Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1652 Petter Becchius, myöhemmin Laurbecchius Petrus Laurentii, Ostrogotus 914. * Gammalkilissa 10.8.1628. Vht: talollinen Gammalkilin pitäjän Bäckissä Lars Knutsson ja Brita Larsdotter. Linköpingin koulun oppilas. Linköpingin lukion oppilas 1642. Linköpingin triviaalikoulun kollega lukiolaisena 1649. Ylioppilas Uppsalassa ? 15.8.1649 ‹ehkä virheellinen tieto, nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Ylioppilas Turussa sl. 1652 Beckius Petr. Laur. OG. postea dictus Laurbecckius. Pr. Ab. Episc. Viburg. _ 46. Merkintä Indexissä Laurbeckius. Petr. Laurentii Beckius OG Prof. Theol. Ab. Episc. Viburg _ 46. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1654 – sl. 1655. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1657 – sl. 1658. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1659 – kl. 1661. Respondentti 6.6.1660, pr. Jöran Alanus U9. Oraatio 1.11.1660. Respondentti 25.5.1661 pro gradu, pr. Simon Kexlerus U7. FM 11.6.1661 priimus. Preeses 10.5.1689 pro doctoratu. TT 19.9.1689. — Länsi-Götanmaan, Vermlannin, Taalainmaan ja Itä-Götanmaan maakuntien inspehtori 1679. Fil. tiedek. promoottori 1682, teol. tiedek. 1693. — Turun akatemian 2. filosofian apulainen 1660, kirjastonhoitaja 1665–68, samalla ylim. matematiikan professori, runousopin professori 1667, ylim. teologian professori, kolmas teologian professori 1687, toinen 1692, ensimmäinen 1694, samalla palkkapitäjänsä Piikkiön kirkkoherra 1680, Liedon 1682, Turun tuomiokapitulin jäsen s.v., Turun tuomiok. seurak. ja Kaarinan kirkkoherra sekä tuomiorovasti 1694. Akatemian rehtori 1677–78, 1684–85 ja 1694–95. Viipurin hiippakunnan piispa 1696, samalla palkkapitäjiensä Lappeen, Luumäen ja Taipalsaaren kirkkoherra s.v. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1688. Valtiopäivämies 1697. † Viipurissa 16.4.1705.

Pso: 1:o 1668 Maria Mårtensdotter Hörling († 1672); 2:o 1676 Maria Johansdotter Pratanus.

Appi: kamreeri Mårten Hörling 139 (yo 1640/41, † 1683).

Appi: Kemiön kirkkoherra, professori, FM Johan Pratanus 552 (yo 1646/47, † 1676).

Veli: Söderköpingin koulun rehtori Knut Becchius, myöh. Laurbecchius 641 (yo 1648, † 1665).

Poika: ylioppilas Johan Laurbecchius 3250 (yo 1685, † 1691).

Poika: ent. teologian apulainen Isak Laurbecchius 3756 (yo 1691, † 1716).

Poika: Linköpingin lukion lehtori, FM Karl Laurbecchius 3757 (yo 1691, † 1723).

Poika: Samuel Laurbecchius 4365 (yo 1698).

Vävy: Östra Husbyn kirkkoherra, FM Johan Serlachius 2321 (yo 1674, † 1729).

