Helsingin yliopisto

Tiedot

1643/44 Turo Sandelinus Thuro Martini, Nådendalensis 371. Vht: Merimaskun Sannaisten ratsutilallinen Mårten Torsson ja luultavasti Malin Torsdotter. Ylioppilas Turussa 1643/44. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1643/44] Turo Martini Nadendalensis. — Apulaispappi Merimaskussa (1650), sittemmin kappalainen siellä (1657). Rauman kirkkoherra 1678. † 1682, ‡ Raumalla 11.2.1683.

Pso: Elin Hansdotter tämän 2. avioliitossa.

Veli: rykmentinpastori Petter Sandelinus 370 (yo 1643/44, † 1656).

Poika: tulliylitarkastaja Mårten Sandelinus, aatel. 1719 Sandelhielm 2243 (yo noin 1673, † 1733).

Lanko(?): Hieronymus Käckölenius U234.

Vävy: Turun kappalainen Matias Solinius 2949 (yo (1681), † 1691).

Vävy: Pirkkalan kirkkoherra Jonas Mennander 3386 (yo 1687, † 1721).

Sukulainen: Naantalin kappalainen Turo Sandelinus 2213 (yo 1672/73, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #23; KA valtakunnanregistratuura 8.8.1682 f. 515 (Öpet bref och Tillståndh för Raumo Stadh at få till Kyrkians Scholans och Klockornes reparation och anskaffande giöra en Collect öfuer heela Rijket ... alldenstundh Gudh hafuer behagat d. sidstledne 20 Junij at hemsökia Raumo Stadh medh en så heftig wådeldh at jempte heela Staden, Kyrkan, Scholan, och Klockorne äre aldeles afbrändte och försmälte wordne); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 20.–21.2.1673 f. 23 (Förekom H:r Larss 712 i Åbo Hosspitalet, och H:r Thuro Martini i Merimasko och gåfwo rätten tilkiänna, huru såsom dhe hafwa skriftelighen låtit stämma Borghmestaren i Nådendahl, Hans Ollsson i Käkölä, sigh till swars om Caution, doch icke Comparerat, toghz ad notam.), Raision ja Maarian käräjät 9.–10.6.1673 f. 39v (Förekom Wällärdhe H:r Lars Suiccherus i Åbo Hosspitalet och kärde till Borgmestaren i Nåndahl, W: Hans Ollsson j Käkölä, om det han jempte Borgmestaren och hans Mågh H:r Thuro Martini i Merimasku hafwa alla tree gåådt j Caution för Borghmestarens äldre mågh Jacob Andersson be:d då han bleef Wälb:ne H: Carll Gyllenstiernas fougde öfwer dhe finska godzen. Jatkuu 19.–20.9.1673 f. 63), Rymättylän ja Merimaskun käräjät 20.–21.2.1682 f. 15 (Rustningzrättigheeten den Lieutenanten Manhafftig Alexander Fellboom oppå Sannais H. in Januario sidstledne af Sahl. Kyrckioheerden i Raumo her Thuro Jeremiæ‹! sekaannus Naantalin kappalaisen nimen kanssa› sigh tilhandlat bleef nu lagl. första gångon upbuden); KA mf. ES 1924 (mm 11) Lapin käräjät 5.–6.7.1678 f. 40v (Kyrckioherden Wyrdige och Wällärde H:r Turo Martini förekom nu och beswärade sig öf:r Pähr Nillsson i Waimare som skall han nästledne Pährsmesso dagen på Kyrckiobacken brukat onyttigh mun med Eder, Swordom och bannandhe); KA mf. ES 1925 (mm 12) Lapin käräjät 13.–14.10.1680 f. 46v; KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 7.3.1666 s. 12, Naantalin RO 11.4.1685 (Emellan Kyrkioherdens i Raumo Sal: H:r Thuro Sandelini arfwingars fullmechtige Advocaten Petter Bladh, kärande, och Sal: Hindrich Hanssons Barn på Käkelä, Jämpte Borgaren Hans Jacobsson, och Hans Sam Syskon, Såsom interesserade swarandhe, Angåendhe Arfz fördelningen af Käkele och Ladwo hemman, efft:r Sahl: Borgmestaren Hans Olofsson (katso U234) ... Blef altså den högl: Kongl: hofrätz remissorial upläsen innehållandes, at Mårthen Sandelin 2243 hafwer Supplicando föredragit, huruledes et Arffskap ähr fallit, effter Borgmestaren Sahl: Hans Olofsson, och fördenskull hans medharffwingar, Borgmestarens Sonabarn, effter Landhzlagen dehla wehle, Såsom och älliest sigh tillhandlat 2:ne Ryttare hemman, När wedh Stadhen belägne, hwar han sit tilhåldh hafft, Och all sin egendom dit Transporterat, der emoot Sandelin Exciperat, effter bem:te Hans Modher fadher, uthi Stadhen sin Eedh aflagdt, der Borgmestare warit, Och under des privilegier lefwat, Sampt det godha han, effter sigh låtit, eij skall ärfft, uthan i Stadhen förwärfdt, Hwarföre är samme saak, hijt till Rådstugu Rätten remitterat, uptages och effter Parternes Skiähl, at afhielpas; Altså inladhe Fullmechtigen Petter Bladh bem: Mårthen Sandelins, och hans Swåger H:r Matthiæ Solinij 2949 fullmacht af d: 12 Octob: 1684 at uthföra dhen Stridige arfsaak, emoot Andra deres Syskione barn, Stärbhusetz Interessenter. 