Helsingin yliopisto

Tiedot

1668/69 Anders Tyrvenius Andreas Michaelis, Tavastensis 2010. Kotoisin Hämeestä. Ylioppilas Turussa 1668/69 Tyrvenius Andr. Mich:is Tav _ 96. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1668/69] Andreas Tyrvenius. | Adjunctus in Lundo. — Apulaispappi (coadjutor) Liedossa 1677. † kesällä 1684.

Pso: Helena Påhlsdotter Wainerus tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Liedon kappalainen Sigfrid Textorius, myöh. Wichman 994 (yo 1653, † 1704).

"Appipuoli": Liedon kappalainen Henrik Neostadius 422 (yo 1644, † 1673).

Vävy: Liedon kappalainen Jöran Litonius 4106 (yo 1695, † 1752).

Kaima: ent. pappismies Anders Tyrvenius 2354 (yo 1674, † 1740).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 198b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #167; KA valtakunnanregistratuura 15.7.1684 f. 423 (Lieutenants fulmakt för Pär Pålsson Lundström ... af Capiten Bäckens compagnie under Åbo läns infanterie); KA mf. ES 1750 (cc 12) Liedon käräjät 5.–7.1.1684 f. 360 (Dn: Sacellanus‹!› Wällärde H:r Andreas Tyrvenius); KA mf. ES 1751 (cc 13) Liedon käräjät 27.–28.2.1685 f. 103 (medhielpare ... Sahl: H:r Andreæ Thyrvenij, som förleden sommars i Herranom afsombnade), Liedon käräjät 22.–23.9.1685 f. 154v (Per Jöransson i Raukala förente sigh nu med fordom Coadjutoris Sahl. Andreæ Thyrvonij Enkia Hustru Elin Pålsdotter om något höö), (cc 14) Liedon käräjät 13.–14.9.1686 f. 158v (Jören Johansson i Hywittylä dömes at betala till Cappelan Sahl. Andreæ Tyrvenij Änkia Hustru Elin Påhlsdotter i Tojola 10 D:r K:m:t); KA mf. ES 1848 (kk 12) Liedon käräjät 7.–8.10.1695 f. 348 (Sahl: Cappellans Wällärde H:r Andreæ Tyrvenij Enkia hustro Elin Påhlsd:r tillijka med hennes Sahl: Broders Leutenanten Peter Lundströms Enkia hustro Brita Hakz kärde till Grels Grelsson i Windala, som äger dheras half Syster till hustro angående arf, efter dheras Sahl: Moder Sophia Peersd:r, som förledne wåras dödh blifwit ... för ähn des [Grels Grelsson] hustrus Sambroder Wällärde H:r Samuel Neostadius, som wistas i Rijga kommer tillstädes); KA mf. ES 1848 (kk 13) Liedon käräjät 4.–5.2.1696 f. 189 (Förekom Tulnärens i Borgo Wälbetrodde Wilhelm von Werdz [jonka vävy 4200] hustro dygdesamma Matrona hustro Elisabetha Påhlsdotter tillijka medh Advocaten Wälbetrodde Johan Lillander sampt Sahl. Leutenanten Peer Lundströms dotter Helena Peersd:r, berettandes sig hafwa treffat medh Grels Grelsson i Windala som äger bem:te hustro Elisabethas och Sahl. Leutenantens halfsyster af yngre kullen en sådan förlijkning, att Grels skulle tillstella dem hwardera för alt dheras arf och andehl som dhe efter sin Moder och Fadermoder Sahl. hustro Helena Påhlsd:r i Windala bekomma borde, i ett för alt, Ett hundrade Nijotijo Dahl:r K:m:t ... Sedan framkom Sahl. Coadjutoris H:r Anders Tyrvenij Enckia, hustro Helena Påhlsdotter som iembwähl är en dotter af äldre kullen, berettandes sigh icke kunna wara förnögdh med samma förlijkning, Emedan hoon icke allenast förmodar sig mehra bekomma af löösören, efter det A:o 1695 in Novembri öf:r Modrens Sahl. Sophia Peersdotters egendom, fattade Inventarium, uthan och påstår hoon till hemmanet sig wara berettigadh, Emedan hennes Fader Sahl. H:r Påhl Wainerus uptagit och Rustat för hemmanet, men icke Stiuffadren H:r Henrich Neostadius oachtat Grels Grelsson på en orätt berättelsse ehrhållit Indelningz Commissions Bref på samma Rusthåldh); KA mf. ES 1849 (kk 13) Liedon käräjät 9.–10.10.1696 f. 387 (Sahl: Leutenantens Petter Lundströms Efterlefwerska dygdesamme Matrona hustro Brijta Haakz, insende till Rätten på sin Stiufdotters Anna Lundströms wägnar en skriftelig protest Dat: Mäkis den 6: hujus Emot Grels Grelsson i Windala, angående sina Stiufbarns arfz Rätt till Windala Rusthåld sampt); KA mf. ES 1849 (kk 14) Liedon käräjät 26.1.1697 f. 185 (Sahl: Cappellans Wällärde H:r Andreæ Tyrveni för detta Enckia dygdesamma hustro Helena Påhlsdotter Wainera förekom, upwijsandes en skrift under sitt och sine 2:ne döttrars Maria och Chatarina Andersdöttrars nampn sampt Grels Grelsson i Windala, Sigfred Bertillson i Rähälä, och Studenten Thomas Punderus Till Wittne underskrefwen Dat: den 17. Novemb: 1696. af Innehåld, att emedan hoon då trädde i annat giffte medh Cappellan Wällärde H:r Sigfredh Wijckman, så haf:r hoon, i ett för alt till sacht berörde sina 2:ne döttrar Ett hundrade Dal:r K:m:t och 2. Sölfskedar åth hwardera för deras Fäderne). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 126 (XXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 26 (XXIX); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #167.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Tyrvenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2010>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.