Helsingin yliopisto

Tiedot

1674/75 Sigfrid Nurpilaeus, myöhemmin (1678) Neppius Sigfridus Georgii, Sahalaxensis 2374. Vht: Kuhmalahden Vehkapuntarin Hinkkalan ratsutilallinen, lautamies Jöran Andersson († 1697) ja Valborg Eriksdotter. Ylioppilas Turussa 1674/75 Nurpilæus Sigfr. Georgii Sahal _ 117. — Kangasalan Kuhmalahden kappalaisen apulainen 1682, kappalainen 1688. † Kuhmalahdella 1697.

Pso: (jo 1683) Maria Bastman tämän 1. avioliitossa († 1748).

Pson seur. aviomies: Kuhmalahden kappalainen Henrik Sterenius 3575 (yo 1689, † 1729).

Poika: vääpeli Gabriel Neppius 5215 (yo 1712, † 1744).

Tyttärenpoika: pehtori Georg Nyberg 7130 (yo 1745).

Tyttärentyttären poika: Kosken Hl. kappalainen Jakob Molin 10122 (yo 1784, † 1827).

Vävy: Järvisaaren kirkkoherra Anders Rilander 3744 (yo 1691, † ~1740).

Vävy: Janakkalan kappalainen Jonas Miödh 4503 (yo 1700, † 1711).

Vävy: Hirvensalmen kappalainen Erik Lyra 4798 (yo 1704, † 1743).

