Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Turo Sandelinus Thuro Jeremiæ, Wallis Gratiensis 2213. Vht: Naantalin kaupungin Sillanpään talossa asunut Jeremias ja Anna Hansdotter tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas (1670, cl. rect. circ. super., Thuro Jeremiae Wallis Gratiensis) – 8.10.1672 (testim., Thuro Ieromiae Wallis Gratiensis). Ylioppilas Turussa 1672/73 Sandelinus Thuro Jeremiæ _ 109. — Naantalin pedagogi 1674, samalla apulaispappi (1683). Naantalin kappalainen 1685. † Naantalissa 1692.

Pso: 1678 Elisabet Sigfridsdotter Thauvonius tämän 2. avioliitossa († 1711).

Eno(?): Hieronymus Käckölenius U234.

Sukulainen: Rauman kirkkoherra Turo Sandelinus 371 (yo 1643/44, † 1682).

/ Uppsalassa opiskeli useita värmlantilaisia Sandelineja, esim. 20.9.1720 ylioppilas Thuro Sandelin Vermlandus. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 169a; KA mf. ES 1845 (kk 7) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 8.–10.2.1683 f. 19v (Coadjutor ifrån Nådenddahl wyrdige och wällerde her Thuro Sandelinus framtedde uthi rätten ett häradz uthslagh aff d: 28 Martij 1629 hwar uthinnan förmähles att Sahl. Borgmestaren Wähl:t Hans Ohlofzsson ifrån Käkölä är till ehrkänd een Engh Paiuniemi ben: under Käkölä Bohlstadh, hwilken ... sin Mågh Sahl. Thuro [Martini Sandelinus] som een tijdh bodt i Sannais. Men såssom Erfwingarna försålt bem:te Sannais H:n till Lieutenanten Eedel och Manhafftig Alexander Fellbohm, beswärade sigh her Thuro der öf:r att han och will ehrkänna sigh wara berättigad till Engen ...); KA mf. ES 1846 (kk 9) Raision, Ruskon ja Maarian käräjät 7.–8.10.1689 f. 27 (H:r Thuro Sandelinus Coadiutor wid Nådendals försambling förekom nu och på Käkylä hemmans wägnar); KA mf. ES 1847 (kk 10) Raision ja Maarian käräjät 9.–10.1.1693 f. 5v (Klåckaren här sammastädes Lars Eskelsson berättade huru såsom dess Broder Capellanen framledne H:r Thuro Jeremiæ Sandalinus är i förledne wåras igenom döden afgången, och inga barn efter sigh lembnat, begiärandes att han till dess rättmätige Arfz åthniutande efter lagh måtte befordras; der å förklarade sigh Sahl: H:r Thures Enkia hustru Elisabeth Sigfridhz dotter således att emellan henne och des Sahl: Man uti hans Wahlmacht oprättat ett Testamente inläggiandes der öfwer ett skriffteliget Instrument af d: 6 Decemb: A:o 1685); KA mf. ES 1851 (kk 20) Raision ja Maarian käräjät 24.–26.9.1703 f. 203 (Till den skades ehrsättning som Sahl: Cappellans H:r Thure Sandelins Enkia dygdesamme Elisabeth Sigfredzd:r lijdit, i det att hennes Rija på Käkölä Rusthåld fullsatt med Säd samtp Logan, och ett Brygghus ... Wåd Eld); KA mf. ES 2004 (oo 5) Maarian ylim. käräjät 30.4.1681 s. 131 (Cappellanens j Nådendhal H:r Thuro Sandelini Attest af d: 22 hujus); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Tammelan ja Someron käräjät 27.–29.2.1696 f. 63 (Aldenstundh Enckian dygdesamme hustru Elisabetha Sandelina sielf tillstodh för Rätta, det hoon är skyldig till Josep Johanson i Caukjerfwi een T:a Korn medh 1 åhrs wäxt); KA mf. ES 1142 (a 3) Naantalin RO 31.3.1658 (Hinrich Hansson Schreddare ifrån Loppis tiltalte Eskel Klockare Om Sillanpä gårdh och tompt der Hinrichz föreldrar tillförenne opå boodt hafua menandes sigh wara nermast den besittia och boo, begärandes at dhz måtte honom inrymas, Eskell Klockare swarade Jagh är tijn Syster man, och tijn Syster mz sijn förrige man hafuer bygd på samma tompt een stugu och