Helsingin yliopisto

Tiedot

16.12.1646 Anders Petraeus Andreas Æschilli, Aboensis 540. * noin 1630. Vht: Turun piispa, FM ja TT Eskil Petraeus U1 († 1657) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Ylioppilas Turussa 16.12.1646 [Petræus] Andr. Rect. Acad _ 27. 116. Respondentti 6.1649, pr. Eskil Petraeus U1. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1649 – sl. 1649. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1650 – kl. 1651. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1651 – sl. 1653. Respondentti 18.6.1652, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 15.12.1655 pro gradu, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM 5.6.1656 priimus. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1658 – sl. 1658. — Ylä- ja Ala-Satakunnan maakuntien inspehtori 1665. Boreaalisen osakunnan inspehtori 1685. Fil. tiedek. promoottori 1677. — Turun tuomiokapitulin notaari 1653. Turun akatemian 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri (notaari) 1656, kirjastonhoitaja 1659, fysiikan professori 1665, kolmas teologian professori 1682, toinen 1687, ero 1692. Samalla Turun tuomiokapitulin jäsen 1663–92 ja palkkapitäjänsä Naantalin ja Raision kirkkoherra 1676–94 (vt. kirkkoherrana jo vuodesta 1674). Akatemian rehtori 1674–75. Kokkolan kirkkoherra 1693 (kuoli ennen virkaan astumista). † Naantalissa 7/8.1694.

Pso: 1658 Elisabet Mårtensdotter Stodius († 1712).

Appi: Naantalin kirkkoherra, professori, FM Martin Stodius U4 († 1676).

Poika: luutnantti Karl Petraeus 2306 (yo 1673/74, † 1718).

Poika: Drottningskärin komendantti, kapteeni Johan Petraeus 2967 (yo 1681/82, † 1739).

