).

Vävy: Oulun kappalainen, rehtori, FM Henrik Sacklenius, myöh. Sacklinius 1852 (yo 1666, † 1681).

Vävy: Haukiputaan kappalainen Simon Frosterus 2948 (yo 1681, † 1701).

Vävy: Haukiputaan kappalainen Petter Uhlberg 4007 (yo 1694, † 1736).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 13.10.1676 f. 144 (Fullmacht för Hindrich Forbus att wara Borgmästare i Uhlo ... såsom Borgmästare tiänsten uthi Uhlo Stadh nyligen vacant worden (katso U88) ... Hindrich Fårbus, som dhen dher bådhe Rådhmans tiänst i 21 åhrs tijdh wähl förestådt, jämbwähl och borgerskapet honom eenhälleligen skole åstunda); KA mf. ES 2031 (rr 11) Iin käräjät 12.–13.2.1661 f. 14 (Fåugden Hendrich Fårbus); KA mf. ES 2032 (rr 12) Iin käräjät 25.–27.2.1669 f. 306 (Huadh dhen Uppwuxne twisten anbelangar som Wäl:t Hendrich Fårbus, Och H:r Johan Balkholm 1355 om någre Rechningar sins emellan hafwa), Iin käräjät 13.–17.7.1671 f. 642v (Lenssmans Casper Forbuses Hemman Carhula ben:dh om 2 Mantahl skatt Uplystess förste gången till den prætensions af betahlningh Rådmans i Åbo Sahl: Hindrich Scäffers (katso 2033) änkia hafwer förmedelst hanss Caution för Sonen Jacob, hwar emot Lenssman protesterade, Förmehnandess att hans Son i Uhlo Hindrich Forbuss på sig tagit hafua samma geld att betahla och han fördenskull fri kennass måtte, dett och af Rätten honom påladess framdehless att bewijssa); KA mf. ES 2032 (rr 13) Limingan käräjät 13.–14.2.1672 f. 84 (Henrik Forbuss för sin hustrus andehl, katso 1321), Kemin käräjät 9.–10.7.1672 f. 138 (Sig:r Zacharias Matson ifron Uhlo fordrade upå Rådmans wel:t Henrich Forbusses wägnar af Henrik Johanson i Simo 176 D: 3 ö: Km:t hwilka peng:r Henrik warit skyldigh til Sal: Lars Carlander i Uhlo och denne Forbuss af Enkian hust: Malin Hans d:r d: 25 Junij 1667 öfwer dragne äro), Limingan käräjät 3.–11.3.1673 f. 191 (Selkämanenä Äng), Iin käräjät 20.–24.3.1673 f. 220v (Lensman Wäl:t Casper Forbuses Hemman om 2. Mantahl Skatt Karhula benembd uplystes effter Assessorens i den Högl: Kongl: Åbo Håffrätt den Edle och Wählb:e H:r Erick Andersson Rosendahls till migh [Johan Falk] 28. nestl: Febru: ifrån Nye Carleby afgångne Skrifwelse, emoth den 260 D: K:m:tz prætension för detta Rådmans i Åbo Sahl: Hindrik Scheffer till Lensmans sån Sahl: Jacob Forbus hafwer och Fadren för præsterat Caution bör Clarera. Hwar emoth han inladhe sin Sons och Rådmans i Uhlo Wähl:d Hindrick Forbuses den 11. Febru: hujus Annj Daterade skriffteliga protest, af inneholdh huru som han förmedelst effterföliande skähl will befrija, sin K: Fadher ifrån Creditorens åtahl: Såsom 1:mo Efftersom sielfwa Debitoren haar, mehra än Scheffers Prætension är, att fordra i Stadhen uhr Sahl: Carlandrj Sterbhuus. På hwilken fordran till åfwanbe:te Geldz afbetahlning. 2:do H:r Rosendahl den 27. Febru: 1667. Lagl. arrest förmåth och dess uthan pro. 3:tio samma wärf angående accepterat hans Obligation. Hwilket effter begäran togs ad notam); KA mf. ES 2033 (rr 13) Iin käräjät 8.2.1673 f. 393; KA mf. ES 2034 (rr 16) Iin käräjät 4.–5.7.1679 f. 142v, Limingan käräjät 15.–16.10.1679 f. 205; KA mf. ES 2034 (rr 17) Kemin käräjät 9.–11.3.1680 f. 64 (angående Jacob Henderssons Hemmans ägor i Lapiniemj, katso 1144); KA mf. ES 2035 (rr 19) Kemin käräjät 25.–28.2.1682 s. 374 (Capplanen Wellerde H:r Daniel Tuderus inlade fordom Borgmestarens i Uhlå Sal: Henrich Forbus Enckias dygdesamme hustrus Margetæ Litthoviæ skrifft af d: 4 Novemb: 1681 deruthinnan han opdrager sin rett och rettigheet till Lappiniemi Caupes hemman, för den prætension, bestående aff 259 D:r Km:t hon der uthj äger, begerandes att samme hemman måtte oplysas, hwilket nu förste reesan skedde och war ingen som der å klandrade), 377 (Jacob Henrichssons hemman i Lappiniemi om ½ m:l skatt), Limingan käräjät 7.–10.3.1682 s. 436; KA mf. ES 2035 (rr 20) Iin käräjät 22.–24.1.1683 s. 34, 40, 43; KA mf. ES 2035 (rr 21) Iin käräjät 18.–20.2.1684 s. 224; KA mf. ES 2036 (rr 22) Iin käräjät 20.–22.7.1685 s. 91, 103 (om Karhu Karj Lax fiske ... Karhula hemman, katso 674); KA mf. ES 2036 (rr 23) Iin käräjät 15.–17.2.1686 s. 98, Iin käräjät 28.6.1686 s. 362; KA mf. ES 2038 (rr 29) Oulun ja Hailuodon käräjät 17.–18.8.1692 s. 109 (Sahl: Borgmestarens Henrich Forbuses E:ns dygdesamme Matronan hustru Margetha Lithovius Son Studiosus Dn: Henricus Forbus fordrade af Jöns Erickilä 172 D:r Km:t för Similä hemmans wärde här i Laitasarj by belägen, hwilken skuld skolle här flyta, af denne handel, att hustru Margetas Sahl: Mans Borgmestarens Syster Man, Sahl: Borg Mest:n Hendrich Corte (katso 1793) i Brahestadh, skolle hafwa försåldt detta hemman til Jonnses hustru förre Sahl: Mans Anders Erichssons Fadher Erich Markusson för 300 D:r Kopp:r M:t hwilket hemman berättes wara Crono och eij börde Jord och skall Sahl: Borgmestaren Corten förestående 172 D:r Km: skuldh öfwerdragit sin Mågh Sahl: H:r Carl Lithovius 2145 i Limingå, igenom hwilckens Enckia dess Successor Lars Biörn den bekommit, och sedan sin Swägerskan Borgmestarens Enckian Lithovia öfwerdragit); KA mf. ES 2038 (rr 30) Kemin käräjät 3.–5.7.1693 s. 36; KA mf. ES 2039 (rr 33) Oulun ja Hailuodon käräjät 13.2.1696 s. 193; KA mf. ES 2043 (rr 41) Limingan käräjät 1.–3.9.1704 s. 1065. — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 116; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 249; Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 279 (23.11.1648, katso 805). — M. Jokipii, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat II. HTutk 48:2 (1960) s. 279; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #6D, 746D, 916D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6497; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 77; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3699 (1715, leski), 4806 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2415H (vih. 2.1664).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Forbus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U155>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.