Helsingin yliopisto

Tiedot

27.3.1672 Krister Winter Christiernus Christierni, Viburgensis 2173. Vht: Jääsken kirkkoherra, FM Krister Winter (Christiernus Olai, yo Rostockissa 8.1623 ja Uppsalassa 9.7.1628, † 1667) ja luultavasti hänen 1. puolisonsa N.N. (Nilsdotter Carelius?). Ylioppilas Turussa 27.3.1672 [Winterus] Christiern. Christierni Vib _ 108. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1672] d. 27. Mart. Christiernus Christierni Vinter. Vib. — Viipurin triviaalikoulun apologista 1675. Pantsarlahden hospitaalinsaarnaaja siellä 1688. Triviaalikoulun kollega 1692. ‡ Viipurissa 30.6.1701.

Pso: 1689 Maria Olofsdotter Korpinen.

Lanko: Pielisjärven kirkkoherra Pehr Herkepaeus U346.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 213a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #85; KA valtakunnanregistratuura 16.2.1669 f. 7 (Till Bischopen i Wiborg, för Mag. Christierni Winterss Änkia, Anna Hermansdotter [von Borgen] på 2:ne Nådhe Åhr ... Brefwiserschan och Änkian Hustru Anna Hermansdotter i Underdånigheet andraga låtit i huadh måtto hon effter sin Sahl:. Manss M. Christierni Winterss för detta Pastoris i Jäskis dödelige frånfälle, är med månge sine Faderlöse barn lembnat utj ett fast ringa och swårt tillståndh), 20.12.1670 f. 558 (Till Åbo Hoffrät om Ryttaren Nils Christerson ... Till Oss Supplicerar i underdånigheet Ryttaren Nils Christerson Winter, som erkänner sigh genom sin grofwe syndz egen bekännelse medh Satans i wåld gifwande och förskrifwande hafwa döden förtient, om nådigh pardon och tillgifft ifrån lijfzstraffet), 15.3.1671 f. 29 (Till Åboo Hoffrätt om Niels Winters Satans i Wåld förskrifwande ... Edert Breef och Ransakning medh Domen öfuer Munsterskrifwaren Niels Christerson Winters grofwe förskrifwande i Satans wåld); KA mf. ES 1833 (jj 5) Viipurin pitäjän käräjät 27.–29.6.1645 f. 86v (Kom för Rätten Dns: Johannes Broobäck [Tohmajärven kirkkoherra Johan Brobeck, † 1658], och gaf tillkenna sigh hafua antagit thet hemanet på Suonionsari under 1/3 skatt iord som M: Christianus Wintter hafuer innehafft; Medh thet samma sände och M: Christianus sijn skrifft i Rätten aff innehåld thet han dätte sitt heman afstå will föruthan det ringaste klander); KA mf. ES 1834 (jj 6) Jääsken käräjät 15.–16.9.1653 f. 455v (Kom för Rätta Kyrckieheerden ährewördige M: Christiernus Wintter och högeligen sigh beswärade uthöfwer Bärtell Räwäskä ... androm till ondt exempel under Kyrckietijden sutit i Öll krogen), 458v; KA mf. ES 1834 (jj 7) Jääsken käräjät 15.–16.12.1655 f. 237v, Jääsken käräjät 13.–14.1.1657 f. 293v (Alldenstundh Kyrckieheerden Ährewyrdige och Höglärde M:r Christian Wintter hafwer trädt vthj annat Gifftermåhl; Altså aflagt Barnsens Möderne, Nembl: vthaf Löst och fast, qwikt och dödt, vthj een Summa 800 Dal:r Kåpp:r mynt, belöper på hwart Barn 160 D:r vthj dhe Partzelar som för handen wara kunde, Nembl: vthj Spanmål, Hästar, Booskap, Sölfwer, Tenn, Kåppar, Messingh, Vll och Lijnkläder; Begärer altså igenom sin skrifwelse, dedt sådant måtte protocollerat blifwa; hwilken hans begäran man således hafwer fulgiordt), Jääsken käräjät 4.–6.8.1657 f. 316v, Jääsken käräjät 19.–20.10.1659 f. 537v; KA mf. ES 1835 (jj 8) Jääsken käräjät 4.–6.6.1660 s. 59; KA mf. ES 1835 (jj 9) Jääsken käräjät 17.–19.10.1662 s. 130 (Framstälte sigh Oloff Christersson Winter, som för 4 åhr sedan hade belägrat och aflat barn medh een Pijga Marina Hindrichs dotter, der uppå han då strax är i Fäldt reester och nu derifrån heem kommen); KA mf. ES 1835 (jj 10) Jääsken käräjät 10.–12.12.1663 s. 96; KA mf. ES 1837 (jj 15) Jääsken käräjät 16.–17.6.1669 s. 47, 50 (Cappellanen ifrå Wijborgh Wällärde H:r Gabriel Sigfridi U1222 inlade i Rätten Sahl: Mäst: Cristiern Winters Sons Oloff Christerssons Winters Obligation aff den 28 Januarij nästförleden), 52, Jääsken käräjät 4.–5.10.1669 s. 57 (fordom Pastoris i Jäskis Sahl: Mäst:r Crister Winters Enckias Fullmächtighe Wällärde H:r Gabriel Hermigier och hännes Stiuffsson Oloff Winter); KA mf. ES 1837 (jj 16) Jääsken käräjät 13.–15.1.1670 s. 32; KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 6.–10.3.1684 s. 19 (Uppå Gudfruchtige hust: Anna von Borgens klagan att henne wedh sidste uthmarschen wore een myckenn stoor skada, med hennes ängiarss upbetande wederfarenn); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 34 (Sedan inlade Johan Matzson, å Handelsmannens Johan Tescks (katso 2244) wägnar, des Stiuf Moders Hust:u Anna von Borgens Kiöpebreef, af d: 1 Jan: nästleden, dher medh hon för 600 Dhl:r Kopp:r m:t, försällier honom sitt Ryttare hemman Kaukola, medh der under lydande hielpe hemman i Wändälä, iemwähl des tillhörige Mondteringh förutan Ryttare hästen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 138 (XXXII); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 202 (30.6.1701, begr. i kyrckian); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 13. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 328, 329; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 434; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1371 (Winter I. Viipurin suku. Taulu 2).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Krister Winter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2173>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.