Vävy: Henrik Rosenius 4835 (yo 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 140b; Olavi Arran tiedonanto 10.5.2007 (täydennys sukutietoihin, lähteenä J. Neppius ja R. Raitio, Neppius-Neppenström-Adler suku, moniste 1991, s. 26–27 ja 30); Esko Karisalmen tiedonanto 28.1.2011 (katso 7130); KA valtakunnanregistratuura 24.2.1690 f. 107 (Till Landzhöfd. Lorentz Creutz swar, att Wechkapundari by hädan effter skall lyda till Cangasahlo Capellgiäld Cuhmalax ... Såsom Wij förnimme uthur Eder underdånige skrifwellse dat. d. 8 hujus att I med frambl. Biskopen Doct. Gezelio uti dess lijfztijd hafwa Confererat öfwer Jöran Anderssons och Lars Hindrichssons i Wachkapundari by och Cangasahlo Sochn hoos Oss giorde underdånige ansöckning, att blifwa lagde under Cangasahlo Cappellgiäld, Cuhmalax och befunnit dhen samma både wara billig och skiählig i det dhe allenast skohle hafwa ½ mijhl till bem:te Capell som ligger uti Edert anförtrodde Höfdingedömme och Cangasahlo Pastorat, men till Sahalax kyrkia i Tafwastehuus Lähn, hwilken dhe äre underlagde, öfwer half annan mijhl af ilack steenig och brandt wäg som doch skall gå Cuhmalax förbij, skolandes sig offta hända, att när något om Ting bohlräckningar eller annat som Fögderijet förefaller uti Cuhmalax blifwer publicerat skole desse uti Wechkapundari by, icke weta dheraf, emedan dhe gåå uti ett annat Lähn i Kyrkia, hwarigenom månge irringar sig kunna indraga); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Ylim. käräjät Kuhmalahdella 19.–20.10.1696 f. 232v–237v (blef ... dhe beswähr optagne som Jören Andersson i Wähkapundar och des Son Cappellanen H:r Sigfridus Neppius emoth Simon Staffansson i Kifwisallmi haft att andraga), Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät 7.–8.6.1699 f. 466 (framledne Jören Anderssons Erfwing:r af Wähkapundari ... arfskiftz Instrumentet af d: 13 Decemb: 1697 ... Jörens Anderssons afledne Sons Sahl: H: Sigfridi Neppij Matrimonij Successor Cappellahnen wäll:de H: Henricus Sterenius); KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan käräjät 23.–25.9.1678 f. 438v (Dns: Sigfridus Neppius opå sin Faders Jöran Anderssons i Wechkapundari wegnar), Kangasalan ja Oriveden käräjät 27.–29.1.1679 f. 535; KA mf. ES 1965 (nn 7) Kangasalan käräjät 19.–23.2.1686 s. 82 (Hederlig och Wällärde H:r Sigfridus Georgij Neppius ifrån Cuhmalax kom nu för Rätta och begärte det Nembden och Tingzlaget wille intyga, hwad dhe weeta om hans tillstånd, lefwerne och lärdom den tijd han utj Cuhmalax Capellegield warit, dy opå tillfrågan, och effter förmaning at säija saningen, swarade Nembden och närwarande menige man, at denne H:r Sigfrid i samfälte 4 Åhrs tijdh hafwer sig utj Cuhmalax Capellegield wijd ringa lägenheet och inkompster uppehållit, och mästedeles för H:r Jacobi Eschilli [Kuhmalahden kappalainen Jacobus Æschilli, † 1688] ålderdoms skull måst församblingen der sammestädes med Gudztienst försörja, och elliest i sitt lefwerne warit skickelig, och Omgänge wänlig, som ehn Erlig prestman egnar och böör, hwilket wittnesbörd dhe honom icke hafwa Orsaak att förwägra, hwarföre och detta, som her nu sålunda intygades, fördes ad acta, och denne H:r Sigfridh för ehn laga Attest medhdeeltes), Oriveden käräjät 26.7.1686 s. 122 (Margeta Thomasdotter ifrån Jerfwenpää insinuerade nu i Rätten Högwörd:ge H:r Biskopens Joh: Gezelij befallningzskrifft till Kyrckioherden och Probsten Ehrewörd: M: Joh. Thuronium i Cangasala af 6 Junij 1686 lydande att han skall kalla till sig Dnm: Sigfridum Neppium och förmana honom, at han skaffar godt beskied om denne qwinnas man, hwarest han ähr blefwen, då han fölgde honom till Narfwen 1684 och om han lefwer, at han skaffar honom till sin hustru igen, elliest kommer på honom itt hårdt answar. Jatkuu 4.1.1689 s. 880 doch hafwer han [hennes man Johan Pährsson] i Narfwen Dominica letare [1684] H: Sigfridh och honom owiterligen imedler tijdh H:r Sigfredh hölt predikan i Kyrckian gåt ifrån H:r Sigfridz Qwarter, sedan hafwa de intet sedt honom ... Wyrdige H:r Sigfrid Neppii afreesa till Lijfflandh), Kangasalan käräjät 28.–29.7.1686 s. 126 (H:r Sigfridh Neppius vice Capellan utj Cuhmalax), 130 (Emädan Lukas Staffanson i Terfwaniemi, Ambrosius Mattzson i Storependo och Erich Thomason i Kifwisalmi, med aflagd Eedh å book öfwertygade Mattz Sigfridzson i Wähäpendo, hafwa med ohöflige Ordh öfwerfallit H:r Sigfridum Neppium såsom ähr salva venia först kallat honom huoran wittun rättari och Sala kirian kirioitaia, sampt den som will gåå honom hemmanet undan, hwar till H:r Sigfridh sade sig icke war skyldig, eij heller kunde Mattz honom sådant öfwertyga, dy begärte H:r Sigfrid öfwer honom laga straff ... dömbdes Mattz till böter 40 m:r S:m:t), 136 (Hindrich Mårtenson ifrån Pundari upwijste nu i Rätten sin Swärfaders Jöran Anderssons ibidem skrijfftelige försäkring