Poika: apulaispappi Eskil Petraeus 2968 (yo 1681/82, † 1696).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 148b; KA valtakunnanregistratuura 28.11.1662 f. 395 (Till Bischopen och Consistoriales i Åbo, adt befordra Mag. Andream till förste öpne Pastorat eller Profession widh Academien), 13.10.1665 f. 270 (Fullmacht för Mag:o Andrea Petræus på Physices profession i Åboo), 3.4.1676 f. 43 (Fullmacht för Professoren i Åbo And. Petræo på Nåndahl och Reesiö Giäld), 7.2.1680 f. 110 (Till Rådet för Professoren och Kyrkioheerden Andrea Petræo), 6.4.1680 f. 199 (Till Hoffrätten i Åbo et mut. mutandis Till Biskopen i Åbo angående Petræi beswär), 17.6.1681 f. 487 (Till Consistorium Ecclesiasticum. Och mut. mut:dis till Academicum i Åbo angående profess:n Petræum ... Magister Andreas Petræus, professor physices, och Kyrkioherden i Nåndahl en långan tijd här [i Stockholm] legat, och underdånigst hoos oss anhållit, at wij den twistigheet som emellan Biskoppen och Procancellarium Academiæ, Doctorem Johannem Gezelium U76 och förbem:te Magist:m Petræum opkommen är, angående hårdt handterande, och swåre pålagde beskylningar, nådigst optaga och medh änteligh dom afhielpa wille ...), 15.4.1682 f. 243 (Theologiæ Professions fullmacht för Mag. Andrea Petreo wijd Åbo Academie), 6.5.1682 f. 276 (Tillgifft för Mag. Andrea Petræo på en balance som han häftar före förmedelst uthfäst caution för Tulnären Claes Örling), 20.4.1683 f. 206 (Til Professoren Magistrum Andream Petræum at comparera d. 15 Junij ... Hos oss hafwer, Tro Undersåte och Professor både Biskopen i Åbo Doctor Johannes Gezelius U76 så wähl som dess Sohn Super Intendenten i Narven Doctor Johannes Gezelius 1785 den Yngre uthi underdånighet sigh beklagat, det de hårdeligen aff Eder uthi en solenn oration utaff Cathedra Academica skola angrepne wara, och för Kättare eller wilfarande uthi religionen uthropade ... Är fördenskul Wår Nådiga Willia och befalning at I til den terminen Eder ofehlbarligen och uthan någon inwändning inför Erckiebiskopen och Facultate Theologica i Upsala inställen at gifwa den förklaring som aff Eder i detta måhlet fordras kan), 20.4.1683 f. 207 (Til Doctores Gezelios om Professore Petræo), 20.4.1683 f. 208 (Til Erkiebiskopen och Facultatem Theologicam om Professore Petræo i Åbo), 20.12.1683 f. 632 (Till Landzhöfdingen Creutz för Profess. Flachsenio 787, emot Profess. Petræo), 20.3.1684 f. 169 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz för Professoren Andreas Petræus), 10.10.1684 f. 629 (Till Biskoppen i Åboo, angående den upwuxne twist emillan honom och Mag. Petræo), 31.10.1684 f. 683a (Till Erchiebiskopen och Facultatem Theologicam, om Doct. Gezelij saak medh Petræo), 13.12.1684 f. 807, 30.11.1687 f. 665 (Fullmackt för Mag. Petro Laurbeckio 914 , att wara Professor Theologiæ widh Academien i Åboo ... i det stellet, som Professoren Mag. Petræus, hwilken såsom älldre, träder till dhet andra rummet widh Theologiske Faculteten, här till beklädt hafwer), 31.5.1690 f. 344, 4.7.1690 f. 416 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz Swar om den af Professor Petræo begiärte lifztijdz donationen), 4.1.1692 f. 2 (Dimission för Mag. And. Petræo ifrån Theologiæ Professorat i Åbo ... Wij Carl etc. Giörom witterligit, att såsom Wår Troo vndersåte ock Secundus Professor Theologiæ wed Åbo Academie, Oss Elskelig, Wyrdig och Wällärde Mag. Andreas Petræus af ålder och tillstötande Siukdomar är worden så förtröttad, att han nu mehra intet förmår det Embetet ock de der till hörande wichtige Sysslor till Facultetens lijsa ock den studerande vngdomens nytta och förkofringh således att förestå och förrätta, som sielfwe nödwändigheeten fordrar; hafwandes han och fördenskull redan för detta sielf åstundat att blifwa derifrån licentierad, och i des ställe igen försedd med något godt Pastorat å landet ... imedlertid ock till des han kann få något annat Pastorat att behålla det till samma Profession lydande Præbende Pastoratet Nådendahl), 4.1.1692 f. 6 (Fullmacht för Doct. Petro Laurbeckio 914 att wara Secundus Professor Theologiæ wed Åbo Academie), 12.6.1693 f. 322 (Fullmackt för Andreas Petræus at wara Probst ock Kyrkioherde i Gamble Carlby i Mag. Isaci Falandri 793 ställe), 12.7.1694 f. 424 (Till Consistorium i Åboo angående Kyrkioherden Mag. And. Petræum ... han altså för sin ålderdom och annan swaghet skull icke skall willia sig dijt [till Gamble Carlby] begifwa, utan sökia den samma på någon annan att transportera; fördenskull de [Borgmestare och Råd sampt Borgerskapet i Gamble Karleby] ock på en sådan händelse underdånigst begiära en annan beqwäm och wällärd Mann, föreslåendes dertill Capellanen i Jacobs Stad H:r Jacob Wezijnthium 1750 etc. ...), 3.8.1694 f. 485 (Fullmackt för H:r Jacob Westzynthius att wara Kyrkioherde uti Gambla Carleby ... Kyrkioherde Embetet i gamle Carleby, förmedelst den dijt förordnade Kyrkioherdens Mag. Andreæ Petræi dödelige afgång är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 1.–2.6.1674 f. 69v (Företrädde Professoren Höghlärdhe Mag. Andreas Petræus och föregaf sigh nu nyligen hafwa opfunnit, at A:o 1577. d. 31. Octob. ähr Nådendahls Kyrckia blefwen Modher Kyrckia, togz ad notam.), Raision ja Maarian käräjät 27.–28.6.1679 f. 16v (Kyrkioheerden i Nådendahl M:r Andreas Petræus opwijste ett kiöpebreff af den 22 Martij 1679 ... på Soinis Ryttare hemman på Lietzala öö Mascho häradh och Reeso Sochn belägett); KA mf. ES 1846 (kk 9) Raision, Ruskon ja Maarian käräjät 31.5.–1.6.1689 f. 12 (Andreæ Petræi hustru dygdesamma hustru Anna‹!› Stadia); KA mf. ES 1784 (ee 8) Asikkalan käräjät 2.