Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1674 Anders Tyrvenius Andreas Abrahami, Tyrvensis 2354. * noin 1654. Vht: Tyrvään kirkkoherra Abraham Tyrvenius (Abrahamus Josephi, † 1662) ja Karin Michelsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1674 [Tyrvenius] Andr. Abrahami _ 116. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1674/75] Andreas Tyrvenius. | ordinatus, jam privatus. Mainitaan ylioppilaana vielä 1683. — Pappi Tyrväällä (1695). Pidätetty pappisviran toimittamisesta, koska vihki Mouhijärvellä varta vasten paikalle tuotuna ilman kuulutuksia ja omaisten suostumusta 1699 vapaaherra Ernst Johan Mellinin U1136 ja Euran kirkkoherran tyttären Maria Langiuksen. Asui sittemmin Tyrväällä virattomana pappismiehenä. ‡ Tyrväällä 3.3.1740.

Veli: ylioppilas Isak Tyrvenius 1256 (yo 1658, † 1669).

Poika (a.u.): Loimaan kappalainen Anders Wagnbeck 6074 (yo 1734, † 1778).

Kaima: apulaispappi Anders Tyrvenius 2010 (yo 1668/69, † 1684).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 198b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #201; KA mf. FR 146, Turun tuomiokapitulin kirjeet KM:lle vol. 2 (8.11.1700, Såssom Eders Kongl: Maij:tt medelst des Aldra nådigste skrifwelse af den 29 passato behagat anbefalla Consistorium, att med des underdånige berättelse och förklaring inkomma, öfwer Prästmannens Andreæ Tyrwenii hoos Eders Kongl: Maij:tt giorde underdånigste ansökning, att blifwa conserverad och bijbehållen wid sitt Prästerliga Embete, hwarifrån han af Consistorio [d: 7 Sept: 1699] är suspenderad worden för det han sammanwijgt Sergianten Ernest Johan Mellin med Jungfru Maria Langia); KA mf. ES 1964 (nn 6) Tyrvään käräjät 24.–27.1.1682 s. 438 (Studiosus D: Andreas Tyrvenius); KA mf. ES 1965 (nn 6) Tyrvään käräjät 3.–4.7.1683 s. 1061 (Studiosi Andreæ Tyrwenij begäran), Tyrvään käräjät 9.–11.10.1683 s. 1260; KA mf. ES 1969 (nn 12) Tyrvään käräjät 8.6.1695 f. 240v (Fändrichen Manhaftig Thomas Ryss, på sin Faders Capitein Edel och Manhaftig Paul Rysses wägnar, inlade twenne attester den ena af Wällärde H:r Andrea Tyrvenio, d: 27 Maij, och den andra af Wälb: Frw Christina Rahm d: 29 Maij innewarande åhr underskrefne), Tyrvään ylim. käräjät 1.8.1695 f. 508v (Prästen H:r Andreas Tyrvenius, emot hwilcken intet jääf war, efter aflagdan Eedh bekände, att ...); KA mf. ES 1966 (nn 8) Tyrvään käräjät 18.–19.1.1698 s. 482; KA mf. ES 1970 (nn 15) Tyrvään käräjät 16.–18.6.1698 f. 3 (Wällärde H:r Andreas Tyrwenius kerde till sin förrige landbonde Sigfred Erichsson if:n Tyrfwisby); KA mf. ES 1972 (nn 21) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–16.2.1704 f. 123v (Bref under H:r Anders Tyrvenij vidimation); KA mf. ES 1973 (nn 24) Tyrvään käräjät 22.–23.9.1705 f. 76 (Länsman Johan Naulin angaf Chirstin Mattzd:r ifrån Ekois för begångit Lägersmåhl, hwaraf hon den 27 Junij nästl: födt ett oächta Flicke Barn, som blifwit Christnat uppå Ryttaren Erich Matsson en ogifft Karl ifrån Kåskis Rusthålldh uthj Karcku Sochn ... [hon] sagt sig med Ryttaren intet hafft att beställa, utan blifwit af onda Rådgifware till den utlåtelsen förledder, men rätta Barn fadren skulle wara Prestmannen H:r Andreas Tyrvenius ... ingen nomine Consistorij å H:r Andreas Törvenij wägnar /: hwilken på tillfrågan påstod, det honom Preste Ämbetet ännu intet alldeles ifråntagit är, ehuruwähl han sitter utan Lägenheet :/ nu war tillstädes); KA mf. ES 1974 (nn 25) Tyrvään käräjät 29.–30.1.1706 s. 280–291; KA mf. ES 1976 (nn 27) Tyrvään käräjät 23.–24.10.1708 s. 726; KA mf. ES 1977 (nn 28) Tyrvään käräjät 21.–22.10.1709 s. 1052; KA mf. ES 1977 (nn 30) Tyrvään käräjät 3.6.1711 s. 187–196 (Länsman Swen Fontelius anklagade En Ogift Qwins Persohn Maria Sigfredzdotter ifrån Liuhala, som den 8 Decembr: sidstl: födt ett Pilte Barn, det ännu lefwer, och berättar sig der med wara rådd af för detta Prästmannen Andreas Tyrfvenius, som och en gång tillförne med Lönskaläger är beträdd), 220 (beswär öfwer för detta Prästmannen Andreas Tyrfvenius, hwilken i Tyrfwis by, ett Rusthåldt innehaft, och under warande tijd, bekommit om händer åthskilige skrifter, Bysens samfälte Ägor angående, men hoos honom blifwa förhållne, med den medsäijelse, att wilja hellre dem Opbränna, än restituera). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 152 (XXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30 (XXXV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 457; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 63 (I 23.2.1681 Satag.: "Andreas Tyrvenius"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #201. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 132; A. R. C[ederberg], Piirre vapaaherrallisen Mellin suvun kronikasta. Genos 17 (1946) s. 42; H. Impola, Säätykiertoa eräässä satakuntalaisessa talollissuvussa Ruotsin ajalla. Genos 31 (1960) s. 123.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Tyrvenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2354>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.