Helsingin yliopisto

Tiedot

1675/76 Johan Rauthelius, myöhemmin Gabrielsson Johannes Gabrielis, Nylandus 2427. Vht: Helsingin kaupunginviskaali Gabriel Abrahamsson (Lopen kirkkoherran poika, † 1678) ja Elisabet (Nilsdotter?). Ylioppilas Turussa 1675/76 Raitelius‹¿› Joh. Gabrielis Nyl _ 120. — Turun hovioikeuden asianajaja 1680. Sääksmäen tuomiokunnan tuomari 1684. Kyminkartanon läänin ja Lappeen kihlakunnan tuomiokunnan tuomari 1685, samalla Vehkalahden pormestari 1687–92. Turun hovioikeuden sihteeri 1692, aatelittomien luokan asessori 1693. † paon aikana Tukholmassa 30.10.1714.

Pso: 1:o Maria Lagermarck († 1698); 2:o 1699 Maria Gyllenkrok († 1737).

Appi: Turun hovioikeuden asessori, FM Johan Wassenius, aatel. 1688 Lagermarck 212 (yo 1641, † 1691).

Eno(?): Padasjoen kirkkoherra Abraham (Abrahamus Nicolai) 264 (yo (1642), † 1671).

Poika: Naantalin tullinhoitaja Anders Warnstedt 5468 (yo 1724/25, † 1767).

Lanko: revisiosihteeri Johan Krook, v:sta 1674 Gyllenkrok 1929 (yo 1667/68, † 1710).

