Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1658 Isak Tyrvenius Isaacus Abrahami, Satacundensis 1256. Vht: Tyrvään kirkkoherra Abraham Tyrvenius (Abrahamus Josephi, † 1662) ja Karin Michelsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1658. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1658/59] Isaacus Tyrvenius. | Obiit Studiosus. Stipendianomus 24.4.1667. † ylioppilaana, ‡ Tyrväällä 27.6.1669.

Isän lanko: Tyrvään kappalainen Abraham Fabricius 627 (yo (1648), † 1685).

Eno(?): Loimaan kappalainen Johan Brunlöf 503 (yo 1645/46, † 1661).

Veli: ent. pappismies Anders Tyrvenius 2354 (yo 1674, † 1740).

Veli: ylioppilas Johan Tyrvenius 2896 (yo 1680).

Sisarenpoika: Pirkkalan pitäjänapulainen Gustaf Stenius 3375 (yo 1686/87, † 1698).

Lanko: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Särki, myöh. Rubellius 1014 (yo 1653/54, † 1687).

Lanko: Eurajoen kappalainen Henrik Hoslerus 2436 (yo 1675/76, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #95; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (24.4.1667); KA mf. ES 1921 (mm 5) Kokemäen käräjät 6.–9.12.1639 f. 26v (Squadrons Prestz her Abrahamj Josephj, Corporals Zachariæ Clemetzsons och Munsterskrifuars Henrich Eskilssons Underskrifuin Uitnesskrifft dat: af Legret i Alte Statin den 16 Julij 1638), Euran käräjät 3.9.1640 f. 60v (Dömdes Her Abraham Josephi i Tyrfwes Sochn Rogh 1 T:a af Stephan Eskilson i Soupas för sin Ryttare Johan Matzson som be:te hade blifuit her Abraham på Tågh i Tysklandh skyldigh); KA mf. ES 1963 (nn 4) Tyrvään käräjät 21.–22.11.1644 f. 133 (Kyrckieherdens H:r Joseps witterlige geldh), Tyrvään käräjät 14.–15.10.1645 f. 202v (Kyrckioherden her Joseph Caspari), Tyrvään käräjät 28.–30.6.1645 f. 193v (Upbödz nu 2 gångon det Jordekiöp som Vice Pastor wellerde her Abraham Josephi medh Simon Jacobsson i Törfwes by ähr sinnadt at göra), Tyrvään käräjät 14.–15.10.1645 f. 201v (Opbödz nu tridie gångån Jacob Zimæonssons i Törfwesby Arfflige Skatte hemman, det han Vicepastori H:r Abraham Tyrfwenio ähr sinnat försellia), Tyrvään käräjät 3.–4.4.1646 f. 248 (Upbödz nu 3 gångon det Jordekiöp som Vicepastor her Abraham Josephi, medh Simon Jacobson i Törfwesby, giort hafwer), Tyrvään käräjät 22.–23.7.1646 f. 277, 278 (hon hafwer kallat Vice Kyrckieherden her Abraham en Swart Tackare), Tyrvään käräjät 17.–18.11.1646 f. 290 (Vice Pastor H:r Abraham), Tyrvään käräjät 17.–18.11.1646 f. 293 (Kom förrätta Vice-Pastor, wellerde H:r Abraham Josephi ... et wenliget Jordakiöp, medh Jacob Zimæonsson i Törfwesby ... dömbdes mehrbe:te Jordafångh lagligh, gill, stadigh och fast, nu och i tillkommande tijder); KA mf. ES 2000 (nn 62) Tyrvään käräjät 2.–3.11.1658 f. 211, Tyrvään käräjät 2.–3.3.1659 f. 350, Tyrvään käräjät 31.10.–2.11.1659 f. 437v (Kom för Rätta å satte Tingh Kyrckieheerden Wällärde H:r Abraham Josephi och gaf tillkänna, huru såsom han hafwer sigh allareda åhr 1639 tillhandlat een Engh Pundalho, om 3 åhm höö af Niels Jacobzson i Kiukiula), Tyrvään käräjät 27.–28.2.1660 f. 480, Tyrvään käräjät 10.