Vävy: kapteeni Enevald Wanochius, myöh. Wanoch 4058 (yo 1694, † 1708).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 18b, 112a; HYK ms., Matrikel på Östgötha studerande II [kserokopio, orig. UUB Westin 939] #34; KA valtakunnanregistratuura 12.8.1667 f. 171 (Collation för Professore Poeseos i Åbo Mag. Erico Justandro på Wirmoo Pastorat), 12.8.1667 f. 172 (Confirmation för Mag. Petrus Laurbeccius på Poeseos Profession i Åbo etc.), 30.11.1687 f. 665 (Fullmackt för Mag. Petro Laurbeckio, att wara Professor Theologiæ widh Academien i Åboo ... haar och uthi Theologia såsom extraordinarius en rum tijdh allareda tiänst giordt ... förordne honom Mag. Petrum Laurbechium att wara Theologiæ Professor ordinarius i det stellet, som Professoren Mag. Petræus 540, hwilken såsom älldre, träder till dhet andra rummet widh Theologiske Faculteten, här till beklädt hafwer), 30.11.1687 f. 666 (Fullmacht för Mag. Davidh Lund, att wara Poeseos Professor widh Academien i Åbo, katso 2257), 8.10.1688 f. 591 (Kongl. Maij:tz Nådige Resolution uppå dess Troo Mans Biskoppens samppt Pro Cancellarij widh Åbo Academie wyrdigh och Wähllärd Doct. Johan:s Gezelij underdånige ansökning, om tillstånd för dhe twenne Professoribus Theologiæ dhersammastädes, Kyrkioherden och Dom Probsten Mag. Jacob Flachsenio 787 och Magist. Petro Laurbechio, att disputera pro Licentia, och sedan taga gradum), 4.1.1692 f. 5 (Fullmacht för Mag. Johanne Flachsenio 981 att wara ordinarius Professor Theologiæ wed Åboo Academie ... såsom det tredie Professors Embetet uti Facultate Theologica förmedelst Professorens Doctor Petri Laurbeckii befordran nu kommer att vacera), 4.1.1692 f. 6 (Fullmacht för Doct. Petro Laurbeckio att wara Secundus Professor Theologiæ wed Åbo Academie ... såsom Professor Theologiæ wed Åboo Academie Mag. Andreas Petreus 540, för sin ålder och dageligen tilltagande Siukdomars och bräckeligheters skull widare eij förmår således att förestå Professionen, som det Embetet och den Studerande Ungdomens besta och förkofring påfordrar), 8.3.1694 f. 179 (Fullmacht för Doct. Petro Laurbechio at wara Professor Primarius Theologiæ uthi Åbo ... Theologiæ Professoris Primarij tillika med Domb Probst och Kyrkioherde Embeten i Åbo, förmedelst Doctoris Jacobi Flachsenij 787 dödelige afgång, nyligen ähr blefwit vacant och ledigt), 8.3.1694 f. 181 (Fullmacht för Doctor Johanne Flachsenio 981, at wara Professor Secundus Theologiæ wijd Academien i Åbo ... den andre i ordningen Theologiæ Professionen wijd Academien i Åbo förmedelst Doctoris Petri Laurbechij befordran till Professionem Primariam, ähr blefwen vacant och ledig), 21.3.1694 f. 227 (Till Biskopen Doct. Joh. Gezelium, angående Professionem Primariam och Dom Probsts Embetet i Åbo), 28.4.1694 f. 293 (Till Doctor Pehr Laurbechium att niuta sin undfångne Fullmakt till godo), 24.7.1694 f. 465 (Till Consistorium i Åbo swar om Theologiæ Professorernes ansökande), 16.7.1696 f. 382 (Till Consistorium i Wijborg at få nämna och föreslå någre tienlige Män till Biskop i framledne Doct. Pehr Bångs stelle), 28.12.1696 f. 742 (Fullmackt för Doctor Pär Laurbechius at wara Biskop öfwer Wijborgz Stifft ... medelst Doctor Pär Bångz U182 dödelige frånfälle, Biskopz Embetet öfwer Wijborgz Stifft för någon tijd sedan är wordet ledigt), 28.12.1696 f. 743, 26.2.1697 f. 53 (Till Consistorium i Wijborg att flijtigt correspondera med Biskopen Laurbeckius ... Wij hafwe beordrat Biskopen Doctor Laurbeckius med första öpet watn at begifwa sit öfwer åth Upsala till att låta sig ordinera utaf Archie Biskopen skolandes