Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1665 Henrik Corte Henricus Henrici, Ostrobotniensis 1793. * noin 1647. Vht: Raahen pormestari Henrik Henriksson Corte (saksalaista syntyperää, † 1680) ja hänen 1. puolisonsa Kristina Kaspersdotter Forbus. Ylioppilas Turussa sl. 1665 Kort Henr [Henrici Ostrob _ 86]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1665] Henricus Henr: Ross‹¿›. Turun hovioikeuden auskultantti. — Hailuodon vapaaherrakunnan lainlukija 1672–74. Samalla Raahen kaupunginkirjuri 1672, raatimies 1675, pormestari 1680. Valtiopäivämies 1682–83, 1686, 1689 ja 1697. † Raahessa 2.8.1706.

Pso: 1:o Margareta Nycarlus tämän 2. avioliitossa († 1694); 2:o 1695 Margareta Pettersdotter Schepper; 3:o 1705 Beata Tavast tämän 3. avioliitossa (elossa 1719).

Pson edell. aviomies 1:o: Pyhäjoen kappalainen Henrik Mathesius 791 (yo 1650).

Pson edell. aviomies 3:o: Pyhäjoen kappalainen Josef Carlander U459 († 1699).

Appi: Pyhäjoen kirkkoherra Johan Tavast 736 (yo 1649/50, † 1689).

Eno: Iin kirkkoherra Johan Forbus 674 (yo 1648, † 1678).

Veli: ylioppilas Kasper Kort 1794 (yo 1665, † 1671).

Veli: ylioppilas Johan Corte U324 († 1672).

Veli: hovisaarnaaja Jakob Corte 2669 (yo (1678), † 1679).

Velipuoli: ylioppilas Gustaf Corte 3049 (yo 1683, † ~1684).

Poika: Raahen pormestari Gabriel Corte 4259 (yo 1697, † 1728).

Poika: amiraali Henrik Corte 4260 (yo 1697).

Lanko: Saloisten nimismies, raatimies Johan Tammelander 1424 (yo 1660/61, † 1702).