–11.7.1660 f. 508v, Tyrvään ylim. käräjät 14.7.1662 f. 649 (Då Förekom Kyrckieherdens Son Dn: Isacus Abrahamj, Och gaff klageligen tillkänna, huru såsom hans K: Fader ty wärre, hafwer ifrån förleden Pinges Dagh warit aff en häfftigh Siukdom betagen, Och sedermehra förnummit, att Agnes Bertills Dotter Påttij i Tyrfwis by hafwer bem:te sin Fader Undsagt ...), Tyrvään käräjät 17.10.1662 f. 684 (Förekom Samuel Bursetz (katso 2022), och kärde till Kyrckieherden i Tyrfwis, Wyrdighe och Wällärde H: Abraham Josephi om Sammal Jåkj Engh ... Kyrckieherdens Fulmächtige Dn: Abrahamus Jacobi 1125), Tyrvään käräjät 17.–19.6.1665 f. 832v (Framsteg Regementzquarttermestaren Wälb: Hanss Rossensabbel och thaltte till D:num Isacum Abrahami i Tyrwisby), Tyrvään käräjät 19.–20.3.1666 f. 942 (Företrädde Sal: Kyrkioherdens i Tyrffwis Son, D:nus Isacus Abrahami, och på sin K: Moders Hustroo Karin Michellsdotters wägna, klageligen tilkänna gaff, hwruledes hon effter sin framledne Sal: man ähr uthi Oförmogenheett inråckatt. Och af åthskilige Olykor, både medh misswäxt Booskapz störtningh och lijcka andra Mootgångar aff sigh kommen, hwar igenom Cronones Rest på åthschillige åhr studzadt som nu af henne fordras), 946, Tyrvään käräjät 21.–22.6.1666 f. 994, 995 (Angående 1665 åhrs Pretegårdz Åcker, och des bruck, Som Sal: Kyrkiohärdens Wyrdig och Wälärde H:r Abrahami Josephi Enkia hustru Carin Michelsdotter, wedh sitt sidsta Nådhe åhr, Så igenom såendhe som Upbetandhe skall haffwa låthitt illa af sigh komma); KA mf. ES 2001 (nn 62) Tyrvään käräjät 26.–27.2.1667 f. 1042v (D:nus Isacus Tyrfwenius /: som eett Syster deell haffwer effter Sal: Wälb: Rytmestare, at ärffua :/ På Påhiala Hemmanedt, katso 1918), Tyrvään käräjät 15.–16.7.1667 f. 1085 (Do:nus Isacus Tyrfwenius kärde till Amptmannen på Eckois gårdh, Anders Condrat, Om sin Sal: Faders 1663 och 1664 åhrs Tertial, sampt alle andre Pastoris Rättigheeter), Tyrvään käräjät 29.–30.10.1667 f. 1125v (Förekom Do:nus Isacus Tyrwenius, och giorde witterligidt, det hans modher, hustru Carin Michellssdotter, lijder stoor oförrätt, och skada uthaff sin grannar j Tyrfuis by), 1127v; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Tyrvään käräjät 11.–12.3.1669 f. 35 (Do:nus Isacus Tyrvenius förljktes medh Hinrih Ollsonn j Gudmundhila om 10 öre Kopp:r och 4 C: Rogh, som honom för gammall tijondhe Resterer), 37v (katso 1125), Tyrvään käräjät 9.–11.11.1669 f. 147 (Kyrkiehärdens i Törffwis Sal: H:r Abrahams Effterlåtne Enkias hustru Karin Mihellsdotters måg Corporallen Gabriell Steen ... Hännes Son Sal: Do:nus Isacus Tyrvenius), Tyrvään käräjät 5.–6.7.1670 f. 236 (leskiäiti mainitaan Tyrvään käräjillä muulloinkin); KA mf. ES 1964 (nn 5) Tyrvään käräjät 3.–5.2.1680 f. 836; KA mf. ES 1965 (nn 6) Tyrvään käräjät 18.–21.2.1684 s. 1305. — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 13 (1662. D:n Abrahamus Josephi, Pastor in Tyrfvis, lucis hujus usuram amisit. Anno a seqventi 14 Junii humatus); K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 80 (XIX), 118 (XXVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 215; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 36 passim (isä); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 13 #180 (12.8.1663); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #95, s. 229; U. Koskinen ja V. Nissilä, Haistilan kadonnut nimismiessuku. Genos 4 (2011) s. 157 (lähteenä KA mf. ES 1920 (mm 2) Ulvilan käräjät 1.3.1627 f. 316v).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Tyrvenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1256>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.