–3.11.1666 f. 938 (Blef publicerat Wälb: Jacob Johann Bärgz obligation af den 7 Martij 1665 opå 1200 daler Koppar Myndt, hwilka Wälbe:te Bärgh Uthaf Höghwyrdige Consistorij Bibliothecario Magistro Andrea Petræo, tillähns tagit hafwer); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 23.12.1670 s. 21 (Högl: Professoren M: Andreæ Petrei Fullmechtige Laurentius Billovius 1610), Naantalin RO 19.3.1674 s. 13 (Wördige, och höglerde, D: Magistri Martini Stodi U4 schrifuelse ankom till Rätten dess Innehold, Om hans E:tz siucklige tilstånd och swagheet, adt han intz för mhor gudz tiensten i församblingen ytter mhera före stå, som hans kall och embete dhz foordrar, fördenschuld hafuer han i sitt ställe förordnat och Constituerat sijn Elskelige khäre migh, Erwördige och Högl: D: Magist: Andream Petreum Professorem i Abo accademien, adt förestå gudz tiensten i församblingen, Såsom och at han hafuer om sorgh om Kyrckian dhes bygnadt och Prestebolet), Naantalin RO 28.8.1674 s. 20 (Erwördige och Högl: Professoren D: Magister Andreas Petreus förestelte för Borgerschapet Nadhendals Kyrcke stoolars af deelningh i Kyrckian, Adt Reesse Sochnens Inbyggiare såsom Merimasko mz Londama Öö, skåla hafua stoolar och ruum i Kyrckian, hwar effter sijn Dignitet hwilcken afdeelningh medh det första skall företagas af Kyrcke rådhet i Pastoris Loci närwaru), Naantalin RO 18.4.1675 s. 20, Naantalin RO 14.10.1678 s. 17 (katso 3059), Naantalin RO 22.1.1679 s. 2 (Hwadh peningar belangar som i Ståckhålm är tagit till läns uthaff Hendrich Simonssons Söner (katso 1426), det upskiutes till Consistorium Academicum, der Dn: Mag: Andreas Petræus är sielff personligen till swars), Naantalin RO 30.7.1679 s. 10 (Kom för Rätta Studiosus D:nus Carolus Petræus 2306, och kärde till Jacob Jolli, uppå sijn K: Faders wegnar om skels ordh, och skeldt Kyrckioheerden Ehrewyrd:ge och högl: Mag: Andream Petræum, Maledicerat och sagdt: drage till helfwetis eeld, betala migh min häst, den han röfwade, Fahnen tacka honom för den stoora orätt, han hafwer migh bewijst), Naantalin RO 17.9.1680 (Kom för Rådhstugu rätten Ehrewyrdige och Höghlärdhe Mag: Andreas Petræus, Professor et Pastor loci, och kärdhe till Jören Wilu, om förwijtelse, kallat Kyrkioherdhen till Fiscal, Såsom och sagdt, will tu giöra migh till till tiuf, förr skall tu sielf waret tiuff), Naantalin RO 5.12.1683, Naantalin RO 17.3.1684, Naantalin RO 3.4.1684, Naantalin RO 23.1.1685, Naantalin RO 30.5.1685 (Prestebohlet), Naantalin RO 27.7.1687 f. 13, Naantalin RO 29.11.1687 f. 22v, Naantalin RO 13.11.1689 (huru som den Stadhsens upbygde Stugu på Prestebolet icke kan hålla någon wärma), Naantalin RO 7.3.1690, Naantalin RO 21.7.1691, Naantalin RO 16.8.1691, Naantalin RO 17.9.1692 (Professoren och Pastoris Loci, Höghlärdhe Mag: And: Petræj fullmechtige D:nus Andreas Coringius 3568 angaf Borgaren Sigfredh Simonsson Hiloj, derföre, at enär han 1691 om hösten war een Styrman på Professorens Skuta til Ståkholm ...), Naantalin RO 10.4.1693, Naantalin RO 23.3.1694; KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 7.7.1680 (Tillfrågades och Kyrckieheerden här sammastädes Wällärde H: Thurorem Sandalinum, hwad han wiste beretta, om Tullnärens [Clas] Örlingz hustros Arf, bekende in för Rätten, sig hafwa hört, at D: Mag:r Andreas Petræus hade hafft heem ifrån Swärige af Påmerenickens Arf 5 eller 6 förgylta Pokaler). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 176, 205, 207; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 33 (VII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8 (VII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 6–7; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 387, 398, 424, 425, 467, 468, 470, 567, 572; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 14–15, 208; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 247, 248, 275, 276, 305; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 184 (28.11.1662), 411, 417; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 228, 236, 260; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 89 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. XIII, 95 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 14 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 68 passim. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 34, 110; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 116; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 146; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #45G, 732G, 735G, 911G, 919G, 978G, 990G, 996G, 1007D, 1007G, 1331D, 1428G, 2033G, 2153G, 2687G, 2765G, 2780R, 2843R, 2922–2927P, 2925G, 3703D, 3785G, 3826D, 3826G, 3828D, 3996D, 4054G, 4188D, 4188G, 4198D, 4336R; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 109; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 57; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #279G, 657H (vih. 16.12.1658), 667, 804, 901, 1330G, 1397, 1528, 1534G, 1605R, 1736D, 1973, 2236, 2567, 2726, 2777, 2948R, 3012R, 3038–3043, 3084H, 3137G, 3402, 3426H (‡), 3490D, 3496G, 4027, 4262.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Petraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=540>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Petræus, Andr. Aeschilli. p. 27 || Son af prof., sedermera (1652) bisk. Aesch. Petræus. Inskrifven 16.12.1646. Stipendiat 1649–58. Respondens 1649 o. 1652 u. sin far, 8.12.1655 u. Vexionius. Magister 5.6.1656, primus. Akademins sekreterare 1656. Adjunkt o. bibliotekarie. Professor i fysiken 1664, i teol. fakult. 1682. Tillika kh i Nådendal sedan 1674. Akademins rektor 1674. Boreal. insp. Död 1694.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 33.

Petraeus, Andr... Boreal. nationens inspektor och dess matrikels upphofsman 1685.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8.