Lanko: Oulun kappalainen Karl Lithovius 2145 (yo 1671, † 1681).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 106b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #182; KA valtakunnanregistratuura 12.11.1686 f. 828 (Reesepass för Kyrkieherden H:r Johan Tavast 736 och Borgmest:n Hindrich Kort genom Wäster Norrlanden, Wäster och Österbotten); KA mf. ES 2113 (tt 1) Saloisten käräjät 26.–27.1.1653 (Blef Almogen tillfrågat, om de hade några beswär emoot Befalningzmannen Henrich Corte? Der till de samptligen nekade, och gofwo honom gott låford), Saloisten käräjät 31.7.–1.8.1654 (Borgmästaren Henrich Corte tilltalte en Soldat Erich Matsson om 2 T:r Lax, som på båthen i fiord om höst äre förkompne, då be:te Erich war Styrman der på, och skulle föra Borgmästarens Lax ifrån Ulå till Brahestadh), (Efftersåsom Befalningzmannen W:t Henrich Corte sig beswärade, att 10 T:r af H: G: N:des Spanmål hade blifwidt i desse twenne åhren fördärfwadt, af den orsaak och tillfälle, att Bodan war illa byggd); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Saloisten käräjät 7.–8.3.1667 s. 64; KA mf. ES 2113 (tt 2) Saloisten käräjät 2.–4.9.1674 s. 176 (Staadz Notarien i Brahestaadh wählförsåndigh Hind: Corte dhen yngre), Saloisten käräjät 11.–13.3.1678 s. 103 (Notarien i Brahes Stadh Wälförståndigh Henrich Corte den Yngre lätt första gången upbiuda ett hemman om 1/2 Mant:hl han dhen 12 Martij Nästförledne af Erich Matz Son Eskohla för ett hundrade D:r K:M:t sigh tilhandlat hafwer, Item 1/6 Mant:hl af samma hemman Peer Matz Son Eskola honom Corte Uplåtit för 50 D:r K:M:t d: 29 Octob: 1677 och ingen då fram kom som her emoth Protesterade); KA mf. ES 2007 (oo 8) Iisalmen käräjät 15.–19.2.1695 f. 59v (Cappellanen Wähllärde H:r Johan Sinius U345 ... hans Swärfader Borgmestaren i Brahestadh H:r Hinrich Corthe och des Sahl: Swärmoder); KA mf. ES 2081 (ss 4) Uudenkaarlepyyn käräjät 26.–29.8.1682 s. 45 (fordom Kyrckioherden H:r Hans som Smedzbacka hemmanet beboodt ... bem:te Kyrckioherdens H:r Hansses Sons, fordom Underlagmans Sal: Jacob Hanssons Enckia nu warande j Brahestadh, denne saaken angående documenter skall innehafwa, det han [Häradz Domaren Wäl:tt Hendrich Kluwensich] aff bem:te Enckians Stiuf Son, Borgmästaren j Sahlo wäl:tt Hendrich Korte, för detta ährfarit hafwer); KA mf. ES 2032 (rr 13) Lohtajan käräjät 2.–5.2.1672 f. 68v; KA mf. ES 2035 (rr 18) Saloisten käräjät 8.–10.8.1681 s. 836 (Eskola i Pat Jockj), 843; KA mf. ES 2035 (rr 19) Saloisten käräjät 8.–9.9.1682 s. 657; KA mf. ES 2036 (rr 23) Pyhäjoen käräjät 20.–22.9.1686 s. 667; KA mf. ES 2036 (rr 24) Pyhäjoen käräjät 7.–8.9.1687 s. 483; KA mf. ES 2037 (rr 26) Saloisten käräjät 26.–27.8.1689 s. 167 (Welbetrodde Borgmestaren Hindrich Corte föredrogh Retten huru een Ungh drängh ifrån Finlandh, dhen sigh kallat Christian Johansson Melartophæus (katso 859), hade kommit i H:r Borgmest:s från waru nu till sidsta herredagen hoos honom och betingat sigh i tiänst hoos hans hustru ... och bårt stulit een hoop medh Caroliner och Andre peningar), 172; KA mf. ES 2037 (rr 28) Saloisten käräjät 26.–27.1.1691 s. 42 (H:r Borgmest:n welb:de Henrich Cortte Opdrogh Michell Hansson Martilas ½ Mantals Crono Jordh till Caplans bohl åth Swågren H:r Mårthen Peitzius 2382 , Och deremot begerte H:r Borgmest: på sin Löhn Engzholmen); KA mf. ES 2038 (rr 29) Saloisten käräjät 21.–23.1.1692 s. 87–91 (Christian Melartopæus), Oulun ja Hailuodon käräjät 17.–18.8.1692 s. 109 (Sahl: Borgmestarens Henrich Forbuses U155 ... Syster Man, Sahl: Borg Mest:n Hendrich Corte i Brahestadh); KA mf. ES 2038 (rr 30) Kemin käräjät 3.–5.7.1693 s. 36. — M. G. Schybergson, Konventen i grefve Per Brahes finska förläningar. Förhandlingar och uppsatser 4 (1889) s. 39 (1.–3.2.1664, befallningsman Henrik Corte nu intet var tillstädes ... att hans hustru var sjuk); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 112 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 121, 122, 126, 217, 219(?); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #182. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 220; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 366; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #746D, 988D, 2332D, 4060D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6483; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 77; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2537 (1714, leski), 3456 (1715, leski), 4602 (1716, leski), 5969 (1719, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1540H (vih. 22.9.1695), 2718H (vih. 21.9.1695), 3123D, 4152H (vih. 21.9.1695).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 18.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Corte. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1793>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Kort, Henr. Henrici Ostrob. p. 86 || Ob. 182: Ross(!), 1665. – Son af borgm. i Brahestad Henr. Corte († 1680). Född 1647. Bullersam enl. prot. 3.1666, 4.1666, 30.4.1667. Borgmästare i Brahestad 1680. Död 1706.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 112.