Cammar, sampt een budh, dhem S: Jeremias hennes förrige man hadhe köpt af Madz Pässi i Abo, och mijn hustrus brödher hafua eij flera hws der som dem kommer till Arfz Ett gammalt fää hwss werderat till 5 D: K: den Hinrich Schreddars mhor hadhe åht sijn Son Hinrich Testamenterat Ett gammalt bodh werderat till 7 D:r K: dhz kommer all syskone till arfz. Samme pennig:r betalte hust: Anna på et bräde åht sijn broder Hinrich Hansson tilhända, Och Sillanpä andre tompt medh dhe hwss som nu der opå finnes hörer h: Anna och hennes Son Turo Jeremiæ till ... h: Anna och hennes Son Lille Turo ...); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 13.10.1674 s. 24 (Studiosus Turo Jeremiæ som Läser för Stadzens barn, beswärade adt han intz bekom sijn skooll geld, såm honom effter accord är till sagt, Begerandes adt dhe betala honom för hans omak, förmantes fördenskuld Borgerskapet at hwar betalar åht honom dhz dhe skyldige ähre), Naantalin RO 27.3.1680 (Hustru Anna Hansdotter Klåkarens änkia kärdhe till Jören Jörensson Kålloinen, om een uthgammel wedhe båth, Som står wedh Klåkare gårdhen, den hennes Broders änkia Brita Erichzdotter, hadhe åth Jören försåldt, och nu begärer hustru Anna det til sigh inlösa), Naantalin RO 12.7.1681 (katso 2009), Naantalin RO 18.7.1681 (H:r Johan Urnovius 2009 föredrogh, huru såsom han och H:r Thure Sandelinus hafwa uthi venerand: Consistorio, före warit, Om deres saak, dhe medh hwar andra uthj Någon Oenigheet äre inråkadhe ...), Naantalin RO 22.2.1683 f. 1, Naantalin RO 12.3.1684 (Ny byggiaren Matz Matsson, föredrogh att han kundhe bekomma någon tåmpt at byggia och Boo uppå, Så emedhan een tåmpt hafwer ståt ledigh och obygdt, een långh tijdh, Och warit undher hans Swärmodhers Disposition, der husen ähre alle förfallne och Odugelige, den han begäradhe at få emoot een wärderan att behålla, detta ährendet upskiutes, och uppehålles der medh i 14 dagars tijdh, Om medh hielparen H:r Thure hans Swåger hafwer något der på at klandra, som han för detta sigh förmärkia låtit), Naantalin RO 23.2.1685 (Coadjutoren H: Thuro Sandelinus), Naantalin RO 11.4.1685 (Emellan Kyrkioherdens i Raumo Sal: H:r Thuro Sandelini 371 arfwingars fullmechtige Advocaten Petter Bladh, kärande, och Sal: Hindrich Hanssons Barn på Käkelä ... Hwar emoot inladhe H:r Thure Sandelinus ifrån Käkelä /: Som är bem:te Hindrich Hanssons Omyndige barns Stiuffader :/ een arfskifftes Längdh ... Sone Hustrun Elizabeta Sigfredhzdotter, Som Hemmanetz disposition om händer hafft), Naantalin ylim. RO 6.2.1688 (... Till hwilken Ända wällärde H:r Thuro Jeremiæ ähr förordnat nomine Consistorij Rådstugu Rätten at biwista ..., katso 2009); KA mf. ES 1387 (q 2) Naantalin RO 30.1.1701 (hustru Elizabeta Sigfredzdotter på Käkelä). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 142 (XXXIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 219(?), 247–248; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 281, 285, 286, 314, 317; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 3, 7; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 150 (1668:II), 151 (1669:I), 153 (1670:I), 157 (1672:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 113, 116, 437 (Thuro Thuronis Sandelinus); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 206.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Turo Sandelinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2213>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.