Helsingin yliopisto

Tiedot

1673/74 Karl Petraeus (käytti sotapalveluksessa myös nimeä Helleberg) Carolus Andreæ, Aboensis 2306. * Turussa noin 1665. Vht: Naantalin kirkkoherra (Kokkolan nim. kirkkoherra), professori, FM Anders Petraeus 540 (yo 1646, † 1694) ja Elisabet Mårtensdotter Stodius. Ylioppilas Turussa 1673/74 [Petræus] Carol. Andreæ Ab _ 114. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1675 – sl. 1677. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1678 – kl. 1680. Uudestaan ylioppilas Turussa 1684/85 [Petræus] Carol. Aboens _ 162. Respondentti 9.6.1686, pr. Petter Laurbecchius 914. Mainitaan kandidaattina 1688, sen jälkeen taas ylioppilaana. Ollut syytteessä erinäisistä rikoksista. — Kuninkaallisen tallin palveluksessa. Alitallimestari sotatykistössä (1700). Luutnantti Länsi-Götan kolmikasratsuväkirykmentissä 1700, erotettu 1704. Nähtävästi uudestaan palvelukseen luutnanttina Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1707. † 1718.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 148b, 148b; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 771 (29.11.1711, Till Kl. HofRätten i Åbo ... arfztwist emellan Lieut. Carl Petraeus och dess Moder och Syskon); HYKA TAA Hc, Oikeudenkäynteihin liittyvät asiakirjat s. 1–25 (Olof Edner ja Carl Petraeus 1687–88), 1–22 (1685–97); KA valtakunnanregistratuura 21.6.1688 f. 344 (Till Åbo Hoff Rätt angående Studentens Petræi förde klagemåhl emot Consistorium academicum dhersammastädes ... Alldenstundh hoos oss Studenten Carl Petræus sig underdånigst hafwer beswärat öfwer twänne domar, som d. 5 sidstl. Aprilis widh Consistorium Academicum dersammastädes, dhen förra Emellan honom och Tull Inspectoren Edner, och dhen andre emellan honom och Rusthållaren Mattz Jacobsson ifrån Wijala uthfallet, påståendes sigh dheruthinnan uthaf consistorio academico emot alt samwete, och uthan något sitt brott, på dommarens gissningar, blifwit medh swåre och ährerörige böter belagd, dher emot hans skiähl och wittnen intet skolat blifwit attenderade eller afhörde); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 5.–8.8.1682 f. 41v (Professoren och Kyrckioheerden och des Son Studiosum Carolum Petræum. Mainitaan isänsä asiamiehenä Raision käräjillä muulloinkin); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 13.–16.7.1683 f. 61 (Kånan Walborgh Andersdotter ifrån Nådendahl præsenterade uthi Häradz rätten Senatus Academici dohm af d: 7 Martij förledne emellan henne och D:num Carolum Petræum af sagd, hwad uthinnan Petræum pålägges för lägerssmåhlet medh henne Walborgh sielf 6:te Eedel. att befrija); KA mf. ES 1846 (kk 8) Raision ja Maarian käräjät 26.–29.1.1687 s. 102 (Såsom Fendrichen Erasmus Kijhl för Rätten wittnade att Hustro Anna Henrichzdotter if:n Wadio beskylt Studiosum Carolum Petræum wara een lögnare, hwilket hon icke kunde bewijsa, Altså efter det 43 Cap: Tingmåla B: fältes hon till 12 ö: Sölf:r M:tz Böther); KA mf. ES 1846 (kk 9) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 14.–16.2.1688 f. 46 (Framkom Candidaten Mons:r Carl Petræus oppå Ränttmestarens Wählbet:de Michael Tiesenhaus wägnar), 52 (Candidaten D:ns Carl Petræus oppå des Faders professorens och Kyrckioherdens der sammastädes höglärde Mag:r Andræ Petræi wägnar), Raision ja Maarian käräjät 23.8.1690 f. 108v (Framstegh Befallningzman Wähl:t Mattz Jacobsson ingifwandes den högl: Kongl: Hoff Rättz Sentens och domb afsagd d: 7 Junij sidstledne, emellan honom och Studenten Carolum Petræum angående een af ber:de Petræo på någras berättelsse fattad och skrefwen Attest, förmedelst hwilken Befallningzmans hustru Lissbetha Pedersdotter är kommen i rychte att wara wållande till den fördränkte pijgans Brijta Simonsdotters dödh och omkommande); KA mf. ES 1849 (kk 14) Ylim. käräjät Raisiossa 17.3.1697 f. 410v–417 (saken emellan Margeta Sepelia kärande, och Carl Petræum swarande angående Wåldteckt, och der wed begångit lägersmåhl), Raision ja Maarian käräjät 7.