Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 13.7.1654 Hieronymus Käckölenius Hieronymus Johannis, Finno U234. Kotoisin Suomesta. Helsingin triviaalikoulun oppilas. Depositio 12.7.1654. Ylioppilas Tartossa 13.7.1654.

Sisarenpoika(?): Naantalin kappalainen Turo Sandelinus 2213 (yo 1672/73, † 1692).

Lanko(?): Rauman kirkkoherra Turo Sandelinus 371 (yo 1643/44, † 1682).

Vertaa: apulaispappi Anders Ekeqvist 3499 (yo 1688, † 1712).

/ Naantalin vihittyjen luettelossa 8.8.1692 (mf. JK 1279) Käkölän ratsutilallisen tytär Maria Henriksdotter kantaa sukunimeä Keckolenia. Tästä päätellen Hieronymuksen vanhemmat saattaisivat olla samat kuin Marian isovanhemmat: Naantalin pormestari ja Käkölän ratsutilallinen Hans Olofsson ja Brita Jakobsdotter. /

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 7.9.1669 f. 217 (Öppet breff för Borghm: i Nådendahl, att niuta 10 D. S. M:ts augment på sin löhn); KA mf. ES 1847 (kk 10) Raision ja Maarian käräjät 10.–11.5.1692 s. 43 (Snickarn Mester Erich Wirman, instelte sig att uthföra Saken, emoth sin Swåger Hans Jacobsson, och des interessenter ifrån Nådendahl, angående Arf efter Sahl. Borgmestaren Hans Olofsson, som han berettar på Landet wara fallit och fördenskull begiärar att samma Saak wedh Landz eller Tingz Rätten må afdömas, men som des Swåger, jempte sin Skrifwelse till Rätten af den 4: Maii 1692: haar insändt, den Kongl: Håff Rättens resolution af den 17 Aprilis 1683, des medelst Arfsaken efter Borgmestaren under Stadzlagh förklaras och Lembnas under Borgmestare och Rådz i Nådendahl omdömas); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 17.9.1692 (Mest:n Erich Wirman ifrån Åbo, kärde till Borgaren Hans Jacobsson om hans Sal: Hustrus Maria Jacobssdotters arff som be: Hans Jacobsson och hans Broder Jacob, hafwa bekommit efter Sal: Borgmest: Hans Olofsson på Käkelä, Begiärandes at han måtte hännes Syster deel förnöija); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 30.10.1680 (Emedhan som Borgmestaren Hans Olofsson är igenom dödhen afgången, dy är nu ingen i hans stadh, som detta underskrifwa kan), Naantalin RO 11.4.1685 (Angåendhe Arfz fördelningen af Käkele och Ladwo hemman, efft:r Sahl: Borgmestaren Hans Olofsson, katso 371). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #978. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 47.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hieronymus Käckölenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U234>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.