1. Anhölt fullmehtighen Bladhen, at gårdherne medh alle löösören, måtte Arfwingarne emellan å Nyio blifwa effter Stadz lagen fördelte, Medhan han Bormestaren sine Medell af Stadhen förwärfdt; hwar medh han sigh begge Hemmanen Käkele och Ladwo kiöpt. Hwar emoot inladhe H:r Thure Sandelinus 2213 ifrån Käkelä /: Som är bem:te Hindrich Hanssons Omyndige barns Stiuffader :/ een arfskifftes Längdh, som af Främmandhe Män, d: 2. Novemb: 1681 war undherskrefwen på all qwarlåtenskap, Bådhe dhe twenne Ryttare hemman, medh Stadhz gårderne, som des Löösören, författat, Inventerat och delt blef, Hwar af befinnes, at Löös ören medh Stadz gårderne åre fördelte effter Stadzlagen. Men sielfwa hemmanen, Jämpte Booskapen, hafwa Skifftes männen och arfwingarne, som tilstädes woro Considererat effter Landhzlagen at Jänkas, Arfwingarne och tagit sin deehl uthi Booskapen och andre Löös ören ofeelbardt, Så och H:r Thures barn i Raumo 110 D: K: M:t af Lukala Gårdhz wärdhe emoot tagit och qvitterat. Sammaledes innehafwer Hans Jacobsson Ladewo, och Jacob Jacobsson Huitila gårdh emoot 180 D: K: m:t medh dhes täppa, Och fördy eij wijdare deelningh ell: wärderingh, der medh skee kunna. 2. ähr Käkelä för 1600 D: K: m:t och Ladewo emoot 400 D: dito m:t upfördt, dy war Fullmehtigen der medh, eij tilfredhz, uthan at een Ny wärderingh öfwer dhem gå, och förrättas skulle, Och sedhan effter Stadzlagh delas. Hwar på swaradhe H:r Thure igen at Sal: Hans Olofsson, hafwer hafft Käkelä i possession, för han till Borgmestare tiensten d: 10 Martij 1649 trädde, Bewijsandes det 1. medh eet Laghligit Kiöpe breef af den 7 Martij 1624 på 4 stänger Jordh, som framledhne Jacob Michelsson i Käkelä på Luonnoma, hafwer Hans Olofsson emoot 15 D: försåldt, der emot fullmehtigen eij seija kundhe, Inladhe han och 2:do Häredz Fougdhens wel:t Alexander Botus, och Laghläs: wäll:t Arfwedh Fontelij wärderingz längdh, af d: 7 Novemb: 1682, Emedhan dhen som dhe medh twenne Nembdhemän, der till Lagligen eff:r begäran Nembdhe och förordnadhe woro, bem: Käkelä, des Huus och Jordh at wärdera, Iblandh hwilket ähr och effter Lars Brokes A:o 1546 åhrs Jordhe book 4 steng: Crono Jordh befunnit, Hwar till och Huus Lagdhe och Nämbdhe ähre, Och således 8 steng:r medh des öfrige Huus till 562 D: 16 ö: Kop:r M:tz wärdhe befunnit at bestiga, Som sielfwe wärderingz Längdhen Wijdare uthwijser. 3:io Orsaken till wärderingens tagandhe, sadhe H:r Thure warit, Effter som Sahl: Margretas arfftagne Hans Jacobsson och Jacob Jacobsson samma Summa diseriberat och införa Låtit, uthan någon à part wärderningh, uthlåfwat och gifwa dhe 1600 D:r för samma hemman, der dhem det skulle uplåtes /: Men eij sielfwa Penningarne ägdt at ährleggia :/ hwar uthinnan de alt sökt sit bästa, Som de nu eij tilneka kunde, Och han H:r Thure der till eij Consenterat, uthan tagit afträdhe, Jämwähl uthlåfwat een annan wärderingh sökia, effter som de så högdt det æstimerade, Som een af Skifftes männen Sigfredh Simonsson Hijloj, Och berättadhe i sanningh wara, Män Fullmehtigen påstodh alt som förmält står, at Specificerade Summa skulle blifwa Observerat, eller till een Ny wärderingh gåå. 4. Bewijste H:r Thure medh bem: Laghläsares breff af den 16 Decemb: 1684 Attesterandes det Mårthen Sandelin hafwer sielf wedh Häredz tinget i Reso d: 28 Feb: 1683 om een Ny wärderingh anhållit, Som honom ähr bewilliat, Så at Häradz skrifwaren Johan Kempe, medh twenne Män Erich i Raunistula, och Jören i Maunula, der till ähre beordradhe, fördy protesteradhe H:r Thure der på, hwij han Mårthen der medh eij fullfölgdhe, uthan anhållit straxt der effter, j den Kongl: Hofrät om Remiss, sökiandes fördy nu effter så många åhrs förlåp, all obilligheet der uthinnan, effter som denne action tilförende alt skee kunnat; hwar medh Excuserade fullmehtigen sin Principal, honom wedh dhen tijdhen blifwit förhindrader, förmedelst sin tienstz beställandhe, at han eij kundhe til något närmare sluth, der medh komma. Men H:r Thure sadhe honom eij då af någon tienst warit ocuperader, 4. Protesteradhe fullmehtigen ... 