Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Johan Alenius, myöhemmin (1675) Ahlroot Johannes Thomæ, Uplandus 2217. Vht: kapteeni Tomas Hansson (kotoisin Uplannista) ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 29.1.1670 Johannes Alenius Up. Ylioppilas Turussa 1672/73 Alenius Joh. Upl _ 109. Respondentti 1675 (Lidén), pr. Petter Bång U182. — Urkuri Vaasassa 1676–92, samalla kaupunginkirjuri ja kaupungin kassanhoitaja 1676–79, raatimies 1679–, kirkonisäntä 1681–92 ja postimestari 1685–92. Varapormestarina 1691. † Vaasassa 6.1692.

Pso: (jo 1681) Maria Jakobsdotter Lignipaeus (elossa 1715).

Appi(?): Oriveden kirkkoherra Jakob Lignipaeus 47 (yo 1640, † 1667).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 5a; KA valtakunnanregistratuura 8.2.1695 f. 70 (Till Cammar Colleg. swar om någre Påstmästares balancer ... Påstmästaren i Wasa Johan Ahleroot hwilken för åhr 1686 uti dess räckningar har affört porto för afgångne frijbreef 137 d. S:mt, för åhr 1688 80 d. 20 öre ock 1689 126 d. 19 öre S:mt ock sådant utan bilagde Verificationer ock bewijs ... påstmästaren i Wiborg Mathias Bertilson); KA mf. ES 1845 (kk 7) Nousiaisten, Lemun ja Maskun käräjät 20.–22.9.1675 f. f. 110 (Studenten Johannes Ahlroot mainitaan asiamiehenä); KA mf. ES 2080 (ss 4) Mustasaaren käräjät 17.–20.10.1681 s. 351 (Rådhmannen och Organisten Johan Ahlroot); KA mf. ES 2083 (ss 12) Mustasaaren käräjät 13.–16.8.1690 s. 267 (Organisten wähl:t Johan Ahlrooth inlade een Specification på åthskillige bönder her i Sochnen som restera med dess Organist Löhn); KA mf. ES 2085 (ss 18) Mustasaaren käräjät 29.1.1696 s. 157 (Organisten Casper Johan Kemffer ifrån Uhmo dher han Een godh förtienst hafft warit till denne Församblingh på dhee ofwan nembde wilkor af Sochnen medh andre af Staden till Organiste Tiensten förskrefwen ... till aflöningh 12 öhre K:m:t af hwar Röök öfwer Sochnen bekomma böör effter som hans antecessor Sahl: Johan Alrooth som eij förskrefwen war, ell:r uthi sin konst så förfaren 8 öre K:m:t af hwar Röök öfwer Sochnen ehrnött). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 138 (XXXIII), 148 (XXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30 (XXXV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 207. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 42 V#734 (Joh. Aalroot, Upl.); K. V. Åkerblom, Stadsskrivare i Vasa på 1600-talet. SSV 10 (1926) s. 399; E. Grape, Postkontor och postmästare (1951) s. 858; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #734R; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7437 (1715, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #775R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ahlroot. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2217>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.