Helsingin yliopisto

Tiedot

10.7.1690 Lars Brunnerus Laurentius Abrahami, Viburgensis 3666. Vht: Juvan kirkkoherra Abraham Brunnerus (Abrahamus Matthiæ, † 1697) ja Anna Larsdotter Herkepaeus. Viipurin triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 10.7.1690 Bronnerus‹¿› Laur. Vib _ 187. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1690. d. 10. Jul. Laurentius Brunnerus. Vib. — Juvan 2. kappalainen (1697). Kerimäen kirkkoherra 1706. ‡ Kerimäellä 30.8.1710.

Pso: Anna Henriksdotter Poppius tämän 1. avioliitossa († 1726).

Pson seur. aviomies: Kerimäen kirkkoherra Johan Stråhlman 3826 (yo 1692, † 1737).

Appi: Juvan kirkkoherra Henrik Poppius 2422 (yo 1675, † 1730).

Eno: Pielisjärven kirkkoherra Pehr Herkepaeus U346.

Poika: Kerimäen kirkkoherra, FM Henrik Brunnerus 5447 (yo 1724, † 1741).

Lanko: Juvan kirkkoherra Henrik Poppius 2422 (yo 1675, † 1730).

Lanko: Sakkolan kirkkoherra Axel Insulanus 3018 (yo 1682/83).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 31a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #247; KA valtakunnanregistratuura 2.4.1681 f. 261 (Till Consistorium i Wijborg, att Bronnerus förblifwer wid Jockas Pastorat, katso 2322), 6.4.1682 f. 232, 12.5.1697 f. 272 (Fullmacht för Henrich Poppius 2422 att wara kyrckioherde i Jockes uti Wiborgz Stifft ... medelst Abraham Brunneri dödelige frånfälle Jockes Pastorat i Wiborgz Stifft är wordet vacant), 29.11.1706 f. 436 (Kyrkioherde fullmacht wid Kärmäcki församling uti Wijborgs stift för Cappellanen wid Jockas församling wällärd Laurentius Brunnerus uti Olai Krögeri 2120 ställe); KA mf. ES 1836 (jj 14) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–12.6.1667 s. 68 (Cappellanen H:r Abraham); KA mf. ES 1836 (jj 15) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 5.–7.2.1668 s. 26 (Capellanen Wäll:de H:r Abraham Matthiæ framlade Leutnantens Manhafftigh Grels Taffils Inrymbningz Zedel dat: d: 5 Sept: 1667 der utj honom inrymes att under Dragonne Tienst bruka 1/4 Skatt Crono Ödhe, belägit i Taipalssaari Kyrkieby, Reppois Jord ben:d), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–27.5.1668 s. 63 (katso 2235), Lappeen kihlakunnan ylim. käräjät 12.–13.10.1668 s. 114, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 1.–3.12.1668 s. 144; KA mf. ES 1837 (jj 15) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 5.–8.3.1669 s. 14, 15, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 7.–9.6.1669 s. 46; KA mf. ES 1837 (jj 16) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 1.–3.9.1670 s. 129; KA mf. ES 1837 (jj 18) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 26.–28.5.1673 s. 76 (Vice Pastor i Taipalsarj Sochn wällärde H: Abraham Mathiæ framträdde och beswärade sigh öfwer Nils Caulia, huruledes han giör honom åwärckan på den jorden Mukala Maa som honom under Dragoune-tienst bestås); KA mf. ES 1838 (jj 19) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 6.–8.7.1674 s. 43 (Då inlade Vice Pastor i Taipalsari Wällärde H: Abraham Mathiæ H: Richz Rådetz och Gen: Munsterherrens Högwälb:ne H: Lorentz Creutz öpne breeff af den 28 Febr: A:o 1672 Hwaruthi honom förunnes, till hielp under hans Dragonetienst 3 d:r 21 ör 1 1/5 Ränta af Lars Mukoins hemman 1/6 Skatt i Mukola by och begärade att om samma hemman måtte lagl:n ransakas); KA mf. ES 1838 (jj 22) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 29.–30.4.1679 s. 30 (Då framkom Vice Pastor i Taipalsaarj Sochn, Wäl:de H:r Abraham Matthiæ, och klagadhe öf:r Cornetten Peter Jesenhusen, att han, förledne winter, sadhe, uthj sitt egit huus, i Capellanens H:r Arons Fabricij [Taipalsaaren kappalainen Aron Fabricius] och Hendrich Hagens (katso 5023) närwaru, skält honom, icke en uthan månge resor, för en S: R: Hunsfott, Bernhäuter och Skälm); KA mf. ES 1814 (ii 4) Taipalsaaren, Savitaipaleen ja osan Mäntyharjua käräjät 2.–4.3.1681 f. 23 (Vice Pastoris uthi Taipalsari Wyrd: och Wäll:de H:r Abrahami Bruneri folk), Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 20.