han icke desto mindre nu straxt antaga sig Stifftet och des angelägenheter), 26.2.1697 f. 55 (Till Biskopen D:r Laurbeckius swar om des ordination), 27.2.1697 f. 60 (Till Wijborgs Consistorium ang:de prästerskapetz prætenderade frijhet på klockor och lägerstellen etc. wid deras begrafning:r), 12.3.1697 f. 108 (Primarij Theologiæ Professoris Fullmacht för Doct. Flachsenius 981 ... medelst Doct .Laurbeckij befordran till Biskopz Embetet i Wiborg Professio Theologiæ primaria wid Wår academie i Åbo är kommen at blifwa ledig), 29.7.1697 f. 528 (Till Cammar Collegium ang:de Studentehielpen wid Gymnasium i Wiborgh ... Såsom Wårt Consistorium i Wiborg hoos Oss underd:t anhåller att dhen Studente hielpen som effter gammal plägsed uti håfworne blifwer samblat på höge fäst- böne- och Aposteldagar, så hädaneffter som här tills måtte för unnas dhen Studerande ungdomen till understöd, lijkmätigt högst Sal. hans Kongl. Maij:tz Wår högtährade K. herr faders resolution på Rijkzdagen de dato d. 14 Nov. åhr), 22.10.1697 f. 660 (Privilegium att få låta aftrycka några böcker för Wijborgz Gymnasium), 2.12.1697 f. 734 (Til Biskopen Doctor Laurbeckius, huruwida det förslaget må stå at practiceras, at uti de Finske Församblingarne åtminstone hwar tredie Söndag må predijkas Swänska), 21.12.1697 f. 799, 23.12.1697 f. 839, 18.1.1698 f. 68 (Till Landzhöfdingen Creutz ang:de de 3:ne Pastorater, som Professor Primarius i Åbo, jemte sin Profession härtills har innehafft), 18.1.1698 f. 69, 30.5.1698 f. 402 (Till Consistorium i Wijborg angående Präste Enkiorne i Stifftet), 3.6.1698 f. 406 (Till Consistorium i Wijborg swar, ang:de dhe Ryske församblingarne i Stifftet), 8.7.1698 f. 462 (Till Biskopen D. Pet. Laurbechium swar ang. den nye swänske Psalmbokens inlösande, och des verterande på finska Språket samt begiärt Stipendium till Hans Sons 3756 Studiers fortsättiande), 21.9.1698 f. 570 (Till Landzhöfding Anders Lindhielm swar ang:de Biskopzhusetz reparation i Wiborg), 2.12.1698 f. 665 (Till Landzhöfdingen Anders Lindhielm angående Collecten till Biskopzhuusetz reparation i Wijborgh), 2.12.1698 f. 666, 16.1.1699 f. 1 (Til Biskopen Laurbeckius, angående Borgo Stads förde klagomål öfwer honom, katso 4229), 3.4.1699 f. 112 (Till Consistorium i Wijborg swar ang:de deras förde beswär öfwer en Tysk Schola som Borgerskapet dersammastädes har inrättat ... och därwid antagit till Pœdagogum en man från fremmande ohrt, hwars religion är obekant, och hwilke nintet har aflagdt någon trohetz Eedh el. å bem:te beställning unfått Wår fullmakt; Men som Wij häröfwer hafwe inhämptat Landzhöfdingens underdånige berättelse, gifwandes han wid handen at bem:te Scholemästare Rampo wid nampn intet är antagen at informera ungdomen i latinske Språket och bokelige kånster utan allenast emot en liten wedergällning at underwijsa Borgerskapetz barn uti Tyskan, räcknande och skrifwande, behöfwandes således intet wara försedd med Wår fullmacht; desutan är han til des religion Orthodox, hafwandes åtskillige gånger där i Staden begådt Herrans Natward och i det öfrige gifwit proof af ett skickeligit lefwerne; Ty kunne Wij intet förmena Borgerskapet under deras egen opsicht och med egne medell at få låta underwijsa deras barn uti ofwanb:te stycken af den som dhe der om hälst willia anlijta, hwilket Wij Eder till nådigt swar intet hafwe welat obemält lämna), 3.6.1701 f. 464 (Till Consistorium i Wijborg swar, angående de af den Ryska Religionen som bo i Carelen), 2.1.1702 f. 4 (Til Landzhöfdingen Lindhielm om någon frijhet för de Ryssar soo boo i Finland och willia beqwäma sig til den Evangeliske lähran), 6.1.1702 f. 9 (Till Consistorium i Wijborg angående någon frijhet för de i Finland födde Ryssar som willia beqwäma sig til den Evangeliske lähran), 25.5.1705 f. 213 (Till Consistorium uti Wijborg swar, att sambla vota i Stifftet till ett nytt Biskopswahl ... Wij se utur eder underdånige skrifwelse daterat den 21 Aprillis sidstledne, hurusom Biskopen Doctor Petrus Laurbeckius genom döden är afgången). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240; K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386 (Petrus L. Benchius); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 55 (XIII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 37, 57; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 538, 590; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 39, 73, 128–129, 129, 156, 159–160, 202, 203, 236, 239, 240, 243, 244, 246, 272, 343, 465–466, 471, 513–514; K. G. Odén, Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900 (1902) s. 43 #533; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 416; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 62 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 173 #135 (3.7.1660); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 15 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 89 passim. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 234; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 42, 74, 79, 128; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 160; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 321; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 56; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #13G, 23G, 35G, 36G, 39G, 45G, 46G, 105G, 112D, 115D, 116D, 118D, 173R, 252G, 727G, 742D, 877G, 885G, 913G, 919G, 920G, 923G, 950D, 982G, 991G, 994G, 998G, 1430G, 1441G, 1444G, 1456G, 1459D, 1459G, 1478D, 1513G, 1514G, 1516G, 1518G, 1521G, 1525G, 1526G, 1848D, 2041G, 2090R, 2146–2199P, 2147G, 2148G, 2149G, 2152G, 2153G, 2155G, 2156G, 2157G, 2159G, 2160G, 2161G, 2164G, 2165G, 2167G, 2168G, 2172G, 2179G, 2180G, 2181G, 2182G, 2188G, 2196G, 2364G, 2366G, 2604G, 2609D, 2612D, 2614D, 2615D, 2620D, 2645G, 2745G, 2751G, 2924G, 2946D, 3354G, 3362D, 3639D, 3668G, 3718G, 3771G, 3778G, 3779G, 3783G, 3786G, 3791G, 3794G, 3799G, 3800G, 3801G, 3804G, 3805G, 3806G, 3813D, 3823G, 3837D, 3977G, 3990G, 3996D, 3996G, 4001G, 4002D, 4018G, 4020G, 4027D, 4028D, 4037D, 4057G, 4058G, 4187G, 4191G, 4198D, 4202G, 4205G, 4208D, 4212D, 4252G, 4258G, 4261G; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 82; G. Elfving, Matematiikka Turun yliopistossa 1640–1713 ja algebran tulo Suomeen. Collegium scientiae. SKHST 125 (1983) s. 164; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 62; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #6, 10, 11H, 16, 247R, 272, 279G, 334G, 678H (prom. TT 1689), 804, 822G, 875G, 925G, 929D, 953, 1186, 1275, 1330, 1394G, 1511D, 1550G, 1732, 1749, 1750, 1857G, 1873G, 1928H (prom. TT 1689), 1964H (prom. TT 1689), 1968H, 1973, 1985, 2017, 2019D, 2031, 2032, 2114G, 2115G, 2143R, 2262, 2280–2343, 2409, 2422G, 2548, 2567, 2713G, 2726, 2777, 2783H (prom. 1691), 3056, 3089H, 3235, 3301, 3316H, 3317G, 3388, 3394G, 3436, 3447G, 3460G, 3637, 3794, 3799, 4031, 4191H (prom. TT 1689), 4211, 4250, 4269, 4284G; Suomen kansallisbiografia. Hakemisto (2008) s. 49.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Laurbecchius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=914>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.