Vävy: Naantalin pormestari Jonas Henricius, myöh. Henriksson 4328 (yo 1698, † 1739).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 156b; KA valtakunnanregistratuura 31.8.1646 f. 538 (Öpet breef för Clara[!] Hansdotter, att niuta ett ödeshemman uthi Loppisby och Sochn i Nylandh beläget, på tu åhrs tijdh, och sedan rusta derföre ... brefwijserskas och Prästänkias Anna[!] Hansdotters vnderdånige ansökiande ... hennes framledne Man fordomb Kyrkioheerde i Loppis Sochn i Nylandh H:r Abraham be:dh), 21.11.1684 f. 747 (Fullmacht för Johan Gabriels Sohn att wara Häradzhöfdinge wid öfre och nedre Säximacki härader i Nyland), 28.1.1685 f. 34 (Til Åbo Hoffrätt angående Häradzhöfdingarne Loschiöldh (katso 2867) och Johan Gabrielson), 3.4.1685 f. 157, 18.6.1692 f. 293 (Fullmackt för Johan Gabrielson at wara Secreterare i Åbo Håff Rätt), 20.4.1693 f. 207 (Assessors Fullmacht för Johan Gabrielson ... såssom ett Assessors ställe in classe Eruditorum widh Wår Åbo Håfrät, förmedelst Assess. Wickelgreens 1775 dödel. afgång, ähr kommit at blifwa ledigt), 12.3.1694 f. 195 (Till Landzhöfdingen Creutz om Assessoren Johan Gabrielsons underd. ansökiande ... at niuta Sätherijes frijheeten på dess Rustningz Stam Jutilä, förewettandes der medh således nembl:n har han förledit åhr tillhandlat sig förbem:te Rusthåld uthaf framl. Slåttshoppmannens på Tawastehuus Mattz Grelsons Enkia, hwilken medelst ett Specialt Kongl. berf af d. 8 octobr. 1668 har nutit frijheet på dhe extraordinarie räntor som af bem:te Rusthåld uthgå borde, men sedan be:te Enkia i förledit åhr genom döden afgick, hafwe I eij understådt Eder samma frijheet wijdare at tillåta); KA mf. ES 1883 (ll 6) Hattulan, Lehijärven, Vanajan ja Rengon käräjät 20.–22.6.1678 s. 79 (Bleff af Mons:r Johan Rautelij inlagdt Een Räckningh som aff Capit:n wälb: Nicolaus Börklingh wahr undherskref:n hwarest han opförer Een Tembl: Summa pening:r uthi Specie m:t), Espoon käräjät 3.–5.2.1679 s. 110 (Förekom Dn: Johannes Rautelius och inladhe å Bookhållarens wehl: Lars Skragges weg:r), Kirkkonummen käräjät 5.–7.7.1679 s. 147 (Inladhe uti Retten, Mons:r Johan Rautelius H:s N:ds Höghwälborne H:r Landzhöfdingens resolution De Dato d: 29 Junij 1678 ... dygdesamme Hustro Chatarina Vallerians dåtter. Jatkuu 30.9.–2.10.1679 s. 177 Förkom Mons:r Johannes Rauthelius, å dygdesamme Hustru Chatarina Vallerias weg:r), Kirkkonummen käräjät 30.9.–2.10.1679 s. 178 (Fulmechtige Mons:r Johannes Rautelius å Wälb: Crantz Feltz arfwingars weg:r), 183 (Såssom Rytmest:s Edell och Manhafftigh Johan Brinkmans Fulmechtige Mons:r Johan Rautelius), Espoon käräjät 4.–7.10.1679 s. 194 (Boockhållarens wehl:t Lars Skragges Fulmechtige Mons:r Johannes Rautelius); KA mf. ES 1721 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 23.–24.3.1670 s. 4 (Stadz Fisckalen Gabriel Abrahamson ifrån Hellsinghfors), 9; KA mf. ES 1721 (bb 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 5.–6.8.1678 f. 20 (Framkom Advocaten Gabriel Abrahamsson), Sysmän käräjät 12.–13.2.1679 f. 9 (Förekom Welb: Frw Anna Grönfeltz Fulmehtige D:nus Johannes Rauthelius); KA mf. ES 1816 (ii 7) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 21.–23.1.1693 s. 80 (Compag: Qwartermäst:n Welb: Erich Bildenschiöldh iempte des Käreste, dygdesamme hust: Margareta Nirko, gaf rätten tillkenna, Huru så som Capellanen i Clemi Cappell i Taipalsari S:n H: Henrich Palilius 2235 beskylt henne att hafwa mördat sitt barn, förr än hon blef gifft medh honom ... seijandes honom dett allaredan sielf bestådt, wedh Heredzhöfd:s Johan Gabrielsons Tingh 1686, men bem:te Heredzhöfdingh då jäfwat sig sielf, så som warande i något Swågerlagh wedh Bildenschiöldh, doch kunde der öf:r icke något beskedh nu opwijsas); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 20.6.1659 (Sahl: Jöran Andersons (katso 2303) Enckias Fulmächtig Gabriel Abrahamsson), Helsingin RO 12.11.1659 (Byfougden Gabriell Abrahamsson); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 24.4.1661 ([Till] Stadz Fischal och uthrijdare [förordnades] Gabriel Abrahamson), Helsingin RO 9.4.1662 (Dito förekom Zacharias Mårthensson 1291 och sade sin modher hafua till at fordra aff Gabriel Abrahamsson någre penningar för dhen Gårdh han köpte aff hans Sahl: Fadher), Helsingin RO 25.5.1663 (för detta Stadzfogden Gabriel Abrahamsson); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 13.2.1667 (Förekom Gabriel Abrahamsson och besuärade sig öf:r Krigz Commissarien Edle och wälb: Erich Andersson Rossendal (katso 1504), uthj dett han i går öfuerfallit honom med sådanne ord, Att en Sådan skällm är wärd at drifuass uthur staden); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 13.4.1668 (Uplystes 3 gången Gabriell Abrahamsons gårdh), Helsingin RO 13.4.1668 (... at såssom Gabriell Abrahamson uppå D: Abrahamj Henricj [Lopen kirkkoherra Abrahamus Henrici Rauthia, † ~1645] wägnar haf:r till at fordra af Regementskrifuaren Jacob Jöranson), Helsingin RO 28.11.1668 (Gabriell Abrahamson begärade at honom måtte Decorteras hans Saakörer 6 m: Sölf:r m:tt, af dhet han på sin andeel bör bekomma aff Mattz Gevaldiger. Dito fick han Arrest på sin Swågers Sölf:r panttar hoos Rådman Erich Clemetson, in till dess be:te hans Swåger pastor i Padassiokj 264 hafuer medh honom richtight giordt); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 10.8.1678 (Gabriel Abrahams Son Johannes Rauthelius, gaf i ödmiukheet Rätten till kenna, Een saak wara Appellerat ifrån Cämbners Cammaren aff Ryttmästaren Jacob Hästskoo, emot Anders Matzon Lund och hans Fader som är fullmechtig å wälb:te Ryttmestares wegna, ähr bort reest, begiärandes, att denne Rätt må uptaga saken då mehrbem:te hans Fader hemkommer); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 7.2.1680 (Hans Ehrew:h:t Probsten i Perno H:r Zacharias Stachæus (katso 1046) läth innläggia Johannis Rauthelij Obligation De Dato dhen 14 Decemb: 1678 deruthj han förobligerar sigh att Contentera om Påst Peningar effter sijn Sahl:gh Fadhers Obligation, enär Concursus Creditorum skieer), Helsingin RO 6.2.1682 (Oplystes 3:die gången Sahl: Gabriel Abrahamssons Gårdh förpantat till Sahl: Probstens (katso 1046) Enckia ifrån Pärno Catharina Ruut), Helsingin RO 24.1.1683 (Insinuerade Advocaten Wällbetrodde Johan Gabriellsson Een protest, begiärandes att få heembörda sin Sahl: fadhers Gabriel Abrahamssons Gårdh ... Den 22 September Slötz fölliande Sententz ...), Helsingin RO 10.9.1683; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 22.6.1666 s. 29 (Gabriell Abrahamsson ... hans Swåger H:r Abraham Nicolaj i Padassjokj 264), Helsingin KämnO 29.3.1672 (Collegam Wällärde H:r Arffwedh Favonius 1422 förlijcktes in för Rätten medh Håndstreckningh medh Gabriel Abrahamsson, om dett som han hafwer præceptorerat för hans Son, Sålunda att han skall gifwa för hans prætention j eet för alt 13 D:r Kop:r m:t); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 1.4.1672. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 157 (XXXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 125, 126, 148 (advocaten Rautelius); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 251, 268, 284, 290; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 459; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 233 (23.11.1692, ‡ systerson), 258 (10.7.1698, ‡ hustru); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #134. — V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla. SSV 7 (1923) s. 88; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 222; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 37; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #107D, 2636D; G. Enckell, Warnstedt i Finland. Genos 65 (1994) s. 78; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2409 (1714, leski), 3359 (1715, leski), 4515 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #104D, 212D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.8.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gabrielsson. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2427>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.