6. Effter Sahl: H:r Thures Arfwingar hafwa eij kunnat wara wedh Skifftet, uthan een såsom Fullmehtigh tilstädhes. Och dy något twifwels måhl, Om des qwarlåtenskaps Richtigheet hafwa kan: Hwarföre begäradhe Fullmehtigen Bladhen inständigt, på sin principals wägna, at H:r Thure eller hans hustru måtte imponeras /: Som lagh Lijkmätigdt är :/ at beswäria det Inventarium som således är författat; Så emedhan det Skiäligit befans Sone Hustrun Elizabeta Sigfredhzdotter, Som Hemmanetz disposition om händer hafft /: Ehuruwähl dhe andre Arfftagne, Och warit där esom offtast, såsom Inspectores stadde :/ att hon samme Inventarium beswäria skulle, Hwilket och af henne medh sielfwa Eedens å lagh book, afläggiandhe frijwilleligen skedde ... Sentens 1. Hwadh sielfwa hemmanen wedhkommer, Så emedhan för detta ähr skedt een laga wärderan på Käkelä, altså blifwer och Ladwo skutet under slijk wärderan, af Främmandhe godhe Män, Medhan Sal: Hans Olofsson det eij som någon Crono, uthan Bördzrättz hemman possiderat, I medlertijdh beror och medh Käkelä, till wijdare uthslagh, Sammaledes upskiutes medh fördelningen på Boskapen. 2. Såsom Hustru Elizabeta Sigfredzdotter hafwer nu lagligen beswurit det Inventarium som på Käkelä d: 2 Novemb: 1681 uprättat blef, dy ährkänner och Rätten hänne aldeles frij för Arffwingarnes wijdare tilltalan, wedh laga straff tillgörandes. 3. de twenne gårdar här i Stadhen, hwilka begge tillhopa för 298 D: K:r m:t wärderadhe ähre, will denne Rätt samma wärderingh hafwa aldeles uthan någon förendring approberat och gillat), Naantalin RO 18.7.1685 (Förekom Borgaren Hindrich Mattsson tilkänna gifwandes, huru såsom han d: 20 Septemb: 1682 hafwer frijwilleligen kiöpt och sigh tillhandlat Lukala gårdh här i Stadhen, af Kyrkioheerdhens i Raumo H:r Thuro Sandelini Arfwingars fullmehtige Tullnären wäll:t Samuel Gisselkors, Emoot 110 D: Kp:r M:t medh des huus och Steen källare), Naantalin RO 17.9.1692 (Mest: Erich Wirman (katso 5976) ifrån Åbo kärde till Borgaren Hans Jacobsson om hans Sal: Hustrus Maria Jacobsdotters arff, som be:te Hans Jacobsson, och hans Broder Jacob, hafwa bekommit effter Sal: Borgmest: Hans Olofsson på Käkelä, Begärandes at han måtte hännes Syster deel förnöija); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 6.10.1680, Rauman RO 4.7.1681 (Prästegårdh), Rauman RO 6.2.1682 (Såsom Gudh Allzmechtigh förmedelst sitt allwijsa Rådh hafwer tächts hädan till sigh kalla Kyrckioherden här i Staden Sahl: her Thurorem Sandelinum; Och Scholemestaren her Johan Tykman 2216, så wäl som Capellan her Matthias Arvelius 1915 anhålla om Vocation; Sköt Borgerskapet saaken under Borgmestare och Rådz betänckiande, hwem dhe skulle votera, wille dhe giärna wara belåtne der medh; Altså blef resolverat, at Sal: Kyrckioherdens Omyndiga Fader och Moderlösa barns understödh och befordring uthi Deven:do Consistorio skulle ansökias, och der den icke Elliest kunde erhållas, skulle her Johan Tykman til Pastoratet förhielpas, och den som Echtar Sal: Pastoris dotter, blifwa Scholemestare), Rauman RO 16.2.1683 (katso 2243). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 24 (IV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 6 (IV); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 357, 378, 544. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 115, 192; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 688 (Sandelhielm, Sandelinska ättegrenen, Tab. 1); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 206.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Turo Sandelinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=371>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.