af d: 18 Junij 1666 hwar medelst han bewijser det samme hans Swärfader, hafwer effter sig och sin hustrus dööd lofwat honom så blijfwa och boo opå hans hemman i Wähkapundar, och utlösa sin hustrus medarfwingar till deres Andeeler, begiärandes nu att detta breef kunde blijfwa confirmerat, så at han sin Swärfaders giorde förordning får till godo åthniuta, hwar emoot ofwanbem:te Jörens Son H:r Sigfridh Neppius närwarande protesterade, säijandes sig sådant intet effterlåta, emädan han Sonen i Gården ähr, och begärar effter Laag blijfwa wijdh hemmanet maintinerat), Oriveden käräjät 15.10.1687 s. 444 (Medhielparen i Cuhmalax Wörd:ge H:r Sigfrid Neppius kom nu för Rätta, gijfwandes tillkänna, sin fader Jören Andersson Wechkapundarj, lånt åth Ehreborne och dygdesamme Matrona hustru Margareta Æimelea (katso 2474) Hundrade Dal: K:m:t), Kangasalan käräjät 18.–20.10.1687 s. 453, Kangasalan käräjät 19.–20.11.1688 s. 852 (Emedhan Såsom Capellanen i Kuhmalax H:r Sigfredh Neppius beklagar sigh för ett åhr sedhan på Kuhmalax Capellans bohl bortmist igenom en häftig wådh Eeldh een Rija full medh Sädh), Kangasalan käräjät 18.–20.2.1689 s. 1003 (Margareta Jacobzdotter, borgarens i Åbo Jacob Nuckaris hustru (katso 5087) kärde nu till Jören Andersson i Wächkapundari, om 3 stycken Gullringar, af 10 ducaters wicht, som hennes Man satt i Pant hoos Jören för booskap, som kostat 38 Dal:r Kopp:m:t. Jören tillstoodh sig emoot tagit samme ringar, men hans Son H:r Sigfridh Neppius skall dem hafwa, H:r Sigfridh war nu tillstädes säijandes wäl sig emoot tagit af sin fader bem:te Gullringar, men hans Swåger, borgaren i Åbo Jören Röökman låtit dem opwäga, befinnandes dem intet mehra wägdt ähn 7 Ducater), 1004 (katso 2373), 1005 (Capellanen i Cuhmalax Wällärde H:r Sigfridh Neppius framkom nu för Rätta opwijsandes ehn Skrifft uprättat emellan honom och dess fader Jöran Andersson Wächtapundarj d: 20 huius, lydande, det ben:de Jören af sin frije willia, den bekostnaden han på sin Sons H:r Sigfridz Studier har anwändt, intet framdeeles då benembde Jören genom döden afgåår på hans Arfz lått will låta berächna, emädan han iembwähl sine döttrar hemfölgdh gijfwit och på deres gifftermååhl kostat, kunnandes sålunda hwadh dhe af honom bekommit, för iembn gått skattas, skolandes och H:r Sigfridh wara till Jörens dess faders hemman lijkmätigdt Gudz och wärdzligh lagh nästa Arfwinge effter han och Jörens endeste Son ähr), 1006; KA mf. ES 1966 (nn 7) Kangasalan käräjät 12.–13.2.1690 s. 1402, 1410; KA mf. ES 1967 (nn 9) Kangasalan käräjät 8.–10.2.1692 f. 12; KA mf. ES 1967 (nn 10) Kangasalan käräjät 30.–31.3.1693 f. 183, 184 (katso 1869), 188; KA mf. ES 1968 (nn 11) Ruoveden ja Keuruun käräjät 24.–25.9.1694 f. 402 (Bårgarens ifrån Åbo Jöran Thomason Röökmans attest); KA mf. ES 1969 (nn 12) Kangasalan käräjät 13.–14.9.1695 f. 355v; KA mf. ES 1969 (nn 13) Kangasalan käräjät 16.–17.3.1696 f. 101v; KA mf. ES 1969 (nn 14) Kangasalan käräjät 21.–22.1.1697 f. 11v; KA mf. ES 1970 (nn 14) Kangasalan käräjät 19.–20.7.1697 f. 302; KA mf. ES 1971 (nn 17) Kangasalan käräjät 27.–28.3.1701 s. 190 (Rusthållaren Simån Thureson if:n Lindula fordrade af H:r Henrich Sterenius 18 D:r K:m:t ... des Arfz andehl efter Swerfadren Jöran Andersson Pundari ... till Hr: Henrichz antecessorem Matrimonii sahl: herr Sigfred Neppium); KA mf. ES 1971 (nn 18) Kangasalan käräjät 18.–19.9.1701 s. 58; KA mf. ES 1971 (nn 19) Kangasalan käräjät 26.–27.3.1702 f. 145; KA mf. ES 1972 (nn 20) Kangasalan käräjät 13.–14.3.1703 f. 161 (Pehr Andersson i Storpendo Kärde till Cappellanen Wällärde H:r Henricus Sterenius, angående Hinckala Börde Hemman i Weckapundari by, som H:r Henrich besitter, Men Pehr påstår des Farfaders Arfwe iordh wara, och derföre Anhåller, att kunna till des besittiande förhullpen blifwa, H:r Henrich swarade, sig icke hafwa med samma Hem:n att befatta, utan des Stiuff Barn 1 Son och 5 Döttrar, de än omyndige äro, och sade deras Förmyndare wara Ryttmästaren Wälborne Gustaf Adolph Qvant, och Kyrkioherden i Hattula S:n Ehrewyrdige H:r Emanuel Reuter, påståendes, att Pehr måtte Förmyndarne Stämma, och sedan Saken utföra, bäst han kan och gitter), 168; KA mf. ES 1973 (nn 21) Kangasalan käräjät 22.–23.9.1704 f. 473v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 151 (XXXV), 169 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 446–447, 450; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 11; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 225 (liite, matrikkeliin merkitsemättä jääneitä ylioppilaita). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 271; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3296 (?).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sigfrid Neppius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2374>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.