–22.3.1682 f. 109v, Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 9.–11.9.1682 f. 145, Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 20.–22.2.1683 f. 241 (Kyrckioherdens Wällärde H:r Abraham Bronnerij Ryttare hemmanet Terfwenemi); KA mf. ES 1815 (ii 5) Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 6.–7.7.1685 s. 82, 85 (Kyrckioheerdens Wyrdige och Wällärde H: Abraham Bronneri Fullmechtige för detta Regementskrifwaren Wälb:de Henrich Hagh, anklagade H: Henrich Palilium 2235, att han skall sagdt och Uthropat dett H: Abraham medh sin Swärmodher skall hafwa opbrändt ett Cappel i Taipalsaari, anhållandes att Rätten wille sådant till förhöör taga och saaken rättwijsligen afhielpa. Jatkuu 18.–19.9.1685 s. 163–173 Resolutio [den 9 Novemb: 1670]. Lars Petterson Råuhain förskones der medh, att han löser sitt Lijff medh ett hundrade Daler Sölfwer Myndt, ståår Kyrkioplicht och afbeder församblingen, Anbelangande Cappellanen H: Abraham Mathiæ och hustru Anna Cröel som honom till samma gärning befinnes hafwa rådt och instigerat, så skohla dhe för dheres förseende här Uthinnan, böta hwar för sigh ett hundrade D:r S:r M:t och sedan jempte Råuhainen opbygia ett så gått Cappell igen som dett förra war, på dett rum och ställe som H: Landzhöfdingen och Consistorium der till hafwa Uthseet ... [den 16 Februarij 1671] emedan desse begge sig på sin oskyldigheet inständigt beropa, och föregifwa sig den bewijsa willia, dy skall Underlagmannen Johan Råkes detta ährandet widh ett ordinarie eller Extraordinarie Lagmans Tingh de novo optaga ... den Kongl: Rättz Resolutio [Åbo den 23 Maij A:o 1672]. H: Anna Cröel och hennes Mågh H: Abraham Mathiæ blifwa för wijdare tilltahl befrijade här Uthinnan, Anbelangandhe Råuhiain som denne Kongl: Rätt förnimmer utaf inkombne relation eij förmå dhe bötherne som han ähr fältter till ehrleggia. Så skall han i dess ställe hårdeligen rijsas och förwijsas Heradet); KA mf. ES 1817 (ii 11) Lappeen ja Joutsenon käräjät 1.–3.10.1695 s. 140 (Bårgaren och Stadz Bryggaren if:n Wijborg Matthias Brunnerus förekom beswärandes sigh öfwer Skinnaren Melckier Schultz hust: Christina Persdotter för det hon i förleden Sommars skall honom aldeles owitterligen låtet neder rifwa een gl: teegell Ugn, som Bryggaren på sin Swärmoders wägnar haft ståendes här i Lapstrand i Een gl: stuga neder wedh stranden); KA mf. ES 2005 (oo 6) Kerimäen käräjät 12.–13.11.1684 s. 155 (Kyrkioheerdens i Jochas H:r Abraham Bronnerj skrifft af d: 12 Sep: nästleden); KA mf. ES 2010 (oo 22) Kerimäen käräjät 26.2.1708 s. 80 (Pastorn här i församblingen Ehrewyrdige H:r Lars Brunnerus); KA mf. ES 2010 (oo 23) Kerimäen ja Säämingin käräjät 15.–16.11.1709 s. 342 (brandstudz hielp). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 244 (LI), 262 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 496 (mainitaan muuan yliopp. Laurentius Bran (Brax!), saattaa tarkoittaa Brunnerusta?); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 35. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 284, 351; A. R. Cederberg, Abraham Brunneruksen ruumissaarna. SSV 5 (1921) s. 27; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla. SSV 7 (1923) s. 121; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2636D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 107; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #836D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Brunnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3666>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bronnerus, Laur. Vib. p. 187 || Vib. 247: Brunnerus, 10.7.1690. Son af kh i Jokkas Abr. Brunnerus († 1697). Kpl i Jokkas 1699. Kh i Kerimäki 1707. Var död 1710.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 244.

Bran[?], Laur. – Student nämd i prot. 31.8.1694 att väsnats på källare.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 262.