–9.10.1697 f. 362v (Såsom Carl Petreus är wedh ett extraordinarie Ting härsammastädes den 17: Martii nästwekne dömbdh att befrija sig med sielf sins Ede för begångit lägersmåhl medh framledne Margareta Sepelia, hwilken doom den högl: Kongl: Håf Rätten Approberat. Altså blef fuller Petreus påmint att wara tillstädes och Eden præstera, men som han reste sin wäg för än han den aflade; altså böör han wedh nästa Tingh för Rätta stellas); KA mf. ES 1849 (kk 14) Naantalin RO 27.11.1697 f. 474–479v (emellan Borgaren Josep Erichsson Hatu, och Carl Petræus angående Beskylningar, som dhe hwar andra skola haf:a tillagt); KA mf. ES 1849 (kk 15) Raision ja Maarian käräjät 26.–27.1.1698 f. 177v (Fördenskull blef Eden honom förestafwadh, den han lifligen med Lagde, finger å book således aflade, att han med berörde Sepelia inttet sammanlag eller beblandelsse hafft, fast mindre med henne Barn aflat ... Så blifwer han för samma beskylning frijehrkiend; Och som Margareta Sepelia ähr sedermehra i Åbo dödh blefwen och begrafwen, Så kan öfwer henne icke dömbdt blifwa); KA mf. ES 1854 (kk 26) Raision ja Maarian käräjät 5.10.1708 f. 530 (H:r Ryttmästaren Edell och Manhafftig Mathias Hessling ... Fru Ryttmästerskans [Anna Maria Petraeus] Broder H:r Lieutnanten Carl Petræus); KA mf. ES 1761 (cc 39) Kiskon ja Kiikalan käräjät 13.–14.10.1711 f. 411v (Lijsbeta Arfwedzdotter Hammar hwilken af Stadz Fiscalen i Nåendahl Erich Stadius, är angifwen för lägersmåhl, och hon beskylt leutenanten Carl Petreus wara rätta Barnfadren); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 9.8.1697 s. 76; KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 30.7.1679 s. 10 (Kom för Rätta Studiosus D:nus Carolus Petræus... uppå sijn K: Faders 540 wegnar), Naantalin RO 25.9.1679 s. 13, Naantalin RO 11.2.1680, Naantalin RO 6.3.1680, Naantalin RO 18.4.1681, Naantalin RO 18.10.1681, Naantalin RO 14.12.1681, Naantalin RO 1.6.1682 s. 23, Naantalin RO 7.1.1688, Naantalin ylim. RO 6.2.1688, Naantalin RO 26.10.1695 (lägersmåhl), Naantalin RO 13.12.1695 (Blef igen saken emellan hustru Margeta Sepelia och Carolum Petræum företagen), Naantalin RO 27.1.1696, Naantalin RO 17.2.1696, Naantalin RO 16.7.1696; KA mf. ES 1387 (q 2) Naantalin RO 24.3.1697, Naantalin RO 18.2.1699 (Då förestälte sigh een Borgare dotter, Maria Hinderssdotter b:d hwilken hafwer d: 12 Decemb: Nästl: födt eet oähta barn ... Bekännandes hon der hoos, at Carll Petræus shall hänne belägrat, då han här i Stadhen een tijdh Lougerade), Naantalin RO 2.9.1699. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 147 (XXXIV), 212 (XLV), 484 (Tillägg och rättelser. XXXIV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 344, 362, 429, 433, 475, 482; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 11, 35, 109, 110, 124, 150, 159, 160, 252, 272, 275, 280, 283, 284, 286, 287, 289, 294, 304, 312, 313–315, 318, 328, 331, 334, 349–350, 354, 370, 390; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 54, 55, 62, 64, 65, 66, 85, 87–88, 96, 97, 109–117, 122–124, 153, 156, 157, 171, 182, 187, 193, 197, 213, 225, 247, 253, 254, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 274, 275, 282, 286, 294, 296, 298, 303, 310, 311, 312, 313, 314, 356, 380, 391, 392, 399, 401, 402, 428, 439, 465, 488, 576, 581; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 13, 173, 326, 358, 376, 613, 631; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 105; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 31, 354; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 244; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 235–236 #234 (21.6.1688). — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. A–K (1921) s. 286; A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 505; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2194R, 3826D, 3826G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1084 (?), 2343R, 2567, 3426.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Petraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2306>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.