Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Henrik Palilius Henricus Pauli, Nylandus 2235. Kotoisin Uudeltamaalta. Ylioppilas Turussa 1672/73 Palilius Henr. Nyl _ 110. — Apulaispappi Sysmässä (1675). Taipalsaaren Lemin kappalainen 1683–1730.

Pso: Katarina Petersdotter Hegerwall.

Poika: Laukaan kappalainen Henrik Palilius 4491 (yo 1700, † 1750).

Vävy: Säkkijärven kirkkoherra Matias Polin 4759 (yo 1703, † 1737).

Vävy: Lemin kappalainen Gabriel Osolander 5545 (yo 1727, † 1743).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 146b; KA mf. ES 1785 (ee 10) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 22.–24.9.1675 s. 82a (tagandes sedhermehra Prästerskapet som i samma Stugun [d: 28 Februarj under påstående Biskopz tingh här i Padasjoki Präste Gårdh] war inloqerat till wittnen, Nembl: ... Dn: Henricum Palilium i Sysmä); KA mf. ES 1721 (bb 10) Sysmän käräjät 16.–17.10.1679 f. 20v (Förekåm Opbördzskrifuaren Johan Abrahamson beklagandes sigh wara af Medh hielparen här i Sysmä Sochn Hendrico Palilio d: 25 April 1678 på Kåskipä Gårdh merkeligen iniurierat, kallandes honom för Cronones tyff och Skielm. Jatkuu 15.–16.2.1681 f. 23v), Sysmän käräjät 16.–17.9.1680 f. 65; KA mf. ES 1814 (ii 4) Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 11.–12.6.1683 f. 263 (Kom för Rätta Wyrd:e och Wäll:de H:r Henrich Palelius och föregaf at h:s Högwyrdigheet H:r Biskopen haf:r låtit anhålla om laga tingz bewijs uppå Henrich Michelssons Clemis eller Madtz Henrichssons hemman i Jufola by och Taipalsari Sochn), Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 18.–20.2.1684 f. 324 (Såssom Wyrdige och Wäll:de H:r Henricus Pallilius sigh beklagade öf:r sin ringa och trånga lägenheet wedh det hemmanet, som han nu såssom ett Prästebohl åboor, begiärandes att allmogen wed hans försambl: motte nu af Rätten blifwa der om förehållit, att dhe måge om eij mehra, så een laggildh stugu till een Studere Cammar dersammastädes för honom opsättia, helst emedan dhe och sådant allaredo tillförenne in för H:s högwördigheet H:r Biskopen uthfäst och fullkombl:n lofwat); KA mf. ES 1815 (ii 5) Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 6.–7.7.1685 s. 82 (Cappellan Wällärdhe H: Henrich Palilius), 84 (Cappellan H: Henrich Palilus föredrogh Rätten att Under ett trää wedh Lars Sigfredsons gårdh i Sussarla, haar förledne Winttras funnitz Smör och Ull i een Näfwer Skeppa Under ett Trä Lagdh, tänkiandes att Lars sådant giordt, effter som förnimmes här åfrandhe på sådant sätt skee), 85 (katso 3666), Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 18.–19.9.1685 s. 163–173; KA mf. ES 1815 (ii 6) Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 28.–30.5.1687 f. 117v, Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 26.–28.9.1688 f. 330v, 331v (H: Henrich Palilij Lilla Son och een annan Schohlgåsse), Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 7.–9.3.1689 f. 496v (Jordan Matson Kåukå inlade een hoos Höghwälborne H: Baron och Landzhöfdingen inlagdh beswärs skrifft öfwer Capellan wedh Lemi H: Henrich Palilius så lydande); KA mf. ES 1816 (ii 7) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 21.–23.1.1693 s. 80 (katso 2427); KA mf. ES 1819 (ii 18) Lappeen ja Joutsenon käräjät 5.–6.10.1699 s. 150 (att [1686, Uppbördzskrif:n Anders] Rochian åhret effter skaffat 2:ne andre för sigh i Caution, Neml:n då warande Corpral Sprint, och Caplan H:r Hindrich Palilius ifrån Taipalsari); KA mf. ES 1836 (jj 15) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–27.5.1668 s. 63 (Kyrkioherden i Taipalssaari wäll:de H:r Lars Herkepæus (katso U346) uthskickade, uti sin siuklige Lägenheet Cappellanen Wäll:de H:r Abraham Matthiæ (katso 3666) och klagade högeligen huruledes dhe af Allmogen ifrå Taipalssaari hafwa utan H:s Högwyrdigh:ttz Biskopens tillstånd och emot hans förbodh begynt byggia sigh en stoor Kyrkia oppå faste Landet oppå en olägligh orth; Hafwandes der medh i sinnet att öfwergifwa Moderkyrkian som nu mehr begynner nederfalla ... Här till swarade Allmogen: detta ährende angående, att dhe boo så långt ifrå Moderkyrkian och dedh öfwer en stoor Siöö, att dhe icke kunna komma till Gudz ordz hörande eller få deras Siälasöriare till sigh när som behöfwes ... dhe woro fulleligen sinnade att skillia sigh ifrå Moderkyrkian och af egit bewåg sigh en egen försambling oprätta ... Ehuru Rätten pröfwer skäligt att Allmogen aff Taipalsari Sochn oppå faste Landet boende, warande öfwer 100 Gårdar /: i anseende att emellan faste Landet och Moderkyrkian är en stoor, fahrligh och en Ny Mijhl Long fierd, den dhe moste till Moderkyrkian öfwerreesa :/ nödwändigt behöfde en Stugu el:r Cappel der dhe Gudz ord höra kunde; Sammaledes en Cappellan ...); KA mf. ES 1837 (jj 15) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 7.–9.6.1669 s. 45–47, 55; KA mf. ES 1837 (jj 16) Lappeen kihlakunnan yläosan talvikäräjät 1670 s. 7, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 1.–3.9.1670 s. 126–147; KA mf. ES 1840 (jj 27) Jääsken käräjät 28.2.–3.3.1690 s. 127 (Matz Matzson ifrå Taipalsari Sochn, och Clemis el:r Jufwala by, medh Cappellanens H:r Hindrich Paulj Attest af den 24 Februarij nästledhne). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 141 (XXXIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #121. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 399; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 137.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Palilius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2235>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Palilius, Henr. Nyl. p. 110 || En Henr. Palilius kpl i Klemis 1688–1730.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 141.