Helsingin yliopisto

Tiedot

23.2.1673 Jakob Tesche Jacobus Johannis, Viburgensis 2244. Vht: Viipurin kaupunginkapteeni Johan Hansson Tesche ja N.N. Ylioppilas Turussa 23.2.1673 Toske‹¿› Jac. Joh. Vib _ 110. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1673. d. 23. Febr. Jacobus Johannes‹!› Tesche. Vib. Respondentti 1675(?, Lidén), pr. Jakob Flachsenius 787. Ylioppilas Uppsalassa 12.11.1677 Jacobus Thetsh Wiburgensis. Ex Acad. Aboensi Laudabili cum testimonio Studiosus accessit. † ylioppilaana Tukholmassa 10.1678.

Veljenpoika: ylioppilas Joakim Tesche 4533 (yo 1700).

Veljenpoika: viipurilainen kauppias Hans Tesche 4714 (yo 1703, † 1761).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 197a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #95; KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 20.–21.6.1658 f. 493v (Framsteegh Hindrich Scharbou, fulmechtigat af Borgaren i Wijborg Johan Täske, och oppå hans brodhers Sahl: Jacob Täskes wägna, fordrade aff lagläsaren Samuel Matsson 226 Dal:r K: M:t flytande af någre Cramwaror som ber:de Jacob Täske Samuel Matsson borgat hadhe); KA mf. ES 1836 (jj 13) Jääsken käräjät 5.–7.2.1666 s. 3 (een Copia af den Högl: Kongl: Håfrätz nådige resolution, dat: den 10 Octob: 1665 af innehåldh, at vppå Häredz Tinget skulle förnimmas och Cognosceras om det hemmanet i Caucalembilä och Jäskis Sochn, om hwilketz bördzrätt ber:de [Borgaren i Wijborgh] Johan Teske twistar medh Barberaren M:r Johan Jost Kirkhoff, hafwer legat öde sedan Sal: Peter Teske deet kiöpte), Jääsken käräjät 21.–23.5.1666 s. 48, Jääsken käräjät 20.–22.9.1666 s. 117; KA mf. ES 1836 (jj 14) Jääsken käräjät 18.–20.3.1667 s. 38; KA mf. ES 1836 (jj 15) Jääsken käräjät 10.–11.12.1668 s. 109 (Stadz Barberarens i Wijborg Sahl: M:r Johan Kirkhoffz Enkia Hustru Anna Holtz Lätt inläggia i Rätten en Supplication, hwar utinnan hon sigh beswärar uthöfwer Handelsmannen i Wijborg Johan Tesche, att han förhåller henne 1664 Åhrs Ränta för dedh Hemmanet i Kaukalämbäläby, som hennes Sahl: Man af denne Tesche kiöpt hafwer); KA mf. ES 1838 (jj 19) Viipurin pitäjän käräjät 19.–23.11.1674 s. 88 (befinnes och Johan Teske wara lijka när Arffallen till detta hemman som Mehrbe:te H: Beniamin 699); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 34 (Sedan inlade Johan Matzson, å Handelsmannens Johan Tescks wägnar, des Stiuf Moders Hust:u Anna von Borgens (katso 2173) Kiöpebreef, af d: 1 Jan: nästleden, dher medh hon för 600 Dhl:r Kopp:r m:t, försällier honom sitt Ryttare hemman Kaukola, medh der under lydande hielpe hemman i Wändälä, iemwähl des tillhörige Mondteringh förutan Ryttare hästen), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 19.–21.6.1688 s. 61 (Handellsmans Johan Teskes Kiöp medh sin Stiuf Moder hust: Anna von Borgen om Kaukola i Watikifwiby, som han för 600 Dhl:r Koppar Mynt sigh tillhandlat, Opbödz Andre Reesan Klanderlöst), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 25.–28.2.1689 s. 3 (Opbödz nu 3:die Reesan); KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 3.–5.11.1690 s. 54 (Om den twistigheet, som Rådhman Wähl:t Hindrich Hafweman (katso U494) medh Handelssmannen Johan Tesk eller des Swärmoder, Hustru Gesken Platzman hade, om ett Norsswarp under Rådhmans Rustningz hemman Petilä belägit, som dhe andre äfwen willia niuta under sitt Hemman Kaukola). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 143 (XXXIII), 171 (XXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 29 (XXXIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 251; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 14. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 54 V#957 (Jacob Tesk, Wib.); J. W. Ruuth, Wiipurin kaupungin historia II (1908) s. 1145; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #957R, 968G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1135R; G. Luther, Johan Tesches giften. Genos 72 (2001) s. 52.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Tesche. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2244>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.